Dopravní stavby na Labi se mají vyhodnotit komplexně

Vratislav Dostál

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko s vyhodnocením vlivů Dopravní sektorové strategie na životní prostředí. Téměř polovina doporučení na ochranu životního prostředí se týká staveb na Labi.

Resort životního prostředí zveřejnil souhlasné stanovisko s vyhodnocením vlivů Dopravní sektorové strategie na životní prostředí. Téměř polovina doporučení na ochranu životního prostředí se týká staveb na Labi, jedná se zejména o zlepšení plavebních podmínek u Děčína.

Dalšími zjištěnými negativními vlivy těchto staveb je znečištění ovzduší a zásah do evropsky chráněných lokalit a ptačích oblastí. Stanovisko je podkladem pro čerpání peněz z Operačního programu Doprava do roku 2020.

„Stanovisko také doporučilo, aby byla podrobně vyhodnocena důvodnost některých staveb a aby byly také posouzeny varianty, a to nejen staveb na Labi, ale také šesti silnic a dvou železničních tratí, což samozřejmě vítáme, neboť občanská sdružení to požadují již několik let,“ upozornil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Posouzení potřebnosti staveb a jejich variant se podle tohoto stanoviska týká silničního obchvatu Prahy, silnice R49 na Zlínsku přes Vizovické vrchy, trasy silnice R55 přes ptačí oblast u Bzence, silnice I/36 Holice — Častolovice, všech staveb na Labi, včetně jezu u Děčína, modernizace Baťova kanálu, modernizace tratě Plzeň — České Budějovice a zdvoukolejnění úseku Jihlava — Havlíčkův Brod.

„Ze stanoviska také vyplývá, že ekologicky nejrizikovější stavby jsou na Labi, zvláště Ředitelstvím vodních cest ČR prosazovaný jez u Děčína, takže jejich vlivy se mají posoudit společně jako jeden záměr. Také se má prověřit, zda existují i dopravní důvody o efektivním přesunu nákladní dopravy ze železnice a ze silnice,“ připmněl Patrik.

Podmínkou výstavby jezu u Děčína je podle souhlasného stanoviska kromě posouzení jeho důvodnosti a jiných variant, například bezjezové podle návrhu Přátel přírody, také pečlivé vyhodnocení vlivů na evropskou soustavu chráněných území NATURA 2000 a kumulativních vlivů všech variant po i proti proudu řeky Labe.