Česká zbraň hromadného ničení soudnosti: David Rath

Jakub Patočka

Manipulativní zveličování Rathova případu a konspirační teoretizování líčící ho jako oběť systému jsou dva související a navzájem se podporující postoje.

Co tu může člověk ještě otevřít s nadějí, že z toho na něj nevykoukne David Rath? Plechovku se šproty jistě ne.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Kromě přece jen nezanedbatelného ostrova racionálního myšlení, který sahá zhruba od Respektu až po KSČM (Také jste si všimli, jak se pominulo, že komunisté jako jeden muž hlasovali pro Rathovo vydání?), v české debatě o případu poslance Ratha mohutným hlasem zaznívají dvě těžko akceptovatelné pozice, jež se zdánlivě vylučují, ve skutečnosti však jedna z druhé žije.

Převážná většina českých médií pojednává Rathův případ jako jakousi přelomovou událost a věnuje jí až absurdně disproporční pozornost. Například jeho sněmovnímu projevu se zleva zprva vytýká, že v řadě ohledů přehánění. Ale z ničím nepodloženého náznaku, že peníze, které měl převzít, mohly být určeny pro volební kampaň ČSSD, ukřičeně provládní — čili prakticky všechna — média byla schopna žít celý jeden den. Pamatuje si prosím vás ještě někdo, kolik se chystal ukrást z veřejných rozpočtů současný ideolog ODS Pavel Drobil?

Do očí bijící nepoměr mezi mediální pozorností věnovanou případu Rath a případům rozsahem i závažností podle všech příznaků nepoměrně podstatnějším, jichž se účastnili bývalí či stávající ministři Nečasovy vlády, není vysvětlitelná ničím jiným nežli ideologickou předpojatostí a zájmem manipulovat veřejným míněním. Obratně dávkované zveřejňování drobků z odposlechů už není vedeno snahou cosi nového objevit, čímsi ve veřejném zájmu přispět k rozkrytí podstaty věci, ale ryze bulvární aspirací zlákat klienty komerčních médií, aby se z občanů proměnili aspoň na chvilku v voyeury.

U nemalého dílu potenciálních adresátů taková manipulace ale přispívá k reakci směřující zcela proti zamýšlenému účelu, leč podobně nezdravé. V oprávněném podezření, že se mají stát obětí manipulace, která se pokouší zamaskovat neskonale větší nepravosti páchané dnes a denně současnou vládní koalicí, a často dokonce v souladu se zákonem, přichylují se mnozí lidé ke konspiračním teoriím, podle nichž David Rath je obětí vykonstruovaného procesu.

Důvody, proč je tato varianta prakticky vyloučena, jsme se zde již zabývali. Že na Ratha není uplatňován stejný metr jako na koaliční politiky, je jedna pravda. Že se v případu dost možná porušila řada standardních procesních procedur, je dost možná druhá pravda.

Leč třetí, a nejzávažnější, pravda je, že Rath zkorumpován podle všeho byl. Přejít všechny přímé i nepřímé doklady, které se v médiích objevily během prvních dvou týdnů případu, jako potenciální konstrukci, znamená ztratit důvěru v elementární možnost získat poznání o jakýchkoli podstatných jevech v české společnosti skrze sdělovací prostředky. Pokud by se nakonec mělo ukázat, že David Rath se nedopustil korupčního jednání, museli bychom uznat, že česká společnost už není spravovatelná.

Oba postoje se podporují. Konspirační myšlení sílí s každým pokusem o mediální manipulaci. A prostor pro ni je naopak tím širší, čím méně lidí je ochotno vstoupit do věcné a kritické debaty o obsahu mediálních sdělení. Konspirátoři a manipulátoři jsou dvě strany jedné falešné mince; Jiří Paroubek s jeho Vaší Věcí a Pavel Šafr s Bleskem se tu scházejí v nejnepravděpodobnější z aliancí.

Když David Rath dramaticky hovořil o tom, že děkuje svým voličům, kteří mu i v této situaci projevují důvěru, mluvil vcelku bez obalu k vyznavačům konspiračních teorií. S přihlédnutím k početnosti této minority je snad možno přivítat, že i ona je nyní ve Sněmovně reprezentována, byť z Litoměřic, což ale na druhé straně musí vyhovovat jejím představám o podstatě veřejného dění.

Vláda rathomanie využívá k tomu, aby se pokradmu, stranou ohniska veřejné pozornosti pokusila protlačit řadu svých krajně problematických projektů. Miliardový tunel IZIP, dvojí standardy ve zdravotnictví, církevní restituce, potíže při čerpání fondů z EU, nemluvě o jemnostech, jako jsou potenciální ztráty skryté v energetické pakoncepci ministra Kuby, překonávající svým rozsahem všechna dosavadní měřítka.

David Rath se stal českou zbraní hormadného ničení — soudnosti. Pokud by se měl udržet v ohnisku veřejné pozornosti ještě příští týden, budeme muset uznat, že česká média se chovají jako kriticky nemocný pacient, který umanutě řeší barvu a vzorky na svém nemocničním povlečení.

  Diskuse
  June 8, 2012 v 9.48
  pozor na fráze o "konspiračních teoriích" !
  Chci-li už být obráncem soudnosti, neměl bych formulovat tak nedbale, jako se to Jakubu Patočkovi stalo ve větě
  -- "Konspirátoři a manipulátoři jsou dvě strany jedné falešné mince". --
  Taková formulace je nekorektní, protože se v ní ztrácí rozdíl mezi "konspirátory" (zde = zastánci konspiračních teorií) a konspirátory, tedy těmi, kdo opravdu manipulují a konstruují věci v pozadí.
  Jenže paušálně popírat faktickou existenci komspirativního jednání by bylo stejně naivní a falešné jako horečné fabulování konspiračních "teorií". - Netvrdím, že to autor přímo dělá. Jeho formulace spolu se slovy o "početnosti této minority" tomu vydatně napomáhá.

  Pro dokreslení snad ještě slova Ivana Davida:

  "...Všichni si pamatujeme "Kubiceho zprávu"- sbírku účelových pomluv "nedopatřením" uniklých do médií těsně před volbami. TO NENÍ "TEORIE SPIKNUTÍ", TO JE PRAXE. --
  Za těmito akcemi stál Jan Kubice. V demokratické zemi by pro něj tyto kauzy znamenaly konec kariéry a věčné zatracení, v ČR se za tyto prokázané služby stal ministrem vnitra. ..."
  (http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/politicky-vezen-rath/)
  June 8, 2012 v 12.13
  Jiří Paroubek
  kterého tu Jakub Patočka - podle mého dost nešťastně - uvádí ve dvojici s Pavlem Šafrem, zveřejnil včera odpoledne článek:
  "Kauza D. Ratha je zlomem v české politice"
  http://www.vasevec.cz/vip-blogy/jiri-paroubek-kauza-d-ratha-je-zlomem-v-ceske-politice

  Jakub Patočka neuvádí, které konkrétní texty na webu Vaše Věc má na mysli. Přečtěte si článek, a můžete sami posoudit, zda je správné Paroubka označovat jako "konspirátora".
  PM
  June 8, 2012 v 14.46
  Na současné konspirativní akci
  se podílí jak legislativní tak exekutivní aktéří s různou znalostí stupně utajení.
  Záměrem je upevnění pozic politiků protidienstbierovského křídla v povolební ČSSD.
  A tím zajištění kontinuity moci elity kleptokratů ...pomyslel jsem si.
  June 8, 2012 v 16.20
  co je podstatné a nepodstatné
  shoda by mohla být na jednom - dost bylo bulvarizace a manipulace kauzy Rath. A raději hovořme o fungování politického systému jako takového é dimenzi tohoto problému, tedy proč jako prvního zavřeli opozičního a nikoliv vládního politika (což je fakt, ale když se strany prohodí, vyřeší se to tím?).
  Eskapády rathofobních a rathofilních kohort jsou tragikomické právě pro onu absenci nadhledu nad tímto příběhem. Nepřiměřenost totiž není v to da má vězněný poslanec dvakrát týdně sprchu a nebo jak operetně vyhlížela ostraha vězně na jednání sněmovny.
  V této souvislosti musím říci že chápu A. Mitrofanova, když ve středečním Právu připomíná že úterní reality show není koncem demokracie v čechách. Srovnání neobstojí ani s jelcinovským útokem na Dumu počátkem 90. let ani s lipským procesem nad jiřím Dimitrovem o šest desítek let dříve.
  Asociace to vyvolává různé - Ivan David tu připomíná i pozapomenutou umravňovací epizodu, když v roce 1952 byl na jednání Národního shromáždění přiveden poslanec generál Ludvík Svoboda obdobně dvěma ozbrojenými příslušníky SNB a také nesměl s nikým mluvit.
  Ovšem kdyby chtěl počátkem 50. let kdokoliv svobodně promluvit v masových mediích jako v přímém přenosu dnes hovořil David Rath, bylo by to tehdy nepředstavitelné. To bychom neměli zapomínat.
  Spíše se nabízí otázka, co se systémovým nepotismem, který sice není výsadou ČR ale který samozřejmě je velkou zátěží. Kromě lepšíhonastavení pravdiel je to také jasná odpovědnost a důkladné vyšetřování. Jediné, co do kauzy Rath může vnést jasno je vyšetřování - i proto v klubu KSČM nebylo pochybností jak hlasovat.
  Jestli to bude znamenat průchod spravedlnosti nebo to vyvolá další debaty uvidíme. Ale proběhnout to podle mne musí - nevydat kestáhání by bvyla chyba doslova systémová. A pojdme řešit jiné problémy - např. v duelu mezi Proaltem a novým Protialtem tříbit věcné argumenty. Aby lidé lépe věděli pldle čeho se mají v nadcházejících volbách rozhodovat.
  PL
  June 11, 2012 v 15.17
  co je nejpodstatnější
  Předložím jednu konspirační teorii. I když vím, že má hned do začátku jednu velkou nepřekonatelnou nevýhodu. Nezná pachatele. Nezná konspirátory. Na rozdíl od zastánců různých nekonspiračních, oficiálních teorií, které vědí hned všechno. Prakticky druhý den jsme se dozvěděli, kdo unesl čtyři letadla 11.září 2001 i kdo za tím stojí a proč to udělal. A dříve než proběhl soud, statisíce Iráčanů a Afghánců bylo usmrceno v důsledku víry v tuto verzi. (počet věřících v tuto oficiální teorii však stále klesá a vypadá to, že jednou přijde den kdy se bude rovnat prakticky nule). Stejně tak druhý den po zatčení poslance Ratha je oficiálně jasno. Já jasno nemám, ale troufnu si tvrdit: KDOSI využil státní aparát k likvidaci konkurence. Politické a obchodní, což bývá ve vyšších patrech soudobého kapitalismu, alespoň v Čechách, prakticky totéž. Levice si slibuje mnoho od voleb. Pokud je moje konspirační teorie správná, těší se vskutku oprávněně. Vyhraje-li a utvoří-li vládu skutečné levicové uskupení , dojde za nadšeného aplausu médií konečně i na zatčení poslanců či ministrů vládní strany. To jsou ovšem jen takové spekulace. Dovolím si však zopakovat jednu větu pro jejíž pravdivost opravdu svědčí celý průběh kauzy Rath: KDOSI využil státní aparát k likvidaci konkurence.
  SH
  June 13, 2012 v 10.21
  Klub KSČM by teď měl splnit svůj smysl.
  Z textu pana Patočky jsem se nedověděl nic nového. Z textu diskutujících, alespoň některá mně neznámá fakta. Většina názorů nějak hodnotících příběh je však opřena o pouhé spekulace. K názoru pana Dolejšího bych ale přidal jednu zásadní věc. Nejen politici, musí být pod kontrolou veřejnosti. Tím víc jí musí podléhat orgány činné v trestním řízení. Mohu jim věřit, důvěřovat sebevíc, pokud si nejsou jejich příslušníci jisti, že mají nad sebou kontrolu jediného svrchovaného nositele moci, tak je to může zlákat k čemukoliv. Právě to by si měl dobře uvědomit poslanecký klub KSČM, který byl, jako “jeden muž“, i když je v něm hodně žen, pro vydání ke stíhání. Upozorňuji proto klub KSČM, že vydáním svůj úkol v žádném případě nesplnili. Že jejich význam v kauze Rath proto vůbec nekončí. Oni jediní, mají totiž takový „nadhled“ nad věcí, řečeno lidsky nezainteresovanost, že pravě oni a jenom oni, jsou povinni kontrolovat především průběh vyšetřování.
  Dovoluji si totiž zdůraznit, že sněmovna dala souhlas ke stíhání, tedy k vyšetřování, ale nikoliv k vazbě, pokud se nemýlím. Důvody pro vazbu jsou totiž v mých očích křiklavě nepodložené. Že by ovlivňoval ostatní? Je přece doslova obšancován odposlechy, takže by stačilo třeba domácí vězení, ba ani to by možná nebylo nutné. Že by utekl? On, tak známá osobnost? Našli by ho za den, či za dva? O to bychom se mohli sázet. Kdepak, vězněn je především pro...Ne nadarmo ODS ihned vyrukovala s návrhem protikorupčního principu omilostnění korunního svědka. Jeden z obhájců nemluvil do větru, když řekl, že pádné důkazy se teprve hledají. Takže se komunisté laskavě zaměřte na to, zda není hledán právě mezi zatčenými ten, který bude s policií spolupracovat na „Utopení doktora Ratha“. Všichni odborníci přece dobře znají tak zvané vězeňské dilema.