Státní podniky v dopravě jsou obsazovány netransparentně, tvrdí iniciativa

Jaroslav Bican

Podle iniciativy Průhledná doprava má Ministerstvo dopravy mezery v tom, jak realizuje vlastnickou politiku státu v jednotlivých státem vlastněných podnicích. Iniciativa také kritizuje netransparentnost nominací do orgánů těchto podniků.

Občanské organizace spojené v iniciativě Průhledná doprava upozornily na nedostatky ve vlastnické politice Ministerstva dopravy ve vztahu k mu podléhajícím státem vlastněným podnikům. Všímají si také nedostatků v procesu nominací osob do orgánů těchto podniků a podřízených organizací.

Smyslem vlastnické politiky státu je zprostředkovat zadání konkrétních úkolů plynoucích z veřejných politik do podoby cílů pro jednotlivé státem vlastněné podniky i podřízené organizace. Statutárním orgánům těchto podniků má pak uložit povinnost tyto cíle naplňovat a promítat do obchodního vedení a souvisejících strategických dokumentů. Výsledkem by mělo být kvalitní a transparentní řízení a kontrola státem vlastněných podniků a podřízených státních organizací.

V resortu dopravy však tento základní koncepční dokument chybí. Organizace spojené v iniciativě Průhledná doprava proto navrhují jeho vytvoření. Východiskem by podle nich mělo být doporučení OECD. Konkrétní příklady dobré praxe lze najít ve Velké Británii či v Norsku. Organizace také vyzývají k zavedení transparentního systému nominací a kontrolního orgán pro Ředitelství silnic a dálnic.

„V rámci iniciativy Průhledná doprava doporučujeme v případě Ředitelství silnic a dálnic zřídit nový kontrolní či správní orgán, podobně jako je tomu u Správy železniční dopravní cesty či dalších státních organizací. S jeho neexistencí korespondují i změny na pozici jediného orgánu Ředitelství silnic a dálnic — generálního ředitele, který je zároveň jeho statutárním zástupcem,“ vysvětluje Michal Voda z organizace Naši politici.

A dodává: „Od roku 2007, tedy za posledních devět let, se v této funkci vystřídalo celkem jedenáct osob. Pozoruhodná je série personálních zásahů v letech 2010-2014, kdy se na této pozici vystřídalo devět osob. Časté změny v čele Ředitelství silnic a dálnic odpovídají častému střídání ministrů dopravy.“

Ministerstvo by mělo stanovit jasná pravidla pro nominace

Společným jmenovatelem stávajících nominací do orgánů státem vlastněných podniků podléhajících Ministerstvu dopravy a jim podřízených organizací je podle iniciativy Průhledná doprava netransparentnost a neexistence kritérií pro výběr kandidátů do jednotlivých funkcí. Výrazné jsou také politické vlivy, poplatnost stávající vládní koalici a chybějící otevřená výběrová řízení na jednotlivé pozice.

Systémové chyby podle občanských organizací zůstávají nenapraveny a nebezpečí jejich opakování trvá. Iniciativa proto navrhuje ministrovi dopravy, aby nově vytvořil kritéria pro kandidáty na jednotlivé pozice. Ministerstvo by podle iniciativy mělo také stanovit jasná pravidla pro nominační procesy — kdo nominuje a jakým procesem je kandidát zvolen.

Občanské organizace sice uznávají, že zřízení Vládního výboru pro personální nominace v roce 2014 přineslo určité pozitivní změny, ale právě v resortu dopravy význam výboru pokulhává, neboť na řadu orgánů a organizací se jeho působnost nevztahuje.

Iniciativa proto ministrovi dopravy navrhuje zřídit na Ministerstvu dopravy nominační komisi posuzující všechny kandidáty, kteří nepředstupují před Vládní výbor pro personální nominace. Pod působnost výboru nespadá Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest či Státní fond dopravní infrastruktury.