Spor o Bílou horu aneb vábnička ultrakonzervativismu

Martin Pleva

Vposledku jsou ve veřejném prostoru stále hlasitěji slyšet apologie pobělohorského období. Autor polemizuje s jedním z těchto výkladů, které, krom toho, že jsou nepravdivé, jdou naproti konzervativním a svobodu ohrožujícím silám.

V místech bývalé kaple, v níž byly uloženy ostatky vojáků, kteří nebyli po bitvě na Bílé hoře řádně pohřbeni, započala v roce 1628 na popud císaře Ferdinanda II. stavba kostela Panny Marie Vítězné. Má připomínat vítězství císařských vojsk a katolické církve. Foto VitVit, WmC

Slavný je výrok z Orwellova románu 1984: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost“. V jeho kontextu můžeme vidět i význam sporu o smysl českých dějin, v němž se zjednodušeně řečeno v první polovině dvacátého století utkávali stoupenci liberálního a sociálního progresivismu a protestantismu (Masaryk) s tradicionalisticky katolickým a konzervativním táborem (Pekař). Z obou stran byl tehdejší diskurz rámován ve své době neodmyslitelným českým nacionalismem.

Roli zásadního a tragického mezníku „národních“ dějin představovala bitva na Bílé hoře. Komunisté později na linii liberálně-protestantského výkladu navázali a vcelku pochopitelně ještě více akcentovali sociální útisk v pobělohorské době. Pád nesvobodného režimu v roce 1989 umožnil věcný přístup k českým dějinám (nejen) období 1618, respektive 1648 až 1740, takže dřívější ideologické manipulace — pocházející z různých stran — mohly být korigovány.

Zdá se však, že toto šťastné období „svobodné a objektivní vědy“ již skončilo. Zůstává přitom paradoxem, že objektivní a celkově nejkvalitnější a nejpřínosnější práce syntetického charakteru vznikaly v devadesátých letech. Cestu k nim ale prošlapávaly už mnohé relativně odvážné studie z konce komunistické éry — například dodnes vynikající kniha Josefa Hanzala Od baroka k romantismu.

Vývoj historické vědy samozřejmě postupuje dál, ale syntetického pohledu, který by byl srozumitelně a stravitelně — ovšem zároveň neideologicky a nemanipulativně — podán široké veřejnosti, se nedostává.

Ba co hůř, etabluje se velice zkreslený výklad pobělohorského období, který je fakticky natolik vychýlen prohabsburským a prokatolickým směrem, že před jeho současnou apologií blednou i argumenty někdejších konzervativních intelektuálů — jež v žádném případě nelze paušálně zavrhovat — a vypadají málem jako „ultraprogresivismus“.

Doba temna?

Nejnověji promluvila v rozhovoru pro DVTV o pobělohorské době docentka Univerzity Karlovy Ivana Čornejová. Podnětem k němu bylo vydání její knihy Temno: Stručná historie. Nebudu se zde vyjadřovat k publikaci samé, nýbrž k tomu, co jmenovaná historička uvedla v interview. Předkládám totiž, že velká řada lidí si svůj názor na dějiny tvoří právě podle podobných krátkých a zhuštěných informačních zdrojů.

Na jednu stranu je třeba uznat, že vyjádřit vše důležité a podstatné nezkresleně a přitom poutavě a pro laiky srozumitelně není vůbec jednoduché. Na druhou stranu, pokud historik prezentuje sebe sama jako erudovaného odborníka na dané téma, pak se předpokládají a právem vyžadují dobrá příprava a pohotové reakce.

Řekněme rovnou, že celkový dojem z interview je děsný — a že pobělohorská doba je líčena naprosto scestně a zkresleně. Abych nemusel čtenáře zatěžovat množstvím odkazů a citací a abych svá silná tvrzení co nejpřesvědčivěji doložil, budu výroky Ivany Čornejové konfrontovat především s jejím vlastním, byť třicet let starým, textem — s kapitolou České země po Bílé hoře ve známé publikaci Dějiny zemí Koruny české I.

Jako odpověď na otázku, zda alespoň pro pobělohorskou emigraci nenastala doba „temna“, se v rozhovoru dovídáme, že emigranti se vraceli z luterských oblastí zpět do vlasti a raději nakonec přijímali katolickou víru. Schází zde ovšem aspoň rámcová kvantifikace, takže posluchač získává mylný dojem, že žádná větší emigrace těch, kdo v zahraničí zůstali, vlastně ani nebyla.

Čornejová popírá germanizaci s poukazem na to, že Obnovené zřízení zemské zavedlo dva rovnocenné úřední jazyky: češtinu a němčinu. Nedodává ovšem, že němčina začala velmi rychle převažovat — každý, kdo někdy jen letmo viděl písemnosti zeměpanské (státní), ale do značné míry se to týká i zápisů patrimoniální správy (jednotlivých panství) a soukromých šlechtických archivů, mi musí dát za pravdu.

Velký moravský historik sledovaného období, Josef Válka k tomu v knize Morava reformace, renesance a baroka říká: „… poměrně brzy je [čeština] ze zemské správy vytlačena úplně“. Roku 1725 navrhl moravský zemský hejtman Maxmilián Oldřich z Kounic zrušit u takzvaného Tribunálu — nejvyššího správního úřadu na Moravě — českého registrátora, „protože prý vyřizuje ročně jen 2—3 přípisy, zatímco německý je prací přetížen“. Jistě, situace v Čechách byla pro češtinu příznivější, ale trend byl v zásadě stejný.

Relativizace útlaku

Čornejová také v rozhovoru s Danielou Písařovicovou uvádí, že centralizace státní správy byla záležitostí až „pozdního osmnáctého století“. V jejím dřívějším textu o pobělohorské době ovšem stojí: „O důležitých záležitostech rozhodovaly nyní především centrální úřady ve Vídni. Základní zákonodárná práva převzal namísto stavovských sněmů panovník.“

O útlaku poddaných Čornejová sděluje, že byl diskutabilní a že robota záležela panství od panství. Do selského povstání roku 1680 se zapojily spíš jen špičky venkovského obyvatelstva, takže se údajně nežilo zas tak zle. Zde mi logika tvrzení zcela uniká. V Dějinách zemí Koruny české přitom Čornejová sama napsala: „Robotní povinnosti činily nejvýše tři dny v týdnu. Během žní a jiných sezónních prací byla tato kvóta ovšem překračována.“ Následuje upozornění, že o církevních svátcích, v té době hojných, se pracovat nesmělo.

V knize pak o něco dále pokračuje notoricky známými skutečnostmi: „Navzdory tomu, co bylo řečeno o nutnosti poopravit si představy o bezvýhradném ‚vykořisťování‘ poddaných, si nelze život na venkově představovat jako patriarchální idylu. … Poddaní se nesměli ženit a vdávat bez svolení vrchnosti, ani se stěhovat na jiná místa, bez povolení nemohli nadaní synkové studovat na vyšších školách. Avšak pán, který dbal o blaho svých poddaných, tato povolení bez potíží uděloval.“

Porovnáme-li, co historička říkala v roce 1992 a jak problematiku prezentuje nyní, vidíme zřejmý posun. Už v roce 1992 se snažila opravovat zažité „marxistické“ představy, což bylo v dobovém kontextu legitimní, ale nerezignovala přitom na serióznost a elementární fakta. O třicet let později se laikům dostává změť naprosto zkreslených tvrzení — která nemohou mít bohužel jiný cíl než líčit pobělohorskou dobu v co nejrůžovějších barvách a pravdu už zcela retušovat.

Je zcela zavádějící reagovat na pálení knih Antonínem Koniášem tvrzením, že seznamy zakázaných knih byly i v luterském Švédsku a že páter Koniáš nedělal nic jiného než dělali jiní. Čornejová by v takovém případě měla doložit, že podobně se chovali ke katolickým nebo jiným knihám čeští předbělohorští nebo pozdější evangelíci — jinak je její odpověď něčím, co můžeme nazvat lidovým neologismem: whataboutismus.

Historička má nepochybně pravdu, že úspěchu rekatolizace napomohla krása a okázalost barokní kultury. Z hlediska poctivosti historikovy práce je ale neodpustitelné, že kromě vágního slova „nátlak“ nevysvětlí jasně a srozumitelně divákům, v čem spočívaly mocenské praktiky, jež rekatolizační úsilí používalo — byť se nejednalo pouze a asi ani především o hrubou sílu.

Naprosto skandální je výrok Čornejové — formulovaný ovšem velice zmateně, že český sněm měl právo volby panovníka, ovšem „toto právo bylo omezeno na dynastii habsburskou, posléze habsbursko-lotrinskou“. Každý maturant z dějepisu by měl z rukávu vysypat to, co sama Ivana Čornejová psala v roce 1992: „Habsburkové měli sice v českých zemích vládnout jen z titulu českých králů, ale jako monarchové dědiční, a tím ztrácely zemské sněmy dříve nadmíru důležité právo volby panovníka.“

Pokud tedy historička hovořila o pobělohorské době, jak bylo z kontextu zjevné, nechce se věřit, že nečetla Obnovené zřízení zemské, jehož text mimochodem ani ve své době celý tiskem česky nevyšel, což celkem jasně naznačuje, jak to ve skutečnosti s češtinou po Bílé hoře bylo.

Barokní absolutismus

Je ostatně také více než příznačné, že Čornejová ani jednou nepoužívá výstižné označení barokní absolutismus — ačkoli tímto pojmem začíná celá hlava sedmá v Dějinách zemí Koruny české, kterou sama napsala. Historička naopak neustále soustředí pozornost na náboženskou stránku tehdejšího dění — když se zmiňuje o bitvě na Bílé hoře, hovoří o vojácích jedné z bojujících stran jako o katolících, místo vhodnějšího označení císařští či habsburská, respektive prohabsburská armáda.

Vůbec nereflektuje, že výhrady francouzského historika Ernesta Denise — a tím spíše T. G. Masaryka — vůči pobělohorskému období nebyly svou podstatou především konfesijní, nýbrž byly vedeny liberálními hodnotami.

Pokrokově a svobodomyslně uvažující člověk devatenáctého a počátku dvacátého století nemohl pozitivně oceňovat dobu, kdy místo stavovské oligarchie vládl absolutismus a hierarchicky organizovaná byrokracie a kdy místo náboženské svobody, jakkoli relativní, nastoupil ideologický monopol. Nemohl si vážit časů, kdy zemské sněmy rozhodovaly o daních, které ale platili ti, kteří na onom sněmu měli jediný hlas, tedy měšťanstvo, a dále ti, kteří hlas žádný neměli, tedy poddaní. Vzpomeňme zde slavnou anglosaskou zásadu: žádné zdanění bez zastoupení.

Dnes samozřejmě nemá žádný smysl pobělohorskou dobu odsuzovat nebo proklínat, ale podobně scestné je velebit ji. Adekvátní postoj je pokusit se o ní hovořit maximálně věcně a snažit se ji popsat, vysvětlit a pochopit. Není ale přijatelné vystupovat způsobem Ivany Čornejové, která danou epochu pouze obhajuje a před nepříjemnou otázkou utíká řečmi o tom, že nemůžeme propadnout prezentismu a posuzovat minulost dnešníma očima. Moderátorka pořadu Daniela Písařovicová se přitom snažila o kvalitní a mírnou oponenturu.

Neustálá faktická apologie pobělohorské doby je z hlediska hodnot liberálně demokratické společnosti morálním skandálem. Způsob, jakým hovoříme o dějinách, nevypovídá ani tak o nich samých jako spíš o nás. Ultrakonzervativní pravice zvedá hřbet i v České republice. V tomto kontextu je nepřijatelné a nebezpečné adorovat výsostně autoritářský, netolerantní, asociální a manipulátorský režim. Proti podobným pokusům se musejí ozvat všichni, kdo se k liberální demokracii hlásí.

Diskuse
August 4, 2022 v 14.02
Historizující ultrakonzervatismus a demokratická republika

Mezi historiky byl asi vždy populárnější Pekař než Masaryk. Rádlovy, Komárkové, Hejdánkovy či Kohákovy interpretace byly asi vždy menšinovou záležitostí a Patočka sám je poněkud rozerván. Ve věci založení nové demokratické republiky se hlásí k Masarykovi, ve výkladech Co jsou Češi probleskávají konzevativně aristokratické tóny, zvláště ve výroku o Češích jako "shora osvobozených slouzích". Tuto vykladačskou linii v disentu držel Podiven (Pithart, Opat, Příhoda) - některé výklady Masaryka a První republiky jsou vysloveně pekařovské, pekařovštější než Patočka, na kterého se odvolávají. Na druhou stranu stojí za to připomenout pluralitně demokratickou interpretaci českých dějin od Skalického, který svým způsobem navazuje na Františka Schwarzenberka. U masarykovské linie nelze zapomínat na demokratické a republikánské důrazy oproti habsburské nostalgii, která je opravdu dnes spíše komická, i když v kruzích okolo kardinála Duky stále dosti silná.