Utlačené právo na svobodu shromažďovací

Radek Mikula

V České republice je dosti neobvyklým jevem, když je učiněno zadost právu shromažďovacímu již v první instanci, tak jako se to stalo v případě pochodu Dělnické mládeže.

Před časem Deník Referendum publikoval zprávu ČTK, podle které byl zakázán pochod legálního občanského sdružení Dělnická mládež. Jak tato zpráva uvádí, „Letošní prvomájový pochod zakázal magistrát s odůvodněním, že jej organizují lidé spojovaní s pravicovým radikalismem, a trasa měla navíc vést ulicemi města, v nichž bydlí sociálně slabí".

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Zdůvodnění pominulo právní úpravu danou zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, který v § 10 taxativně vyjmenovává důvody, kvůli kterým jedině lze shromáždění zakázat.

§ 10

(1) Národní výbor, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;

b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;

c) jinak porušovat ústavu a zákony.

(2) Národní výbor shromáždění zakáže též tehdy, jestliže

a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,

b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.

(3) Národní výbor může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

(4) Národní výbor nemůže shromáždění zakázat z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3, jestliže svolavatel přijal návrh národního výboru podle § 8.

To bylo pravděpodobně důvodem, proč senát Krajského soudu v Brně složený z Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha zákaz 8. prosince zrušil. Kauza ovšem může mít napínavé pokračování. Tři roky předtím totiž Nejvyšší správní soud rukou JUDr. Petra Příhody, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera zamítl kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, který naopak obdobný zákaz vydaný pražským magistrátem potvrdil.

Vyšel z toho, že kromě ohlášeného účelu může správní orgán posuzovat též tzv. skutečný účel, který má být podle jeho názoru tím záměrem, se kterým svolavatel shromáždění pořádá. Protiprávnost takového názoru, který znamená, že soudy si vytvářejí vlastní legislativu, místo aby se řídily platným právem, výstižně popisuje kniha Právní ochrana před extremismem. Autor se zde mj. zabývá problematikou zákazu shromáždění. Čtenářům mohu doporučit odkaz, který pojednává spory ohledně ohlášeného a skutečného účelu shromáždění a ve střední části kapitoly A. Ohlášení shromáždění vyvrací argumentaci Nejvyššího správního soudu ve výše zmíněném rozsudku.

Je dobrou zprávou, že jestliže před relativně krátkou dobou neobstálo právo na svobodu shromažďovací ani u druhé instance, nyní mu bylo učiněno zadost již v instanci první. A abych nebyl přehnaně optimistický, uzavírám text poznámkou, že v současné právní realitě České republiky jde o jev dosti neobvyklý. Navíc ještě nemusí být vše rozhodnuto s konečnou platností.

  Diskuse
  OW
  December 14, 2010 v 12.42
  "Poctivé, mírumilovné cíle DM":
  http://www.delnickamladez.cz/17_-listopad---den-odporu
  "Ze všedního života DSSS":
  http://www.radnice-litvinov.cz/4122010

  Vážně se dá mluvit o názoru?
  Ondřej
  RM
  December 14, 2010 v 16.19
  Děkuji za první příspěvek, i když se netýká přímo tématu článku, kterým není politické hodnocení občanských subjektů.

  Přesto se pokusím odpovědět na Vaší, byť ne zcela jasnou otázku. Stránka, na kterou odkazujete obsahuje text zvoucí na letošní pochod chomutovským Janovem a dvě propagační videa, z nichž první vyzývá k podpoře aktivistů stíhaných v tzv. samolepkové kauze, druhé pak zve na zmíněný pochod pomocí sestřihu z obdobné akce, která byla napadena policií před dvěma lety. Nevím, ke které části svůj dotaz směřujete, avšak lze konstatovat, že všechny tři materiály nepochybně obsahují výrazně formulované politické názory.

  Poslední video také jejich praktické uplatnění.
  RM
  December 14, 2010 v 16.28
  Rasistický sníh
  Pokud se mám vyjádřit ještě k tomu, zda úvaha Rasistický sníh http://www.radnice-litvinov.cz/4122010
  obsahuje nějaký názor, jsem poněkud na rozpacích. Ilustrativní hodnotu ohledně intelektuálního potenciálu představitelů jedné politické strany ovšem nepochybně má.
  OW
  December 14, 2010 v 17.6
  Ty odkazy jsem sem dal jako ilustraci. Domnívám se, že "bojem za svobodu" těchto uskupení pošlapáváme svobodu jiných.
  Židů, Romů, "havlistů a pravdoláskařů", homosexuálů.....kohokoliv, kdo sebe sama neurčil za etalon jedinného správného (nad)člověka.
  Jak si tyhle směry vysvětlují "svobodu", nás poučila historie 20tého století a stejně tak nám to připomíná historie posledních let a měsíců.
  Já sám jsem přesvědčen, že "myšlenkový" směr, který stojí na pošlapávání svobody, důstojnosti, života a dalších lidských práv jiných lidí ( co by v jejich programu zbylo, pokud toto pošlapávání pomineme?) žádné právo na projev nemá. Stejně jako propagace třeba dětského porna. I moje osobní svoboda totiž končí u osobní svobody druhého. A do té svobody patří i právo na neposlouchání "názoru", který tvrdí, že se mám vystěhovat do Indie, zavřít do lágru, umřít, "názoru" který se o mne beze mne "zamýšlí", zda mám právo žít, zda jsem také člověk etc.
  To samé se týká výhrůžek násilím i jejich případným naplněním.

  "Nesouhlasím s Vaším názorem, ale učiním vše, abyste jej mohl hlásat" je velmi mooudrá myšlenka. Nemůže bez ní fungovat demokracie. Má ale jednu pomínku. Musí ji brát vážně oba partneři. O něčem takovém zde nemůže být řeč.
  Ondřej

  Argumentace pana Wolfa se myslím opírá o ten pojem "skutečného účelu". Podle mě je to nepřijatelný pojem, jakmile tuto praxi připustíme, možnost jejího zneužití panující mocí je větší než potenciální újma z toho, že se pár nácků někde vyhuláká. Pokud při svém už realizovaném shromáždění (tedy skutečném v obvyklém slova smyslu, ne předem předpokládaném "skutečném" na základě předsudku) budou propagovat upírání práv jiným, případně dokonce na někoho útočit atd., to jsou skutečné činy, na ně je pak správné zareagovat stíháním.

  Neexistuje nic jako právo "neposlouchat" jakékoliv názory. Když o mě někdo prohlásí, že patřím do lágru, ještě tím nepošlapal moji svobodu.
  RM
  December 14, 2010 v 17.45
  Osobně bych dával přednost diskuzi o právních aspektech brněnského zákazu a rozsudku, který ho zrušil. Snažil jsem se Vám to naznačit v předchozích příspěvcích. Obávám se, že máte jistý problém se svou neschopností posuzovat nesmírně důležitou právní otázku na základě právní argumentace. Často emocionálně silně ovlivněné projevy, které publikujete, stojí výhradně na rovině moralistní, politické či filosofické, čímž odvádíte diskusi od jádra problému, které je, jak jsem již uvedl, právního charakteru.

  K Vašim úvahám o nezbytnosti omezování svobody projevu, jejíž součástí je i svoboda shromažďování, bych chtěl podotknout, že tyto restrikce náš právní řád obsahuje ve velice vysoké míře a trendem je další omezování občanských svobod, podobně jako třeba práva na soukromí.

  Má-li ČR zůstat alespoň z formálního hlediska právním státem, není ovšem možné zrušit právní záruky pro občanská shromáždění úplně, což by bylo nutným předpokladem Vaší představy o naprostém zamezení všech politických projevů, které Vám tak vadí.

  P.S.: Myšlenka, že budete podporovat hlásání názorů, se kterými nesouhlasíte, ovšem až poté, co si ověříte, zda podobná tolerance je součástí také těchto názorů, může v praxi narazit na řadu potíží, které mohou nakonec vést k tomu, že budete pro jistotu podporovat šíření pouze těch stanovisek, která jsou Vám blízká - pod známým heslem "Kritika ano, ale jedině konstruktivní!".

  RM
  December 14, 2010 v 19.10
  martin škabraha: Tvořivost při uplatňování konstrukce skutečného účelu shromáždění projevil pražský magistrát i při zákazu karnelavu, který se mu prý jevil jako street party:
  http://blisty.cz/2008/9/24/art42875.html
  December 14, 2010 v 21.17
  Rasismus a antisemitismus jsou zlé,
  protože pošlapávají svobodu a práva všech, kteří jsou označeni za příslušníky špatné rasy či za židy. Pokud vím, tak Dělnická mládež je odnož Dělnické strany a Dělnická strana už napáchala dosti zla ve smyslu pošlapávání svobody a práv druhých. Nesouhlasím s Martinem Škabrahou: Když někdo prohlásí, že patří do lágru, tak pošlapává jeho svobodu, protože symbolické násilí je také násilím. A co by říkal tomu, kdyby někdo prohlásil, že všichni filosofové či humanitní pavědci či ti, kdo píší do Referenda patří do lágru? To by podle něho také nebylo pošlapávání svobod druhých? Jaký pozitivní program má Dělnická strana a Dělnická mládež kromě toho, že se dovolávají svobody pro své pochybné pochody a shromažďování? Nejsem zastáncem jen represe, ale o žádném dobrém činu Dělnické strany a Dělnické mládeže jsem neslyšel. Co se týče toho soudu, tak je možné, že to ta obec dobře neodůvodnila, nezjistila si všechny informace. Končím jak minule: Svoboda pro rasisty a antisemity je ohrožením svobody všech občanů naší republiky i naší demokracie.
  RM
  December 14, 2010 v 22.1
  Dovolte tři poznámky:

  1. "Jaký pozitivní program má Dělnická strana a Dělnická mládež kromě toho, že se dovolávají svobody pro své pochybné pochody a shromažďování?"

  Dělnická strana nevím, Dělnická mládež se cestou práva dokázala účinně dovolat svého ústavního nároku na uspořádání pochodu. Přispěla tím k posílení občanských svobod nás všech.

  2. "Co se týče toho soudu, tak je možné, že to ta obec dobře neodůvodnila, nezjistila si všechny informace."

  Informace jakého druhu máte na mysli?

  3. "Svoboda pro rasisty a antisemity je ohrožením svobody všech občanů naší republiky i naší demokracie."

  Dobrá, co kdybyste ale konkretizoval, jak to řešit prakticky? Takhle to může vypadat, že bychom všichni měli absolvovat testy, zda nejsme rasisty či antisemity a podle výsledku být buď zbaveni svobody, nebo ne.  OW
  December 14, 2010 v 23.29
  " Dělnická mládež se cestou práva dokázala účinně dovolat svého ústavního nároku na uspořádání pochodu. Přispěla tím k posílení občanských svobod nás všech."

  Ať už posílila DM cokoliv, občanské svobody to nebyly. Ty, pokud nechtějí být parodií sebe sama, se totiž musí týkat všech, tedy i lidí, proti kterým byl pochod namířen. Ano, v tom jsou mezery všude na světě (jak např. uvádí A.Šabatová v projevu u příležitosti převzetí ceny Alice Masarykové).
  Ovšem je propastný rozdíl mezi omyly, chybami, nedokonalostmi, problémy demokratických směrů, které, ač stojí na základě rovnosti a rovnoprávnosti všech lidí všelijak klesají a padají, nebo se dokonce samy sobě zpronevěřují na straně jedné a totalitní rasistickou, programově nerovnoprávnou ideologií na straně druhé.

  Ještě poznámka k mé emotivitě:
  Ano, já si své emoce uvědomuji. Dokonce s nimi v životě i počítám. Jsou totiž součástí mne samotného.
  V tom uvědomění jsem na tom o dost lépe než kdokoliv, kdo si sebe sama představuje jako čistě racionálního. I on má své emoce, možná nevnímané a zkryté pod tou či onou "racionalizací", ale ne o to méně působící. Za všechny bych zde mohl jmenovat např. strach, ze ktrerého raději podpoříme klon té nejhorší špíny, která kdy po světě chodila, abychom náhodou (a na jak dlouho asi) nebyli omezeni ve svém "Já si můžu dělat co chci"
  Jenže to už není svoboda. Je to jednak otroctví své vlastní fóbie (ve vztahu k sobě) a trochu zvůle (ve vztahu k okolnímu světu)
  Ondřej


  + Další komentáře