Nová výjimka pro kamiony o víkendech? Krok zcela špatným směrem

Gabriela Lněničková

Návrh poslance ODS Stanislava Blahy rozšiřuje možnosti pro kamionovou dopravu u nás. Cíle dopravní politiky EU jsou právě opačné. Silniční dopravu je třeba omezit ve prospěch železniční, a hlavně převážet po Evropě méně zboží.

Nestačí jen jeden typ dopravy nahradit jiným. Objem zboží, které se převáží tisíce kilometrů po celé Evropě, se musí výrazně snížit. Foto WmC

Bude jezdit na českých silnicích o víkendech více kamionů? Podle stávajícího zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 43 na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladních vozidel nad 7,5 tun:

  • v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin,
  • v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin
  • v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Toto omezení však obsahuje řadu výjimek například pro kombinovanou přepravu, přepravu zboží podléhající rychlé zkáze, živých zvířat, pohonných hmot, poštovních zásilek atd. Nedávno však přišel poslanec ODS Stanislav Blaha s návrhem změny zákona, která by umožnila také jízdu do místa vykládky na území České republiky a navazující jízdu bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla nebo provozovny dopravce. Tuto novelu velmi vítá generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř:

„Umožnit našim řidičům dojet v zákazu na místo vykládky a pak domů nebo do firmy bude pro ně velká úleva. Často se totiž stává, že v prázdninových měsících, kdy platí páteční a sobotní zákaz, nestihnou do cíle dojet, a musí tak trávit čas do sobotního odpoledne na přeplněných parkovištích místo doma s rodinou. Obavy ze zahlcení dálniční sítě kamiony jsou zcela liché.“

Výjimka se nebude týkat cizích tranzitujících kamionů, které zde žádnou vykládku nemají a ani jejich řidiči tu nemají bydliště. Podle Hromíře půjde „řádově maximálně o stovky vozidel, navíc rozprostřených po celé dálniční síti. Ostatně ani ve zbylých deseti měsících, kdy u nás páteční a sobotní zákaz neplatí, nejsou v tyto doby dálnice přetíženy kamiony. Obavy ze zahuštění dopravy v neděli již vůbec nejsou na místě, neboť v neděli je drtivá většina továren a provozů uzavřena a žádná vykládka zde ani probíhat nemůže.“

Otázkou zůstává, zda skutečně půjde „pouze“ o stovky kamionů a zda uvedenou výjimku nebudou zneužívat ostatní řidiči. O víkendech, zejména v létě, jezdí mnoho lidí na výlety a dovolenou a v exponovaných časech se na nejvytíženějších tazích často tvoří dlouhé kolony. Vyšší počet kamionů by mohl výrazně zkomplikovat dopravní situaci a vést ke zvýšení nehodovosti.

Silniční nákladní dopravu je však zapotřebí vnímat v širších souvislostech. Mezi lety 2000 a 2022 se téměř o 70 procent navýšil přepravní výkon u nákladní silniční dopravy. Nákladní železniční doprava naproti tomu ve stejném období zaznamenala přibližně čtyřprocentní pokles. Ještě k výraznějšímu propadu (asi 30 procent) došlo u vnitrozemské vodní dopravy.

Evropská dopravní politika si přitom klade za cíl do roku 2030 převést 30 procent současné silniční nákladní dopravy nad 300 km na železniční nebo vodní dopravu. K tomuto cíli se přihlásila i česká vláda svým usnesením č. 978/2015. To se však nedaří naplňovat.

Jednou z hlavních příčin je zvýhodňování nákladní silniční dopravy ze strany státu. Zatímco dálniční síť v České republice se od roku 1989 rozrostla na více než 3,5násobek, rozsah železnic se příliš nezměnil. Pozitivní trend nárůstu osobní železniční dopravy vedl k vyčerpání kapacity na hlavních tratích, což má negativní dopady na spolehlivost a konkurenceschopnost nákladní dopravy.

Česká republika totiž zaspala při budování vysokorychlostních tratí, které by uvolnily kapacitu pro nákladní dopravu, ale i příměstskou osobní dopravu na hlavních koridorech. Dalším problémem je vysoká cena za použití železniční dopravní cesty, která zvýhodňuje silniční dopravu na úkor železniční nákladní dopravy.

V kontextu mezinárodního obchodu a klimatických změn je zapotřebí revidovat rovněž obchodní politiku Evropské unie. Významná část zboží je převážena tisíce kilometrů, neboť poplatky za používání silniční infrastruktury zůstávají velmi nízké a do ceny dopravy, a tedy i samotného zboží, se nezohledňují negativní externality související s dálkovou přepravou. Přitom by bylo možné — zvláště v případě potravin — značnou část tohoto zboží nahradit lokálními produkty.

Návrh poslance Blahy usiluje právě naopak o ještě výraznější posílení silniční nákladní dopravy na úkor železniční a multimodální dopravy. Česká vláda musí právě naopak ve spolupráci s Evropskou unií vytvářet podmínky pro postupný přesun nákladní dopravy na železnici, omezení zbytné přepravy napříč Evropou a podporu místních ekonomik. Politici nesmí jít na ruku kamionové lobby a obětovat přitom životní prostředí i zdraví občanů.