Manifest radikálního liberalismu: jde o demokracii, nikoli o ideologii

František Kostlán

Autor se zamýšlí nad Manifestem radikálního liberalismu a nad možnostmi klasického liberalismu ve společnosti, kde se ateismus stal téměř náboženstvím.

Diskuse o Manifestu radikálního liberalismu se místy posouvá do roviny, která nemá s podstatou věci mnoho společného. Nejde o to, jestli je tento manifest „pouhou“ snahou o  vylepšení kapitalismu a zda by nebyla spíše namístě snaha o nastolení některé formy socialismu či jiného ismu, třeba nějakého toho utopismu, kterých jsme si ve dvacátém století bohužel užili dost (například komunistický „socialismus“).

V tom, co se manifest snaží postihnout, proti sobě podle mého názoru nestojí kapitalismus a socialismus, nýbrž demokracie a ne-demokracie. Pokud je režim skutečně demokratický, pokud si na demokracii pouze nehraje jako ten, který právě prožíváme, je celkem lhostejné, jestli je kapitalistický či jiný, ačkoli ideologové z obou stran ujišťují vážené obecenstvo, že právě jejich vize je ta nejlepší možná.

Ve všech systémech se najdou chyby, věci, které znepříjemňují lidem život, jeden klade přílišný důraz na individualismus, jako by jednotliví lidé žili ve vzduchoprázdnu, druhý mnohdy dělá z lidí nesvéprávné jedince, kteří si sami neumějí ani otřít nos. Společnost je evidentně složena z jednotlivců, kteří žijí ve společenstvích, takže je třeba neustále vyvažovat a hledat momentálně přípustnou hranici mezi ideologiemi, když už je z neznámého důvodu nedokážeme jednou provždy zahodit, v tomto případě mezi ideologiemi kolektivistickými a individualistickými.

Ani jedna z nich nemá sama o sobě nějaký „lepší recept pro lidstvo“ než ta druhá (třetí, čtvrtá…). A právě proto je důležitější demokratičnost toho kterého režimu. Ani demokracie není nějaký výlupek všech ctností, ale je nejlepší z nabídek, které jsou k dostání na trhu politických iluzí, protože dokáže jako jediný politický systém vyvažovat mezi kolektivismem a individualismem.

Zbavme se, prosím, už jednou provždy teorií, které hlásají tu nutnost ekonomické nadstavby, tu zase zbožnění ekonomického růstu (což je v podstatě jeden a týž způsob uvažování, pouze v jiné ideologické omáčce) a začněme zvažovat, zda je demokracie pouhým mechanismem, či jestli má naopak nějaký obsah. Je pravda, že neoliberalismus (jeden z typů kapitalismu) má vedle pozitivních konotací i negativní dopad na kvalitu demokracie. Úplně stejně tomu však je u jakéhokoli jiného ismu. Neexistuje žádný, který by měl v tomto smyslu dopady čistě pozitivní.

I před listopadem 89 zde byla korupce, i tehdy byla ekonomika vším a ostatní se krčilo někde v koutku, i tenkrát o chodu společnosti rozhodovali podprůměrní agenti s teplou vodou namísto skutečných osobností. Jiří Pehe a Jan Štern mají pravdu: To lepší, co po listopadu prožíváme, nepřinesl lidem ničím neomezený trh a modla ziskovosti (a další ideologické výkřiky neoliberalismu), ale právě demokracie — svoboda, lidská práva.

A to dobré by mohla podpořit i pozvolna vznikající občanská, otevřená společnost, která je schopna individualisty neoliberálního typu doplňovat individualisty i kolektivisty humanistickými. Podmiňovací způsob je namístě, onen neoliberalismus svou radlicí před sebou valí vše, co mu stojí v cestě. Jeho dravost je obdivuhodná, onen obdiv však musí mnoho lidí prožívat na okraji společnosti, kdežto druzí se těší pohodlnému životu z nakradených peněz, které - jak víme z „prezidentských dekretů“ - nikdy nemohou být špinavé. Neoliberalismus postupně likviduje i onu otevřenou společnost, respektive občanská sdružení a jejich iniciativu. Tentokrát v rámci akce nazvané Nejlevnější škrty v historii, jelikož je nejvíce zaplatí ti nejchudší, na něž dnes nebere zřetel vůbec nikdo.

Manifest je napsán s přehledem, erudicí a hlubokým záběrem, především v oblasti, kde popisuje vyprázdněnost naší demokratury, k níž přispívají ideologické teze neoliberalismu spojené s technokratickým způsobem uvažování, utilitarismem a neznalostí jiných než ekonomických hodnot. Tuto pasáž korunuje odstavec o politických stranách:

„Politické strany se v takovém prostředí mění v instituce, které, předstírajíce politickou činnost, jsou především agenturami na získávání státních a veřejných zakázek a významných pozic ve státní správě. Politické programy a koncepce jsou jen jakýmsi šidítkem pro voliče, kteří bláhově volí tu či onu (pravou nebo levou) koncepci, aby pak v praxi strany dělaly v podstatě tutéž politiku.“

Vzpomeňme, kterak svou prázdnotu předvádějí tyto strany v předvolebním boji. Důležitá je technologie a mechanismus, nikoli hodnotový obsah. Pravicové strany i ČSSD se nerozpakují svým hrubým populismem nahrávat krajně pravicovým extremistům vyvoláváním záporných emocí vůči menšinám, Romům a bezdomovcům. Proč ne, když to marketingové metody umožňují, jak se vyjádřil kandidát na mosteckého starostu z ČSSD.

Autoři manifestu si ovšem vzápětí stěžují, že strany již nevyužívají svých ideologií a ideologický obsah politiky proto už není důležitý. V tom spočívá protiklad v manifestu obsažený. Právě to, že ODS za pomoci dalších pravicových stran a ČSSD razila a razí neoliberalismus, tedy svou ideologii, jsme se dopracovali oněch závratných nížin, onoho mafiánského kapitalismu, privatizace demokracie, demontáže sociálního státu, oné nezměrné korupce, tunelování a rozkrádání, okupování veřejného prostoru, především mainstreamových médií, politicko-ekonomickou oligarchií. „Neoliberalismus je nebezpečím pro demokracii, protože ta je založena nejen na mimoekonomických, netržních hodnotách, ale také na rovnosti v rámci vlády zákona,“ píší Štern a Pehe. Nejenže mají pravdu, ale pojmenovávají tak několika slovy podstatu celého problému.

Nahrazení této ideologie jinou nic nezlepší, jak jsem popsal již svrchu, protože každá z nich s sebou nese i myšlenky s negativním dopadem na život lidí. V prvé řadě tedy nejde o prosazování ideologických východisek, ale o kvalitu demokracie. Potřebujeme tedy politické strany (momentálně alespoň jednu, která s tím začne), které namísto ideologií budou na prvém místě prosazovat politickou kulturu, umožňovat kritické myšlení, kritický rozum, které namísto technologie moci budou dávat přednost uplatňování hodnot, které manifest vynikajícím způsobem popisuje.

Jak na to? Autoři manifestu vyjadřují přesvědčení, že „zatímco klasický liberalismus vyrostl organicky z víry v Boha a chápal svobodu v kontextu pokory před ,vyšším řádem', neoliberalismus je projevem nepokorné pýchy. Je náboženstvím svého druhu, v němž byl na boha povýšen Trh.“

Není ovšem jasné, jak se vrátit ke klasickému liberalismu poté, kdy se společnost sekularizovala a ateismus se stal „vírou číslo jedna“ - alespoň u nás tomu tak je. Manifest nabízí několik konkrétních kroků, z nichž by každý sám o sobě byl velkým přínosem ke zlepšení situace, není však jasné, jestli by jejich naplňování v atmosféře, kterou neoliberalismus postavený na sekularizaci společnosti vyvolává, byly vůbec uskutečnitelné. Nebo jestli by byly natolik účinné, aby napomohly přechodu od neoliberalismu (tedy i od ideologizace myšlení a konání) k utváření a pěstování obsahu, který by byl s to proměnit naši demokraturu v demokracii.

Například: Ombudsman volený lidem, přímá volba prezidenta, hejtmanů a starostů… Jak by to fungovalo v situaci, kdy pány všech hlavních médií jsou de facto zmínění oligarchové nebo jejich kluboví nahrávači? Je za těchto okolností přímá demokracie čistě prvkem demokratickým, nebo se může stát prostředkem k diktatuře oligarchů prostřednictvím médií, respektive mocné manipulace s fakty a následně i s voliči? (Jak jsme občas svědky již dnes.)

Neboli: Je tu něco, co by mohlo nahradit onen „vyšší řád“ (pokoru před ním), který liberální guru F. A. Hayek nazýval „vyšší nomos“, tedy cosi, co se rozprostírá i nad demokracií coby konstanta, k níž se člověk může vztahovat? Nemusíme s Hayekem ve všem všudy souhlasit, ale často se zapomíná, že to byl právě on, kdo svou obhajobu liberalismu podmiňoval vztahováním se k etickým principům.

Kardinální otázka tedy zní: Kde ve světě, v němž se lidé již nebojí Boha a v němž hodnoty korodovaly vzít oporu pro návrat k systému, který stával na „pokoře před vyšším řádem“?

  Diskuse
  OW
  September 22, 2010 v 7.12
  Bát se
  Bát se Boha, toto sousloví biblického původu prosím nevnímejme jako jinou formu vlády pomocí strachu (navzdory lidským theokratickým hrůzovládám jakékoliv konfese).
  Bát se Boha vypovídá o respektu k Bohu, o vztahu k němu. Předpokládám, že to tak myslí i p. Kostlán a citovaní autoři. A vtomto směru pak čtěme také vše ostatní, co říkají.

  Jinak, jsem přesvědčený, že demokracie jakou ji známe potřebuje pravici i levici. Potřebuje rozhovor mezi nimi.
  Od stávajících stran něco takového asi čekat nelze, ale zrovna Manifest a Pro-Alt mají obrovskou šanci něco takového nabídnout. Rehabilitovat je obě.
  Ondřej
  September 22, 2010 v 7.31
  ideologie, demokracie, pokora, sekularizace ... a souvislosti reálného světa
  Vaše slova o potřebě „prosazovat politickou kulturu, umožňovat kritické myšlení“, mi připomněla pozoruhodný a stále aktuální rozhovor, který v roce 2001 vedl Michael Hauser s ekonomem Jaroslavem Vaňkem, který se mimochodem také hlásí ke křesťanství (VIZ http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=28).
  Vaněk říká, že „je třeba propagovat kritickou analýzu“ a vzápětí vyslovuje něco dost podstatného: „válka a zabíjení lidí je nejradikálnější formou nedemokracie“.
  Myslíte, že tuto sotva zpochybnitelnou realitu – tedy války a zabíjení – pomůže zprovodit ze světa „pokora před vyšším řádem“? Válka je, v tom se nejspíš shodneme, „nižším řádem“. Přesto, že je „nižší“, nebude, obávám se, vymýcen oním „vyšším“ tím, že se budeme ohánět slovy jako „ideologie“, „etické principy“, „nepokorná pýcha“ atd. atp. Nebude spíš potřeba poohlédnout se ještě po něčem jiném? A k tomu nám dopomáhej kritické myšlení.

  „Návrat ke klasickému liberalismus“ je pitomost (což patrně tušíte i Vy).
  FK
  September 22, 2010 v 7.45
  Ondřeji díky, samozřejmě, že jsem to myslel tebou popsaným způsobem. Toto úsloví používali ještě naši prarodiče a vyjadřovalo respekt, respektive nutnost tohoto respektu k něčemu, co přesahuje lidské hemžení. :-)
  FK
  September 22, 2010 v 7.53
  Pane Kopecký, díky moc za příspěvek.
  Jaroslav Vaněk má nepochybně pravdu, když žádá prosazování kritické analýzy.
  Co se týká válek a násilí, není třeba jej jakkoli ideologizovat. Zabíjení druhých bohužel patří k lidské přirozenosti a žádný systém, ať už je jakkoli ideologicky postavený, tomu zabránit nemůže. V domnělém "zájmu vyššího řádu" se přeci vraždilo také, a ne právě málo. Naším nepřítelem v takových případech je fanatismus a ten si nedá říci, nedá se přesvědčit.
  Proto mluvím více než o ideologiích o lidské slušnosti, proto volám po empatii - aby byl život snesitelnější.
  Co se týká klasického liberalismu, souhlasím s vámi - s tou výhradou, že jsem pro větší zřetelnost použil výraz autorů manifestu a s tím, že název je v podstatě lhostejný, jak padlo i v některém z diskusních článků na toto téma. Nazývejme to jak chceme, klidně i "socialismus" jde o podstatu věci.
  September 22, 2010 v 8.50
  přirozenost?
  Dovolím si malou korekturu. Není to tak, že „zabíjení druhých ... patří k lidské přirozenosti“. Zabíjení patří k „přirozenosti“ (v tom smyslu, že je jednou z fyzicky daných, realizovatelných možností) druhové bytosti homo sapiens. Člověk pro nás ovšem v evropské (ale nejspíš nejen evropské) tradici přece znamená bytost, která svou „biologickou“ povahu překračuje, a tedy v jistých podstatných ohledech neguje. K „přirozenosti“ kulturní bytosti zvané člověk zabíjení nepatří. to patří k samotné podstatě humanismu. (A tedy se např. Robespierre či Trockij humanismu, jehož ideály jinak hlásají, zpronevěřují. Pravda, pod tlakem reálných násilně se projevujících společenských sil.) Není humanismu bez boje.
  To je smysl radikálního demokratismu. Nikoli nutně "radikálního liberalismu".

  Jinak k tématu:
  FREUD: „Proč válka?“ (dopis Einsteinovi, září 1932)
  September 22, 2010 v 9.13
  malý dodatek k předchozímu
  Považuji za nešťastné, když se v manifestu smutného údivu, který nám oba vzdělanci nabídli, vyskytuje formulace o „přirozeném zakotvení v řádu světa“. (Martin Škabraha reagoval: "ježkovyoči!") A nemyslím si ani, že je náhodou, že se okolo „přirozenosti“ točila část diskuse.
  Mluvíme-li o řádu světa, pak můžeme mluvit o kulturním – a nikoli „přirozeném“ - zakotvení, není-liž pravda?
  OW
  September 22, 2010 v 14.54
  "Přirozeného řádu světa" bych se jako termínu nebál, pokud by nebyl použit jako kamufláž mého či něčího egoismu, jako dogma, které absolutizuje ten či onen způsob na transcendentální úroveň.
  Stejný kořen má i slovo "Příroda"
  Sám bych "Přirozený řád světa" v theologické hantýrce použil, pokud bych chtěl hovořit o stvořenosti člověka, světa, nebo o něčem z nich, co se k jejich stvořenosti váže. Něco, co se nás velmi, velmi týká a přitom to sami nevytvoříme a vytvořit a nemůžeme. Každý z nás tady se narodil a každý také jednou umřeme a my to neovlivnili a neovlivníme Prostě to tak je.
  V sekulární řeči bych "Přirozený řád světa" (aspoň jako pracovní termín) vnímal podobně jako "sloužící životu, udržující, podporující život". V obecné rovině. Ale jistě ne jako něco vyrobeného, vypěstovaného člověkem. Ovšem něco, co tu bylo před námi.
  Věřící by tady mohl říci "Jak nám to tu Pán Bůh zařídil", nevěřící "co nám umožnilo vyvinout se, vyvíjet se....."

  Ono je asi velmi těžké něco takového formulovat srozumitelně pro všechny obory naráz. Ale určitě pro významové posuny ve nezatracujme "Manifest" Autoři se snažili vystihnout něco, co nás přesahuje- a "Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem"
  Ondřej
  September 22, 2010 v 16.01
  diskuse o liberalismu a demokracii pokračuje
  Vítám, že diskuse o liberalismu a demokracii pokračuje. Dobrá je otázka pana Kostlána na ono zakotvení liberalismu v současné sekulární společnosti. Americká demokracie, tzv. zbožná demokracie byla zakotvena v puritánské víře, anglický ekonomický a evropský liberalismus už toto zakotvení neměl a ukázalo se, že nedokázal vzdorovat fašismu a nacismu. Přirozený řád světa je už dnes pasé. Masaryk, Rádl i Komárková také zakotvují demokracii v křesťanské víře, Komárková zároveň vítá sekulární stát. Jak to ovšem spolu sloučit. Myslím, že se nacházíme v době krize konzumní společnosti, nelze se vracet, měli bychom se vyhnout svodům různých fundamentalistů, vidíme, že neoliberalismus žádné jiné řešení než onen růst růstu a maximalizace zisku nemá. Takže nám nezbývá než kritické navázání na tradici, ohledávání normativních základů demokracie a liberalismu a hledání skutečných alternativ současného nečasu.
  OW
  September 22, 2010 v 17.31
  Potřeba vztáhnout se
  Jenže rozdíl dobra a zla, svět jako takový, místo člověka v něm pořád ještě (aspoň podvědomě) máme sepjatý s křesťanskou a židovskou tradicí (např. solidarizace se slabším). A potřebujeme se vztahovat. Ne podle (a kvůli) katechismu té či oné konfese. Pokud se vztahovat nebudeme, zbožníme sami sebe a zkončíme zase u nějakého Hitlera, Stalina a pod., ať už s jakoukoliv kulisou a fánglí.
  Ondřej
  FK
  September 22, 2010 v 19.20
  Jan Kopecký
  Souhlasím, s tou výhradou, že žádná filozofie či žádná ideologie nemůže změnit lidskou přirozenost. I humanismus se jen snaží usměrnit lidské chování, aby bylo snesitelnější, nikoli změnit. Z toho opravdu žádné velké postavy humanismu nepodezírám :-). Změnit lidi se snaží utopisti, komunisti, nacisti apod. Všichni ostatní více či méně počítají s tím, že lidská povaha (a věci z toho plynoucí) se v prostoru a čase nemění.
  FK
  September 22, 2010 v 19.24
  Pane Šimso, děkuji za příspěvek. Obávám se, že máte pravdu. I proto kladu větší důraz na demokracii (její obsah) než na ideologie.
  FK
  September 22, 2010 v 19.39
  Ondřeji,
  podle toho, jak vidím svět, máš ohledně dobra a zla pravdu. Dvacáté století ovšem s pojetím dobra a zla zamávalo neuvěřitelným způsobem. Lidé se mezi sebou vraždili vždy, ale způsob, jakým to proběhlo například během druhé světové války, byl ochromující.
  Možná ještě před nástupem bolševismu a nacismu věděl každý vrah, že to, co dělá, je špatné. Dnes je to trochu někde jinde, mnoho lidí je nejen schopno vraždu omlouvat, ale i vraha dokonce chválit (mám na mysli vraha obyčejného, nespjatého s vražděním "politickým"). Například toho střelce v Bratislavě, který zabil šest lidí a patnáct zranil, chválil někdo prostřednictvím nápisů na zdech či snad dokonce vylapených plakátů.
  Rasistické zločiny proti Romům také mnoho lidí považuje za způsob řešení vzájemného soužití atd.
  Zatím ještě pořád velká část společnosti cítí, že porušování desatera je svázáno s vlastním svědomím, ale zároveň rostoucí část lidí nevidí často zjevné zlo jako zlo, ale utilitárně. Jak jsem i napsal v tomto článku, lídr ČSSD v Mostě sám řekl, že marketingově pracují s emocemi lidí. Že tak zároveň vzbuzují či prohlubují negativní emoce proti Romům možná ani sám není schopen dohlédnout.
  Nebo-li, pojetí dobra a zla se bohužel mění a nikdo neví, kam se to posune a kde se to zastaví. Ale byl bych rád, kdyby to zústalo alespoň tak, jak je to dnes.
  FK
  September 22, 2010 v 19.43
  Pane Kolaříku,
  ČSSD už dávno nestojí za zlámanou grešli, natož za nějakou podporu. Poslední kapkou byl alibistický přístup jejího vedení ke xenofobii a rasismu vlastních členů. S tím ať jdou, kam patří, tedy do háje.
  Podle mne je již dnes naprosto zřejmé, že je třeba založit novou stranu, která na způsob TOP 09 odsune ČSSD stranou a začne dělat skutečnou sociálnědemokratickou politiku. ČSSD v podstatě nikdy sociálně dmeokratickou politiku nedělala - myslím, že ji autoři manifestu popsali velmi dobře.
  OW
  September 22, 2010 v 20.00
  Františku, tak to jsem asi byl konkrétnější, než jsem chtěl, to se omlouvám. Pořád jsou tu ale lidé, kteří cítí, že vraždit a manipulovat s jinými je zlé, že zastat se bližního je dobré. Jeden si to odůvodní křesťanstvím, druhý židovstvím třetí humanismem a čtvrtý láskou k přírodě...... Ale všichni jsou něčím spojeni.

  No a k měnění lidí- myslím že předělávat je zvenku je taky špatné. Stačí, když budou jací jsou a budou se snažit poznat a chápat druhé i sami sebe. Třeba pak někdo zjistí, že je je potřeba, aby se v něčem změnil, trochu nebo zásadně, to už ale je něco jiného, to už vychází z něj samého, z jeho vztahu i vztahů..... Nábožensky řečeno-obrácení. Psychoterapeuticky - sebereflexe.
  Ondřej
  FK
  September 22, 2010 v 20.06
  Ondřeji, díky, souhlasím.
  Nepsal jsem ovšem, že se lidé mění (naopak snahu o to, měnit je zvenku, pokládám za utopickou).
  Napsal jsem, že čím dál více lidí vnímá dobro a zlo jinak než generace předchozí.
  OW
  September 22, 2010 v 20.51
  Františku, to zase souhlasím já, taky děkuju :-)
  Ondřej
  PK
  September 23, 2010 v 19.01
  Kam se poděl selský rozum?
  Tak popis různých -izmů bychom měli, ale kam se z těch pojmů vytratil rozum? Cožpak lze na všechno naroubovat nějaká univerzální pravidla? Není nakonec jednodužší dělat věci pokaždé s rozvahou, namísto striktního dodržování předem daných pravidel nějakého -izmu s tím, že dříve nebo později narazíme na předem neodhadnutelnou situaci a zaručeně se najde mluvka který nás v souladu s pravidly spolehlivě dovede do pekel? Je vůbec ještě společnost schopna normálního uvažování v době, kdy se na nás valí odevšad Jochové, šlechticové, nadpřirozeno, tajemno, mystika... a vrcholem intelektuálního počinu je neustálé opakování pravidel posvátných -izmů v monotematickém rytmu modlitebního mlýnku?


  cituji z titulků filmu Rise Of Evil (Nástup zla):

  "...SA je zničená, hladová, toužící po boji s kýmkoli.Můžu o tom psát ? Ne, protože Hitler neprodává noviny.Víš co ano ? Drby! Podívej se na dnešní titulní stranu. Bavorská farmářská dívka má náboženské vize. Vydali jsme toho deset vydání za poslední čtyři dny.
  -Dává lidem naději.
  -To dělá i Hitler ! Lidé nechtějí skutečné zprávy. Jsou deprimující. Nechtějí slyšet o ničem s čím by snad mohli něco dělat.
  Jako bychom zhloupli, oslepli...."

  ...Jakoby mi to něco připomínalo...  VD
  September 24, 2010 v 14.15
  další diskusní příspěvky
  Díky pánům Jiřímu Pehe a Janu Šternovi za skvělý manifest a panu Františkovi Kostlánovi za sloupek s doplňujícími myšlenkami. V dané situaci je to maximum možného.

  Autoři neoznačili nikde v manifestu současnou vládu a společnost v ČR za demokratickou.
  U pana Pehe je to novinka. Ve svých dosavadních úvahách nepochyboval o demokracii v ČR. Dokonce v Právu v příloze Salón 16.9.2010 považuje společenský systém v USA (!) za demokratický http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=10802
  Sdělovací prostředky tuto změnu pochopily a nejen z tohoto důvodu se manifest nikde mimo internetové stránky neobjevil.
  Jedno místo v manifestu je v obdobném smyslu nejasné. Mluví se o demokratických politických stranách. Které to jsou? Asi autoři hledí někam daleko do ciziny.

  Diskuse v DR probíhala od 9. do 14.9. t.r. Skončila a obnovila se po sloupku Františka Kostlána 22.09.2010 „Manifest radikálního liberalismu: jde o demokracii, nikoli o ideologii“.

  V DR nediskutují všichni. V Blistech k tomu řekl své dne 16.9.2010 ostrý a útočný oponent Mgr. Jiří Vyhlídal asi z fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně „Diagnóza radikálního liberalismu“ http://www.blisty.cz/2010/9/17/art54531.html . Doufám, že nejde o anonyma. Jeho výtky manifestu jsou vážné a nikoli iracionální, když oponent je „z druhé strany barikády“. Bylo by vhodné, kdyby někdo kvalifikovaný odpověděl. Čulík to jistě rád uveřejní.

  Dále se dne 23.9.10 velmi kriticky vyjádřil v Blistech v článku „Iluze radikality „liberálního“ manifestu“ http://www.blisty.cz/art/54636.html pan PhDr. Milan Valach, PhD., který vyučuje na katedře občanské výuky pedagogické fakulty také Masarykovy univerzity v Brně.
  Je to sice „náš“ člověk, ale jako ateista považuje „použití iluzí o existenci vyššího řádu“ a „jednoznačné spojení liberalismu s vírou v boha“ za zkrat myšlení. Vkládá do úst autorům myšlenky a motivy, které v manifestu nejsou. Klasický liberalismus skutečně vyrostl organicky z víry v Boha, v době jeho vzniku ateisté téměř neexistovali a všechny ideologie z ní musely vycházet. A ten „řád“ je v manifestu v bodě 4 ve shrnutí výtek uváděn v jasné souvislosti s přírodními zdroji, krajinou čili ve smyslu řádu přírody, kterou neoliberalismus likviduje. Pan Valach tvrdí, že „Žádné praktické jednání člověka nemůže být totiž úspěšné a dosáhnout svých cílů, pokud není zbaveno všech iluzí a mylných předpokladů.“ Tím myslí jakékoli náboženství a zapomíná na ateismus, který je asi také náboženstvím.
  Pan Valach hledá v naší kultuře zdroje morálky a nachází je v nezbytnosti naplnění základních podmínek lidského přežití. Jedinou cestu k odstranění nešvarů kapitalismu vidí ne v jeho vylepšení, ale v odstranění kapitalismu. Nemá však žádný návod, nemá přesnější představu o řádu, který jej má vystřídat a hlavně má proti sobě asi 90 % obyvatelstva, které kapitalismus chce.
  Podle mne má-li být jakákoli akce proti neoliberalismu úspěšná, nemohou z ní být vylučováni „pomýlení věřící“. Téměř všechny úspěšné revoluční a vojenské aktivity v historii lidstva byly ve jménu nějakých bohů. Manifest se nemůže pouštět do akademických diskusí, musí někdy zjednodušovat. To bychom nakonec mohli skončit u diskuse, zda život na zemi vznikl v důsledku evoluce nebo stvoření. Není na to čas.

  Podle mne jsou pro nás, občany, základy k naší další cestě téměř dokonale uvedeny v závěru manifestu.

  Václav Drbohlav


  SH
  September 24, 2010 v 17.56
  Všechno špatně.
  Pokud liberální demokratismus realizovaný v parlamentní demokracii nepovažujeme za ideologii, pak se na celou politiku díváme špatně. Odmítat zásadní nesmiřitelnost mezi socialismem a kapitalismem ale naopak žádnou ideologií není, nýbrž zkušeností miliard, již nejméně po dvě století.
  FK
  September 25, 2010 v 1.07
  Pane Drbohlave, děkuji mockrát za přehledné shrnutí i za odkazy na další diskusní články. Podívám se na ně.
  Jinak s vámi osuhlasím, v manifestu nejde napsat vše a je třeba to tak i brát. Mnoho věcí lze ostatně doplňovat v následné polemice a diskusi.
  Mějte se dobře,
  František Kostlán
  FK
  September 25, 2010 v 1.09
  Pane Hošku, přiznávám se, že nevím, co je liberální demokratismus. Vím, co je liberalismus a také co je demokracie, ale ideologii s tímto názvem opravdu neznám, tou by mohl být liberalismus jako takový, výraz demokratický a jeho odvozeniny v tomto případě ukazují pouze na mechanismus vládnutí.
  FK
  September 25, 2010 v 1.13
  Pane Krajtle, i mě ty ismy lezou na nervy :-). Proto hovořím o tom, že na prvém místě je demokracie a její obsah, a až potom ideologie - ovšem radši bych byl, kdybychom se bez ideologií obešli.
  Co se týká titulků, ukazují dobře na lidskou povahu. Jen ten, kdo ji vidí realisticky je schopen bránit excesům.
  September 25, 2010 v 5.40
  Pane Kostláne,
  věřím, že byste byl "radši, ... kdybychom se bez ideologií" obešli.
  Jenže se bez nich "neobejdeme" - nanejvýš je obejdeme.
  Jenže ideologie patří a budou vždy patřit ke světu a k dějinám, a proto je nezbytné pokoušet se je analyzovat a osvětlovat, co se pro nás (jejich spolutvůrcích) v nich a za nimi skrývá.
  Vyjadřovat znechucení z "ideologií" (nutno být konkrétní a říci z kterých: ze všech??) je zatraceně málo a nikam to nevede. NENÍ to "realistické vidění".
  A proto má otázka:
  Co vlastně Vy míníte "ideologiemi"?
  V
  September 25, 2010 v 7.19
  K panu Drbohlavovi
  odpovídám na opakovanou námitku. Kritika textu nemusí dávat alternativu. Chcete-li mou vizi alternativy ke kapitalismu, najdete ji např. zde: http://www.kosmas.cz/knihy/148806/svet-na-predelu/
  U monoteismu nejde o pomýlenost či nepomýlenost, tento vulgární pohled na kořeny náboženství nesdílím a naznačuji to již Marxovým citátem v úvodu kritiky.
  Moje varování před praktickými důsledky monoteistické víry je pak zdůvodněno v textu Každý monoteismus je totalitní, na nějž ve své kritice odkazuji. Zkuste si jej napřed přečíst.
  Ateismu jako náboženství je ovšem nesmysl. Rozdíl je v podstatě. Ale ve výše uvedených odkazech je to dostatečně vysvětleno.
  Že 90% lidí chce kapitalismus je ovšem Vaše iluze. A to dokonce i v postkomunistické ČR. Problém je, že velká část lidí nevidí jinou možnost. To je právě zásadní selhání ČSSD.
  Ovšem tato alternativa existuje a za hranicemi ČR se o nich hojně diskutuje: je to zaměstnanecké vlastnictví podniků a přímá demokracie, jako jeho politická forma. Můžeme tomu říkat radikální socialismus.
  September 25, 2010 v 7.29
  Rigorismus
  S odstupem se mi jeví, že autoři manifestu možná zvolili nevhodný název, zejména ve slově "radikální" - jak se ukazuje, ve vztahu k této polaritě existuje mnoho stoupenců určitého rigorozního pojetí "radikality", takže to, co text nabízí pro "realistické čtení" situace bývá přehlédnuto... Demokracie je myslím jeden z mála typů ideologie, jehož (potenciální) konstantou je otevřenost - na demokracii nelze uplatňovat rigorózní požadavky, základním procesem je (má být) hermeneutika. Když se řekne ideologie, rozumím tomu tak: možnost rigorózního výkladu existuje.
  September 25, 2010 v 8.04
  Vítu Janečkovi - jen krátce:
  Nepatří ovšem rozdělování na ideologické a ne-ideologické samo k určité ideologii? Tak, jak to podáváte, používáte zjednodušený pojem ideologie jako (jen) určitého doktrinářství (nebo jak říkáte rigorismu).
  Hermeneutika vychází z vědomí nějakého „předporozumění“.
  OW
  September 25, 2010 v 10.40
  V ideologii jde o jakési "zpracování" lidské mysli k obrazu ideologovu. Místo toho, aby člověk hledal, co si sám myslí je mu předkládáno, co si myslet má. Stejně jako p. Kostlán se bez toho obejdu.
  Ke světu to možná patří, ke světu patří ovšem i chřipka, kterou, pokud ji chytím, se taky snažím nějak vykurýrovat.
  Demokracie modré-rudé a jiné ideologie k životu nepotřebuje. Lepší by byl pravicový a levicový pohled (bez hry "Já jsem spása světa a ten druhý je zatraceníhodný nepřítel") orientovaný na místo člověka ve světě, lidská práva etc.
  Ondřej

  September 25, 2010 v 16.20
  kouzlo akademicke debaty
  ad JK
  Abych nerozdeloval mezi demokracii a ideologii, nazval jsem pracovne i demokracii ideologii. Obecne vzato se ukazuje, ze kazdy pojem, byt se zda byt presny, ma v sobe vzdy moznost byt vniman jako metafora a potud akademicky spor o jeho "pravy" vyznam muze zabrat dlouhe zimni vecery...
  September 25, 2010 v 16.53
  Vítu Janečkovi
  Abychom se tedy vymanili z "akademické" debaty, jímž nejsem zas takovým příznivcem, jak by se snad mohlo zdát, vypůjčím si jednoduché a - jak doufám - každému srozumitelné vymezení demokracie od Jana Kellera:

  "... nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu."
  (Celý jeho článek v BL z letošního března si lze přečíst na adrese
  http://blisty.cz/2010/3/22/art51696.html)

  Taktéž doporučuji podívat se na Kellerovo vystoupení dnes - cca. 10:27-10:37 na ČT24 - v Olomouci.
  September 25, 2010 v 17.17
  me se ta definice libi
  ale zrovna jsem priletel do Barmy, kde je par tydnu pred volbami (prvni po 20 letech), dokonce zrychlili internet, ale nejsou povoleny plakaty ani shromazdeni vice nez 5 osob a sotva by clovek pohledal zemi, kde se vlada vice boji obcanu - a presto to asi uplne nebude demokracie, ale to jsme porad u problemu tech definic... Promysleni systemovych i konkretnich veci jinak urcite stoji za to...
  FK
  September 25, 2010 v 18.31
  Pane Kopecký,
  mám na mysli v prvé řadě idologizaci myšlení - to je mor, kterého se můžeme zbavit, přestože ideologie přetrvají.
  Jinak mám na mysli jakoukoli ideologii, respektive onen způsob uvažování, právě proto, že vedou ke zjednodušujícímu a nekritickému pohledu.
  FK
  September 25, 2010 v 18.34
  Pane Valachu, naprosto souhlasím, kritika nemusí obsahovat návrh řešení. Takovouto "konstruktivní kritiku" vyžadovali předlistopadoví mocipáni, aby posléze mohli druhého označkovat jako vnitřního nepřítele.
  kdo musí ve své kritice předkládat řešení, jsou opoziční politici v případě konkrétních politických řešení, nikoli lidé, kteří diskutují na dané téma.
  FK
  September 25, 2010 v 18.41
  Pane Janečku, díky za příspěvek, nehovořil jsem o rigorismu právě proto, že nedokážeme zformulovat (alespoň mně se tak zdá) onen "vyšší řád" pro dnešní dobu. Pokud tím myslíte prostě jen návrat k požadavkům na mravnost, pak souhlasím - předpokladem je, že půjde ruku v ruce s napňováním režimu demokratickým obsahem.
  Demokracie podle mě není ideologie, nýbrž určitý mechanismus s obsahem tomu mechanismu adekvátním - vyžaduje hodnoty, nikoli ideologická východiska.
  FK
  September 25, 2010 v 18.43
  Ještě jednou pro pana Janečka - myslím, že máte pravdu, plaveme v těch názvech či označeních všichni. Té naší zmatenosti se nedivím, jelikož jsme nikdo žádný z výrazů nedefinovali. Na druhou stranu to umožňuje, aby si to každý pojmenoval po svém :-).
  FK
  September 25, 2010 v 18.46
  A ještě jednou pan Janeček.
  Pokud vím od svých barmských přítel, v této zemi panuje nelítostná vojenská junta - označit to jako demokracii může, kdo chce, ale byl by to tentýž nesmysl, jako označit stejným výrazem režim, který u nás panoval před listopadem.
  Ale třeba s eprostřednictvím definic přeci jen k něčemu propracujeme :-).
  V
  September 26, 2010 v 5.24
  Panu Kostlánovi
  pozitivní řešení předkládám již dlouho, jak jsem uvedl. Návrh na komplexní změnu politického systému můžete nalézt také zde: http://www.pdemokracie.ecn.cz/cs/index.php?pg=ustava
  FK
  October 1, 2010 v 21.35
  Pane Valachu děkuji, určitě si to přečtu.
  Mějte se dobře.
  + Další komentáře