Ať jsme si kvit!

Petr Pospíchal

Petr Pospíchal, který svým článkem v Deníku Referendum rozpoutal debatu o daňových únicích Petry Kvitové, reaguje na dosavadní vývoj debaty. Deník Referendum se tématu daňových úniků privilegovaných hodlá nadále soustředěně věnovat.

Téma daní je ideálním testem stability a vyzrálosti demokratického politického systému. V posledních dnech jsme měli vzácnou možnost sledovat takový test v přímém přenosu. Po uveřejnění článku Šampiónka z Monaka se rychle ukázalo, v jak složitých poměrech žijeme a jak málo se mnozí sžili s přirozenými vlastnostmi a důsledky demokracie.

Jejím základem je rovnost občanů. V oblasti daní se projevuje tím, že daně platí všichni, kteří vydělávají a dosáhnou přitom výdělků nad určitou stanovenou mez. A že daně jsou něco jako malá smrt — nelze před nimi utéci, nelze se před nimi schovat a povinnost jejich placení představuje jednu z jistot, na kterou se lze spolehnout.

Petra Kvitová je ve Fulneku doma. Na stavbu cest, po nichž tam jezdí a které vznikají  z daní nás všech, ovšem nepřispívá. Foto Jakub Patočka, DR

Z veřejných zdrojů jsme vyrozuměli, že tenistka účelově změnila bydliště do místa, kde se bude jejímu daňovému přiznání žít lépe. Zároveň nás, čtenáře novin, webů, diváky televize a posluchače rozhlasu vzápětí po wimbledonském vítězství nejednou ujistila, že „středisko jejích životních zájmů“ (termín užívaný zákonem o dani z příjmu) je zde, v naší zemi.

Že se sem vrací domů, že zde má bydliště, přítele, okruh blízkých známých. Že si zde nejlépe odpočine a že se zde cítí dobře, doma mezi svými. Všechno řekla Petra Kvitová různým sdělovacím prostředkům sama, nebylo třeba na ni naléhat, klást jí investigativní otázky a uvádět ji krátce po velkém tenisovém vítězství do rozpaků.

Nápadný rozpor mezi jejími daňovými záměry a její životní realitou vyvolal pochybnosti, které jsme popsali, podložili argumenty a nastínili jeho důsledky právě pro oblast daní.

Očekávali jsme různé reakce z různých stran. Jistě jsme netušili, že jich bude tolik a že se z článku stane téma vzrušené celonárodní diskuse, do níž se zapojili i mnozí z těch, kteří by udělali nejlépe, kdyby vydrželi mlčet. Padaly urážky, potemnělé náznaky odvety, bludy záměrné i mimoděčné, argumenty věcné i údivné.

Vyslechl jsem si, že připravuji opětovné zřízení ostnatých drátů na hranicích (předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v Radiožurnálu dne 11. července), že jsem motivován především závistí (týž tamtéž a mnohokrát jinde od jiných), Rudé právo sedmdesátých let se zmiňovalo také mnohokrát.

Z takových reakcí je zřejmé, kdo se obává veřejné debaty o daňových únicích, a nás velmi těší, že to ti lidé na sebe sami řekli. Mezi tolika reakcemi ale chyběla především jedna, a to právě ta, která snad mohla přijít jako jedna z prvních.

Petra Kvitová se musí vyjádřit, Andrej Babiš vysvětlit střet zájmů

Ptáme se tedy Petry Kvitové, jaké motivy ji vedly ke změně daňového domicilu. A věříme, že se vyjádří sama, bez zprostředkování mluvčím či funkcionáři tenisového svazu, jejichž názor jsme již slyšeli a v nichž se výrazně tyčilo sdělení, že u tenistů jsou daňové přesuny do Monaka normální.

Vzhledem k tomu, že v této zemi bývalo v uplynulých letech normální ledacos, bylo by obezřetnější takovému argumentu se vyhnout. Třeba i proto, že my zase považujeme za normální platit daně tam, kde má člověk domov, nikoliv tam, kde se zalíbilo jeho daňovému přiznání.

Dočkali jsme se také četných reakcí z politického prostředí. Jsou zarmucující, protože výroky politiků se valnou většinou míjely s podstatou věci a nadbíhaly spíše aktérům daňových kouzel, než aby stály na straně státu, za který nesou jejich autoři zodpovědnost. Do této pasti se chytili prezident, ministr financí, jeho předchůdce a mnozí další.

Ani programově natolik vybavená politická strana, jakou je sociální demokracie, nenašla mezi svými představiteli jediného, který by jasně podpořil daňová očekávání státu a odsoudil by jakékoliv snahy placení daní v České republice unikat. Reakce politického prostředí na tuto kauzu však budou předmětem jiného pojednání, proto je nechejme být. S jedinou výjimkou:

Ptáme se ministra financí Babiše, zda necítí ve věci Petry Kvitové střet zájmů, protože tenistka je členkou tenisového klubu Agrofert Prostějov. Ptáme se jej také, proč svými výroky týkajícími se této kauzy nestál jednoznačně na straně státu a jeho daňových příjmů. A proč celou věc relativizoval a snažil se o její zamlžení.

Odpovědi na některé z námitek

A nyní k nejčastějším argumentům z dosavadní veřejné diskuse na naše téma:

Není pravda, že by stačilo pobývat více než 183 dní v roce mimo Českou republiku, aby bylo možné zdaňovat své příjmy v jiné zemi. Je třeba naopak v jiné zemi pobývat alespoň 183 dní v roce (počítáno z libovolně započatých 365 dní po sobě jdoucích, jestliže jejich začátek nebo konec spadá do rozhodného zdaňovacího období).

Ale to je pouze první testovací kritérium, a pokud nevyhovuje danému případu nebo jej nelze uplatnit, nastupují další kritéria. Určení daňového domicilu není pouze nějaký prostý počtářský úkon.

Dalším kritériem je středisko životních zájmů, což sice zní abstraktně, ale je to pojem v daňovém právu dávno zažitý. Typickým případem bude leckterý Slovák v Praze — nepobývá tam 183 a více dní v roce, protože cestuje za byznysem po světě nebo jede za maminkou na Slovensko, ale má v Praze přítelkyni, byt, stálé zaměstnání, pejska, účty v bance, Openkartu, předplatné do bazénu, přihlášené auto, bicykl v kočárkárně.

Má tudíž v České republice také silné emoční vazby. Zůstává však slovenským občanem. Přesun daňového domicilu ze Slovenska do České republiky v takovém případě nebude problém. Jde — jak jsme si ukázali — o vazby, z nichž značnou část má podle veřejných zdrojů Petra Kvitová v České republice.

Může se ale stát, že u některých poplatníků ani toto souhrnné kritérium nevyhovuje, pak je tu další kritérium: soustředěné ekonomické zájmy. Osoba se jen částečně zdržuje v místě M., protože z její aktivity právě v tomto místě (nikoliv na mnoha dalších místech) jí plyne převážná část příjmů (ne 50,1 %, ale podstatně více, třeba 90 %), byť část životních zájmů má jinde, kde by danění oněch příjmů nebylo účelné a narušovalo by princip, na němž je síť smluv o zamezení dvojího zdanění založena: že příjmy mají být daněny tam, kde vznikají výdělečnou aktivitou.

To je ostatně další vysmívaný jakobylevičácký, ale jinak podstatný státotvorný princip — že příjmy mají být daněny tam, kde vznikají, mimo jiné proto, že právě tam je při jejich tvorbě čerpána a opotřebovávána infrastruktura, jsou využívány takzvané lidské zdroje a negativně ovlivňovány externality.

Ještě ke Kvitové — příjmy z turnajových prémií se často daní v místě, kde se turnaj hraje. V zemi daňového domicilu se pak už nedaní v případě, že mezi oběma zeměmi platí smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Jsou ale i výjimky. Prémie z turnaje v Monte Carlu se například v České republice danit musí, protože taková smlouva mezi oběma státy neexistuje. Ale příjmy, kvůli nimž se leckdy fixluje s domicilem, se týkají především reklamních smluv.

Četným argumentem v celé veřejné diskusi na naše téma bylo tvrzení, že Petra Kvitová už na daních zaplatila dost, někteří neodolali pokušení a dodali, že mnohem víc, než ti, kteří ji kritizují, zřejmě abychom se upřímně zastyděli, že jsme ještě tolik nezbohatli.

Inu, je třeba důrazně říci, že daně nejsou dobrovolným příspěvkem, nýbrž nezpochybnitelnou zákonnou povinností. Kdyby jeden měl právo říci, že už zaplatil dost, proč by takové právo nemohli mít i ostatní?

Pojem „dost“ je opravdu relativní. Pro dělníka v lisovně ono dost znamená třeba dvacet tisíc. Nejvtipnější reakci na článek ocituji: „Stálo by za zveřejnění, jak se to dělá a u koho se máme my všichni ostatní v Monaku přihlásit, aby z toho byla taková rovná příležitost pro všechny.“ A poslední může zhasnout, dodávám jen.

Často jsme také zaslechli pokleslý argument, že daně jsou trestáním za úspěch a okrádáním bohatých. Obejdu-li trapnost takové argumentace, můžu přidat alespoň pár slov: Sám jsem velkým příznivcem daňové progrese, tedy toho, aby lidé s vyššími příjmy platili větší podíl z příjmů, než lidé s nižšími příjmy.

Po několik let už máme v naší zemi takzvanou rovnou daň, což znamená, že každý poplatník platí ze svého příjmu stejný podíl. Cítí-li se někteří bohatší trestání a okrádáni rovnou daní, jejíž sazba je navíc velmi nízká, pak nám o sobě říkají více, než bychom chtěli vědět.

Vytoužené zdanění ve výši nula ukazuje, jak takoví lidé vnímají všechny ostatní: jako pouhý materiál. Nikdo nezbohatne na pustém ostrově. Každý k tomu potřebuje mnoho dalších lidí. Jejich práci, um, zkušenost a vzdělání. Jejich čas, jejich tělesné i duševní síly. A mnohdy i jejich zdraví.

A také jejich loajalitu, kterou lidé práce právem očekávají od svých zaměstnavatelů. Na tom všem se podílí prostřednictvím daní stát — financuje vzdělání, zdravotní péči, dopravní cesty a řadu jiných veřejných statků, bez nichž by podnikat nebylo možné.

Není pravda, ba — je veliká lež — že by po takto vydělaných penězích nikomu nic nebylo. Ale otázka takzvaného přerozdělování bude předmětem jiné úvahy, proto ji nyní opusťme.

Promyšlenější reakce nad tématem kladly otázku takto: je-li náš stát v mizerném stavu a po dlouhá léta špatně řízen, nebude snad lepší, když na špatné hospodaření nebudou — alespoň ti, kteří mohou daním uniknout — nadále přispívat, když je jisté, že jejich peníze nebudou dobře použity?

Odpovídám: Záleželo by na tom, jak daleko kdo dohlédneme. Soudí-li někdo, že český stát je v tak beznadějném stavu, patrně nevěří na žádnou možnost zlepšení. Mnozí ostatní — a já s nimi — si myslí, že je nutné nápravu věcí veřejných začít rehabilitací zodpovědného občanství. V naší souvislosti se projevuje právě placením daní.

Ještě se vyrovnejme s jedním argumentem: Že totiž tenistka zbohatla díky nezměrnému vlastnímu úsilí spojenému s obrovskou dřinou a s velkými výdaji rodičů na její sportovní rozvoj. Jistěže ano, ale jak dřina souvisí s placením daní? Dřina není argument, mnozí dřou srovnatelně, jen jim nikdo netleská. A často se tou dřinou ledva uživí, byť jejich přínos pro společnost může být — tenisté prominou — mnohem větší.

A jestli její rodiče náročně financovali její sportovní růst, tak si lze klást otázku, jestli na českém sportovním systému není něco špatně. Bohatý sport, jakým je tenis, nemá být sportem jen pro děti bohatých rodičů a měl by být financován z vlastních zdrojů, čili třeba z podílů na turnajových prémiích vrcholných hráčů.

Žádný velký hráč nevyrostl do mistrovské úrovně sám. Někdo jej trénoval, jiný mu byl tréninkovým spoluhráčem nebo turnajovým soupeřem. Tenisové kurty a jejich zázemí také nevznikají fotosyntézou. Mladé talenty má podporovat tenisový svaz a právě a pouze na tuto část jeho činnosti má přispívat stát, nikoliv na plot okolo klubu Agrofert Prostějov.

Jenže tenis se stal průmyslem svého druhu a podle toho se také chová: výdělečné aktivity zesoukroměly, zatímco stát přispívá, aniž by věděl přesně nač a proč. Dotace jdou lidem, kteří si je pro své kluby umějí zařídit a tenisový svaz je pod jejich vlivem. Proto také jeho představitelé hystericky reagují na jakýkoliv podnět, který by mohl ohrozit jejich navyklé způsoby a vlastní postavení.

Šampiónkou z Monaka jsme otevřeli veřejnou debatu, která bude pokračovat, jistě nejenom z naší strany. Jsme přesvědčeni, že české společnosti taková debata prospěje, dokonce tím spíše, že byla započata v souvislosti s velkým sportovním úspěchem.

O to pečlivěji bude vnímána, o to podstatnější budou její závěry. Úspěšní lidé, kteří se chtějí stát vzorem, musejí unést i o něco víc, než samotná vítězství či porážky na tenisovém dvorci. Jinak by se idolem mohla stát leda tak jejich ruka třímající tenisovou raketu. A to by bylo trochu málo.

  Diskuse
  July 18, 2014 v 15.21
  pokračování
  Těším se na vyjádření Petry Kvitové, ale také Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky. Myslím, že dokud se tito tři nevyjádří k placení daní a tomu, zda je morální utíkat do daňových rájů a to nejen v případě Petry Kvitové, neměla by zde debata skončit.
  PM
  July 19, 2014 v 7.48
  Příznaků neznalosti demokratického smýšlení je nespočet.
  a nabízí se tak dojem, že funkčnost demokracie zaručí postihy občanů sebestředného charakterového založení třeba typu Václava Klause.
  Jenže pevná demokracie je postavena na společenské většině, která dobrovolně přebírá společenskou zodpovědnost. Taková situace se nalézá mezi skandinávci a mezi švýcarskými spříseženci.
  V těchto společnostech je emigrace jedinců typu Václava Klause, či tenisové šoustár doprovázena úlevným úsměvem .....bych se domníval.
  Jenže stav, kdy alespoň 51procent občanů jedná na základě morální smlouvy ze které vyplývá poznání, že hrabivost nutně podléhá sebekontrole každého jedince, je ve společnosti postavené na neoliberální etice beznadějný projekt.
  Možná, že nezbývá než trestat a moralizovat ....bych povzdechl.

  July 19, 2014 v 9.36
  Souhlasím s tím, že je tato debata více než podnětná.
  A také mnoho odkrývá. Hlavně se nám odkopala levice - socani i komanči. Kde měli stát v lajně, svorně proti daňovým únikům, což je neoliberální svinstvo, tak sice stáli v lajně, ale na druhé straně s Kalouskem, Švarcnberkem a pravicovými médii. Jediného odpůrce - Humla - zřejmě dohnali k trapné omluvě. Celý postoj levicových špiček byl obrazem jejich zoufalého stavu. Fuj! Bylo to něco neuvěřitelně trapného! Takoví zoufalci, kteří lezou uboze médiim do zadku, zoufalci, kteří veřejně podpoří jednu z nejhorších metod likvidace sociálního státu, takoví zoufalci tu mají být pro chudé a utiskované nadějí? V čem proboha?
  Pravice může vždy dělat jen to, co jí levice dovolí. U nás jí dovolí vše, tak proč by vůbec levici lidé měli volit?
  Ještě k té "rovné" dani. U nás je tato daň ve skutečnosti degresivní. A co se týče efektivity při nakládání s vybranými daněmi - proč Kvitová neodmítne platit daně ve VB? Jistě se tam s daněmi nenakládá stoprocentně účelně. Jenže tam holt nemá jinou možnost. Tak proč ji u nás má a třeba jako Francouzka by si o Monaku mohla nechat jen zdát?
  Ale to jen tak bokem. Hlavní téma mého příspěvku byla žaludek zvedající frustrace z našich levicových politiků. Proti nim mají kuchyňské hadry sakra charakter!
  July 20, 2014 v 21.44
  nejde o minulost, jde o budoucnost
  Vyjádření levicových politiků, ale také pana Kaderky a dalších, byla katastrofální, z hlediska daňové politiky státu hloupá a sebevražedná, pohopitelná jen jako výraz strachu z veřejnosti tváří v tvář úspěšné a populární tenistce. Ale nyní jde o to, jestli se probudí odpovědnější část naší občanské veřejnosti a bude žádat, aby u nás daně platili všichni a aby politici chválili ty, kdo daně platí a hanili ty, kde se tomu různými způsoby vyhýbají. V první řadě nejde o represi, ale o probuzení občanské odpovědnosti a solidarity. Slyšel jsem, že se na toto téma chystá petice. Uvidíme, kolik občanů bude požadovat, aby se u nás zlepšil jak výběr daní, tak postoj politiků v této záležitosti.
  July 21, 2014 v 12.45
  Pro mne osobně kauza přináší odmítnutí jednoho tvrzení.
  Totiž argumentu, že nízké daně (bez progrese) vždy přinášejí vyšší ochotu daně platit a s tím i vyšší daňový výnos.

  Stále u nás máme velmi nízkou a neprogresivní daň. Pouhých patnáct procent. Celých pětaosmdesát procent samostatně výdělečné osobě po zdanění zůstane (zaměstnanci, platícímu daň ze "superhrubé", samozřejmě zůstane méně, ale to není onen případ).

  Jestliže pouhých patnáct procent je důvodem k úniku do Monaka, pak si to dobře zapamatujme, až uslyšíme řeči o vyšší ochotě platit daně v případě nízkých sazeb. Neočekávám odpověď tenistky. Její jméno a sazba pouhých 15 % ale budiž vysloveny vždy, když uslyšíme Lafferova křivka nebo Lafferův bod.
  July 21, 2014 v 15.11
  antiekonomická levice ?
  mě debata na téma Kvitová udivuje svou iracionalitou a planým moralizováním - nerozlišování legální a nelegální daňové optimalizace, nepochopení možností národního státu v době globální, otevřené ekonomiky atp atp..
  To vede k opakování nevěcných hesel bez reálných návrhů - přeci nechci zadrátovat ekonomiku - užitečnější je věnovat se daňové kriminalitě a u omezování legální daňové turistiky aspoň hledat shodu na tom co je možné.
  Ano, jde o budoucnost. Demokracie ale je o tvorbě v tomto případě mezinárodně vymahatelných pravidel a ne o srdceryvných ale neplodných rituálech a modlení se k abstraktnímu dobru schovaném v jakémsi bezčasí.
  PM
  July 21, 2014 v 15.43
  Vidím to obdobně pane Dolejši
  nezbývá než pragmatický postoj - sankcionovat a nemoralizovat.
  A nezabřednout při tom do následků optimalizace ekonomiky, by budoucnosti neuškodilo ............bych dodal.
  July 21, 2014 v 17.01
  M.Petrasek
  vcelku souhlas - jen zbývá ujasnit si co přesně (!) pod ty vynmahatelné a vymáhané sankce spadá. A co by za předpokladu širší shody (i mezinárodní) spadat výhledově mohlo.
  Příklad - mít podobně ošetřenou daňovou rezidenturu jako v USA nemusí pomoci, protože občanství ČR nemá tu přitažlivost. A tak by se dotyční zvedli a šli jinam. Depardieu taky podniká v Belgii a přesouvá se do málo zdaněného Ruska.
  July 21, 2014 v 17.02
  Nechápu.
  Co je antiekonomického na tom, že odsuzuji daňové ráje? Já to vidím přesně naopak, není totiž těžké pochopit, že všechny daně-peníze, které odsud zmizí, musejí chybět právě v ekonomice naší země. Boj PROTI daňovým rájům je ekonomicky prospěšný /státu, místním podnikatelům/, ne naopak!
  Rezignace konstatováním, že národní stát je v globálním světě bez možností, asi nebude to, co od levicových politiků očekáváme. Já tedy určitě ne.
  Pragmatismus je tedy prima. Tak proč slibujete voličům zlepšení kvality jejich života, necháte se volit ve volebních rituálech, když víte, že při tvorbě mezinárodně vymahatelných pravidel jste bez šance? Leda by vaše pragmatičnost byla výsostně individuální.
  Opakuji: levicoví politikové se zachovali hanebně, nepostavili se proti demontáži sociálního státu, naopak. Jejich jednání mohou schvalovat jen individualističtí pragmatikové, což ale v žádném případě nejsou skuteční levičáci.
  July 21, 2014 v 17.31
  Ekonomický pragmatismus
  Petra Kvitová i Jiří Dolejš myslí a jednají ekonomicky pragmaticky. V tom se neodlišují od Václava Klause a české pravice. Netvrdím, že by česká demokratická levice neměla myslet a jednat ekonomicky, ale stát a to i demokratický bez daní nebude moci existovat. Václav Klaus a jeho čeští pravicoví žáci ho chtěli zeštíhlit - proti tomu demokratická levice a občanská společnost protestovala. Od demokratické levice jsme čekali něco jiného. Zatím nám nic jiného než onu "optimalizaci", která však bude zcela jistě znamenat smrt sociálního státu, nenabízí.
  PM
  July 21, 2014 v 22.37
  Široká mezistátní shoda daňové politiky
  je doposud platným jedem optimalizace ekonomiky - jeden z nepřípustných a sankcionovaných, tabuizovaných projevů autodestrukce společnosti. Prvním krůčkem z toho ven by bylo učinit EU třeba konfederací.
  A tak nezbývá než pragmaticky rozlišovat mezi legální a nelegální daňovou optimalizací, ........, a dalšími přikázáními klausismu.
  Což extra voní po planém pravém moralizování.......bych řekl.
  July 22, 2014 v 4.29
  Zdá se mi …
  Problém (radikální?) levice je v tom, že nerozumí stávající společnosti

  Funguje totiž na principech, které jsou pro levici nepředstavitelné, natož pak přijatelné

  Petra Kvitová ten problém nemá – je to vrcholová sportovkyně, její poradci se ve stávajícím systému vyznají a doporučí jí optimální řešení jejího „byznysu“

  Levice jí nemá kritizovat za to, že se tak chová, měla by se snažit pochopit, proč se tak chová

  Levice potřebuje nového Marxe – tentokrát asi kolektivního

  Až tu stávající společnost levice pochopí (pozná), může jí měnit

  Chce-li …

  July 22, 2014 v 14.07
  To je moc úkolů.
  A život pádí /i s neoliberálními pravidly/. Než může levice něco chápat, měla by se nejprve identifikovat. Zatím se nestalo. Pak, po dlouhé době, než se tak stane, může začít pracovat na hledání nového Marxe a učit se chápat stávající společnost, aby ji mohla změnit.
  To je skoro na věčné časy.
  Existuje ale něco, co může chudým pomoci a povzbudit je už dnes. Je to boj s daňovými ráji a jejich hlasitý odsudek. Když je úkol příliš velký, je třeba vyzvednout demonstrativně i jeho malý fragment a ukázat na něm, že se něco děje, že levice nespí, ale koná.
  Říci, že daňové ráje jsou v absolutním rozporu s politikou levice a sociálním státem. Říci, že na příkladu Kvitové je jasně vidět, že ani nejnižší daň nikoho z ekonomických emigrantů nemotivuje k jejímu placení, takže něco je na současném systému špatně. Říci :"Ale co je skutečně problém, to je těch třináct a půl tisíce českých podnikatelů, kteří platí daně někde jinde, v daňových rájích. A ti politici jsou proto tak na straně slečny Kvitové, že za to jsou přece odpovědní. Případ slečny Kvitové to jenom rozvířil, protože víme, že tady utíkají peníze, které by mohly být zdaňovány na území České republiky, a neumíme s tím nic udělat. A politici jsou za to odpovědní bez ohledu na to, ve které politické straně za posledních čtyřiadvacet let sedí,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil."
  Říci, že stěhování do Monaka prostě není pro chudáky, kteří si z výplaty uškudlí pár tisícovek, takže se jedná o do nebes volající nespravedlnost vůči chudším spoluobčanům.
  Nebo něco podobného. Nic by to nestálo, jen asi ztrátu přízně neoliberálních médií. Vrtkavou a spíše ponížující, než vyzdvihující. Slušnému člověku by to za to tato výměna rozhodně stála.
  July 22, 2014 v 14.11
  jen obecné kázání nezmění svět
  Místo naopak potřebného pragmatismu pro masy voluntarismus a mesianismu jako pro sekty - tak na tom mi nic extra objevně levicového nepřijde. Pan Ševčík vynáší odsudky dańových rájů, no co to dělá s realitou ? Nic.
  Myslím že nepořebujeme koumat proč se Kvitová takto chová - je to v souladu s jejím ekonomickým zájmem. Ale třeba říci co konkrétně na tomto světě změnit a ne reálnou ekonomiku znásilňovat pouhými hesly, které nemají větší relevanci.
  Mohu hlásat aby lidé na sebe byli hodní - nebudou. Mohu chtít aby peníze odevzdávali do společné kádě. nebudou. Chci li něco změnit, musím začít hledat konsensus jak měnit instituce a pravidla aby s tím lidé mohli souhlasit, ne jen kázat.
  July 22, 2014 v 17.05
  A ne a ne a ne!
  Prostě to neřeknou. Oni nejsou kazatelé /k tomu mají asi politici mooooc daleko/.
  Mesianismus není v žádném případě to, že kritizuji něco, co se mi nelíbí. A ukážu důvod, proč se mi to nelíbí.
  Když budu mlčet, nebo snad darebáctví schvalovat, tak mám jisté, že s realitou to neudělá nic. Jiný případ by zřejmě byl, kdyby levice vystoupila v případu Kvitová jednotně proti. To by si Kaderka nevyskakoval.
  Případ Kvitové je dalším z konfliktů levice a pravice. Byl vypuštěn balonek s očekáváním, jak bude reagovat veřejnost, jak budou reagovat levicoví politici. Nulový odpor znamená, že byla dobyta další kóta a může začít dobývání další.
  To je politika.
  July 23, 2014 v 0.32
  otázky pro pana Dolejše
  Může existovat stát bez daní? Může existovat sociální stát bez daní? Myslíte, že je férové, když většina zaměstnanců a poctivých podnikatelů u nás daně platí a ti bohatší a úspěšnější a značné množství firem buď optimalizují či přímo odcházejí do daňových rájů, tedy u nás neplatí nic, i když služeb našeho státu využívají? Myslíte, že se zlepší výběr daní, když politici chválí ty, kdo optimalizují až tak, že u nás neplatí žádné daně a vysmívají se těm, kdo by to očekávali s tím, že nerozumí současné pragmatické globální ekonomice, popřípadě přidají poučení o soumraku a obtížích národního státu či o tom, že moralizování a obecné kázání situaci nezlepší? A co by ji mohlo zlepšit? Vy jste se současným stavem spokojen? Navrhnete něco pro zlepšení této situace nebo nám poskytnete jen obecné kázání o současné globální pragmatické ekonomice?
  July 23, 2014 v 11.22
  ...a to právě jde.
  když něco kritizuji, nejspíš chci změnu - tudíž je dobré říci co a jak. Nic víc po vás nechci. Říkat že daňová konkurence je špatná mohu, ale tím ji neodstraním. ta totiž byla a bude. To nemůže být cíl. doufám že tím cílem není ani "zadrátování" ekonomiky i když formálně rovná šance jít do ciziny není řešením pro každého.
  Takže zlepšit výběr daní - jistě. Opět jde o to jak. Optimalizaci nehájím ani nehaním. ta tu taky byla a bude. Ani to tedy nemůže být cíl. Mluvit obecně o zlých co optimalizují je opravdu plané kázání - to se pane ševčíku nezlobte. Podle toho se levicovost nepozná.
  Debata jaké a s kým udělat smlouvy o dvojím zdanění, jak definovat daňového rezidenta atp. jsou samozřejmě cílem dílčím, Globálně harmonizované daně vám těžko někdo na počkání zařídí. Říkám debaty o dílčím, protože důsledky možné úpravy nejsou jednoznačné ale berte to tak že žádné kardinální a jednoduché řešení z principu nemůže existovat.
  July 23, 2014 v 13.23
  Zajímavý postoj.
  Když tedy kritizuji pozdní příjezd šaliny, jsem tedy mesianista, páč přitom hned nenakreslím nový plán městské dopravy.
  S takovýmto přístupem by u nás kritika zmizela. Což by pro pány nahoře bylo super!
  Vrcholní politikové jsou, ať chtějí, nebo ne, slibotechny. Jinak by se do vysoké politiky ani nedostali. To je faktotum. Slibují nereálné, až se hory zelenají.
  Když ale teď mohou kritizovat daňové ráje, aby bylo veřejnosti jasné, na čí straně barikády stojí, tak v nejlepším případě mlčí. V tom horším, většinovém, se postaví prakticky proti kritice takovýchto daňových úniků. Kde se v nich najednou vzala ta ohromná zodpovědnost? Co je, prodavače iluzí, najednou tak osvítilo?
  Kulantní řeči o tom, že formálně rovná šance jít do ciziny není řešením pro každého, bych čekal tak od Klause. To je totiž do nebe volající překreslení ohromné nerovnosti, neboť správné znění je, že danit do ciziny mohou jít jen bohatí. Takhle by to vypadalo, že mohou sice jen někteří, ale chudí i bohatí bez velkého rozdílu. A tak by se dalo pokračovat. Ale nemá to asi moc cenu. S vámi, levicovými politiky, asi nic nehne. Podle toho to tady tak vypadá.
  MP
  July 23, 2014 v 19.47
  P. Dolejši,
  včera jste mluvil velmi dobře o Ukrajině a Palestině.

  Ale za levicového politka vás nepovažuji. Je na vás, abyste mě (a ostatní) přesvědčil o opaku.
  MP
  July 23, 2014 v 19.52
  Slyšel jste, p. Ševčíku,
  jak vás, mě - a nás všechny, kteří chceme tu "maličkost", aby se platily daně, dnes urážel ten hulvát na Hradě jménem Zeman?

  Jenom naprostý šílenec už může tohoto populistko-pravičáckého politika považovat za levičáka...
  July 23, 2014 v 20.07
  pragmatická odpověď
  Pan Dolejš na otázky odpověděl pragmaticky. Jen v té odpovědi chybí takové věci jako je rovnost před zákonem, smysl pro spravedlnost, férový přístup ke všem občanům, odpovědný postoj k vlastnímu státu. Přece není pravda, že by na placení daní záleželo jen nacionalistům a mesianistům. U té pragmatické odpovědi bohužel není poznat, že pochází od komunisty, pravděpodobně stejně by ji zodpověděl liberál či konzervativec z TOP 09 či z ODS nebo sociální demokrat. Asi bychom si měli vypsat výběrové řízení na politiky, kteří budou pracovat ve prospěch našeho státu, tedy budou se také starat o výběr daní, ne jen poučovat občany o pragmatické ekonomiii a pragmatické politice, v současné politické reprezentaci nejsou.

  Ubohý útok prezidenta Zemana na ty, kdo chtějí, aby daně platili i úspěšní a bohatí sportovci a podnikatelé, jen ukazuje, že prezident Zeman není odpovědným (sociálně) demokratickým prezidentem, kterému záleží na jeho státu, ale jen obyčejným populistou.
  July 24, 2014 v 8.16
  překročíme Rubikon pouhé krasomluvy ?
  když máte takové obavy o elvicovost, tak zksute přesvdčit vy men co je levicovějšího na heslech bez obsahu. Viz heslo rovnosti před zákonem.
  Jako by neexsitovala formálně stejná možnost jít do ciziny a tam pracovat či podnikat (a danit).
  Pro mne je důležitější mít jasno jak chci svět měnit - a odmítám přitom taková ekonomická opatření, která by vedla k protekcionismu.
  Obávám se že krasomluva bez pochopení jak věci fungují není krokem k levicovosti A taky nepřinese ani jedinou korunu daní navíc.
  Chápu že pro filosofy a ideology je tohle Rubikon obtížně překročitelný, ale já to mám za velmi potřebné. Zemna je v tomto punktu realista - krizoval bych ho za jiné ale na za toto.
  MP
  July 24, 2014 v 9.53
  P. Dolejši,
  proč nesouhlasíte s tím, aby platily tyto zásady:

  - daně by měly fyzické osoby platit tam, kde žijí, ovšem ještě dejme tomu pět až osm let po přestěhování by je platily ve staré "mateřské" zemi (to by si i ten Depardieu možná rozmyslel). Pokud by někdo daňovou povinnost vůči staré zemi neplnil, byl by zde jeho majetek podroben exekuci.

  - pokud by někdo trvale (řekněme deset až patnáct let) žil a platil daně v zahraničí, ztratil by české občanství

  - právnické osoby by platily daně tam, kde podnikají. Každá firma by musela mít pobočky s daňovým sídlem v zemi, kde podniká

  - přímé daně v rámci EU by se postupně harmonizovaly (podobně jako, je tomu dnes u DPH a nebo ještě lépe u spotřebních daní, kde by naopak mohlo dojít k rozvolnění)

  - výše uvedené body by bylo potřeba samozřejmě prosadit v rámci EU. Třetí země, které by nespolupracovaly, by byly vystaveny ze strany EU sankcím.

  A pokud jde o tzv. volný obchod, je potřeba jej samozřejmě omezit (cla nebo dovozní přirážky ze třetích zemí), a to zejména u takových komodit, které ohrožují v EU zaměstnanost a které zde můžeme vyrobit sami (a zpravidla lépe a kvalitněji).
  Tyto třetí země by se patrně také uzvařely více našemu zboží, avšak to by nemuselo tolik vadit, protože by se zvýšila poptávka na evropském trhu a navíc s mnoha třetími zeměmi je výměna zboží asymetrická.
  Navíc jenom tehdy, pokud by se země jako Čína, Indie atd. staly nejen producenty, ale ve větší míře i konzumenty vlastního zboží, může i u nich nastat sociální vzestup.

  Čili trh by nadále existoval, i konkurence, zejm. v rámci EU, ale byl by podroben přísnější regulaci. Ano, byl by to naprostý a pro mnohé šokující rozchod s dosavadní ekonomickou politikou a neoliberální doktrínou. Jenže obávám se, že vše ostatní je jenom "neoliberalismus s lidskou tváří" a ten nemá šanci dosavadní trendy zvrátit...
  July 24, 2014 v 10.53
  Pane Plevo,
  můj syn žije a pracuje ve Švýcarsku a platí tamtéž daně (je zaměstnanec). Měl by přijít o české občanství, i když Švýcarsko mu občanství jen tak nedá? Měl by zůstat úplně bez občanství?
  Chcete to Švýcarům přikázat nebo chcete zakázat volný pohyb osob? Nepadl náhodou minulý režim, protože lidem bránil ve svobodě pohybu?
  July 24, 2014 v 11.35
  Realista je v podání pana Dolejše člověk, který rezignuje, nebo moc nemyslí.
  Dańové ráje jsou problém. Na Západě dokonce i stran, které se staví spíše napravo.
  Proč bychom se měli k této problematice stavět opět východoevropsky vyčuraně? Není snad pravda, že "Německo jako hlavní světový bojovník proti daňovým rájům dostalo nový impuls. Obvykle politici nebývají potěšeni skutečností, že nějaká média zvřejní soukromé údaje.
  V Berlíně ale tentokrát tleskají Mezinárodnímu sdružení investigativních novinářů, které ve čtvrtek zveřejnilo data o identitě 130 tisíc majitelů účtů na Britských Panenských ostrovech a v dalších daňových rájích.
  Poprvé jsou tak k dispozici jména těch, kteří neodvádějí daň ze svého majetku v domovských zemích, ale na ostrovech.
  Mluvčí českého ministerstva financí Ondřej Jakob Aktuálně.cz potvrdil, že Prahu česká jména na seznamu také zajímají. "Za Finanční analytický útvar ministerstva je možno uvést, že již podnikl některé aktivní kroky ke zjištění dat případných českých subjektů či osob, ale s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti a probíhající šetření nelze sdělit podrobnosti," uvedl Jakob.
  Němci doufají, že přesvědčí více zemí k hromadné akci vůči těmto rájům. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble žurnalisty dokonce požádal, aby spolkové vládě předali jména zhruba čtyř tisíc Němců, která jsou na seznamu.
  Deník Süddeutsche Zeitung, který jména má, však požadavek ministra odmítl.
  "Jsem rád, že se to zveřejní. Taková věc vyvine ve světě větší tlak vůči daňovým rájům a doufám, že přesvědčíme ke spolupráci i ty, kteří byli dosud zdrženliví," prohlásil Schäuble.
  Stanovisko Němců lze shrnout následovně: Vyvádění majetku do daňových rájů nemusí být nutně nezákonné, ale je nemorální, protože lidé neodvádějí ze svých zisků peníze tam, kde k těmto ziskům přicházejí.
  Nebo - Do společného boje proti daňovým rájům se na summitu v Dublinu přihlásilo už devět evropských zemí.
  Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko, Belgie, Nizozemsko a Rumunsko.
  Šílenci, neboť nejsou realisté? Kde je v tom seznamu ČR? Proč tam chybí? Čí je to vina?
  Jakpak by tam taky mohla být, když zde špičky levice tlachájí něco o ekonomických opatřeních, která by vedla k protekcionismu. Asi mají víc rozumu, než vedení výše uvedených států.
  Už mi tam pane Dolejši chybí jen vyjádření, že zkoumání původu majetku je projevem závisti a snahou o kriminalizaci našich udřených podnikatelů. Bože, ty to vidíš!
  July 24, 2014 v 11.37
  Jo,
  a někdy je čas prohlásit, že Císař Pán je v..!
  July 24, 2014 v 17.03
  M. Pleva
  jsme rád že jste se přinutil formulovat nějaké konkrétní návrhy (panu Ševčíkovi by to také neuškodilo) - o tom už lze jistě diskutovat. I když i zde to ukazuje odlišnost přístupů - například rozhodně nesouhlasím, že je třeba
  omezit . volný obchod jako takový. Proč proboha v globlizujícím světě se snažit stavět nové protekcionistické přehrady ?
  Ale ke konkrétním vašim nápadům :
  a) daně platit tam, kde žijí ještě pět až osm let po přestěhování "mateřské" zemi - já osobně to cítím poněkud vazalské, ale ať řeknou druzí
  b) když by někdo trvale (řekněme deset až patnáct let) žil a platil daně v zahraničí, ztratil by české občanství - tady nesoulasím, jsme i pro víceré občanství - kde danit pak řeší mezinárodní smlouvy
  c) právnické osoby by platily daně tam, kde podnikají a mají sídlo - to snad existuje, samozřejě rozlišujme samostatné osoby a pobočky.
  d) přímé daně v rámci EU by se postupně harmonizovaly (podobně jako, je tomu u nepřímých daní) - s tím jako s vizí nemám problém, jen bude problém pro to získat podporu v celé EU - vyžaduje zřící se části dańové suverenit\y.
  MP
  July 24, 2014 v 21.04
  Proč "protekcionismus"?
  Protože tzv. volný obchod je asociální.

  Férově spolu můžou soutěžit jen ti, co jsou zhruba na stejné úrovni a mají podobné podmínky. Pokud uspořádáte maratón, kde poběží dvacetiletý sportovec a sedmdesátiletá babička, kdopak asi vyhraje?
  MP
  July 24, 2014 v 21.08
  P. Hájková,
  děkuji za námitku. Já jsem uvažoval v rámci EU. S třetími zeměmi by se to samozřejmě muselo ošetřit smlouvami...

  Ale - dovolte mi šťouchanec - jak si vy představujete sloučení zásad volnosti pohybu (lidí či kapitálu) s novu, "komunistickou" společností?
  July 24, 2014 v 21.58
  V komunismu přece kapitál nebude, pane Plevo. Pokud jednou bude komunismus, bude na celém světě (jinak to ani nejde). A lidé se samozřejmě budou moci pohybovat naprosto volně.
  July 24, 2014 v 22.04
  daň z příjmu fyzických osob a poslanecký slib
  Myslím, že není třeba navrhovat nový zákon, stačilo by, kdyby byl dodržován stávající a kdyby politici, které jsme si zvolili, dbali na to, aby byl zákon dodržován a chválili spíše ty, kdo ho dodržují, než ty kdo ho obcházejí. A nejen politici, ale také aby finanční úřady kontrolovali, zda daně řádně odvádějí ti, kdo je mají odvádět. Ti politici, kteří nabádají k nepřiznávání daní a jejich neplacení by měli odstoupit. Ze zákona jasně vyplývá, že daně má poplatník platit tam, kde trvale bydlí nebo kde se obvykle zdržuje. Jestli tu Petra Kvitová ani nebydlí, ani se nezdržuje, tak tu není povinna daně platit. Ale bylo by od ní čestné, kdyby se k tomu sama vyjádřila.

  Citát platného zákona:

  DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

  § 2
  Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

  (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

  (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

  (3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.

  (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

  Poslanecký slib:
  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

  July 24, 2014 v 22.43
  dnešní slovenské aktuality
  zde: http://www.aktuality.sk/clanok/258079/monacke-princezne/

  Jeden odstavec pro ty, kterým se nechce číst celý článek:

  To, že Nadal i Federer sú stále evidovaní doma v Španielsku a Švajčiarsku nebude tým, že by im monacký recept na optimalizáciu daní nenapadol. Je pravdepodobnejšie, že sa len tak obyčajne hanbia. Nepatrí sa to. Porciu z ich úspechu si užije aj rodná krajina. Je ľahšie obliecť si na Fedcup alebo Daviscup tričko so štátnym znakom ako aj tomuto štátu odvádzať dane.
  July 25, 2014 v 4.18
  K návrhu zásad pana Plevy
  Ad 1) To by jako ti lidé 5 až 8 let platili dvoje daně? Tam, kde žijí, vydělávají a daní, a ještě své mateřské zemi?

  Ad 2) Moje nejstarší děti žijí s místními partnery v Anglii a ve Španělsku. Pracují tam i daní. Moje vnoučata mluví místním jazykem a česky. Moje děti jsou občany České republiky.
  Neřeknu jim, že v Brně žije levicový pedagog, který jim chce sebrat české občanství – mám své děti rád …

  Ad 3) Je to samozřejmě trochu složitější, ale v podstatě to tak již je.

  Ad 4+5) v zásadě souhlas

  V roce 2008 odhadovalo MZV ČR, že v zahraničí žije cca 200.000 občanů s českým pasem – dnes je to zřejmě více
  ČSÚ uvádí, že v roce 2012 žilo trvale v ČR celkem 212.000 cizinců
  První i druzí platí daně tam, kde žijí a vydělávají

  Od 1.1.2014 může získat český občan i cizí státní občanství, aniž by přišel o občanství české, pokud se ho nezřekne – dvojí státní občanství je dnes (opět) možné

  Jinak nic …

  PM
  July 25, 2014 v 10.02
  Jak dopomoci elitě ke statusu hrdého poplatníka daní
  Jaké utopie je zapotřebí, která by napomohla od deficitů etiky neoliberalismu?
  Návrh jedné utopie pod názvem „Daňová reforma v duchu dáti“ předložil zjara P. Sloterdijk. V souvislosti s vleklou krizí daňových reforem doporučil zbavit stát role vymahače daní a zavedením dobrovolné daně umožnit vzniku nových etických norem. Upustit od vymáhání daně způsobem středověkého absolutismu a zrušením daňového vazalství vytvořit nový vztah občana ke státu. Připustit možnost občanské společnosti založené na nové dárcovské kultuře, Kultuře, která nestojí na podezření z kolektivního sobectví a nevychází z domněnky, že daňově aktivní občané odmítnou dobrovolnou účast na státním rozpočtu. Tedy na kultuře státní moci, která nevyvolává pocity nepřátelství a násilí.
  P. Sloterdijk narazil v německém prostředí na ostrou kritiku těch, kteří zásadně nevěří, že z dobrovolnosti by v sociální oblasti mohlo vzniknout něco dobrého a spolehlivého.
  Ve své odpovědi kritikům, nazvané „Proč mám pravdu“ nazývá své odpůrce partyzány realismu, kteří se staví bystrozrakými a přitom zůstávají slepými vůči psychopolitikým nárokům moderního sociálního systému. Domnělý realismus našeptává partyzánům, že veškerá sociální soudržnost se nutně rozpadne do miliónů autisticky nenasytných atomů, jakmile bude občanům dána svoboda uspořádání svých fiskálních odvodů státu. Zůstávají v zajetí stereotypu třídní nenávisti minulého a předminulého století, neschopni vnímat občanskou společnost jinak než mozaiku agentů vlastní zištnosti.
  Z tohoto pohledu také vysvětluje politický a ideový propad sociální demokracie, která zůstává stále poplatná resentimentem diktovanou sociálfilosofií. V tradičním projevech nespokojenosti se sice pohybuje jako ryba ve vodě, ale kulhá v prostoru konjunkce psychopolitických ctností. Parlamentární levice se musí naučit nově skloňovat slova dávat a velkorysost, nabídnout době odpovídající sociálně etické podněty.
  Lecos z jeho kritiky německé levice, shrnuté v prohlášení - čím hlouběji se dnes díváme vlevo, tím víc zpátečnické koncepty k nám vzhlíží – se pozoruhodně dotýká současné rozpravy...........řekl bych.
  July 25, 2014 v 10.53
  Tady se pořád chodí okolo horké kaše.
  A mluví se o všem jiném, než o podstatě problému. Ta spočívá přece v tom, že zde 13, či více, tisíc firem neplatí daně. A jsou to firmy, které zde zdatně využívají prostředků, pořízených právě z daní. Mnohem více, než běžní daňoví poplatníci. Kterým tím ovšem snižují značně kvalitu života, páč za vybrané daně, místo nějakých požitků pro ně, se opravují a budují silnice a další a další pro daňové výkuky. Tohle ovšem zůstává pro levicové politiky zahaleno omamujícím oparem, přes který to nejsou schopni pochopit.
  Kvitová je teď symbolem, za kterým jsou výkukové schováni. Vše se rozvířilo účelově přes ni. Ona, wimbledonská vítězka, mladá sympatická dáma, která zde požitků získaných z daní moc nečerpá, se maximálně hodí. Média pro ni horují, prezident jí leze do zadku i s vládním ansámblem, takže 13 tisíc šmejdů se může veselit. Neboť díky tomu platit daně dále nebudou. Německá iniciativa zůstane u nás bez povšimnutí. No co, zvedne se DPH a důchodci budou solit. Budou šmejdům platit nové silnice, aby si mohli převážet zboží, budou jim platit budování infrastruktůr atd..
  Debata se rozplyzne na nepodstatné dohadování o zdanění příjmů zaměstnanců v zahraničí, o něž ale vůbec nejde.
  Je to osvědčená metoda demagogických diskutérů. Zeptejte se na co chcete, já vám odpovím na co budu chtít.
  Protože neočekávám, že by zde mí oponenti byli hlupáci, jsem nucen předpokládat, že celý problém s daňovými úniky řešit prostě nechtějí. Jedno z jakých důvodů. A protože tyto daňové úniky jsou útokem na sociální stát a navíc zjevně odporují principu rovnosti, je mi jasné, že jejich levicovost je jen zástěrkou pro politický byznys, ze kterého žijí.
  PM
  July 25, 2014 v 11.50
  Kdo není partyzán realismu?
  Ten kdo očekává od svobodného podnikatele morální přístup k optimalizaci zisku, nebo ten kdo zostřuje postihy v boji o vklady do společenské pokladny?
  Nejde o trvale příčinný střet zájmů levice/pravice a extra v masově konzumním stadiu liberálního kapitalismu?
  "Jen jeden rok jsem platil daně podle zákona a od té doby nikdy více..... nenechám se rujnovat" .....řekl mi jeden malopodnikatel a nasedl se svým chrtem do mercedesu.
  JP
  July 25, 2014 v 13.09
  Moralizování a ekonomická realita
  Zrovna v těchto dnech proběhla médii zpráva o tom, že se - konečně a po dlouhém úsilí - podařilo dosáhnout v rámci Evropy k mezinárodně závazné dohodě, podle které i všechny ty dosavadní "daňové ráje" propříště musí sdělovat údaje o osobách, které si v jejich bankách uložily své finanční prostředky, jejich domovským státům.

  Není to ještě samotné zrušení těchto daňových rájů jako takových; ale finanční úřady teď mají daleko účinnější prostředky vůči svým "daňovým uprchlíkům".

  A teď: jak se vlastně podařilo této dohody dosáhnout? I přesto, že je v jasném rozporu s ekonomickými zájmy těch "daňových rájů"? - Dozajista, v prvé řadě se jednalo o čistě politický tlak ze strany těch států, kterým unikají nezdaněné finanční prostředky. Ale nelze zcela podcenit i účinek čistě morálního faktoru: většinovou společností byly tyto daňové úniky té zbohatlické minority samozřejmě vždycky považovány za nemorální, bylo to kritizováno ve sdělovacích prostředcích i ve veřejných diskusích. A je docela dobře možné, že i tento tlak veřejného mínění pomohl donutit ty daňové ráje k tomu, že nakonec ustoupily od svého "posvátného" bankovního tajemství: v moderní společnosti je přece jenom nemalou újmou, když je někdo veřejným míněním neustále pranýřován jako "pračka špinavých peněz".

  Takže, nedá se nic dělat: ale i to "moralizování" se někdy může stát docela reálným ekonomickým činitelem...

  Anebo, jinak řečeno: to "moralizování" je ten zcela první krok, kdy se vyjevuje, že něco není v pořádku. V řádně fungujícím státě pak na toto "moralizování" následují pak příslušná reálná opatření v oblasti státní správy. Proto naprosto není nikterak nemístné "pouze moralizovat" nad případem jedné české tenistky; i když podle současné právní úpravy (jak ji nám tu prezentoval pan Šimsa) její přenesení jejího domicilu do zahraničí podle všeho opravdu ilegální není. Neboť, jak věděli už staří Řekové, "to že něco nezakazuje zákon, ještě neznamená, že to nezakazují dobré mravy".

  A o co jde, je to, aby i ten zákon se pokud možno co nejvíce přiblížil těm "dobrým mravům"...
  July 25, 2014 v 15.52
  A teď mi pane Poláčku napište,
  proč vámi, či mnou, či panem Šimsou i dalšími psané texty nejsou levicoví politikové schopni pochopit? V jaké nerozlušitelné hieroglyfy se před nimi mění? Copak nechápou, že u Madridu to bylo za Prahu a u Kvitové je to za Rittiga?
  A nebo to chápou až moc, ovšem zvysoka na to kašlou?
  July 25, 2014 v 18.44
  M.Pleva
  přesně tohle mi přijde jako levá fráze - rozšiřování světového obchodu že je asociální, nepřítelem není trh ani obchod, to bych hodsnitl jako velmi zpátečnickou optiku.. .
  A v tom by s vámi nesouhalsil ani ten Marx. Mícháte dvě věci - potřebu svobodně obchodovat bez !středověkých" barier a existenci nerovností v monopolním kapitalismu.
  To ale neodstraníte protekcionismem či bojkotováním globalizace ekonomiky. WTO není zločinecká organizace, řeší jen jaká bude mít ten obchod pravidila.

  P.S. ujištuji vás že Petra kvitová asi nejvíc času stráví na turnajích, takže počíta se stopkamiv ruce kdy je v ČR a kdy jinde je dost komické. Přestaňe vidět lidi jako nevolníky přilepené k hroudě.
  JP
  July 26, 2014 v 13.11
  Proč?
  Pane Ševčíku, já mám sice snahu odpovídat pokud možno na všechny mně položené otázky; ale obávám se, že zrovna tuhle otázku Vám zodpovědět nedokážu. Jsou totiž věci, kterým také tak úplně nerozumím... ;-)

  Ostatně, co se toho vymezení "levicoví politici" týče: dospěl jsem už dávno k poznání, že nakonec každý člověk, jako jednotlivec, je v prvé řadě nerozlučitelně svázaný se svými vlastními názory, představami, výklady; a mnohdy i se svými vlastními čistě osobními zájmy. Jinak řečeno: na nějakou "levicovost" jsem se už dávno přestal spoléhat jako na nějakou záruku existence nějaké "exkluzivní" komunity. "Levicovost" je velice obecný pojem, a může se pod ním skrývat leccos...
  MP
  July 26, 2014 v 20.47
  P. Hájková,
  vyjádřil jsem se příliš neobratně a zkratkovitě.
  Chtěl jsem říci asi toto: Jak bychom se vůbec mohli (byť jen zatím čistě teoreticky) posunout směrem ke komunistické společnosti, natož k ní dospět, ve světě, který je ovládán zásadami volného pohybu osob (reálně ovšem především těch bohatých, přičemž vašeho syna k nim automaticky nijak nepočítám) a zejména pohybu kapitálu? Ve světě volného pohybu kapitálu je kapitalismus neporazitelný, protože má obrovskou výhodu a náskok - a to neuvěřitelnou mobilitu.
  July 26, 2014 v 22.33
  Pane Plevo,
  vyhýbání se daním je samozřejmě závažný problém, který je třeba řešit. Ale v každém případě bychom měli brát v úvahu, že zde mimo sféru národních států vzniká jakýsi globální svět, který se neskládá jen ze samých kapitalistů. Národní státy mohou jistě proti tomu globálnímu světu nějakým způsobem zakročit. Otázkou je, jestli to udělají. Jak už to bývá, kromě špatností ten globální svět přinesl možná i něco pozitivního. Není vlastně samotný internet také produktem toho globálního světa? Globální kapitalismus si nepřeji. Ovšem národní kapitalismus se podle mého názoru vrátit nedá. A já o něj ani příliš nestojím. Než nějaký národní kapitalismus, to by mi už rovnou byl milejší globální socialismus, který by se aspoň trochu přibližoval k tomu, čemu já říkám komunismus. Třeba k tomu svět časem dospěje. Ale nechci prorokovat budoucnost. Ono se uvidí, co přinese zítřek.
  July 27, 2014 v 21.54
  M. Pleva
  je od vás hezké, že jako nekomunista zvažujete jak se dostat ke komunismu, ale zkuste se zamyslet nad tím co říkáte.
  Opravdu si myslíte že tou cestou je omezování pohybu osob, že protekcionismem překonáte kapitálový vztah ?
  Pokud je vaší představou té vyšší společnosti množina omezených komunit, tak mojí ani náhodou. Naopak myslím že globalizace teprve uvolní ty skutečné civilizační síly.
  To je myslím zásadní chybou antiglobalismu, že se chce vracet do minulosti - hledejme raději způsoby jak se v těch "mundializovaných" podmínkách lépe pohybovat.
  Daně jsou utváženy jak na místní úrovni (lokální poplatky), tak na státní (hlavní daňové tituly) ale stále více nadstátní (zejm. daňová správa a konkurence)
  A nesnažme se přitom ty národní daňová pravidla pojmout jako "močení proti větru" globalizace.
  July 28, 2014 v 3.38
  O zpátečnictví levičáků – k vstupu pana Petraska
  Petr Pithart ve své knize Devětaosmdesátý píše:

  „Na začátku devadesátých let mi řekne velká autorita evropského myšlení o společnosti, sociolog a politolog lord Ralf Dahrendorf: Je mi vás tady ve střední a východní Evropě líto, máte smůlu a asi o tom nevíte, musím vám to říct, omlouvám se. Vy totiž naskakujete do vlaku kapitalismu v jeho úpadkové fázi. Práce a odříkání, vzájemná důvěra, to je hrdinský poválečný kapitalismus padesátých, šedesátých let. O takovém teď asi sníte. Ale to, co je k mání dnes, je nejspíše jen něco jako „Casino capitalism“, kapitalismus stále více spekulativní, přetížený spotřebitelskými úvěry …“

  To je pak nejeden levičák zpátečníkem …

  July 28, 2014 v 4.17
  K volnému pohybu osob
  Jak daleko je

  Od „Češi v Čechách“

  K „Čechy Čechům“?

  MP
  July 28, 2014 v 10.07
  Dobře, p. Dolejši,
  tak se začněte v těch globalizovaných podmínkách (myšlenkově) pohybovat a taky něco konkrétního navrhněte, ovšem něco, co neslýcháme denně od maintreamových ekonomů a publicistů...
  MP
  July 28, 2014 v 10.13
  P. Hájková,
  a uvažte ještě i to, co říká Žižek: on taky může dřív než komunismus nastat konec světa...
  takže pokud se současným globálním kapitalismem nezačneme nic dělat, možná to skončí dost velkým průšvihem nebo katastrofou.

  P.S. To, že globalizace má i dobré stránky, je jasné. Ale tzv. volný obchod a volný pohyb kapitálu (minimálně v současné podobě a současném pojetí) k nim nepatří. I ten volný pohyb osob je (aspoň jak dosud probíhá) s otazníky, protože dává výhody těm bohatým, zatímco imigrace chudých způsobuje jim i ostatním spíše problémy...
  July 28, 2014 v 10.39
  Pane Plevo,
  já nejsem politička ani vlivná osobnost. Můj názor je celkem nepodstatný a má moc je téměř nulová.
  PM
  July 28, 2014 v 10.43
  Cesta nazpět k sociálkapitalismu
  nevede za dnešních podmínek přes spáleniště a přes krvavé řeky světové války.
  Spíše přes líheň takových fascinujících nápadů, které otupí kouzlo masového konzumu a vybledlý lesk kasinokapitalismu.
  A proto jsme tady na DR pane Molnáre.....prohlašuji s naivitou v srdci.
  JP
  July 28, 2014 v 13.56
  Otázka sebereflexe
  Zdá se mi, že v dosavadních diskusích zde nebyl ještě zmíněn jeden moment.

  Já jsem P. Kvitovou do jisté míry obhajoval s tím, že při tom způsobu života který vede a v tom prostředí ve kterém se pohybuje je ten její počin (přesunutí svého daňového domicilu do Monaka) celkem běžným jednáním (a podle platných českých zákonů i legálním).

  Dalo by se tedy ještě pochopit, že tento krok udělala bez nějakého zlého úmyslu, jako určitou "samozřejmost".

  Jenže, mezitím už jednoznačně obdržela "feedback", že přinejmenším pro značnou část české veřejnosti to taková samozřejmost není. A že zde - kromě holých paragrafů zákona - existuje ještě něco takového jako závazek vzájemné solidarity. Tato sympatická hráčka tedy už ví, že její jednání je nemalou částí "jejího" národa pociťováno jako nesolidární; ale ona to všechno ze sebe setřásla jenom s poukazem na to, že to jsou "závistivci", a že "kdo je hodně nahoře, tak na toho to hodně fouká".
  A při tom všem ale, ona se cítí být stále ještě plnoprávnou reprezentantkou - právě tohoto národa!

  Takže, její sdělení vůči lidu českému nakonec je: vy jste mi stále ještě dobří k tomu, abych jako vaše reprezentantka sklízela váš obdiv a slávu; ale abych něčím ze svých miliónů sama přispěla do pokladnice vzájemné mezilidské solidarity - ne, tak za to mi zase nestojíte!!

  Argumentuje se tím, že ona přece dává také nemalé prostředky na nějaké p o d p ů r n é p r o j e k t y; to je sice bezpochyby hezké, ono je to mezi těmi prominenty svým způsobem určitá "móda", dneska už se to samozřejmě tak úplně nenosí platit za zazobaného asociála, tak každý z těch prominentních zbohatlíků se snaží spojit své jméno s tou či onou d o b r o č i n n o u akcí.

  Ale tyto dobrovolné aktivity (které je samozřejmě možno zase kdykoli stornovat) - ty jsou něčím zcela a naprosto jiným, nežli uznáním svých primárních z á v a z k ů (a tedy i těch materiálně-finančních) vůči své vlastní zemi, a vůči jejímu lidu.

  Takže, nedá se nic dělat, ale nazývat nadále P. Kvitovou č e s k o u reprezentantkou, to zanechává v ústech poněkud nepříjemnou pachuť.
  July 28, 2014 v 16.32
  P.Kolařík
  nevím co je vzletného na tom když tu vysvětluji že fráze o daňových únicích je neomezí ani za mák a je to jen "močení proti větru" globalizace. Chtělo by to z oblak na zem.
  A nechtít jednoduchá a kardinální řešení - ,neexistují (zejm. pokud jde o mezinárodní daně), i když je různí populisté a členové rozličných sekt tak milují.

  July 29, 2014 v 11.55
  Pane Dolejši
  a co tak kdyby jste rovnou zveřejnil seznam všech těch věcí, které jsou "močením proti větru"? Abychom věděli, co vlastně můžete pro lidi v parlamentu udělat. Jestli tam jen darmo nejíte chleba. Vaše voliče to jistě bude zajímat.
  Přes všechna tvrzení levicových politiků je zřejmé, skutečný frajer mezi nimi je ten, kdo to aspoň zkusí. A kdyby takových frajerů bylo víc a byli jednotní, měla by to s nimi pravice daleko těžší. Bohužel pro nás i toho jednoho frajera těžko pohledat.
  Jednoduchá a kardinální řešení většinou neexistují. Ale levicoví politici nepředstavili zatím řešení žádná. A svým lezením do zadku ekonomickým emigrantům, či přinejlepším mlčením v této kauze, dali jasně najevo, že je tento problém ani trochu netrápí. Poslali vzkaz svým voličům, že když oni daně platit musejí a elita se z nich vyváže, je vše OK: Komu se to nelíbí je populista a sektář. Takže voliči levice - z oblak na zem!
  + Další komentáře