Ministři Sobotkovy vlády schválili novou koncepci zahraniční politiky

Vratislav Dostál

Sobotkova vláda v pondělí schválila novou Koncepci zahraniční politiky České republiky. Dokument stanoví, že hlavním rámcem pro českou zahraniční politiku je Evropská unie a zejména její Společná zahraniční a bezpečnostní politika.

Vláda schválila novou Koncepci zahraniční politiky České republiky. Dokument se hlásí k odkazu českého humanistického myšlení, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Pražského jara či Charty 77. Koncepce definuje tři globální cíle, jimiž jsou bezpečnost, prosperita a udržitelný rozvoj a lidská důstojnost včetně lidských práv, a dva národní cíle — službu občanům a dobré jméno České republiky. Dokument nyní míří do Poslanecké sněmovny.

„Jsem rád, že nová koncepce přichází nyní, kdy svět prochází velkými změnami a kdy zároveň čelíme bezpočtu krizí — jako je situace na Ukrajině, Islámský stát, uprchlíci, Grexit, nebo nárůst antisystémových stran — to vše se týká i České republiky. Je třeba říci, kde v tomto světě stojíme a k čemu se hlásíme,“ uvedl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Ve stále multipolárnějším světě se podle něj Česká republika tímto dokumentem hlásí ke spolupráci s těmi, kteří respektují pravidla a nepodkopávají současný světový řád. „Přípravě samotné koncepce předcházel audit zahraniční politiky, do diskuze jsme přizvali celkem přes sedmdesát odborníků. O koncepci jsme vedli důkladnou debatu nejen v rámci ministerstva, ale také s koaličními partnery a s Kanceláří prezidenta republiky,“ dodal Zaorálek.

Koncepce stanoví, že hlavním rámcem pro českou zahraniční politiku je Evropská unie a zejména její Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Z dokumentu také plyne, že Česká republika klade důraz na multilaterální řešení problémů, kromě Evropské unie zejména prostřednictvím OSN.

V oblasti bezpečnosti vychází koncepce z aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky. Reaguje na nové hrozby, jejichž příkladem je hybridní válka, a zdůrazňuje komplexní přístup, podle něhož není možné bezpečnostní rizika eliminovat pouze silou.

Práva občanská, politická i sociální 

V koncepci je podtržen závazek k navýšení obranných výdajů na 1,4 % HDP do roku 2020 a role NATO jako hlavního garanta euroatlantické kolektivní obrany a bezpečnosti České republiky. Koncepce zdůrazňuje podporu misí SBOP, NATO i OSN. Za geografické oblasti významné z hlediska bezpečnosti České republiky pak považuje Balkán, východní Evropu, Blízký a Střední východ, severní Afriku a země Sahelu.

Pokud jde o prosperitu, materiál spatřuje její základ zejména v českém členství v jednotném vnitřním trhu Evropské unie. „Základním nástrojem pro zvyšování prosperity je ekonomická diplomacie, ale zapotřebí je i úsilí o liberalizaci světového obchodu prostřednictvím dohod o volném obchodu i Světové obchodní organizace (WTO). Koncepce zmiňuje, že Česká republika ke zvyšování globální prosperity přispívá i rozvojovou spoluprací a bude usilovat o lepší ekonomickou udržitelnost projektů zahraniční rozvojové spolupráce,“ uvedl tiskový odbor ministerstva.

Lidskou důstojnost chce Česká republika v souladu s novou koncepcí prosazovat především podporou a ochranou lidských práv, ale i rozvojovou a humanitární pomocí. Stejnou důležitost jako právům občanským a politickým připisuje koncepce právům hospodářským, sociálním a kulturním. Způsob podpory lidských práv bude specifikován v připravované koncepci politiky lidských práv a transformační spolupráce.

Česká republika bude zároveň pokračovat ve svém úsilí o co nejširší závaznost Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Aktivněji se chce rovněž zasazovat o zlepšení celosvětového postavení žen.

U prvního z národních cílů Koncepce zahraniční politiky, tedy služby občanům, stanoví koncepce cíl rozšířit portfolio konzulárních služeb a zajistit jejich lepší propojenost s elektronickým systémem státní správy. Česká republika bude v souladu s koncepcí usilovat o rozšíření dohod o zastoupení při vydávání víz, dohod o usnadnění vízového styku a rozšíření bezvízového styku tam, kde dosud není reciprocita.

Koncepce deklaruje kritický postoj české zahraniční politiky k Rusku kvůli jeho destabilizaci evropské bezpečnosti a porušování mezinárodního práva. Dokument zároveň upozorňuje na potřebu udržet kontakty s ruskou občanskou společností a podle možností i kontakty ekonomické.

Koncepce české zahraniční politiky zároveň potvrzuje záměr pokračovat ve strategickém partnerství s Izraelem. Číně dokument přiznává význam při řešení globálních otázek a zdůrazňuje potřebu vést se zemí pravidelný dialog.