Vyhánění lidí z ubytoven na ulici začíná

František Kostlán

Publikujeme otevřený dopis členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny i s komentářem Františka Kostlána.

Za normálních okolností by byla myšlenka na vystěhování lidí z ubytoven prostřednictvím nevyplacení doplatku na bydlení nejen pochopitelná, ale i vítaná. Ubytovna kupříkladu není prostředí, kde by měly vyrůstat děti. A není správné, aby obchodníci s chudobou pobírali lichvářské nájemné na úkor daňových poplatníků.

Za absence sociálního bydlení, což je dnešní situace, je však taková snaha cynická a zároveň nerozumná, leckdy i sebevražedná, dalo by se říci. Svědčí o úmyslu zbavit se odpovědnosti za nejchudší lidi, v tomto případě především za Romy, protože těch žije v ubytovnách nejvíce. A to způsobem, který uškodí i většinové části společnosti.

Nekompetentní ODS

Když z něčeho trčí nepořádek, rozkrádání a nekompetentnost, můžeme si být minimálně na padesát procent být jisti, že za tím stojí ODS. Tato strana šlápla již tolikrát vedle, že se autor sloupku až rozpakuje tuto „schopnost“ ODS zmiňovat, však ji také voliči zaslouženě oceňují minimálním zájmem.

Když svého času populistka z ODS Ivana Řápková prosadila v parlamentu změnu zákona, která městům a obcím umožňuje vykázat ze svého území člověka proto, že třikrát spáchal některý z vyjmenovaných přestupků, možná si ani neuvědomovala, co tím vlastně způsobila. Málokterý politik ODS si je takových věcí vědom, jejich neschopnost domyslet důsledky vlastního počínání je proslavená i za hranicemi země.

Obdobně si počínal i další adept na populistu desetiletí, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura: při projednávání novely zákona o hmotné nouzi navrhl, aby ke splnění podmínek pro výplatu doplatku na bydlení v ubytovacích zařízení byl nutný souhlas obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí. A tento návrh prošel parlamentem, odhlasovali ho i někteří zákonodárci dalších stran.

Přehrát problémy na jiné

Lidem, kteří se zabývají problematikou sociálního vyloučení v praxi, bylo od počátku jasné, jak se k nově nabyté moci většina měst a obcí postaví: udělají vše pro to, aby svůj problém přehrály na někoho jiného. Jasné to muselo či mělo být poslanci Stanjurovi.

K místním mafiím leckdy patří i někteří komunální politici, kteří už dlouhé roky přemísťují lidi z chudinských čtvrtí, jak se jim zamane. Například většina Romů žijících v ostravském Přednádraží či v lokalitě Palackého skončila v nově otevřených ubytovnách na jihu Ostravy — proti tomu zde demonstrovali pravicoví extremisté a společně s nimi i místní lidé. V pogromu zaměřeném na jednu z ubytoven jim naštěstí zabránila policie.

Doplatek na bydlení již nelze vymáhat v takové výši jako dříve (třeba 4 500 na hlavu za měsíc s tím, že v jednom pokoji žije pět lidí — za jeden pokoj 20 500 měsíčně celkem). Mafiáni tedy již tolik nepotřebují nejchudší lidi, které dlouho zneužívali k ždímání státní kasy. Stanjurův návrh jim ovšem umožňuje se těchto lidí zbavit, a to legálně i pohodlně.

Legální vyhánění

Mechanismus legálního vyhánění lidí popsali v otevřeném dopise politikům a ombudsmance ostravští a další romští aktivisté a Kumar Vishwanathan, předseda sdružení Vzájemné soužití (celé znění dopisu najdete pod sloupkem).

„Například v Bohumíně všem žadatelům na ubytovnách souhlas s vyplacením doplatku na bydlení neudělili, v městské části Moravská Ostrava a Přívoz nevyslovili ani souhlas, ani nesouhlas, v Mariánských Horách (známá starostka Janáčková) vyslovili všem žadatelům nesouhlas, na Ostravě-Jihu vyslovili souhlas časově omezený na 3 měsíce a po této době stanovili podmínky, za kterých souhlas bude udělen (například bezdlužnost na nájmu v předchozím bydlení, uhrazení místního poplatku za psa, uhrazené pokuty z přestupkového nebo jiného správního řízení).“

Jenže tito lidé se většinou dostali na ubytovny právě proto, že jsou zadluženi a nemají prostředky na hrazení pokut. Ubytovna je poslední variantou bydlení (spíše živoření) před spaním pod mostem. Pokud obce nevysloví přímý souhlas s vyplacením doplatku, nebudou mít lidé zde žijící na zaplacení nájmu a octnou se na ulici.

Co bude následovat? Tomu jsme byli svědky vícekrát: bezdomovectví, faktické roztržení některých rodin (a celých rodů), které by se jinak o své potřebné postaraly.

Kvůli tomu se nepochybně zvýší drobná kriminalita, především krádeže, a také prostituce, protože tito lidé neseženou práci už vůbec (vlastně málokterý z nich dostal tu šanci, že mu někdo dal trvalou práci, již od devadesátých let - i proto žijí na ubytovnách).

Empatický pohled nám napovídá, že lidem bez bydlení, práce a peněz toho mnoho jiného nezbývá, pokud nechtějí umřít hladem. (Totéž se ze stejných důvodů týká nápadu Ivany Řápkové, i ona se bezpochyby zasloužila o zvýšení kriminality.)

A nepochybně vzrostou průvodní jevy chudoby spojené s bezmocí a ztrátou životní perspektivy — užívání drog, gamblerství, vzrůst negativních emocí, hádky a rvačky apod.

Poté přijde přesun lidí do míst, kde doplatky na bydlení ještě fungují, zvýší se koncentrace Romů a dalších chudých lidí v těchto místech, začnou se vytvářet ještě větší ghetta než dosud, přibude bezdomoveckých kolonií a žebráků.

Následovat budou protesty místních lidí (Čechů a někdy i starousedlých Romů, kteří se budou cítit ohroženi), nepokoje, demonstrace, násilí…

A zároveň s tím se přitvrdí diskriminace a ostrakizace Romů v místech i ve společnosti jako celku. Již dnes emocionálně vypjatá společenská atmosféra se zahustí a může i explodovat. Zdá-li se to někomu jako zbytečné strašení, ať si vzpomene, co se dělo v roce 2008 v litvínovském Janově či později ve Šluknovském výběžku (kvůli mnohem méně výbušné situaci).

Všehoschopní?

Vše popsané bude stát spoustu peněz a úsilí - měst, obcí i státu (například policejní zásahy při demonstracích stojí vždy desítky milionů). A společnost se ještě více posune směrem k pravicovému extremismu, jehož ideje a způsoby již dnes rostoucí počet lidí pokládá za přijatelné či dokonce správné.

Pokud Stanjura či Řápková měli svůj pozměňovací návrh promyšlený, jestli věděl, co může následovat, pak ovšem není nekompetentní, ale všehoschopný. I to je ostatně jeden z výrazných rysů politiky ODS, od jejího založení.

Premiér Bohuslav Sobotka přislíbil, že vláda navrhne novelu tohoto zákona. Lze ovšem pochybovat, že bude schválena dříve než někdy na podzim. Do té doby může být již v leckterém ohledu pozdě, mafie mají vždy před zákonodárci náskok.

Předseda vlády by snad mohl v dohledné době dosáhnout alespoň toho, aby radní za ČSSD a další koaliční strany ve městech a obcích jednali rozumně. Bylo by také dobré co nejvíce urychlit schválení zákona o sociálním bydlení, který vychází ze znalosti věci — samozřejmě bez pozměňovacích návrhů poslanců ODS.

- - - - - - - - - - - - - - -

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane premiére,

vážená paní ministryně a pane ministře,

vážená paní veřejná ochránkyně práv,

obracíme se na Vás s výzvou k řešení krizové situace, která nastala v souvislosti s novelou zákona č. 111/2006 Sb.,o hmotné nouzi — § 33 odst.6, kdy ke splnění podmínek pro výplatu doplatku na bydlení v nestandardní formě bydlení (ubytovací zařízení) je nutný souhlas obce, v jehož katastrálním území se dotyčné ubytovací zařízení nachází.

Jsme znepokojeni situací, ke které nyní dochází v Ostravě a Bohumíně. Některé obce se k povinnosti vydávat souhlas s ubytovacím zařízením postavily tak, že lidé, kteří na ubytovnách žijí, protože jinou možnost nemají, jsou v nejistotě, jak to bude s jejich dalším bydlením, neboť požadovaný souhlas od obcí nezískali.

Např. v Bohumíně všem žadatelům na ubytovnách souhlas neudělili, v městské části Moravská Ostrava a Přívoz nevyslovili ani souhlas, ani nesouhlas, v Mariánských Horách vyslovili všem žadatelům nesouhlas, na Ostravě — Jihu vyslovili souhlas časově omezený na 3 měsíce a po této době stanovili podmínky, za kterých souhlas bude udělen (např. bezdlužnost na nájmu v předchozím bydlení, uhrazení místního poplatku za psa, uhrazené pokuty z přestupkového nebo jiného správního řízení).

Tyto podmínky však lidé žijící na ubytovnách nemohou splnit — pro mnohé z těchto podmínek se právě ocitli v nestandardním bydlení na ubytovnách. Každá obec svévolným výkladem souhlasu hazarduje s bezdomovectvím v přímém rozporu se základními principy dobré správy a péče o své občany. Potřeba bydlení patří mezi základní lidské potřeby zaručené Listinou základních práv a svobod. Jestliže obec souhlasy neuděluje a má volné bytové kapacity, tak proč jsou lidi v nejistotě s dalším bydlením?

Přímým důsledkem nezískání požadovaného souhlasu je ztráta nároku na doplatek na bydlení, a tím pádem bezprostřední hrozba ztráty bydlení, neboť tito lidé nebudou mít finance na zaplacení požadovaného nájmu na ubytovnách. Dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP), o níž se v poslední době mluví jako o přechodném opatření, tuto situaci nevyřeší. MOP je pro tyto účely omezena časově na 3 měsíce, ale také výší možné přiznané částky za kalendářní rok. Navíc je tato dávka nenároková. Tím vzniká situace, kdy se rodiny s více dětmi mohou dostat na ulici již další měsíc.

Občané žijící na ubytovnách jsou vystrašení a ve vážných obavách, co se bude dál dít, kam složí svou hlavu, neboť i od ubytovatelů dostávají informace, že pokud nezaplatí nájem, tak budou nuceni odejít. Lidé žijící na ubytovnách se tak stali rukojmími v populistickém boji politiků. Tento stav se týká cca 400 lidí v Bohumíně a cca 1700 rodin v Ostravě. Pokud situace nebude okamžitě řešena, ocitnou se rodiny s dětmi na ulici. Vzniklou situaci nelze řešit monitorováním a analýzami či výzkumy, ale aktivním přístupem. Stát nesmí vědomě poškodit své občany.

Vzhledem k vážnosti této situace Vás vyzýváme k neodkladnému řešení vzniklé krizové situace — změnu zákona o hmotné nouzi — zrušení požadavku souhlasu obcí.

Z těchto výše uvedených důvodů jsme na 16. 6. 2015 na 11.00 v prostorách Vzájemného soužití na Bieblově 8 v Ostravě svolali jednání s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a sekce ministra pro lidská práva, kteří potvrdili svou účast. Rovněž lidé, kterých se situace bezprostředně dotýká, sepisují petice. Napětí, které vzniká, může eskalovat až v protesty a demonstrace nejen občanů, kterých se situace bezprostředně dotýká, ale také extremistických skupin, které toho mohou využít pro podporu své ideologie. Nehájíme formu bydlení na ubytovnách, ale v současné době, kdy není zákon o sociálním bydlení, nemají mnozí občané jinou možnost.

Lýdie Poláčková, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Edita Stejskalová, členka Rady pro záležitosti romské menšiny

Jolana Šmarhovyčová

Sri Kumar Vishwanathan Josef Stojka

  Diskuse
  June 17, 2015 v 10.01
  Souhlas
  Podporuji petenty. Situace je komplikovaná, žádné jednoduché obecně platné řešení neexistuje. Děkuji všem, kteří podle svých možností konkrétní případy řeší. Zákon o sociálním bydlení je víc než nutný.
  Také změna zákona o hmotné nouzi a zrušení požadavku souhlasu obcí jsou potřebné.
  June 17, 2015 v 13.46
  Nepodporuji petenty!!!
  Jedná se totiž o lidi, kteří celou problematiku znají velmi povrchně a jednostranně se proto propůjčují do akce Bílé mafie, která se obává o ztrátu svých velkých zisků, nebo některých "neziskovek", pro které chudoba je příležitost k dobré mzdě.Tyto prostředky by ovšem mohly být využity ke skutečně kvalitnímu bydlení sociálně slabých.
  Obviňování obcí z toho, že hazardují s bezdomovectvím je důkazem bezprecedentního nátlaku na ně a je navíc velmi urážlivé. Nebyly to obce, kdo na ubytovny ve svých katastrech navezl sociálně slabé, nebyly to obce, které rozhodly o tom, že sociální bydlení se stane byznysem Bílé mafie. Nikdo se obcí neptal, rozhodování o kvalitě života v jejich lokalitách jim bylo odepřeno.
  Monochromatické vidění iniciátorů naprosto přehlíží obyvatele lokalit, do kterých Bílé mafie navezly sociálně slabé. Přehlíží to, že tyto ubytovny jsou ghetta, kde se ubytovaní odnaučí to dobré, co ještě uměli a naučí se od ostatních to špatné.
  Že se 1700 lidí octne na ulici, je jen tvrzením Bílé mafie. Viděl jsem dokumenty Úřadů práce, které potvrzují, že mají dostatek kapacit pro ty, kteří souhlas nedostanou. Jen by ty peníze nešly do rukou určitých členů Bílé mafie.
  Ať iniciátoři svoji energii vedou správným směrem. Ať se zasadí o to, aby za vysoké příspěvky na bydlení pomohli sehnat lidem z ubytoven důstojné nájmy.
  Celá akce tedy budí dojem, že organizátoři jen plní zadání Bílé mafie, za spokojeného potlesku bohatších měst, které se zbavily svých problémových obyvatel na úkor malých obcí.
  Jediná akceptovatelné změna zákona by mohla spočívat v tom, že obce nebudou moci neudělit souhlas SVÝM občanům! Neboť je nesmysl, což ovšem iniciátoři zjevně nechápou, aby obec nesla náklady za ne-občany, na které si nějaká města nechají vyplácet peníze z rozpočtového určení daní. Nejen, že je to nesmysl, ale je to také nezákonné, neboť by tím byl porušen Zákon o obcích – č. 128/2000 Sb. - paragraf 38 odst. 1./ Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
  Pokud budou iniciátoři se svoji akcí pokračovat, nezbude soudným lidem, než aby iniciovali svoji petici, v níž vyjádří plnou podporu novely zákona. Věřím, že podpisů sežene více. Není už možné, aby o kvalitě života v obcích rozhodovali dále lidé, kteří zde nežijí, lidé, kteří si hrají na spravedlivé, ale své domy si se sousedy ubytoven nevymění. Není možné, aby o kvalitě života místních lidí rozhodovaly členky Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, které jsou na celé situaci sociálně slabých finančně zainteresováni. Celá situace je totiž vygradována také jejich předešlou nečinností, či trvající neschopností věc řešit.
  Plně se stavím za novelu zákona, kterou inicioval Svaz měst a obcí ČR. Tato organizace není svazem hlupáků a rasistů a novela zákona jen napravuje chyby, které nadělaly předešlé vlády, zřejmě i za asistence Rady vlády pro záležitosti romské menšiny udělaly. Chápu, že stávající stav je pro tuto Radu a všechny "neziskovky" radno udržet. Neboť jeho změna znamená práci.
  P.S. Hovořil jsem se členy rad měst, která řeší problém s ubytovnami. Žádné město, či obec nedává zamítnutí svým občanům. Některá města podmiňují souhlas tím, že sociálně slabí musí mít za určité období odpracován určitý čas. Naprosto pak chápu, že města souhlas nedávají Romům ze Slovenska, které na ubytovny navezly Bílé mafie. Věřím, že to vadí "neziskovkám", které tak příjdou o část svých příjmů. Tohle ovšem není žádné poškozování občanů našeho státu! Tomu by tak bylo naopak.

  June 17, 2015 v 15.23
  zákon je opravdu sporný, nedopečený
  nejde o samotnou petici (otevřený dopis), ale to aby si vláda uvědomila že nestačí konečně přiškrtit spekulace s ubytovnami ale také řešit reálné sociální bydlení. To se nedá zvládnout povinnostmi nad úroveň občanských práv (něco jako domicil). Zbavit se problému v katastru jedné obce znamená vytvořit tlak v místě jiném. A tuto podstatu by měl každý myslící a vnímající člověk podpořit. Alibismus jedné či druhé, strany,státu či obcí, nemohou vést k řešení. Nebo snad chcete obnovit kočování ?
  June 17, 2015 v 16.42
  Asi jste nečetl můj příspěvek, pane Dolejši.
  V opačném případě by to znamenalo, že když se města zbavila problému tím, že navezla sociálně slabé do vsí, kde jejich koncentrace tak naráz dosáhla až desítek procent, je vše v pořádku a není třeba s tím nic dělat. Že prostě ten předešlý skutečný alibismus byl v pořádku.
  Posílilo by to jen domněnku, že akce předání sociálně slabých Bílé mafii předpokládala, že se tím bohatší města zbaví svých sociálně slabých a jejich tehdejší obydlí - pozemky - budou moci využít k lukrativním ziskům. Když se má vše vrátit k původnímu stavu, tak najednou je vyžadována změna, jejíž "podstatu by měl každý myslící a vnímající člověk podpořit". Proč "každý myslící a vnímající člověk" tenkrát nebyl vyzýván k tomu, aby nepodpořil sestěhování sociálně slabých z měst do malých obcí, kde se zákonitě stali zdrojem velkých problémů?
  Snad dále nechcete tvrdit, že když se tito občané mají VRÁTIT DO SVÝCH bydlišť, tak se tím obnovuje kočování?
  Tohle Vaše prohlášení prostě zavání skutečným alibismem a snahou nedopustit, aby se sociálně slabí - relativní zdroj problémů - mohli vrátit domů. Možná tam někde k Vám.
  June 17, 2015 v 18.54
  ad LŠ ???
  opravdu vám těžko rozumět - jaké vracení do bydlišť ? proč by někdo měl být někde přivázán za nohu ? ani nevím co to máte s Bílou či jakou mafií a zač to vlastně horujete
  Já zde pouze říkám že návrh zákone je omezený protože musí existovat nabídka levného sociálního bydlení a že nelze omezovat občanská práva právem domovským

  P.S. doufám že vám nejde o nucený pobyt a nucené práce....
  MP
  June 17, 2015 v 20.28
  Jiřímu Dolejšovi
  Myslím, že panu Ševčíkovi nejde o to, aby se někdo vracel postrkem. Docela jasně mluví o situaci, kdy skupiny zadlužných lidí bez práce a většinou bez přílišné schopnosti řešit svoji zoufalou sociální situaci byly "přesvědčený", aby se přestěhovaly do obcí, kde se dá levně pořídit a provozovat ubytovna -- a kde už vůbec nemají šanci sehnat práci. Myslím, že není tak absurdní očekávání, že by se příslušníci těchto skupin docela řádu vrátili tam, odkud byli " dobrovolně" vystěhování a kde mají přeci jen větší šanci se uživit, kdyby nebylo té nemožnosti najít bydlení.
  A proč není pravděpodobné, že by třeba Rumburk s nějakými deseti tisíci obyvatel a dlouhodobě nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti integroval dvou tisícovku dovezených obyvatel ubytovny,asi taky není třeba dlouho mluvit.

  A nepodceňuji Vaší inteligenci, jistě při troše přemýšlení přijdete na to, co je to bílá mafie.
  V něčem se s pánem Ševčíkem neshodnu, ale ví, o čem mluví a mluví o tom, o čem ví. Nepíše proto, aby zaujímal postoje, stojí na svém. Zkuste to někdy.
  June 18, 2015 v 8.45
  MP : to jste to neprojasnil
  nějaká okrajově zmíněná Bílá mafie není možná podstatná (ať jsou to cukráři, sněhuláci či kdokoliv) . Co je podstatné, je problém nabídky sociálního bydlení, aby lidi v problémech měli alespoň šanci na střechu and hlavou..To je snad srozumitelný postoj.
  Chápou radnice některých obcí že se jen chtějí zbavit problému. Vracet ale lidi "tam co byli" nemá žádný smysl pokud odtamtud utekli a důvody jejich útěku trvají. Takže fakt stále tápu pokud jde o pochopení oč kráčí.v téhle kritice výše citovaného dopisu
  Všichni tu píšeme sice česky, ale stále si nerozumíme...tak jak to je ?
  June 18, 2015 v 9.39
  Když to nejde rozumět si česky,
  zkusím to moravsky.
  Exekutiva naší země se v určitém období rozhodla zbavit starostí o sociálně slabé a k tomu přijala ten nejdražší a nejméně efektivní způsob: starost o ně zprivatizovala.
  Vznikl tím nový obor v byznysu s chudobou. Protože se byznysmeni s ubytováním logicky řídili principem ziskovosti, sháněli pro své ovečky co nejlevnější bydlení, jedno kde, ale hlavně pro co nejvíce "kusů". Tím se zároveň pro bohatší města otevřel prostor pro to, aby se zbavili svých sociálně slabých, neboť vyšší nájemné ubytoven v jejich lokalitách by nepřineslo byznysmenům s chudobou tak enormní zisky. Takové zisky, které by za ta léta stačily na výstavbu sociálních bytů, které možná mohly pojmout tyto sociálně slabé, či alespoň jejich podstatnou část. A vznikly by tím navíc pracovní příležitosti pro naše firmy.
  Celá tato akce, předem odsouzená k neúspěchu, k mnoha komplikacím a zvýšení etnického a sociálního napětí, kupodivu nebyl příliš trnem v oku všem těm organizacím, které se nyní mohou potrhat s peticemi, aby se tento katastrofální stav nezměnil. Kdoví proč?
  Možná proto, že je jim líto byznysmemů s tímto kšeftem, kteří příjdou o obrovské zisky, neboť místo levných a mizerných ubytoven budou nuceni své ovečky ubytovávat třeba v nájemních bytech. Nebo v ubytovnách, ale v místech jako je Praha, kde se nějaká tisícovka sociálně slabých ztratí jako kapka v moři a nebude zdrojem takových problému, jako je tomu v malých městech a obcích. A navíc tak sociálně slabým značně vzroste možnost sehnat práci, což při ubytování na sokolovsku, nebo znojemsku, nebude. Nebo je iniciátorům této akce líto, že se ze Slovenska přestanou importovat sociálně slabí a tím jejich agentůry příjdou o část svých zisků.
  Jejich lítost a snaha o zachování stávajího stavu by neměly mást žádného skutečného humanistu. Ten by se proti jejich iniciativě měl rozhodně postavit a podpořit novelu zákona.
  Já bych, mít tu pravomoc, zrušil všechny ty Rady a Agentury a Komise pro sociální začleňování. Jejich efektivita se rovná, dle dlouhodobých průzkůmů, snad nule, není-li přímo záporná. A když výsledky nejsou, je tedy už po těch ztracených dlouhých letech potřeba začít jinak.
  Zároveň bych přestal vyplácet "neziskovky" za to, že tisknou letáčky a chodí s dětmi sociálně slabých do ZOO. Jejich odměna by se neodvíjela dle projektů a slibů, ale dle toho, kolik sociálně slabých se jim podařilo skutečně začlenit do většinové společnosti. Odměna ne za květy, ale za ovoce.
  Stačí to takto?
  June 18, 2015 v 9.51
  pořád to není ono
  nestačí - protože nechápu jak se to týká oné výše napsané výzvy ? ona se snad přimlouvá za spekulanty s bydlením ?
  z čeho dedukujete že autorům dopisu jde o zachování současného stavu ?
  a vážně si myslíte že že "dobrovolně" vyexpedovat sociálně vyloučené do Prahy, Brna a pod je řešení?
  Já jen opakuji že součástí sociálního bydlení musí být i nabídka neziskového bydlení, ne jen problém omezení spekulace s podporou v hmotné nouzi

  P.S. vaše nechuť k neziskovkám je iracionální, pokud předpokládáte že převod této agendy povinně na státní úředníky přinese automaticky lepší kvalitu
  June 18, 2015 v 15.51
  Už tedy nevím, jak dál.
  Je přece jasné, že autoři petice chtějí zachovat stávající systém, který nahrává spekulantům s bydlením. Chtějí k tomu vyšachovat obce, aby nemohly rozhodovat o kvalitě bydlení pro své obyvatele. Navíc je nade vší pochybnost, že pokud se stávající situace zakonzvervuje, nikdo nezačne sociální bydlení měnit. Neboť kdyby tato situace nevyhovovala pracovníkům ÚP, "neziskovkám" a všem těm agentůrám, dávno by vyvíjeli petice, podobné té nynější. Tady je prostě jednoznačně načase rozvířit hnijící vody. V této republice je dostatek ubytovacích kapacit, volných bytů, které s přehledem pojmou sociálně slabé. Jen spekulanti tolik nevydělají. Máme kvůli nim podepisovat proto petice?
  P.S. moje nechuť k některým neziskovkám je velmi racionální. Zatímco státní zaměstnanci jsou pod jakous-takous kontrolou, tyhle "neziskovky" jsou prakticky neodpovědné. Nebo snad existují nějaké výkazy jejich činnosti? Jsou někde statistické údaje o tom, kolika lidem pomohly v začlenění atd.?
  Můj pohled na ně je ještě z těch mírnějších. Jsou i jiné. Jeden z nich: " "Neziskovka" vydá sadu brožurek k ničemu a vyrazí dávat obcím hraběcí rady. Ale sama o sobě neudělá NIC.
  Pro začátek by stačilo, kdybyste místo "konzultantství" a "proudžektů" popadli kasry a šli dělat do těch stávajících ubytoven domovníky. Jenže to zavání prací, navíc vykonávanou nikoli v pohodlném kanclu a před klávesnici počítače, ale v bordelu a smradu", nebo "Neziskovky, které ročně dohromady sežerou 40 miliard, ucítily příležitost a do škol se hrne inkluze a integrace“.
  Jak píšu, můj pohled je z těch shovívavějších.
  June 18, 2015 v 18.27
  kde zůstalo to sociální bydlení ?
  a kde to čtete že F. Kostlán a spol chtějí nechat vše jak je ? tolik dioptrií snad nemám abych to přehlédl z důvodů slabozrakosti..To vaše rozviřování hnijící vody stále nechápu.
  Pod tou možností obce ovlivňovat kvaltu bydlení máte mocenské vyhánění nechtěných lidí z obce ? nějak nám z toho pořád vypadává kam ti sociálně vyloučení půjdou
  ze existují volné byty ? no jistě ale s jakými náklady se v nich bydlí ? neustále je obcházena otázka sociálního bydlení
  MP
  June 18, 2015 v 19.30
  Jiřímu Dolejšovi
  Ono asi nejde jen o to, kde zůstalo sociální bydlení. Vy jste 24. září minulého roku přeci sám hlasoval právě pro zákon (novelu), který obcím tu možnost zbavit se nechtěných lidí na ubytovnách dal. Nevzpomínáte si?
  Stačí vyslovit nesouhlas a když chcete vypadat hodně demokraticky jako třeba paní starostka Janáčková, tak stanovíte obecné podmínky souhlasu s poskytováním příspěvku. Které ovšem nebudou moci ti na ubytovnách splnit, protože kdyby mohli, tak by nebydleli po pěti v jedné cimře se záchodem o patro výše.
  Takže ano, chybí nám zákon o sociálním bydlení a poslanci sociální demokracie a KSČM prohlasovali zákon, který tuto situaci ještě markantně zhoršil. A aby nenastal skutečný malér, tak se stávající děsivý a drahý stav ku prospěchu bílé mafie prozatímně zakonzervuje, prozatímně do doby přijetí zákona, který ještě ani není napsán. A aby to bylo ještě nechutnější, poslanec, který pro tu malérovou novelu hlasoval, bude vyjíždět na představitele obce, že chce jednat podle toho, co on odhlasoval.
  June 18, 2015 v 20.48
  Neviděl jsem to na vlastní oči,
  ale prý byl v tv nějaký primátor ze severní Moravy a mluvil o tom, že město pronajímá byty za 4 tisíce, zatímco spekulanti berou na ubytovnách od jednoho klienta přes 6 tisíc. A město volné byty má. A může je sociálně slabým pronajmout. Proč všichni, kteří se nechají od státu honorovat za to, že prý pomáhají sociálně slabým, nepracují na tom, aby se tyto pronájmy mohly uskutečnit? A já si navíc odvažuji tvrdit, že nikdo z těch, kteří nedostali souhlas obcí neskončí na ulici. Bydlení se pro ně sežene a možná mnohem kvalitnější, nebo v lokalitách, kde se dá sehnat práce. Jen vývar z nich nebude tak vysoký.
  June 19, 2015 v 13.21
  ono se to vyřeší ?
  prý se sežene snadno dostatek bydlení pro sociálně vyloučené - tak to jsme zvědav. Tohle připomíná spíš zbožné přání. přeci nejde o jednotlivosti ale o relativně dost lidí
  proč by jinak ti lidé živořili na ubytovně, které je opravdu spíš poslední variantou bydlení před spaním pod mostem. tady je pořád viditelná mezera v e vašem uvažování
  June 19, 2015 v 15.16
  Rezervy jsou jinde
  V myšlení politiků. Jsou chudáci natolik odtrženi od reality, stále ve vleku ziskovych a "neziskových" lobby , že pak nevědí, jak vše vypadá v praxi. Chybí jim zpětná vazba. Podle toho pak vypadá jejich rozhodování. Proto mají lidé daleko větší důvěru v zastupitele svých obcí a měst, než v senát a parlament. Logicky, neboť tito jsou s běžným životem denně v kontaktu a není pak tak lehké z nich udělat sudokopytníky. Pokud nejsou uplátní, tak s nimi žádní spekulanti s chudobou neorají.
  June 20, 2015 v 7.27
  ???
  zapomněl jste říci kdeže jsou ty rezervy, kam se mají ti sociálně vyloučení nastěhovat - pouhá slova jim jaksi těžko postačí a nejsou ani tou zpětnou vazbou jak o ní kážete
  MP
  June 20, 2015 v 12.00
  Jiřímu Dolejšovi
  Víte, ono není pro poslance parlamentu -- resp. jeho inteligentního asistenta, pokud to neumí sám -- zase tak těžké, aby si vyžádal příslušné statistiky od Ministerstva pro místní rozvoj. A aby se podíval se na analýzy MPSV. Udělejte to a uvidíte, že to, co říká pan Ševčík není tak nereálné.
  A pak si nechte od téhož asistenta udělat rešerši kauzy Klaudie Dudové, nepodceňuji vaší inteligenci a předpokládám, že z ni sám pochopíte, proč je ta cesta z ubytoven pro jejich obyvatele nereálná bez pomoci státu a že v tom faktický nedostatek bytů hraje druhořadou roli.
  + Další komentáře