Kandidatura Jaroslava Kuby do Senátu poškozuje ústeckou univerzitu

Jan Šícha

Jan Šícha vysvětluje, proč se rozhodl napsat rektorovi ústecké univerzity otevřený dopis. Žádá ho, aby se distancoval od spolupracovníka školy, právníka Kuby, který kandiduje do Senátu za stranu Adama B. Bartoše s podporou DSSS. Dopis je součástí textu.

JUDr. Jaroslav Kuba, ústavní právník, se jako nezávislý rozhodl kandidovat do Senátu za stranu Ne Bruselu-Národní demokracie. Její předseda Bartoš je mj. autorem seznamu Židů v české politice. V České republice zatím chybí konsensus, že něco takového se s osobou blízkou rektorovi univerzity nesmí stát.

Kdyby se něco podobného stalo v západní Evropě, studentky a studenti by demonstrovali. U nás konsensus chybí. Politika na akademickou půdu údajně nepatří, tím pádem se pořádají různé přednášky političek a politiků, čímž se nepatření obchází. Konsensus, jak se má akademická půda vypořádávat s extremismem nemá jak vzniknout, protože patrně chybí politická diskuse, která je jednou z charakteristik i dnešních západních univerzit.

Domnívám se, že pan doktor Kuba může českému nejen univerzitnímu prostředí svou kandidaturou prokázat nenahraditelnou službu, přestože je to asi jiná služba, než si představoval. Napsal řadu článků na Parlamentní listy, nemající nic společného s českým parlamentem, kandiduje za stranu, která má veřejně známý program a spolupráci s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, také s programem, který je znám.

Dost surrealistické parametry má rozhovor JUDr. Kuby s moderátorem Veselovským na obecně přístupné televizi dvtv, kdo to nezvládne celé, ať si pustí alespoň druhou část. Pokud někdy v poslední době vznikla báječná příležitost k obecné diskusi, je to teď.

Domnívám se, že taková diskuse by měla být vedena a chtěl bych ji odstartovat otevřeným dopisem rektorovi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Přál bych si, aby kandidatura člověka spojeného s akademickou půdou za podobné politické strany byla napříště vyloučená, natož aby univerzita takového člověka vyslala do jakýchkoli grémií, kde má něco reprezentovat, a to i v případě, že by se jednalo o grémium dohlížející na pravidelnou výživu labutí pod ústeckým mostem Edvarda Beneše.

Doktor Kuba by raději neměl dohlížet ani na pravidelnou výživu labutí pod ústeckým mostem Edvarda Beneše. Foto Česká televize

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doplněný výzvou ústecké akademické obci

V Praze dne 23. září 2014

Vážený pane rektore,

uchyluji se poprvé v životě k formě otevřeného dopisu, protože se domnívám, že jste výrazně poškodil Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně i organizaci, pro kterou pracuji. Chci veřejně upozornit na Vaše jednání, které podle mého názoru nepatří do progresivní části současného světa, a tím méně na akademickou půdu.

Obracím se na Vás jako absolvent školy, kterou vedete, jako někdo, kdo před 25 lety patřil k nejužšímu vedení stávky ústeckých studentů, i jako někdo, kdo má v Ústí nad Labem kořeny sahající hluboko do doby předválečné, a to v kombinaci více etnik i obou někdejších zemských jazyků. Obracím se na Vás jako hlavní kurátor stálé expozice o německy mluvících obyvatelích českých zemí, na jejíž přípravě jsem se ve svém rodném Ústí po uplynulých pět let podílel.

Ústecká univerzita pod Vaším vedením od roku 2011 nepodepsala prodloužení základních listin Collegia Bohemica, čímž tuto instituci, založenou mj. jako jednu z výkladních skříní transformace města Ústí, uvrhla do vleklého právního zmatku. Dlouho mi nebylo jasné, co svým jednáním univerzita sleduje, až se mi celá věc vyjevila na postavě JUDr. Jaroslava Kuby, kterého univerzita vyslala do dozorčí rady Collegia Bohemica.

Sledoval jsem jeho projevy a hodnotil si je pro sebe jako výraz velkého destrukčního potenciálu a cizoty vůči principům, na kterých jsme založili otevřené a evropské vyznění naší trvalé expozice. Skutečnost, že pan Kuba nyní v Děčíně kandiduje za politické uskupení Ne Bruselu — Národní demokracie, jakoby do sebe nechala zapadnout všechna kolečka a vytvořila jakýsi úběžník, odkud mohu porozumět četným zážitkům z Ústí posledních let.

Ve svém televizním rozhovoru s moderátorem Veselovským se pan Kuba snažil bagatelizovat dvě své role:

 • roli někoho, kdo aktivně poškozuje možnost vzniku trvalé expozice o německy mluvících obyvatelích českých zemí v budově Musea v Ústí nad Labem
 • roli kandidáta za politické uskupení, které je z mnoha dobrých důvodů možno považovat za extremistické.
 1. extremistická uskupení všude v Evropě ve snaze se legitimovat cílí na osoby obdařené tituly. Titul a přídomek „ústavní právník“ znamená značný společenský kapitál.
 2. pokud osoba obdařená tituly může vykázat svou přítomnost v nějaké seriózní instituci, je to další velké plus. V našem případě pan Kuba nejen může vykázat přítomnost na univerzitě, ale jako zaměstnanec univerzity na právní služby dokonce v blízkosti rektora. Další zvýšení společenské hodnoty kandidáta představuje fakt, že byl jako oficiální reprezentant univerzity vyslán do dozorčí rady Collegia Bohemica jako instituce, která užívá evropské a státní prostředky.
 3. pokud by pan Kuba ve volbě senátora uspěl, přinese to straně, za kterou kandidoval státní příspěvek 855 tisíc ročně. Uvážíme-li, že mandát je pětiletý, jedná se o opravdu slušnou sumu.

Do té doby jsem se domníval, že na podobné myšlenkové figury půvabně odkazuje už jen název někdejšího ústeckého kina Hraničář. Myslím si, že Vám bylo dobře známo smýšlení pana Kuby a ze všeho, co jsem v Ústí za poslední léta zažil, lze usuzovat, že Vám jeho politické směřování nebylo výrazně proti srsti.

I kdybyste se od svého blízkého spolupracovníka nyní veřejně distancoval, domnívám se, že jste nerozeznal smrtelně vážný společensko-politický jev a poškodil jste tak univerzitu, kterou reprezentujete i všechna místa, kam jste pana Kubu vyslal. Kdyby pan Kuba kolem sebe cítil fungující společenské prostředí, a přesto chtěl kandidovat za takový politický subjekt, za který kandiduje, dávno před politickým krokem na veřejnost by přerušil všechny oficiální vazby k univerzitě a příslušnost k ní nanejvýš zneužíval v čase minulém.

Jak pan Kuba potvrdil v televizním rozhovoru, žádný problém nikde nevidí. Vidět měli jiní a selhali, myslím, že Vy pane rektore na prvním místě.

Na závěr si dovoluji připsat pár slov studentkám a studentům UJEP a členkám a členům akademického senátu UJEP:

Obracím se na vás jako na kolegyně a kolegy vybavené akademickou svobodou, kterou jsme shodou příjemných historických okolností právě my jako generace roku 1989 mohli prosadit. V někdejším průmyslovém městě Ústí je údajně nyní největším zaměstnavatelem nemocnice a hned po ní univerzita.

Univerzita je velmi odpovědným místem z pohledu transformace města. Seznamte se, prosím, s kandidátem panem Kubou a stranou, za kterou se rozhodl kandidovat.

Uvažte, prosím, zda je možné, aby univerzitu někdo takový mohl reprezentovat navenek. Nevím, koho všeho musí rektor univerzity informovat o tom, koho UJEP někam vyšle. Myslím si ale, že vyslání kandidáta na senátora pana Kuby kamkoli, je i vaše ostuda. Myslím, že něco takového UJEP nemá zapotřebí, protože disponuje mnoha kvalitními lidmi.

Nemlčte, prosím

S pozdravem

Jan Šícha

  Diskuse
  September 26, 2014 v 10.33
  Díky za dopis
  Také jsem zděšen, jak může univerzitní právník za něco takového jako strana A.B.Bartoše kandidovat. Možná má ale podporu Václava Klause, který příští týden bude v Ústí na univerzitě přednášet a Václav Klaus v posledních několika letech už nedělá téměř nic jiného než bojuje proti EU a Bruselu a jak známo, tak Václav Klaus prohlásil A.B.Bartoše za jeho antisemitský a antipravdoláskařský seznam za geniálního novináře.
  September 26, 2014 v 13.18
  ach jo
  "Eckel"...řekla by naše bábi, která ještě pamatovala staré mocnářství. Kam až se dostaly ty klausovské klony bojující za národ a s lidskoprávním pleverlem a teutonsko-bruselskou hydrou.
  AZ
  September 30, 2014 v 11.11
  Ústecká Univerzita J.E.Purkyně má přece také fakultu filozofie a politologie a fakultu umění a designu, její studenti se významně angažovali v záležitosti Činoherního studia. Proč mlčí univerzitní umělci, filozofové a politologové?
  Podívala jsem se na internetové stránky ústecké univerzity a příliš se mi nelíbí - figurují tam "známí" pedagogové a studenti, ale podle jakého klíče se určuje "známost", se nepozná, a hlavně - co je to za kritérium?
  V osobě dosavadního rektora René Wokouna ( geograf, ekonom) univerzita dává najevo podléhání obecnému trendu samospasitelsného manažerství bez ideového zázemí. Doufám, že se proti kandidatuře pana Kuby na senátora zvedne odpor, který shodí ze židle i rektora, který ho považuje za svého člověka.
  jk
  October 28, 2014 v 22.1
  JUDr.Kuba - reakce na Šíchovu pomluvu a vydírání
  JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc.
  ADVOKÁT (ČAK, ev.č.2538)
  150 00 Praha 5, Plzeňská 201/202
  tel./fax: 224949168 mob. 602857192 janekuba@volny.cz
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážený pan
  Prof.RNDr.René W o k o u n , CSc.
  Rektor UJEP


  Vážený pane rektore,

  jako advokát ČAK vykonávám právní služby v rámci mandátní smlouvy, podle Vašich pokynů a při dodržování platné právní úpravy.
  V souladu s tím jsem dne 16. 10. 2013 od Vás přijal nominaci člena Dozorčí rady (dále jen DR)Collegia Bohemica, o.p.s. (dále jen CB).
  Písemná nominace byla téhož dne doručena ředitelce CB v očekávání, že zařídí nezbytný zápis do soudního registru
  obecně prospěšných společností.
  Před jednáním Správní rady (dále jen SR)28. 8. 2014 bylo zjištěno, že členové SR a DR (včetně mne) nejsou zapsáni vůbec, či zkresleně. V jednání nemohlo být pokračováno, neboť byla ohrožena legálnost orgánů CB a jejich legitimním členům byla omezena jejich práva. Nelze vyloučit, že tento dlouhodobě existující stav byl úmyslný, neboť ředitelka ještě v létě v rejstříku provedla zápis v běžné věci.

  Činnost orgánů CB a její výsledek byl tak zpochybněn nesplněním
  povinnosti bezodkladně podat návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do rejstříku obecně prospěšných společností. Naplňuje to znaky přečinu dle § 254, odst.2 tr.zák.Zákon uvádí v dolní sazbě sankci zákazu činnosti.

  V zápisu z 43.zasedání SR 31.3.2014, pořízeném ředitelkou CB, je v bodu 4 sdělení náměstkyně MK ČR, že „CB nemůže z důvodu porušení pravidel žádat v letošním roce dotaci od MK ČR“.
  Jak DR následně zjistila, měla ředitelka do 15.2.2014 předat vyúčtování dotace od MK ČR za rok 2013 ve výši 1,1 mil. Touto nedbalostí způsobila CB miliónovou škodu.
  Z hrubé nedbalosti byla porušena zákonem uložená důležitá povinnost při opatrování a správě cizího majetku, a tím způsobena CB značná škoda, naplněny znaky přečinu dle § 221, odst.1 tr.zákoníku. Zákon uvádí v dolní sazbě sankci zákazu činnosti.

  Vzhledem k doložitelným podezřením z odpovědnosti za § 221,odst.1 a § 254,odst.2 tr.zák. by ředitelce hrozilo uložení zákazu činnosti. Proto návrh na odvolání podaný DR SR 28.8.2014 je mimořádně tolerantní, vedený snahou nepoškodit na veřejnosti pověst CB.

  Dovoluji si Vám připomenout materiál, který mně několik dní před jednáním SR předal zástupce ředitelky p.Rudík.Vedení CB mi v něm vyjadřuje důvěru, neboť požaduje, abych jako právník pro CB vykonal zásadní transformační činnosti.

  Ředitelka byla obeznámena s výsledky jednáním DR. Zřejmě proto v MfD, den před jednáním SR ultimativně prohlásila, že v případě odvolání zhatí konání řadu let připravované expozice, a Statutární město Ústí nad Labem pak vrátí mnohasetmiliónovou dotaci EU za rekonstrukci muzea.
  To byl začátek mediálních, vyděračských útoků proti orgánům CB a vůči mně osobně.

  Vážený pane rektore, dovoluji si Vás zdvořile, leč důrazně upozornit, že výkon funkce, do které jste mne nominoval, je mi v současnosti hrubě znemožňován zejména účelovou difamační kampaní v médiích, kterou proti mně vede p.Mouralová a osoba jí
  blízká, p.Šícha. Jak přímo, tak na objednávku šíří od nich převzaté pomluvy a urážky v médiích Putna, Veselovský či Horák. Což snad inspirovalo i na jakési performery na půdě UJEP.

  Proto připomínám jak společné prohlášení k útokům Mouralové na orgány CB UJEP a Stat.m.Ústí n.L., jakož i DR z 26.9.2014.

  Podle mého názoru, si „tým“ - Mouralová, Šícha - od založení CB v r.2006 zvykl na nedotknutelnost a neodpovědnost v manažersko-ekonomické oblasti, zaštiťování se údajně politicky exponovaným
  významem připravované historické expozice.
  Ačkoli v roce 2012 zástupce Ústí n.L. Hofman podle zápisu zvažoval návrh na likvidaci CB, dosud se nikdo neodvážil za zjištěné nedostatky volat ředitelku k odpovědnosti.DR dokonce od roku 2009 až do r.2014 neměla ani minimální počet členů, tj. tři.
  Navíc p.Šícha se nalézá ve střetu zájmu, neboť zároveň pro MZV
  ČR jako jeho pracovník dlouhodobě hodnotí CB. A byl to on, kdo se na jednání SR 28.8.2014 vehementně bránil provedení navrhovaného auditu, který by měl zjistit účelnost vynakládání přijatých dotací jakož i důvody oddalování expozice.

  Vážený pane rektore, reaguji na odkaz, který jste mi zaslal a týkající se Šíchou medializované ultimativní výzvy k mému odvolání z DR. Šícha se uchýlil k tomu, že mi podsouvá rasistické pohnutky při výkonu advokacie pro UJEP.
  Tak jako je podsouvá p.Bartošovi. Když označuje jeho encyklopedii, navazující na již vyprodanou encyklopedii sociologa Artura Zemplinera, za rasistický „seznam Židů“, jak cituji z trestního oznámení, které na něj p.Bartoš podal. Tím také reaguji na podstatu hrubého vydírání, kterého se Šícha svým pamfletem dopouští. Podotýkám, že jsem rozhodnut podat na něj trestní oznámení přinejmenším pro pomluvu.
  Je na Vás, zda se připojíte trestním oznámením pro vydírání.

  O kvalitě výkonu hájení zájmu UJEP i v rámci výkonu funkce člena DR svědčí písemné záznamy z jejího jednání a hlasování, které bylo doposud jednomyslné. Výše zmíněné indicie vyvstaly přičiněním DR, ve které působím. Vzhledem ke kontrolnímu poslání DR jde o úspěch v její činnosti, který potvrzuje i hysterická a agresivní odpor Šichy a Mouralové.
  Vzhledem k platné právní úpravě je také velmi pravděpodobné, že důkazy, které vedou k uvedeným podezřením, musí v souladu sen zákonnou povinností prověřit orgány k tomu příslušné.

  S pozdravem
  Dr. Jaroslav Kuba, advokát


  Co:
  Předseda AS UJEP

  Ústí n.L., dne 15.10.2014

  MF
  October 28, 2014 v 22.43
  štvanice
  Všechno to má rysy štvanice. Bez důkazů, jakési vágní emocionální výkřiky.
  Podobné, jako štvanice na Bátoru.
  Pokud je za tím ještě snaha někoho, kdo zřejmě rozkrádal veřejné prostředky, udržet u moci, tím špinavější.
  PL
  October 29, 2014 v 2.49
  no vida,
  Lederer & Zempliner Consulting mladému zájemci o židovskou kulturu učaroval více než tituly autora o čínské filozofii http://tinyurl.com/kluztco

  Kdo by to byl řek, že?! ...