Církevní restituce v podání Nečasovy vlády jsou cestou do pekel

Jan Mládek, Lubomír Zaorálek

Jan Mládek a Lubomír Zaorálek analyzují současnou podobu círekevních restitucí. Církevní restituce je podle nich třeba ukončit způsobem, který neotevře další Pandořiny skříňky a neudělá z restitucí nekonečný proces.

Církevní restituce a restituce vůbec je již třeba v roce 2012 ukončit. Křivdy způsobené komunistickým režimem jsou napravovány již dvaadvacet let a konce procesu nevidět. Církevní restituce je ovšem třeba ukončit takovým způsobem, který neotevře další Pandořiny skříňky a neudělá z restitucí nekonečný proces. Takovým ukončením je vložení církevního majetku do Církevního fondu a následné použití výnosů tohoto majetku na podporu činnosti církví.

Návrh Nečasovy vlády jde ovšem úplně jinou cestou, a pokud bude přijat, otevře několik dalších kol restitucí. Vládní představitelé se sice bijí v prsa, že zákon o restituci církevního majetku napravuje pouze křivdy způsobené mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. To sice v zákoně je, ale zároveň jsou v něm zabudovány velké hrozby, že hranice 25. února 1948 bude prolomena. Ty hrozby se jmenují zábory církevního majetku provedené podle zákona 142/1947 Sb. o revizi I. pozemkové reformy a umožnění přezkoumání nedokončených správních řízení podle dekretů prezidenta Beneše. To by umožnilo například restituci majetku bývalého řádu Německých rytířů. Podle tohoto zákona mohlo být do 25. února 1948 zabráno zhruba 80 000 ha zemědělské a lesní půdy Katolické církvi. Tento zábor byl vyznačen v knihovních vložkách nebo v katastru, ale jako majitel zůstala zapsána Katolická církev anebo nějaká její právnická osoba.

A zde je kámen úrazu, z návrhu zákona je cítit zcela zřejmá snaha, tento majetek prohlásit za vlastněný Katolickou církví, a opírat se přitom pouze o část zápisu v katastru a ignorovat fakt, že tento majetek byl fakticky již vyvlastněn před 25. únorem 1948, tento zábor byl zaznamenán v katastru a rozhodnutí o vyvlastnění byl proveden na základě rozhodnutí demokraticky zvolených parlamentů za prezidentů T.G.Masaryka a Edvarda Beneše. Tímto způsobem může dostat Katolická církev o cca 80 000 ha více půdy, než deklaruje předkládaný zákon, tedy ne 273 000 ha zemědělské a lesní půdy, ale možná až 353 000 ha půdy, ale především se tímto aktem popírá sekulární a demokratický charakter Československa, který mu při vzniku v roce 1918 vtiskl prezident Masaryk a po II. světové válce Edvard Beneš.

Leč to není největší problém. Tím zásadním problém je, že přijetí zákona znamená tiché prolomení restituční hranice 25. února 1948 a otevření prostoru pro restituci šlechtický majetků, které byly znárodněny podle dekretů presidenta republiky v letech 1945-1948. Potencionální restituenti, potomci šlechty kolaborující s Nacisty, se již v této chvíli soudně (u domácích i mezinárodních soudů) domáhají cca 100 000 ha zemědělské i lesní půdy. Dá se očekávat, že pokud by uspěli, objeví se další obdobné požadavky v rozsahu zhruba dalších 100 000 ha půdy. To vše již bude provedeno nikoliv novým zákonem, ale skrze soudy u kterých se budou domáhat rovnosti před zákonem vůči Katolické církvi. Nu a v okamžiku, kdy majetky budou vráceny šlechtickým rodům, je otevřena cesta k restituci všech majetků, které byly znárodněny v letech 1945-1948 tedy majetek všech právnických osob v průmyslu, majetek kolaborantů, zrádců a Sudetských Němců. V tom posledním případě se jedná „jen“ o restituci až 500 000 ha zemědělské půdy a 900 000 ha lesní půdy.

Církevní restituce v provedení Nečasovy vlády mohou vést v nejhorší variantě pro české daňové poplatníky k restituci 1 900 000 ha zemědělské a lesní půdy, což je 24,6% rozlohy celé České republiky! Jinými slovy, schválený zákon o církevních restitucích povede k převedení 4,5% rozlohy České republiky do rukou Katolické církve, což znamená do rukou Vatikánu. Nečasova vláda se chystá vydat cizí zemi 4,5% rozlohy vlastní země a ještě hrozí, že díky takto vyvolanému precedentu naše země přijde o dalších 20% rozlohy, a to čistě na základě následných soudních rozhodnutí, vyvolaných hloupostí či zlým úmyslem této vlády. Nemluvě již o stovkách miliard korun za průmyslovým majetek znárodněný v letech 1945-1948.

Pramen: www.czso.cz a vlastní výpočet

Pokud chtějí vládní strany (TOP 09 a ODS) prolomit restituční hranici a vrátit majetek šlechtě, která kolaborovala s Nacisty, kolaborantům, zrádcům, Sudetským Němcům a všem právnickým osobám co přišly o majetek v letech 1945-1948, tak by to měla jasně sdělit voličům a nechat si potvrdit tento plán v parlamentních volbách. Vmanévrovat zemi do situace, že díky mezinárodním závazkům se octne v situaci, kdy bude vydávat majetky kolaborantské šlechtě a Sudetským Němcům, kolaborantům a zrádcům, majitelům velkých firem znárodněných v letech 1945-1948 je hluboce nečestné, podlé a zbabělé.

Třešinkou na dortu, je pak fakt, že vláda rozpočtové zodpovědnosti zvedne díky církevním restitucím veřejný dluh o 1,5% HDP tedy o 6 000 Kč na hlavu. Tomu se podivuje i Evropská komise, která nevidí důvod, proč by si česká vláda měla dobrovolně zhoršovat fiskální situaci.

Řešení této věci je jediné — zamítnout zákon o církevní restitucích v plném rozsahu a nevzniknou nám zbytečné problémy a dluhy!

  Diskuse
  JP
  June 5, 2012 v 10.06
  Čert na zdi
  Malování čerta na zeď. Raději tedy zákon vylepšete, místo strašení. Nebo přiznejte, že Vám vadí církev, ne údajná rizika prolomení dekretů. Když jste byli u vlády a na restitucích pracovali, tak jste nic takového neříkali. Teď se jen snažíte pod záminkou kritiky nedostatků či podávání údajně alternativních řešení narovnání zablokovat je úplně. Je pro Vás přijatelnější mít soudy zavalené žalobami obcí, soukromých vlastníků i farností?

  Půvabná je pak formulace "vrátit majetek šlechtě, která kolaborovala s Nacisty, kolaborantům, zrádcům, Sudetským Němcům" - upozorňuji, že občanství byli zbaveni a odsunuti všichni, kdo byli "Němci, Maďaři, zrádci a kolaboranti" - tzn. včetně Nemců, kteří s nikým nekolaborovali. Opakovaně jsem na MV vedl řízení dle ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb., a vím, že zbavováni občanství a odsunuti byli i ti, kteří Hitlera nesnášeli, zaměstnávali jen Čechy, podporovali místní obyvatele apod., ale - bohužel - netrpěli dostatečně pod nacistickým útlakem / anebo nebyli aktivními odbojáři. Stačilo, že byli etnickými či matrikovými Němci. (Jinak podotýkám, že onen dekret se přísně dodržuje i nadále a ÚS neprolomení dekretů žárlivě střeží - tzn. neobávám se ani žalob argumentujících údajnou nerovností - veškeré restituce vždy byly jen "částečným narovnáním...", a to přímo v názvu zákona, ÚS to tak bere a sudetští Němci dosud nebyli úspěšní ani u evropských soudů /byť restituční zákony už zde byly, resp. bylo jich vícero/; za chvíli už se bude strašit návratem před Bílou Horu...)

  Takové argumenty, tedy o dekretech, bych zde tedy raději nevytahoval, byť na ně někteří národovci slyší. Sociálních demokratů (Ackermann Gemeinde by na to řekla co?) je to ale nedůstojné.
  June 6, 2012 v 15.50
  Moralita
  Vážený pane Potměšile, místo abyste pomocí věcných argumentů vyvrátil děsivou možnost nastíněnou autorem, zpochybňujete, zda byli všichni odsunutí Němci kolaboranti nebo nebyli. To je trochu málo. Tím přece neargumentujete k věci, ale jen k člověku (ad hominem).
  SH
  June 6, 2012 v 18.37
  To omračující slovo křivda.
  Pokud si dobře vzpomínám, tak byl majetek církvím, šlechtě a velkopodnikatelům odebírán mimo jiné i jako náprava dlouholetých až staletých křivd, jichž se dotyční dopouštěli na lidu. Z čehož rezultuje, že dnešní náprava křivdy spáchané vládou KSČ, je faktickým uznáním oprávněnosti staletých křivd. Tedy popřením, že šlo o křivdy.
  Osobně jsem byl přítomen jednání Čalfovy federální vlády, která v první polovině roku 1990 rozhodovala o restituci prvních objektů církevního majetku, jejichž seznam předložili do vlády Čarnogurský a Mikloško, zásadně podporovaní předsedou legislativní rady vlády Rychetským. V oné vládě byly i ministři delegovaní samotnou KSČ. Ti se vesměs k věci nevyjadřovali, ostatní ministři naopak souhlasili, mnozí velice vehementně. Jediný, kdo se proti restitucím naprosto zásadně postavil, byl ministr financí ČSFR, Klaus. Jeho argument se dal shrnout do jediné věty; Nedělejme to, otevřeme tím nikdy neukončitený proces majetkových přesunů. Přesto byl nakonec zákon předložen FS a ten ho promptně schválil, právě pod tíhou svědomí trpícího za komunisty spáchané křivdy a pod bojovým praporem Luxe, na němž bylo napsáno: „Co ukradeno, musí se vrátit“. Jakoby se již zapomnělo, že církev ten majetek jí poddanému lidu, vlastně prakticky ukradla.
  Cestou do pekel není tedy jen Nečasovská restituce, ale všechny restituce šlechtě a církvi. Vždyť se nám za našimi zády všichni i proto smějí.
  PM
  June 7, 2012 v 10.16
  Pane Potměšile,
  pochybuji, že vaše mediová vystoupení budou i vašimi klienty ohodnoceny kladně.
  Legalizace privatizace státu vyžaduje trochu více lstivosti ............řekl bych.

  JP
  June 7, 2012 v 17.29
  Ad BŠ a PM:
  Ad BŠ: Nesmysly vyvracet nehodlám. Ale něco jsem už myslím v úvodu naznačil. Jelikož jsem se v diskuzích věnoval restitucím už dost a dost, zareagoval jsem zde pouze na nevkusné vyzdvihování odsunu (slovy E.Beneše "vylikvidování") Němců,Maďarů = Zrádců a kolaborantů. Pokud politik ČSSD hraje na národoveckou notu a mohl by si podat ruku s Klausem, je to zcela nemístné a nedůstojné. Děsivé scénáře nám kreslil už Klaus se svou výjimkou k EU chartě, výjimka pořád ještě není, a nestalo se také nic. Nemusím reagovat na každou demagogii, jakkoliv se tváří učeně a seriózně. Vím, jak se taková PR prohlášení sestavují... Btw. reakce na nevhodný příměr není reakcí ad hominem, ale ad rem.

  Ad PM: Pokud se na mě obrací klienti, tak kvůli službám a znalostem, nikoliv kvůli tomu, co kde řeknu na netu. Maul halten und weiter dienen jsem si bohatě užil ve státní správě. Pokud se nebudu někomu líbit, nemusí po mě nic chtít, ale nevidím důvod, proč se omezovat a neříkat otevřeně své názory. To jen starší generace má pořád pocit, že si musí dávat pozor na pusu.
  June 8, 2012 v 16.27
  Vážený pane Potměšile,
  máte pravdu, že jsem pominula věcnou stránku Vašeho argumentu, uznávám to a omlouvám se. Zmátlo mne, že bagatelizujete sdělení autorů poukazem na jejich zjevně podjatou nepřesnost, která ale na druhé straně nemá žádný podstatný vliv na závěry, k nimž autoři v článku docházejí.

  K článku mám taky určité výhrady. Jeho silnou stránkou je podle mne domyšlení katastrofálních důsledků, k nimž prolomení Benešových dekretů povede a v každém případě je důležité si to uvědomit! Nicméně je podle mého soudu nepřesvědčivě popsaná cesta, jak by k prolomení mohlo dojít.
  Naštěstí mezi tím jsem potřebná data našla v příspěvku Jana Kopeckého, 14.53 pod článkem
  http://denikreferendum.cz/clanek/13289-navratilova-cirkevni-restituce-jsou-zkouskou-moralky
  Ze zdrojových dokumentů, na které odkazuje a z nichž cituje Jan Kopecký je patrné, že návrh zákona o vyrovnání s církvemi jmenuje pro tyto účely i zákon z roku 1947 (a ten se pak odvolává dokonce na zákon z roku 1919!).
  Takže dávám autorům článku za pravdu: navrhovaným zákonem o vyrovnání s církvemi skutečně hrozí prolomení Benešových dekretů!
  MN
  June 18, 2012 v 19.04
  Máte zkrátka smůlu, přátelé z DR (a další), musíte pracně shánět stokoruny na svoji režii. Naše církev dostane od naší vlády 150 mld, neboť stojí na té správné straně barikády a zajistí na příští staletí poslušnost svých oveček.
  Jen se holedbejte, pane Nováku, počkám, co budete říkat, až bude značná část majetku korupčně zprivatizována (rozkradena)! Proč by jinak v zákoně byl dokonce i první prodej majetku osvobozen od daně?
  Promiňte, jestli jste svoji poznámku myslel ironicky a tedy spíše z obavy o odliv věřících a příliv "prospěchářů", což žádné církvi prospět nemůže. V tom případě se omlouvám.
  June 19, 2012 v 9.50
  Ano, pane Potměšile, církve mi vadí tím, jak podporují antikristovský ekonomický systém, ale to samo není důvodem mého odmítání stávající předlohy zákona. Prolomení restituční hranice, ignorování právní podstaty majetku spravovaného církvemi, budoucí zatížení obyvatelstva novým deficitem, to jsou fakta. Například kolem miliardy korun má dostat církev, která před únorem 1948 neměla žádný majtek, protože prostě u nás neexistovala.

  Zákon v podobě předložené vládou by se měl jmenovat Zákon o darování majetku církvím na účelem podnikání. Proto by zákon měli odmítnout i ti, kterým církve nevadí. Tedy pokud jsou loajální státu, jemuž jako poslanci slibovali věrnost.

  Vylepšenou verzi zákona nabízí opozice. Ta nevykrádá státní majetek, ta by vracela jen majetek prokazatelně nelegálně zabavený církvím po únoru 1948. Nikdo z nás, pane Potměšile, nebyl u vlády. V polemickém rozhořčení už ztrácíte soudnost a píšete nesmysly. Soudy by samozřejmě rozhodovaly podle práva. Nárok na majetek nelegálně odebraný církvím by se před soudem musel prokazovat a to by bylo legitimní. Nebylo by to kolosální státní podplácení církví, kupování jejich podpory pro pravicovou vládní politiku. Náprava křivd prostřednictvím soudů by byla jediným skutečně korektním řešením.
  MN
  June 19, 2012 v 11.40
  Paní Švandová,
  samozřejmě jsem to myslel ironicky, sám patřím mezi přátele DR. Ale asi jsem měl zdůraznit, že spíš než o odměnu za politickou agitaci se jedná o další obří tunel...
  JD
  June 19, 2012 v 19.30
  Protože Mgr. Potměšila znám trochu pracovně a protože nezpochybňuji jeho odbornou erudici, i já jsem pro zklidnit emoce a držet se pokud možno ve věcné rovině. Znovu mi nezbývá než zde napsat to, co jsem už psal v diskuzi pod jiným článkem na DR:

  Na začátku podotýkám, že jsem absolvent plzeňských práv, věřící křesťan a člen Českobratrské církve evangelické.

  Nechám teď stranou otázku, do jaké míry měl tzv. církevní majetek Římskokatolické církve veřejnoprávní či soukromoprávní charakter, budu vycházet z toho, že to byl její majetek. Legitimita restitucí se odvíjí z předpokladu nelegitimity režimu KSČ po únoru 1948. S legitimitou vrácení církevního majetku je to však z hlediska ústavních principů, na kterých je postavena Česká republika, poněkud složitější, protože je ustanovena jako nábožensky neutrální stát. Přitom je zřejmé, že většina majetku, o který tady běží, má historické kořeny ve feudalismu a v privilegovaném postavení Římskokatolické církve. Vyvlastňování tohoto majetku bez náhrady bylo součástí celoevropského demokratizačního procesu, součástí bourání těchto privilegií, na jehož konci je stát, který se neváže na žádné náboženství, a k tomu se hlásí i polistopadová demokracie jako odmítnutí vlády jedné strany a jediné pravdy.

  Zastánci tzv. církevních restitucí kromě zjednodušujícího hesla "co bylo ukradeno, ať je vráceno", které pomíjí výše uvedené souvislosti, mají v ruce už jen právně pozitivistický argument, že tyto restituce byly jaksi "přislíbeny" restitučním zákonem na základě známého blokačního paragrafu a Ústavní soud oprávněně vytkl zákonodárci dlouhodobou nečinnost. Z toho se nesprávně dovozuje právní nárok na tyto restituce. Zákonodárce zatím tento nárok nepřiznal (to by už nebylo třeba nic vládní koalicí schvalovat) a může to vyřešit i tak, že nepřizná nic a zablokovaný majetek odblokuje. Není to právní, ale politická debata, začátkem devadesátých let stejně jako dnes.
  + Další komentáře