Miloslava Pošvářová: Ministr dopravy Ťok Ředitelství silnic a dálnic neřídí

Jaroslav Bican

Zástupci občanských organizací vyzvali ministra dopravy Ťoka, aby se zabýval problémy, které provází přípravu a realizaci dopravních staveb v České republice. Zadávací dokumentace jsou často nekvalitní, stavby se protahují a prodražují.

Občanské organizace Dopravní federace a Oživení zveřejnily výzvu s názvem Průhledná doprava ministrovi dopravy Danu Ťokovi týkající se vybraných problémů přípravy a realizace dopravních staveb v České republice. Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace by podle nich měly především předcházet střetům zájmů jednotlivých aktérů staveb, zkvalitnit proces přípravy veřejných zakázek a zlepšit standardy smluv s dodavateli staveb, proces vykupování pozemků od jednotlivých vlastníků a archivaci dat a přístup k nim.

„Vyzýváme Ministerstvo dopravy, aby začalo postupně odbourávat letité problémy dopravního stavitelství v České republice, a nabízíme realistická opatření k nápravě. Té je ve vybraných problematických oblastech reálné dosáhnout již v horizontu jednoho či dvou let,“ uvedla Alena Vondroušová z Dopravní federace a pokračovala: „Očekáváme proto, že se k nim ministerstvo postaví čelem a daňoví poplatníci se při přípravě a výstavbě dopravních staveb konečně dočkají pozitivního posunu“.

Největší prostor výzva věnuje kvalitě zadávání a realizaci veřejných zakázek. Velkým problémem je nekvalitní zpracování zadávacích dokumentací pro veřejnou zakázku. Kvůli nejasné dokumentaci podávají uchazeči stovky doplňujících dotazů, což vede k prodloužení zadávacího řízení až na dvojnásobek původně plánované délky.

Na nedokonalé zadávací dokumentaci se také velkou měrou podílí kvalita projektové dokumentace pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. Ta podle občanských organizací obvykle není zpracovaná dostatečně podrobně. Projektant zároveň nenese za případné nedostatky fakticky odpovědnost. Zástupci občanských organizací rovněž zdůraznili, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nevymáhá reklamace projektů. Pokud někomu vznikne negativní reference, nemá to žádné důsledky.

Ředitelství silnic a dálnic si také zadává velmi mnoho externích zakázek: „Identifikovali jsme neuvěřitelné množství zakázek, které nám připadali zbytečné pro státního investora. Státní investor si poptává typicky externí posouzení zadávací dokumentace, jestli je v souladu s jejich vlastními předpisy. Člověk by řekl, že toto by měli dělat jejich zaměstnanci a ne externí firma,“ zdůraznil Marek Zelenka z Oživení.

Pošvářová: Ředitelství silnic a dálnic si žije svým životem

Bývalá ředitelka ŘSD Miloslava Pošvářová k tomu dodala: „Dostali se do situace, kdy nemají žádné odborné složky, takže všechno zadávají externě včetně výkupu pozemků, projektové dokumentace, dozoru“. Občanské organizace rovněž poukazují na používání diskriminujících kvalifikačních předpokladů, kterým může vyhovět jen úzký okruh uchazečů. U zakázek na služby, jakými jsou projekční práce či technický dozor investora, podle nich nemůže být jediným kritériem pro rozhodování cena, neboť se tím snižuje možnost získat za nabídnutou cenu odpovídající kvalitu.

Výzva dále upozorňuje na střety zájmů projektanta, zhotovitele a technického dozoru stavby, kdy jedna firma působí v rámci jedné stavby ve více rolích. Výsledkem je omezená či žádná kontrola, nízká kvalita staveb, velké množství víceprací a zvýšení ceny stavby.

Mnoho problémů také vzniká při výkupech pozemků. V důsledku časté změny pravidel se vykupují od různých vlastníků za různé ceny. Stát často s vlastníky nejedná, nebo jedná velmi pomalu a nesystematicky. Řadu pozemků pod stávajícími dopravními stavbami stát dokonce dosud nevykoupil. Důvodem je v řadě případů malá kapacita a nekompetentnost úředníků, často i nespolupráce jednotlivých úřadů mezi sebou. Zástupci občanských organizací navrhují, aby pro stát výkupy zajišťoval jeden státní úřad.

Výzva rovněž kritizuje Ředitelství silnic a dálnic za to, že stále nemá zcela hotový funkční systém pro shromažďování elektronických dat k jednotlivým projektům. „Úředník Ředitelství silnic a dálnic si účtuje za vyhledání dokumentace, kterou by měl mít v digitální podobě od roku 2013 čtyři sta korun za hodinu,“ uvádí Miloslava Pošvářová a dává příklad žádosti o dokumentaci ke dvěma projektům, jejíž vyhledání jednomu pracovníkovi trvalo šest týdnů a náklady byly vyčísleny na 210 tisíc korun.

Ministr dopravy Dan Ťok nechal podle Pošvářové žít Ředitelství silnic a dálnic svým životem a ministerstvo se vůbec nepodílí na tom, aby tuto organizaci nějakým způsobem usměrňovalo. „Podle naší zkušenosti Ministerstvo dopravy se od předpisů, které vydává Ředitelství silnic a dálnic, distancuje, a říká, že to je věc ŘSD a že si to organizuje a vydává v rámci svých kompetencí, takže oni Ředitelství silnic a dálnic vůbec neřídí,“ zdůraznila Pošvářová.

V době, kdy na Ředitelství silnic a dálnic působila, existoval zde podle Pošvářové tým lidí, kteří se snažili o nápravu zmíněných problémů. „Udělaly se předpisy, směrnice a nápravná opatření, ale posléze opět došlo k veletočům a změnám ve vedení Ředitelství silnic a dálnic a vrátilo se to zase zpátky,“ řekla Pošvářová a doplnila: „To znamená, že je tady velký zájem zvnějšku Ředitelství silnic a dálnic, aby se věci vrátily do původního stavu a fungovaly jako před rokem 2012“.

Doporučení občanských organizací se opírají o zjištění aktuálních případových studií veřejných zakázek na úseky dálnic D1 a D3 zpracovaných Dopravní federací a Oživením. Ministr dopravy Dan Ťok občanským organizacím přislíbil, že o bodech výzvy s nimi bude podrobně jednat.