Hledá se strana vlevo dole

Roman Šolc

Levicoví liberálové napříč stranickým spektrem dnes pohříchu nemají takovou politickou stranu, které by je adekvátně reprezentovala. Najde ji následující inzerát?

Před několika dny proběhla Facebookem vlna testování politických názorů variací politického kompasu pod názvem „Political Coordinates Test“. Tyto testy jsou postavené na dvourozměrné analýze, přičemž osa X představuje škálu pravice-levice, zatímco osa Y škálu liberalismus-autoritářství, resp. individualismus-komunitarismus. Nula je dána průnikem os ve středu plochy, od tohoto bodu lze nabývat hodnot 0 — 1 (resp. 0 % — 100 %) v každém směru osy. Řada mých přátel a známých si tento test vyplnila a ani já jsem neodolal. Výsledek mne nepřekvapil — s hodnotami 80,6 % pro levici a 83,3 % pro liberalismus jsem skončil napěchován do levého dolního rohu.

Tato pozice navádí k různým úvahám. Například k té z politického hlediska velmi významné — která politická strana svým programem pokrývá tuto plochu, a je tudíž vhodnou alternativou pro voliče s levicově liberálními politickými názory?

Odpověď není právě povzbudivá — totiž nejspíše žádná. Přinejmenším žádná z těch relevantních. Pokud se podíváme z pozice levého dolního rohu k pólu levice a přehlédneme po směru hodinových ručiček k pólu liberálnímu, zjistíme, že levý dolní roh je „obklíčen“ Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD), Stranou zelených (SZ) a Českou pirátskou stranou (ČPS).

Každá z nich je ale pro levicového liberála nějakým způsobem problematická. KSČM je, odhlédneme-li navíc od otázky problematické minulosti, sice výrazně levicová strana, ovšem zároveň silně kolektivistická a inklinující k autoritářským metodám, tedy opomíjející individuální svobodu člověka. Navíc se v ní projevují různé konzervativní až nacionalistické tendence.

ČSSD zůstává (přes větší vstřícnost vůči „postmateriálním hodnotám“) spíše „průmyslovou“ levicí uvažující daleko více skupiny a třídy, nežli člověka. Zatímco sociální demokraté zabývající se ekonomikou mají sklon posouvat se ke středu a pravici, ti prosazující lidská práva a svobody pro změnu inklinují k elitářskému „osvícenému“ autoritářství, které víru v lidi a utváření společnosti „zdola“ nahrazuje direktivami, předpisy, kvótami a sociálním inženýrstvím „shora“.

SZ sice pozvolna překonává svou stigmatizaci účastí ve vládě Mirka Topolánka i svou programovou „monotematičnost“, přesto jako celek stále ještě působí dojmem, že neví, čím chce vlastně být. V jejích řadách nacházíme jak pravičáky, tak levičáky, jak členy tendující k direktivám a restrikcím „shora“ (zejména v environmentální problematice), tak takové hájící osobní svobody a velmi aktivní na té nejnižší komunální úrovni.

ČPS je výrazně liberální strana, která ovšem oproti SZ poněkud „monotematickou“ zůstává (ačkoli i ona se pozvolna mění) a z hlediska pravo-levého spektra je spíše neukotvená, její členstvo má poměrně velký rozptyl.

A měla by vůbec smysl existence politického subjektu pokrývajícího „levý dolní roh“? Domnívám se, že ano (a to zdaleka nejen kvůli generalizujícím klišé, že Češi jsou obecně svobodomyslní levičáci). Politický subjekt kombinující výrazně levicové a výrazně liberální principy, jehož dominantními hodnotami by byly individuální svoboda člověka a univerzální mezilidská solidarita, by mohl oslovit nejen poněkud „stranicky bezprizorní“ voliče „v rohu“, ale i okrajové proudy výše jmenovaných stran — levičáky mezi Zelenými a Piráty, liberálně-levicové sociální demokraty nepatřící do „fanklubu Jirky Dienstbiera“, případně reformisty v řadách komunistů (jsou-li tedy vůbec ještě tací).

Která politická strana svým programem pokrývá plochu liberálně levicového kouta? Nejspíše žádná. Ilustrace Archiv autora

Navíc právě nositel hodnot svobody a solidarity je skutečným pokračovatelem lidské emancipace, neboť hlásá pozdvihnutí neprivilegovaných a osvobození podrobených. Navrhuji tedy následující inzerát:

Hledá se politická strana:

 • jež by stavěla svůj program a praxi na levicových a liberálních principech a hodnotách
 • jejímiž hlavními hodnotami by byly svoboda člověka a mezilidská solidarita
 • jež by nebrala lidskou společnost jako nejvyšší hodnotu samu o sobě, jíž by bylo možné obětovat jednotlivého člověka, ale naopak jako nezbytný prostředek plnohodnotné seberealizace a uplatnění každého lidského individua
 • jejíž prioritou by byl důstojný a plnohodnotný život každého člověka, k čemuž přispívá rozvinutý a všem přístupný systém veřejného zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení, stejně jako veřejná podpora vědy, kultury či sportu
 • jež by neredukovala svobodu na ekonomickou libovůli, která ve skutečnosti činí člověka nesvobodným
 • jež by podporovala sebeutváření společnosti a její vývoj a rozvoj „zdola“, nikoli její expertní sociálně-inženýrské konstruování „shora“
 • jež by své hodnoty neprosazovala direktivami a nařízeními, ale argumentací, diskusí a nemanipulativním přesvědčováním
 • jež by podporovala otevřenou, svobodnou a všeobecnou veřejnou politickou diskusi, z níž by nebyl nikdo vylučován ani kvůli svým názorům, ani kvůli své identitě
 • jež by věřila lidem a v lidi

Pakliže by se takováto politická strana našla, nechť se přihlásí formou komentáře v Deníku Referendum. Odměnou jí budiž minimálně jeden voličský hlas.

Značka: Vlevo dole!

  Diskuse
  Jsem zatížen tím, že jsem insider, takže můj pohled nemůže být zcela nezávislý, nicméně situace u zelených se nedá vystihnout tvrzením, že máme jak levičáky, tak pravičáky. Zelení jsou názorově pestří, nicméně ta škála je víceméně od středu doleva. I ti, co jsou v rámci strany napravo, by v celkovém politickém spektru stáli spíš někde ve středu.

  Přihřeju si polívčičku a odkážu na iniciativu Zelená re:vize, která se krom jiného snaží ve vnitrostranické diskuse změnit vnímání samotného toho slova levice (na první pohled je to jenom slovo, ale ve skutečnosti to má dost podstatný význam):
  http://www.zelenarevize.cz/

  Představu o celkovém názorovém profilu strany si z poslední doby lze dobře udělat na základě pozičního dokumentu k TTIP, který je výsledkem bouřlivé vnitrostranické diskuse, kdy se ten názorový rozptyl dost projevoval. Přesto je výsledkem stanovisko, které není příliš vzdálené postojům evropských zelených: http://www.zeleni.cz/ttip/
  July 20, 2015 v 20.0
  Někdy si musíte vybrat
  Asi není náhoda, že v levém dolním rohu najdete spoustu jednotlivců, ale žádné strany, ne takové, které mají skutečný politický vliv. To myslím platí v celé Evropě.

  Například: co když lze "ekonomickou libovůli" omezit jen "direktivami a nařízeními" ? Co si vyberete? Direktivy nebo libovůli?

  Nebo: "rozvinutý a všem přístupný systém veřejného zdravotnictví". Jak bude financován bez direktiv a nařízení? Bude každý do solidárního systému platit podle svého uvážení a dostane takovou péči, jakou považuje za potřebnou?
  Sd
  JP
  July 21, 2015 v 12.50
  Chtěl jsem to původně napsat sám, mezitím to za mě vyjádřil pan Kubička: levicovost a liberalismus (neomezený), to je v podstatě kvadratura kruhu. Proto také v tom "levém dolním" čtverci neexistují politické strany, protože se jedná o politický a ideologický nesmysl.