Pravda a láska v jižních Čechách

Richard F. Vlasák

Autor komentuje petici proti zvolení Vítězslavy Baborové do funkce radní pro oblast školství a kultury. Jde podle něj o důkaz úpadku jihočeské levice i pravice.

Když jsem podepisoval petici proti zvolení paní Baborové do funkce krajské radní pro oblast školství a kultury, doufal jsem, že diskuse k ní připojená povede na jedné straně k jasnému „ne" komunistické minulosti (1948-1968; 1969-1989) a rehabilitaci komunismu skrze rozhodnutí Jiřího Zimoly připustit KSČ(M) k resortu školství a kultury a za druhé jsem si přál, aby vedla k jasnému „ne" současné politické situaci, v níž moc nad lidmi mají nevolení páni kmotři, kteří ovládají nejen jejich domovskou ODS, ale i jiné politické subjekty v kraji.

Doufal jsem v hlubší reflexi současné situace a místo toho jsem bohužel svědkem nejen zastydlého antikomunismu, ale i hloupého „pseudolevičáctví“.

Na jedné straně není třeba osobně napadat paní Baborovou, byť se mi nemusí líbit její slovník i způsoby uvažování, nebo znova a znova kopat do mrtvého lva, a ukazovat si třiadvacet let po revoluci, jací jsme to demokrati, když nadáváme komunistům, a na druhé straně není nutné zaměňovat podporu této petice za akt, jenž hraje do karet současné pravici.

Oba přístupy si pletou nepřítele. KSČM je nástupkyní zločinecké organizace KSČ, která přispěla k duchovnímu, hospodářskému i politickému úpadku této země. Dokud od ní nezazní jasné ne ke stalinským čistkám nebo normalizační biafře ducha, nemůže být považována za demokratickou stranu.

Je příznačné, že se KSČM nehlásí k obrodnému hnutí v šedesátých letech, které vyvrcholilo pražským jarem, dobou intelektuálního rozkvětu, který tak úzce souvisí s fenomény jako „socialismus s lidskou tváří", filmová nová vlna nebo křesťansko-marxistický dialog.

To znamená, že KSČM není stranou autentické levice, ale stranou, která moc pojímá jako nástroj uchopení vlády a peněz a v důsledku zakonzervování současného systému, který s demokracií sdílí pouze mechanismus voleb nebo dělby moci a nikoliv étos občanské angažovanosti a liberální demokracie.

Že se nejedná o duchamorné téma, budiž patrné i z praktické politiky KSČM v jižních Čechách. Vzpomeňme ostudnou spolupráci na parcelování NP Šumava, odvolání Juraje Thomy, nebo zapojení představitelů do firem s městkou účastí, neschopnost kritizovat mocenské centrum Hluboká, nebo nápadné ticho při kauzách ROP (evropské dotace), ČEZ (110 milionů korun ročně se rozkutálí a nikdo neví kam) nebo při stavbách silnic 2. a 3. třídy.

Za celou dobu své novinářské praxe jsem neviděl KSČM, aby se v jižních Čechách chopila levicových témat, jako je podpora regionálního školství, pomoc sociálně vyloučeným a podobně, nebo aby její představitelé vstupovali do debaty s konstruktivními návrhy.

KSČM je stranou estabilishmentu, bohužel podobně jako ČSSD, která kromě participaci na všech právě popsaných nešvarech sabotovala kandidaturu svého někdejšího předsedy Vladimíra Špidly na post senátora. Také díky tiché podpoře KSČM a ČSSD zvítězil exponent hlubockého režimu Tomáš Jirsa (prosím, nedejte na novinová prohlášení zástupců obou stran z té doby, praxe byla jiná).

Nyní k pravici: současnou situaci, kdy se KSČM podílí z vůle lidu na moci v kraji, zavinila nikoliv lidská hloupost nebo zapomnětlivost, ale zásadní fauly na demokratický systém ze strany tak zvané pravice. Ostatně dlouhodobé snahy ovládat jihočeský tisk pomocí inzerce jsou stejně hloupé a ostudné jako někdejší censura, byť rafinovanější a méně viditelné.

Nechte žabomyších válek na téma, která strana se na současnosti podepsala nejvíce. KSČ pokřivila lidem páteř, ODS za soustavné asistence dalších stran, spolků i lobby ji nenapřímila a na shrbeného naložila náklad korupce, lží a pseudomorálky typu „špinavé peníze neexistují“. Nechme toho a zkusme stav věcí veřejných napravit jednoznačným ano liberální demokracii masarykovského a havlovského ražení.

Jinak stávkujme, protestujme, sepisujme petice, vypovězme občanskou poslušnost a žádejme zásadní reformy systému, do něhož jsou zapojeny všechny strany. Buďme důslední a nenechme se rozdělit, ale naopak zástupci levice i pravice shodněme se na několika základních bodech v oblasti práva, správy i politické kultury, které budeme bezpodmínečně vyžadovat.

Připomínáme si výročí úmrtí Václava Havla, vzpomeňme si na jeho slova vepsaná do titulku tohoto příspěvku, jež korespondují s českým dějinným příběhem touhy po svobodě, demokracii a důstojnosti každého člověka před Bohem i lidmi navzájem.

  Diskuse
  December 19, 2012 v 16.42
  Prohlášení k občanům ČSSR
  "KSČM je nástupkyní zločinecké organizace KSČ, která přispěla k duchovnímu, hospodářskému i politickému úpadku této země. Dokud od ní nezazní jasné ne ke stalinským čistkám nebo normalizační biafře ducha, nemůže být považována za demokratickou stranu." Tak fajn:

  Delegáti mimořádného sjezdu KSČ, který proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 1989 v Praze, schválili následující Prohlášení k občanům ČSSR.

  Vážení spoluobčané,

  v této osudové i nadějné chvíli našich národů, celé naši vlasti, obra­cí se na vás mimořádný sjezd KSČ. Naše slovo je zároveň vyznáním. Draze vykoupené poznáním, že veškeré politické a ekonomické úspě­chy jsou pomíjivé, protože věčný je jenom člověk a jeho mravní hodnoty, jeho osud, jeho radosti a starosti, naděje a zklamání, jeho víra a pochybnosti — zkrátka všechno, co vyjadřuje podstatu jeho života.

  Tak chápeme veřejnou lekci, která nám, komunistům, byla udělena v posledních týdnech. Naše doznání všech chyb, omylů, všech de­formací proti lidskosti a demokracii není jen prázdné gesto.

  Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi ne­oprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpě­ly postihy ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.

  Rovněž cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení v uplynulých letech hrubě a nezákonně nerespekto­valo právo na vyjádření názorů nezávislých občanských iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé naší členské základny, že tomu nedokázala zabránit.

  Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě do­pouštěli zvůle, zneužívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a kteří dopouštěli zneužívání pořádkových sil proti občanům. Dáme plný průchod takovému hodnoceni všech skutečností, které bez před­pojatosti zhodnotí míru odpovědnosti osob i institucí státu a strany v uplynulých čtyřech desetiletích s plným respektováním všeho ne­sporného a trvalého, čeho bylo dosaženo v průběhu národně demo­kratické revoluce i při výstavbě socialismu v naší vlasti. Přitom budeme vždy starostlivé dbát pravidla chovat se pozorně k dějinám, neboť jinak bychom se dopustili dalších chyb, dokonce na svých matkách a otcích, sami na sobě. Proto nedopustíme ani snižování pracovních a občanských zásluh těch členů strany, kteří po deseti­letí svědomitě a nezištně plnili politické a pracovní úkoly ve pro­spěch naší společnosti.

  Bezpráví, které neodpovědní činitelé státu a strany spáchali na mládeži 17. listopadu tohoto roku, se nesmí už nikdy opakovat.
  December 19, 2012 v 18.35
  "Jednou jsem přeříz fibularis a pak už se to se mnou vezlo", pravil Štěpán Šafránek v "Básnících". A tak je to i s těmi komunisty. Pravice je zatratila na věky věků, jak to vyjádřil M. Tejkl ve svém příspěvku http://www.denikreferendum.cz/clanek/14263-jak-denik-pravo-pracuje-pro-milose-zemana#comment_25742 :
  "Pokud se omluvili, tak to není TA správná omluva", jakou si představují pravicoví voliči. Ano, komunisté to patrně mohou napravit jedině tím, že "nebudou", že přestanou existovat!
  Pomohlo by to pak konečně? Byl by svět bez komunistů bezpečnější a krásnější? Voliči sociální demokracie mají prý nárok, aby bylo respektováno bohumínské usnesení. A co voliči komunistů? Ti nemají nárok na nic? Asi ne, neměli být totiž tak "blbí" a volit komunisty, řekl by pravicový občan. A pokud tak "blbí" bylí, nemohou očekávat nic jiného, než anulování výsledku své volby. A proč? Protože práva těch občanů, co jsou "anti", jsou přece důležitější, než jejich práva, ne?
  Pravicoví spoluobčané, promiňte, že ještě žijeme!
  December 20, 2012 v 9.32
  Co váží slovo?
  Člověk by měl dostát slovu a sám se kontrolovat, zda drží slovo. V. Klaus, když byl ještě ODS, zvedal významně obočí a ty, kteří se odvážili ho kritizovat, odbýval povýšeným „jaký k tomu má/mají mandát?“; strana, která získala víc hlasů, tj. „větší mandát“, si v tomto duchu nemusela z kritiky nic dělat, vůbec ji nemusela brát vážně! Byl to jakýsi pravicový bolševismus – a jak šly dějiny, nevyčpěl, naopak zasmrádl. A tak nevyčítá nevolené straně, že vládne! Ani také nepřipomíná mladým, kteří z velké části nemohou ještě volit jinak než „nanečisto“, že ani není vkusné protestovat proti voličům, kteří volili jinak, než mladý volič nanečisto myslí, že volit měli.
  Proč jim nikdo nevyčítá, že svým jednáním směřují proti zásadám demokracie, tak jak je od počátku vykládala ústy V. Klause pravice? Demokracie potřebuje jasnou řeč, aby demokratické síly mohly reflektovat jak své působení, tak to, zda zachovávají integritu.

  December 20, 2012 v 9.32
  Velmi děkuji
  za připomenutí Prohlášení k občanům ČSSR.
  MT
  December 20, 2012 v 10.57

  Já to prohlášení znám - netýká se padesátitisícové KSČM z tohoto tisíciletí, ale více jak milionové Komunistické strany Československa z prosince 1989.

  Proto nemá praktický význam - není artikulací KSČM a pro mne nikdy nebude.
  Ústřední výbor - nota bene někdy z roku 1990 nebo 1991 - mně v této souvislosti také moc nezajímá, pokud se nějak omlouval ...

  KSČM se zuby nehty brání tomu alespoň schválit na sjezdu (ústřední výbor mně nezajímá) pouhopouhý odkaz na toto prohlášení.

  Ani toto nebyli nikdy schopni udělat.

  Potom se nesmí divit, že se jim neomluva vytýká.

  Já osobně jejich omluvu k ničemu nepotřebuji a nežádám ji od nich.

  Oni sami by se ale neměli divit ...
  December 20, 2012 v 11.29
  Za stranu se soudruzi - neschovávejte !
  Vezměte si příklad z Jiřiny Šiklové. Ta se za stranu nikdy neschovávala a naopak byla "též" angažovaná v politice, přičemž se "během svého 12letého členství propracovala do reformního křídla KSČ, podepsala Chartu 77 a v posledních letech kandidovala za Stranu zelených...."

  Svými celoživotními upřímnými postoji si vynutila respekt
  a obdiv všech poctivých a slušných lidí dobré vůle. - Zápal bojovnice vydržel poměrně dlouho ("Drž hubu, Čulíku ... !!" volala neohroženě ještě koncem devadesátých let.), a snad teprve v posledních letech začal její ženský šarm poněkud blednout, a raději se přitulila k G.Bushovi, než aby měla "pravdu s Putinem".

  Proto si naše dnešní "mládež nová, mládež..." bude brát za vzor Jiřinku, a ne nějaké zastydlé komoušské učitelky. Komouši už svými úlisnými a prolhanými metodami nikdy více žádnou Jiřinku neomámí, ani Jiřinku Bohdalovou...
  December 20, 2012 v 11.30
  Článek je trochu naivní. Sny o tom, jak pravice společně s levicí budou budovat naše zářné zítřky, jsme dosnili někdy okolo let 92-93. I když někomu to trvalo déle. Autor sice popisuje důvody volebního úspěchu KSČM realisticky, na druhé straně ale proti němu, svým podpisem pod petici, protestuje. Tak nechápu-proč? Jak mohu protestovat proti nějakému logickému důsledku svého konání? V podnapilém stavu vybourám automobil a budu pak protestovat proti tomu, že je zničený? To není pravda a láska v Jižních Čechách, to je blbost.
  PL
  December 20, 2012 v 14.13
  Zpátky ni krok
  Říkáte „ne“ komunistické minulosti. To je stejné jako říkat „ne“ větru a dešti. Ba, je to ještě hloupější. Na minulých událostech toho jde změnit jistě méně než na budoucím větru. Soudobé odmítání stalinského či husákovského komunismu se podobá soudobému rozhodnému a neohroženému odmítání geocentrického modelu. Stalinismus odsuzoval mimo jiné zločinnost a tmářství církve, a tak dnešní někteří věřící ve shodě s představiteli církve, cítí potřebu oplatit originální myšlenkou o zločinnosti a tmářství komunismu. Poučit se chtějí tak maximálně z Února 1948 a inspiraci nalézají ve skandování fotbalových fanoušků „bij a bij komunistu do hlavy“. Kdo tak neskáče, není Čech. Cítí se jako bojovníci za pravdu a lásku či neviditelné ruce, které jim plní kapsy. Spojují se tak i ti, kteří by se jinak nespojili. Spojují se tak ti „co mají“ proti těm „co nemají“. Zdraví, střechu nad hlavou, lidskou důstojnost, mamon. Jsou spojeni vírou, že právě oni jsou těmi nejcennějšími z celé společnosti, že „ti co nemají nic“ a zeměkoule, se točí jen kvůli nim. Komu se takové pojetí spravedlnosti nelíbí, je v nejlepším případě závistivý hlupák, v horším případě zločinec, jehož volební právo by mělo být zváženo. Ať volí ten kdo na to má, volá křesťan Joch. Kdo se nemodlí k Soukromému vlastnictví je neznaboh, muslim, pohan a komunista. Rozbijeme mu hubu, jsme totiž demokraty a republiku s demokracií si rozvracet nedáme. Nejme včerejší, abychom si poctivě nabytý majetek nechali ukrást, jako to dopustili naši dědové v únoru 1948 či pradědové v Rusku roku 1917. Naším vzorem jistě není bílá armáda loserů, ale vítězný Pinochet či Franco. Komunistům jistě nedáme to, co jsme získali bohulibou péčí o černochy, indiány a nevolníky. Co jsme poctivě získali v polistopadovém přerozdělování. Vždyť kdo pěstoval umění, kulturu a vzdělanost ne-li my? Žebrota jistě ne. Nám tedy vděčí za vše, díky našemu moudrému řízení věcí veřejných se lůza zoceluje ve válkách, z nichž povstává veškerý pokrok i naše bohatství, tolik potřebné celému lidskému rodu. Díky našim daním totiž bohatnou nezaměstnaní, nemocní a bezdomovci. Platí totiž přímá úměra – čím bohatší Pitr, Komárek, Janoušek, Řebíček, Gross, Bakala, Kellner, Tykač a další výkvět spravedlivé společnosti, tím bohatší budou nejen hospodští jako např. ten ze Schwarzenbergu, ale i bezdomovci konzumující levné, vpravdě svobodně demokratické nápoje, kteří se v zimních měsících navíc bezstarostně zdarma projíždějí v námi dotovaných pražských tramvajích. Je jasné, že naše boháče je třeba hýčkat, vždyť jinak by nám mohli upláchnout a utrácet statisíce za jednu večeři nikoliv v Praze, ale v Londýně, jako legenda spravedlivého přerozdělení společného bohatství, totiž privatizace, Viktor Kožený.
  KSČM je nástupkyní zločinecké KSČ (to je povinná mantra asi jako „Óm mani padmé húm“ či „zdrávas Maria milostiplná...“) a dokud se neomluví, rozuměj, neuzná vedoucí úlohu Soukromého vlastnictví a nikdy jinak, budeme je tlouci novinami, televizí, a nakonec i policií po hlavě. A kdyby nestačila policie, máme ještě zocelenou armádu, vycvičenou v humanitě střílením po všech koutech světa. Máme na co navazovat. Na přístup poctivé české šlechty až po první Masarykovu republiku, kdy jsme však trpěli přílišnou šlechetností a útlocitností bohatých zneužívanou závistivou bandou chudých.
  Buďme důslední a nenechme se rozdělit, ale naopak shodněme se na několika základních bodech v oblasti práva, správy i politické kultury, které budeme bezpodmínečně vyžadovat.
  Proto navrhuji takovou miniústavu, kterou podepíše každý volič. (kdo nepodepíše, tedy nevolí).
  1) Soukromé vlastnictví je nedotknutelné
  2) volební hlasy sčítá Kubice a jím určený team
  3) abychom se vyhnuli fízlování minulé STB, která namátkově kontrolovala dopisy, je dovoleno sledovat všechny levičáky pod vodou, na zemi i ve vzduchu všemi prostředky včetně kamer, odposlechů v ložnici i na WC . Kdo je totiž bez viny nemá co skrývat. Vyhodnocení odposlechů provádí vrchní Pravičák určený Prozřetelností.
  4) v oblasti soudnictví současná svobodně demokratická praxe ukazuje, že spravedlnost je určována kvalitou advokátů – obhájců, a jejich schopnosti jsou zase přímo úměrné odměně, kterou pobírají. Z tohoto důvodu bude vše zjednodušeno dle následujícího: „čím vyšší složená odměna k rukám soudu, tím nižší trest“. Sazebník určí vrchní Pravičák v prováděcí vyhlášce.
  5) k této ústavě nikdo nesmí přidat či ubrat ani čárku, jinak bude odeslán do detention campu na Guantanamu, kde bude podroben křesťansko-humanitním metodám George W. Bushe.

  Připomínáme si výročí úmrtí Václava Havla, vzpomeňme si na jeho slova, jež korespondují s českým dějinným příběhem touhy po svobodě, demokracii a důstojnosti každého člověka před Bohem i lidmi navzájem. Ano, vzpomeňme na ta krásná slova. Ale o to rychleji zapomeňme na jeho mnohé skutky a mnohá slova podporující zabíjení a zbrojení. Jsou jako jed otravující celou společnost.