O přílivu kapitálu do českých zemí

Jiří Dolejš

Zahraniční kapitál hraje v globální ekonomice klíčovou roli. Pokud už je řeč o cizích investorech, neuškodí uvědomit si některé základní věcné souvislosti, které jsou s jeho fungováním spojené.

V otevřených ekonomikách je běžné, že se na jejich vývoji podílí zahraniční kapitál. V časech nejistoty, ožívajících strachů z cizího vlivu a hledání nepřítele v tom či onom azimutu neuškodí si udělat jasnější představu, jak jsme na tom v České republice.

Běžně dostupné statistiky uvádějí objem zahraničního kapitálu, finance či oceněná majetková práva vložená do nějakého hospodářského subjektu. Přinášejí do ekonomiky volné finanční zdroje a měly by i moderní technologie a know how.

Zájmem investora může ale být i tzv. nepřátelské převzetí s úmyslem utlumit výrobu a obsazení trhu vlastními výrobky. Zahraniční investoři mají ve většině společností rozhodující vliv, tři čtvrtiny ze všech společností se smíšeným vlastnictvím jsou stoprocentně vlastněny ze zahraničí.

Česká republika patří v mezinárodním srovnání k předním zemím střední a východní Evropy z hlediska přílivu i zásoby přímých zahraničních investic. Jde o podniky dosahující významných tržeb a tedy i zisků a jsou motorem hospodářského růstu.

Proto je důležitým ukazatelem reinvestovaný zisk. A ten dlouhodobě roste: v roce 2000 představoval reinvestovaný zisk jen 7,5 % z celkové sumy zahraničních investic, dnes je to již kolem jedné třetiny.

Rozdíl mezi reinvestováním zahraničních investic (FDI — foreign direct investments) a odlivem dividend a úroků z České republiky má vliv na platební bilanci.

V devadesátých letech souvisela většina FDI do zemí střední a východní Evropy s velkou privatizací. Menší část představovaly investice na zelené louce, popřípadě investice do již existujících podniků se zahraniční účastí. Na příliv FDI mělo vliv také posilování investičních pobídek po roce 1998.

V devadesátých letech souvisela většina FDI do zemí střední a východní Evropy s velkou privatizací. Repro prezi.com

Počátkem jednadvacátého století činila suma FDI v České republice jeden bilion korun v účetních cenách, aktuálně se jejich stav blíží 2,5 bilionu. Z hlediska odvětví si největší podíl FDI udržuje peněžnictví a pojišťovnictví (finanční sektor je u nás prakticky celý vlastněn zahraničním kapitálem), pak nemovitosti a služby pro podniky. Následuje odvětví obchodu a výroba motorových vozidel.

Podíl zemí EU dosahuje 87 % (přes 2 biliony korun), zatímco USA pouhá 3 %. Dosud nejvíce investovalo v České republice Holandsko (27 %), dalším v pořadí jsou firmy z Německa (15 %) a Rakouska (13 %), a z Asie zejména Japonsko (1,1 %). Rusko zatím dosahuje podílu na celkových FDI jen 0,2 % — strašák skoupení naší země ruským kapitálem je tedy přinejmenším neadekvátní.

Jinak to vypadá s četností firem, které vlastnění zahraniční kapitál. Zde vede Rusko, jeho 7 miliard korun základního majetku v České republice připadá na 16 tisíc firem. Potvrzuje se, že Rusko zatím investovalo spíše do menších firem. Na druhém místě je sousední Slovensko s 10 tisíci firem, Německo rovněž se stejným počtem firem a Ukrajina s 9 tisíci.

Český export kapitálu je mnohem menší — v zahraničí máme zainvestováno kolem čtvrtiny bilionu korun (byť po vstupu do EU jeho objem roste). České firmy v zahraničí investují především v odvětvích finančního zprostředkování a nemovitostí, odbytové služby, a v poslední době i do energetiky a zpracovatelského průmyslu.

Z historických důvodů investuje Česku republika nejvíce na Slovensku (cca jednu třetinu), pak do Nizozemí, a následují další země — významné jsou kupříkladu akvizice ČEZ na Balkáně. Donedávna to byly i investice do daňového ráje na Kypru (podobně jsou nadále daňově výhodném Lichtenštejnsku, Lucembursku a podobně).

Pohyb kapitálu ze země do země je dnes standardem. Může pomáhat i škodit. V každém případě se časy uzavřených národních ekonomik nevrátí. Pokud někdo mluví o cizích investorech, neuškodí uvědomit si tyto základní věcné souvislosti.

  Diskuse
  JP
  July 16, 2015 v 13.27
  Pane Dolejši, zmínil jste rozdíl mezi reinvestováním zahraničních investic (tj. zřejmě jejich zisku) a odlivem ve formě dividend a úroků. Máte nějaká konkrétní čísla o této diferenci ve vztahu k ČR?
  MT
  July 17, 2015 v 7.55

  Taky by mě to dost zajímalo ...

  July 17, 2015 v 8.51
  reinvestice vers. dividendy
  v texcu máte že rerinvestováno je 1/3 - z toho logicky vyplývá že vyplaceno akcionářům na dividendách jsou 2/3
  Jina detailně v analýzách FDI vydávaných pravidelně ČNB
  JP
  July 17, 2015 v 23.10
  Pane Dolejši, ten údaj ve Vašem textu výslovně hovoří o třetinovém podílu na c e l k o v é sumě zahraničních investic. Z toho se tedy nedá vyčíst, jaký podíl ze z i s k u zahraničních subjektů je reinvestován v ČR, a jaký je odléván do mateřských zemí ve formě dividend.
  JP
  July 18, 2015 v 12.16
  Mezitím jsem si uvědomil, že se o třetinový podíl na celkové sumě zahraničních investic v žádném případě jednat nemůže - výsledkem by totiž byla naprosto nesmyslná suma.

  Jedná se tedy zjevně skutečně - přes poněkud zavádějící formulaci - o to, že v zemi zůstává třetinový podíl ze z i s k u.
  MT
  July 19, 2015 v 11.16

  To by celkem šlo ... reinvestiční třetina z dosažených zisků ...