0/350 000 Kč ♥ Daruji

Podporujte naši práci trvalým darem.

Vycházíme jen díky darům lidí jako jste Vy. Bez Vaší podpory nedokážeme noviny udržet.

Profil čtenáře:
Radek Mikula

RM
Profese:
E-mail: milota@email.cz
Jsou Češi pitomci či géniové?
Viliam Buchert


Když jsem udělal v listopadu 2005 rozhovor s někdejším šéfem komunistů Miroslavem Grebeníčkem či v lednu 2008 s jeho nástupcem Vojtěchem Filipem, tak reakce některých čtenářů byla jednoznačná: „Bucherte, sám si komunista a propaguješ zločinnou ideologii.“ Kdo by si ale přečetl jakýkoli můj komentář za posledních dvacet let, tak by viděl, že píši v případě komunismu pravý opak.

Nejenom čtenáři, ale i kolegové novináři zase pátrají po důvodech, proč v květnu letošního roku vyšel můj rozhovor s jedním z ideologů extrémistů Filipem Vávrou. Vysvětlení, že moji prací je přece dělat rozhovory s nejrůznějšími lidmi nejrůznějších názorů, abychom lépe poznali jejich pohnutky a myšlenky, téměř nikdo nechtěl a nechce poslouchat. Neustále jsem slyšel: „Buchert, propaguješ neonacisty.“ Je to stejný nesmysl, jako že propaguji komunisty.

http://redakcni.blog.idnes.cz/c/115779/Jsou-Cesi-pitomci-ci-geniove.html
Tak to tedy vážně nevím, jestli mám v naší polemice pokračovat. Pro Vás je bezpředmětné diskutovat se zastánci policejního násilí a neonacistů, což pro náš dialog nepředstavuje žádný problém, protože ani jeden z nás mezi ně nepatří, i když oba za určitých okolností uznáváme oprávnění policie rozpustit veřejné shromáždění a tak se vzájemně za zastánce policejního násilí považovat můžeme. Vy mě ovšem, jak jste již napsal, považujete také za kryptofašistu a vyznavače policejního teroru, takže zde pro Vás přes veškerou fantasmagoričnost tohoto hodnocení jistá potíž nastat může. Nějak se s tím vyrovnejte.

Tvrdíte, že se zastávám nacistů proti křesťanům. Ano, je to tak. Škoda jen, že si neuvědomujete, že za stejných okolností, tedy kdyby nacisté pod záminkou náboženského shromáždění organizovali blokádu křesťanského pochodu, který by byl ohlášený a nezakázaný, bych automaticky prohlásil, že zákon je na straně křesťanů.

Prohlašujete mě za demagoga, protože mám jiný pohled na trestnost nacionalistických hesel než Vy. Váš extrémně represivní postoj přitom v právní realitě, jak si sám uvědomujete, nemá žádnou praktickou odezvu.

Vyčítáte mi, že jsem "neřekl, proč by mělo mít přednost shromáždění, které se musí ohlašovat, před shromážděním, které se nemusí ohlašovat". To je přece ale zcela jasné. Protože pak by věřící při svých shromážděních, která skutečně nemusejí ohlašovat, mohli znemožnit konání JAKÉHOKOLI politického nebo jiného pochodu, byť by byl řádně ohlášený a nebyl zakázaný. Při uplatnění Vašeho výkladu by věřící fakticky dostali do rukou moc suspendovat shromažďovací svobodu. Takový nesmysl nepřipouští žádný právní řád na světě.

Dále píšete:
"Policie i městský úřad klidně mohly dle zákona a s odkazem na bezpečnost vést průvod místy, kde nebudil v obyvatelích pocit nebezpečí."
S ohledem na bezpečnost proběhly např. pochody v Novém Bydžově či v Krupce pokojně i při zachování tras, které mnozí považovali za problematické. O trase demonstrací nerozhoduje policie ani žádný úřad, nýbrž jejich svolavatelé. Pouze za přesně vymezených okolností je možné trasu měnit. Zde tyto okolnosti nenastaly. "Pocit nebezpečí v obyvatelích" je příliš vágní pojem, aby mohl mít nějakou právní váhu. Kdyby tomu bylo jinak, mohly by úřady např, zakazovat romská shromáždění s odůvodněním, že vyvolávají ve spořádaných občanech většinového etnika onen Váš pocit nebezpečí.

Je až komické, jak si nedokážete uvědomit propojenost svých tužeb po restriktivnější bezpečnostní politice s jejími projevy, které Vás tak pohoršují; viz např. zneužívání policejních sil k oprávněným ale nepřiměřeně prováděným zákrokům. Autoritářský přístup, který uplatňujete vůči svým politickým odpůrcům se nepřehlédnutelně obrací i proti občanům, se kterými sdílíte stejnou ideologickou orientaci.

Nechci příliš psychologizovat, ale myslím, že to je dáno jistým narcisistním sebeokouzlením, jež je vlastní "fanatikům intolerance, vydávajícím svůj boj proti lidským právům málem za hodna blahořečení", jak je popsal jeden můj známý. http://slepeckahul.pecina.cz/2011/04/nabozenskou-svobodu-nelze-zneuzivat.htmlS údivem zjišťuji, že toho víte víc než já sám nejen o mých právních názorech, ale dokonce i o tom jak a k čemu používám internetové vyhledavače.

Obávám se ale, že Vaše rozvinutá představivost se stává překážkou srozumitelnosti příspěvků, které píšete. Nepodařilo se mi tak pochopit, proč mě považujete za lháře, pokud se snažím opravovat faktické chyby ve Vašich článcích. Ale to se dostáváme poměrně daleko od tématu článku F. Golga.

Dále jen několik poznámek:

1. Zvolání "Čechy Čechům" patří do často užívaného repertoáru hesel na shromážděních určité politické orientace. Jestliže je podle Vás nezákonné a každé jeho odlišné hodnocení považujete za demagogické, pak mě prosím poučte, zda již byl někdo za jeho užití odsouzen nebo alespoň trestně stíhán.

2. Domníváte se, že podle takových zastánců tzv. "svobody" jako jsem já, není protizákonné ani pokřikovat Židi do plynu. Mýlíte se však, neboť podle takových zastánců tzv. "svobody" jako jsem já jde v tomto případě o přímou výzvu k násilí vůči určité etnické skupině. A jako taková je protiprávní.

3. Právní řád je založen na vyváženosti (tzv. proporcionalitě) různých společenských zájmů, které za jistých okolností mohou stát proti sobě. V případě našeho tématu by šlo o zájem na svobodě projevu a shromažďování vůči zájmu na udržování veřejného pořádku. Je to řešeno tak, že zákony zajišťují výkon uvedených občanských práv, ale zároveň vymezují - a toto vymezení musí být velmi přesné - důvody kvůli kterým lze realizaci těchto práv omezit. Z toho např. vyplývá, že nelze zakázat shromáždění, jehož ohlášený účel není protiprávní, ale lze ho rozpustit, pokud dojde k odchýlení od tohoto účelu v jeho průběhu. Podobně je možné shromáždění rozpustit pokud by jeho účastníci ohrožovali veřejný pořádek útoky vůči bezpečnosti svých spoluobčanů. Zároveň ovšem platí, že pokud demonstrace nemá právně závadný ohlášený účel, její účastníci se od něj neodchylují a veřejný pořádek ani jinak neohrožují, pak je pod ochranou státních orgánů, což s týká i práva na průchod po ohlášené trase i pokud by byla zablokována. To platí i v případě, že by Vám politické projevy demonstrantů byly sebevíc odporné.

4. Právo pokojně se shromažďovat slouží všem občanům, tedy i neonacistům, jestliže svými projevy či chováním neporušují zákon. V tomto smyslu asi opravdu nacisty podporuji. Kdybych tak nečinil podporoval bych omezování práva na shromažďování, které by se brzy obrátilo proti všem politicky aktivním občanům.
Ne že bych čekal, že mě pochopíte, ale tak to prostě je.


Pane Tožičko,

nejprve jsem Vám chtěl napsat, že při současném společenském vývoji by z Vás při troše vyšší inteligence a vzdělanosti mohl být třeba ministr vnitra, ale pak jsem si řekl, že bude lépe být věcný a pouze Vám připomenout, jak dopadla naše polemika ohledně účelnosti využívání institutu církevního shromáždění pro blokování politických pochodů. V Krupce se celkem jasně ukázalo, kdo ve skutečnosti píše nesmysly.

K Vašim posledním tvrzením: Nikde jsem nenapsal, že:
"pokřikovat hesla, která upírají občanská práva jiným národnostem nejsou protizákonná".
nebo
"Že každý si může říkat co chce."
Obávám se, že poněkud svévolně směšujete svou představu o mých názorech s tím, co jsem opravdu napsal.

Pokud jde o mou interpretaci shromažďovacího práva, tak Vás prosím, abyste, vzhledem ke svému nesouhlasu s ní, citoval ustanovení zákona o právu shromažďovacím, která vyvracejí její správnost. Omlouvám se, pokud od Vás chci příliš, ale jinak další pokračování naší diskuze ztrácí smysl."Kdyby se parta Rakušanů najednou rozhodla tuto neděli odpoledne přijet do vaší ulice skandovat „Češi nekraďte!“, nezavolali byste policii, aby vás těch otravů zbavila?"

Jsem snad šílenec? Proč bych to dělal?

"Nedokážu si představit, že by české úřady povolily a ochraňovaly pochod odsunutých Němců skandujících „Sudety Sudeťákům!“ ve vašem pohraničí."

Demonstrace se u nás už dvacet let povolovat naštěstí nemusejí. Uvedenému pochodu by státní orgány ochranu poskytnout musely, pokud by nedošlo k jeho rozpuštění. Pokřik „Sudety Sudeťákům!“ podobně jako "Čechy Čechům" nebo třeba "Morava Romům" ovšem důvodem k rozpuštění veřejného shromáždění být nemůže, protože jde o legitimní vyjádření určitého názoru.

P.S.: Je opravdu pozitivním kritériem pro posuzování demokratičnosti či civilizovanosti nějakého státu to, jak odhodlaně potlačuje svobodu shromažďování?!