Nepravdy a mlžení ministra Chládka kolem školního projektu o muslimech

Jan Potměšil

Ministerstvo školství nejprve udělilo záštitu projektu „Muslimové očima českých školáků“, ale v září 2014 ji ministr Chládek opět odebral. Možných vysvětlení toho, proč se tak stalo, je hned několik.

Možná, že někdo ze čtenářů nebo čtenářek zaznamenal přípravu a spouštění projektu několika vysokoškolaček „Muslimové očima českých školáků“. Účelem projektu bylo seznámit s tématem islámu, jakož i kritickým čtením mediálních textů, které jsou pro veřejnost hlavním zdrojem informací o všem „cizím“, „novém“ či „podezřelém“.

Projekt, kladně zhodnocený významnými akademiky zabývajícími se problematikou islámu jako objektivní, vyvážený a informačně přínosný, se dočkal v lednu 2014 i záštity ministerstva školství. Pak se však něco zlomilo. V září 2014 ministr školství Chládek záštitu nad projektem náhle odebral.

Nejprve ministr školství Chládek médiím tvrdil (přetiskla např. ČTK), že důvodem k odnětí záštity nad projektem byla doporučení odborníků. Velmi zvláštní, pokud skuteční odborníci (dr. Beránek, dr. Klapetek, prof. Kropáček, dr. Ostřanský, dr. Ťupek) zhodnotili projekt kladně a doporučili jej k realizaci.

Tolik „první verze“. Následně mluvčí MŠMT tvrdila (verze druhá), že důvodem k odebrání záštity byla skutečnost, že tvůrkyně projektu prý nebyly schopny „...zaručit, že projekt není propagací islámu“ (jak, pokud několik nezávislých posudků nic podobného neimplikovalo, s obsahem projektu bylo ministerstvo seznámeno, a nebyl ani důvod předpokládat jakékoliv odchylky od toho, co bylo předloženo?). Byla by odebrána záštita i projektu o judaismu či historii židovské diaspory v Čechách s odůvodněním, že není zaručeno, že projekt nebude propagovat judaismus?

Autorkám projektu bylo následně oficiálně sděleno (třetí verze), že „...MŠMT odnímá projektu Muslimové očima českých školáků záštitu MŠMT, která mu byla udělena dne 7. ledna 2014. Důvodem je málo účinné mediální působení a obhajoba záměru projektu před veřejností, jejíž záporné naladění a ohlasy bylo možné předpokládat. MŠMT, které se stalo hlavním adresátem záporných ohlasů, nemůže přebírat a nést odpovědnost za mediální obraz projektu, toto přísluší autorům a realizátorům projektu.“

Jinými slovy, MŠMT se neřídí zájmem na informování a vzdělání školáků a gymnazistů (byť školní osnovy věnují světovým náboženstvím žalostně málo prostoru), ale především „zápornými ohlasy“ (které by se ostatně objevily stran informování o jakémkoliv náboženství, ale třeba i o evoluční teorii nebo sexuální výchově). A nemělo by být ministerstvo schopno obhájit své kroky i tváří v tvář případným negativním ohlasům, namísto kvapného ústupu, ozve-li se první nespokojenec?

Ministr školství Chládek médiím nejprve tvrdil, že důvodem k odnětí záštity nad projektem byla doporučení odborníků.  Foto MŠMT

Jelikož mi však stále vrtalo hlavou, kteří že „odborníci“ doporučili odebrání záštity, jak hned zkraje ministr školství veřejně prohlásil, obrátil jsem se na MŠMT se žádostí o informace dle informačního zákona. Uplynuly cca dva měsíce, a po podání dvou stížností na nečinnost a dlouho po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace jsem se nakonec dozvěděl, že „MŠMT odňalo záštitu nad projektem zejména s ohledem na četné stížnosti rodičů žáků dotčených škol a dalších občanů, kteří se na MŠMT obraceli s tímto výslovným požadavkem“ (čtvrtá verze?).

Zde upozorněme, že žádné „dotčené školy“ v době odebrání záštity neexistovaly, neboť žádná škola tehdy ještě nebyla s nabídkou projektu oslovena. Z odpovědi MŠMT ale zároveň vyplývá, že se nekonají ani žádní „odborníci“, kteří by záštitu doporučovali odejmout.

Pouze na internetu, resp. Facebooku, se objevila stránka „Rodiče proti indoktrinaci ve školách“, složená převážně z okruhu aktivistů a aktivistek kolem skupiny Czech Defence League / Islám v České republice nechceme (pojednávané např. ministerstvem vnitra v jeho situačních zprávách o extremismu). Z jejich středu zřejmě pocházela i většina dopisů „rozhořčených rodičů“. Příznivci sdružení diskutující na stránkách skupiny „Islám v České republice nechceme“ ostatně považují odejmutí záštity za svůj velký úspěch.

Hlavním důvodem pro odebrání záštity nad projektem, informujícím o tématu, kterému se školní osnovy téměř nevěnují (ač jde o problematiku důležitou a nanejvýš aktuální), je tak zřejmě jen nátlak islamofobů.

Ti jednou bombardují spamy zřizovatele mateřské školky, kde je vychovatelkou muslimka (vyhodit z práce), jindy prodejce zákonem povolených halal kuřat (prý do obchodu nepáchnou, dokud bude prodávat jídlo pro muslimy) nebo — jako zde — MŠMT, pokud někdo k islámu nezastává názor černočerně odsudečný, a zaštítí projekt, který o islámu hodlá informovat vyváženě, nikoliv jednostranně negativně.

Kladu si otázku, zda by MŠMT odňalo záštitu i projektu o Židech či judaismu v České republice, protože si stěžují např. neonacisté z White Media či antisemita Adam B. Bartoš a jeho přátelé. Možná ne, možná ano.

Hlas úzké, leč velmi hlasité a aktivní, skupinky xenofobů, příp. moderních antisemitů (pejzatého Žida jen vystřídal bradatý muslim), je zřejmě důležitější než mezinárodními úmluvami zakotvené právo dětí na informace a než hodnoty a práva zakotvená v našem ústavním pořádku (právo na informace, právo na vzdělání, svoboda projevu, náboženská svoboda, zákaz diskriminace z jakéhokoliv důvodu aj.).

Tolik k jednomu trapnému a nevěrohodnému postupu ministra Chládka a jeho ministerstva. Doufám, že třeba za dvacet až třicet let budeme jen nevěřícně kroutit hlavou, jak se dějiny opakovaly, a k muslimům bylo přistupováno v zásadě shodně jako ve 20. až 30. letech minulého století k Židům. Nebo jak byly zcela běžné urážky a výhrůžky na adresu muslimů anebo jejich dehumanizace do šablony agresivního, podlého, chlípného, podezřelého a násilnického padoucha, který číhá z každé konzervy.

A snad budou kroutit hlavou i ústřední orgány státní správy nad tím, jak se před těmi dvěma až třemi desítkami let nechaly ovlivňovat až řídit rasisty, xenofoby a islamofoby, resp. nositeli těch nejhorších tradic hrubozrnného antisemitismu minulého století, nyní jen zasazeného do nového rámu a aktuálních reálií. Snad.

    Diskuse
    JP
    November 26, 2014 v 19.48
    Pro úplnost
    Pro úplnost lze možná doplnit, že nedlouho předtím se ministr Chládek vyslovil v tom smyslu, že mu nevadí šátky muslimských studentek ve školách, pokud nezakrývají tvář. Možná pak zaznamenal následnou negativní odezvu některých xenofobů, a proto si řekl, že od muslimů dá raději ruce pryč. A zároveň bylo před komunálními volbami. Zdroj té negativní odezvy byl ovšem stejný jako v případě školního projektu o muslimech. PR tak zřejmě dostalo přednost před Listinou a zásadovostí.