Život je přenosem informací. Walkerová naznačuje, co nám chybí k jeho pochopení

Matouš Hrdina

V novém díle podcastu Screenshot Inspiračního fóra se astrobioložka a teoretická fyzička Sara Imari Walkerová s novinářem Matoušem Hrdinou zamýšlí nad podstatou života a nejzajímavějších vědeckých cestách k jeho poznání.

Sara Imari Walkerová se ve své práci zabývá především otázkou, zda existují „zákony života“, které by mohly univerzálně popisovat život na Zemi i na jiných planetách. Cílem jejího výzkumného programu je proto pochopit, jaké nové fyzikální zákony by mohly být objeveny, jak živé vzniká z neživého a jak bychom mohli život rozpoznat. Působí jako profesorka na Arizona State University, kde je také zástupkyní ředitele centra Beyond Center for Fundamental Concepts in Science a vede výzkumný tým, který pátrá po původu, zákonitostech a možných podobách života. Grafika Screenshot

Myslíte si, že víte, co je život? S největší pravděpodobností se mýlíte. Zatím nevíme, co je jeho skutečným principem. Protože neznáme jiný než pozemský život, musíme si klást úplně základní otázky o tom, jaká je jeho podstata a co to život vlastně je. Astrobioložka a teoretická fyzička Sara Imari Walkerová život chápe jako kreativní proces, v jehož jádru leží informace. Záhada života se tím ale nevysvětluje. Aby se život mohl uskutečnit, musí být informace poskládána náležitým způsobem. A tady naše dosavadní poznání končí. Dokážeme svou představivost toho, co je živé a neživé, proměnit a posunout naše vnímání světa?

×
V. série podcastů Screenshot

Podcastová série Screenshot Inspiračního fóra ji.hlavského festivalu dokumentárních filmů přináší to nejzajímavější z debat a diskusí Inspiračního fóra, zastavuje se u společenských fenoménů a pomáhá složit ucelenější obraz dnešního světa. Je boom umělých inteligencí jen nafouknutou bublinou? Proč se čím dál víc upínáme k rodině, národu nebo Bohu? Co dělat, abychom vedle planety Země nezničili i celý vesmír? A dá se k podstatě života dopočítat?

V páté řadě podcastu přibližuje novinář Matouš Hrdina práci fyzičky a astrobioložky Sary Imari Walkerové, kritika technologického průmyslu Parise Marxe, kritické teoretičky kosmu Natalie B. Treviñové a sociálního teoretika Jana Sowy.

Kromě Deníku Referendum najdete nové díly každou středu také na webu www.inspiracniforum.cz/podcasty a v podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify.

Diskuse
IV
April 14, 2024 v 15.02

To jsou zajímavé věci... Ale, mezi námi, nebylo by možné se prostě smířit s tím, že žádná jednoznačná, pevná hranice mezi živým a neživým světem neexistuje; že je to jen otázka možných, navzájem se z části vylučujících definic, přičemž žádná z nich si nemůže dělat ambice na absolutní platnost?

 Kolik "vědeckých člověkohodin" by se tím asi dalo ušetřit...?! Člověk je živý tvor, jeho přítel pes bezpochyby také, i prvoci, houby, plísně, bakterie jednoznačně patří do "říše života". Naopak židle, na které sedím, je natuty neživá, stejně jako kterýkoliv kámen, co sebereme na cestě... I můj kocour-plyšák je definitivně neživou věcí, jakkoli se po vyslovení tohoto předpokladu tváří nasupeně (což je ovšem dáno zejména tím, že se ani jinak tvářit neumí).  

Máme zde tedy nějaké "oblasti jistoty" a pak je tu samozřejmě jakási "šedá zóna", kde může nejen laikům ale i učencům třeba takový virus pěkně zamotat hlavy... A to jsme ještě nezabrousili do hájemství filozofie, kde nám v tom může třeba, v současnosti znovuobjevovaný, panpsychismus*) udělat pořádný hokej (například - světe div se - i zpochybněním výše zmíněného předpokladu, že židle na které sedím, je opravdu tak docela neživá (a nevědomá!) - podobně jako kterákoliv z elementárních částic, ze kterých je židle složená).

*) Pro vážnější zájemce mohu doporučit např. knihu rozhovorů Daniely Drtinové Ph.D. s prof. Jiřím Horáčkem:

"VĚDOMÍ A REALITA -  O mozku, duševní nemoci a společnosti".  

Paní Drtinová, je známá svou afinitou k ezoterice což význam jejích názorů v mých očích poněkud relativizuje...,  ale prof. Horáček se, podle jeho vlastního přesvědčení, drží přísně vědeckých pozic.

Zde je malá ukázka z knížky, (která mi - vzhledem k autorství - způsobila menší kognitivní disonanci):

Prof. Horáček:

"Zda je vědomí něco kvalitativně zcela odlišného a specifického pouze člověku, nebo zda je odvozené od nějaké obecnější vlastnosti života, nebo dokonce hmoty, jako takové, to je pak otázka zcela zásadní. To bude, předpokládám, i předmětem našeho povídání."

P.s.

Po dalším zamyšlením se nad touto citací mě napadá, že v tomto pojetí je snad možné považovat "hmotu jako takovou" za inherentně vědomou - byť třeba jen na jistém elementárním stupni - aniž bychom ji nutně museli současně považovat za obdařenou životem. Tedy vědomá, mrtvá hmota... Uff, tak na to aby už měl člověk "vyšší dívčí"...! 

IV
April 14, 2024 v 15.21

P.p.s.

Když už tu padl termín "panpsychismus"...

Panpsychismus zleva zprava

Ivan M. Havel 10. 6. 2010 Vesmír 89, 343, 2010/6

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2010/cislo-6/panpsychismus-zleva-zprava.html

Pozn:

Sdílením odkazu nevyslovuji souhlas s obsahem...

JP
April 15, 2024 v 14.10
Hmota a vědomí

Bezpochyby zajímavé téma, pane Václavů. Ale - dost možná není až natolik ezotericky "ujeté", jak se na první pohled může zdát.

Je nutno si uvědomit, že v případech tohoto druhu vždy především vyvstává zásadní potíž s užívanými pojmy. Potýkáme se zde s fenomény, pro které ještě vůbec nemáme vytvořeny adekvátní termíny; a proto se musíme pokoušet je uchopovat pojmy které jsou nám už známé, ale které pocházejí z principiálně jiného okruhu jsoucna. Miroslav Veverka ve svém monumentálním díle "Evoluce svým vlastním tvůrcem" v této souvislosti hovoří o konfliktu "staré a nové řeči". Klasický příklad: Einsteinova teorie relativity a Newtonova mechanika. Když se budeme pokoušet Einsteinovu teorii relativity vykládat, uchopovat prostřednictvím pojmů z Newtonovy mechaniky, pak se tímto způsobem nikdy nemůžeme dostat k samému jádru teoretické struktury Einsteinových modelů.

V našem případě když se pak použije například termín "panpsychologismus", pak je dost dobře možné že se tím označuje nějaký skutečně reálný fenomén, ale samotný použitý pojem ovšem svádí k velmi zavádějícím výkladům.

Ale k samotné věci: jako první bod je nutno si uvědomit, že opravdu není možné konstruovat nějakou absolutní propast mezi světem hmotným a mezi fenomény vědomí. (To pouze z našeho subjektivního pohledu se obojí zdá být naprosto neslučitelné.) Ve skutečnosti obojí (jak hmota tak vědomí) jsou součástí jednoho jediného, jednotného světa.

V čem spočívá tato niterná homogenita? - Připomeňme si, že už od Einsteina víme, že veškerá "hmota" vlastně není nic jiného nežli energie. Tato energie je pak nějakým způsobem strukturovaná, to jest - obsahuje určitou informaci o této své vnitřní strukturovanosti. Je tedy možno říci: vše co existuje je nakonec (jenom) energie a informace.

Ovšem forma této existence je vždy nějaký "subjekt"; tedy relativně ucelený soubor vztahů, které ve svém souhrnu vytvářejí určitou (alespoň relativně stabilní, trvající) entitu.

Tato entita vstupuje nevyhnutelně do interakcí s jinými entitami, naráží na ně, to jest: navzájem na sebe působí jak svými energiemi, tak svou informací.

Nyní se staví rozhodující otázka: když entita A takto vstoupí do interakce s entitou B - zanechá to na ní samé nějaké následky? Změní se tím nějakým způsobem její vlastní vnitřní struktura (systémová informace)? Pokud k takovémuto trvalému následku dochází - pak je z toho faktu nutno (nebo přinejmenším je legitimní) vyvodit závěr, že ona entita má něco jako "paměť". A jestliže má paměť - pak je možno i hovořit o tom (byť i velmi nepřesně, jak řečeno onou "starou řečí"), že má i něco takového jako "protovědomí".

Kteréžto "protovědomí" hmoty pak skutečně může vytvářet reálný, materiální základ toho faktu, že na vyšších úrovních komplexity pak vzniká "vědomé vědomí" - tedy nejen tato víceméně ryze fyzikální paměť, nýbrž zároveň i subjektivní uvědomování si oněch prožitých interakcí.

Hegel - jakožto vrcholný představitel německé idealistické filozofické školy - vycházel z předpokladu naprosté jednoty všeho jsoucího (tedy jednoty hmoty a vědomí), kde ovšem vědomí je primární, určující složkou. (Ne ovšem subjektivní lidské vědomí, nýbrž dejme tomu "metafyzické vědomí"; novodobou terminologií by bylo snad možno prostě říci, že podle jeho přesvědčení informace vládne hmotou, nikoli naopak.) A tento Hegel svého času postuloval docela zajímavou vývojovou linii evoluce forem pohybu - od forem nejjednodušších až k těm nejvyšším, nejkomplexnějším. Nejsem si zcela jist jestli tento jeho řetězec dokážu reprodukovat zcela přesně, ale v zásadě tato vzestupná linie vývoje (kosmického) pohybu je takováto:

Pohyb mechanický - pohyb fyzikální - pohyb chemický - pohyb biologický - pohyb společenský - pohyb duchovní (intelektuální, vědomý). Přičemž - a to je pro nás podstatné - každá z dalších, vývojově vyšších forem pohybu jde ruku v ruce s kvalitativně vyšší mírou s e b e r e f l e x e.

Musíme si uvědomit: právě tato sebereflexe je základním atributem (našeho) vědomí. My jsme si vědomi sami sebe, své existence, protože jsme schopni tuto svou vlastní existenci vědomě reflektovat, uvědomit si ji.

Na této Hegelově řadě je ovšem to podstatné, že on tyto zdánlivě zcela rozličné formy pohybu spojuje právě oním společným jmenovatelem schopnosti sebereflexe. Tato schopnost sebereflexe tedy existuje už na tom prvním, fyzikálním respektive mechanickém stupni či formě pohybu: není to zdaleka ještě sebereflexe vědomá, ale už zde je dán její základ.

Jinak řečeno: už Hegel postuloval prakticky to samé k čemu se začíná dopracovávat moderní fyzika: že i na nejnižších, to jest nejelementárnějších stupních existují určité momenty, které pak kontinuální evoluční linií vedou ke vzniku (našeho) vědomí.