ČIŽP nekoná efektivně, v případu otrávení Bečvy kontinuálně selhává

Kamil Repeš

Více než dva roky od ekologické katastrofy na Bečvě stále neznáme viníka. Co však víme dobře, je, že příslušné státní orgány rozhodně nekonaly, jak měly. Česká inspekce životního prostředí například dosud ani nesesbírala potřebná data.

Česká inspekce životního prostředí v rozporu se správním řádem v případě otravy Bečvy nezajistila veškeré důkazy a nezjistila ani všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Foto MO ČRS Hustopeče nad Bečvou

Havárie na Bečvě v září 2020, při níž do řeky uniklo velké množství neznámých látek, které otrávily několik desítek tun ryb, spojila několik environmentálních spolků, které se dlouhodobě zabývaly ochranou tamní přírody a říčních toků. Důvodem tohoto spojení však nebyla jen samotná ekologická katastrofa, ale také nečinnost České inspekce životního prostředí, která nebyla schopná na situaci adekvátně zareagovat.

V červnu 2021 proto společně podaly Arnika, Vsetínské fórum a místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou k České inspekci životního prostředí žádost o uložení nápravných opatření.

Poprvé v historii ČR jsme tím využili zákon o předcházení ekologické újmě. Ten je však v platnosti již od roku 2008 a inspekce ho měla využít sama, i bez našeho podání. Konat se jí ovšem nechtělo a tento stav, který jsme již tehdy označili za „fatální selhání“, bohužel trvá i dál.

ČIŽP neshromáždila relevantní argumenty. Chyby od začátku do konce

V druhé polovině března 2023 jsme prostřednictvím našeho právního zástupce Michala Bernarda z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard zaslali ČIŽP vyjádření k doplněným podkladům, do kterých jsme měli před vydáním rozhodnutí možnost nahlédnout. S podklady, které pro své rozhodnutí shromáždila, jsme totiž zásadně nespokojeni.

ČIŽP svým přístupem bagatelizuje ekologickou katastrofu na Bečvě a bohužel nenavrhuje ani žádné zásadní kroky k tomu, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel, a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát. Právě to bylo přitom jedním z důvodů podání žádosti o uložení nápravných opatření.

ČIŽP nejen že sama nezahájila řízení o uložení nápravných opatření ihned po havárii, ale nepodnikla bohužel ani žádné další kroky. A to i přesto, že byla z povahy svého účelu povinna konat k obnově a ozdravení řeky nebo zajištění technických opatření u potenciálních pachatelů, dokud se nenajde skutečný viník.

Inspekce však v rozporu se správním řádem ani nezajistila veškeré důkazy a nezjistila všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Do správního řízení nepřibrala ani provozovatele, kteří podle integrovaného registru znečišťování vypouštějí do Bečvy kyanidy, což je podle nás v rozporu se zákonem o ekologické újmě. Kdybychom to shrnuli — správní orgán neprovedl všechna nezbytná nápravná opatření. A vlastně ani nemohl, protože k tomu nesebral potřebná data.

Data nemáme, zapomeňte

Z přiložené zprávy Agentury ochrany přírody a krajiny totiž vyplývá, že nebyl a pravděpodobně stále není prováděn systematický monitoring zvláště chráněných druhů živočichů. Se šetřením důsledků havárie začala agentura pozdě a nevěnovala se v něm obojživelníkům, rostlinám a vodnímu ptactvu. Kvůli neexistenci dat z doby před havárií navíc k serióznímu posouzení ani nelze dojít.

Adekvátně nebyl proveden ani botanický průzkum. Ten totiž proběhl v listopadu, i když ideální vegetační období pro průzkum je od dubna do září. Podle posudku Povodí Moravy navíc chybí i další data, která by bylo vhodné obstarat od Českého hydrometeorologického ústavu. Ve spisu také chybí výsledky analýz uhynulých ryb, z nichž by bylo možné posoudit, jaká látka a v jaké koncentraci ryby otrávila. Bez této znalosti se dá těžko určit, nakolik byl tok kontaminován a jaké následky tato havárie vůbec měla.

Po roce a půl vyšetřování jsme proto stále nemáme ani rozhodnutí správního orgánu. ČIŽP jsme proto požádali, aby řádně doplnila dokazování tak, aby o uložení nápravných opatření vůbec mohlo být rozhodnuto. Vše vede k tomu, že je však také namístě začít se zabývat tím, jak vůbec funguje samotná ČIŽP a zda naplňuje své zadání v rámci státní správy.