Konference o bezdomovectví: bez spolupráce se dál nehneme

Jaroslav Bican

Odborníci za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové představili, jak dál s řešením problematiky bezdomovectví. Klíčová je spolupráce jednotlivých aktérů.

Problematika bezdomovectví se u nás týká stále většího počtu lidí. V České republice je jím ohroženo už více než 120 000 lidí. Na včerejší tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně byly představeny výstupy Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice. Jednalo se o první konferenci svého druhu u nás. Jejím výsledkem je stanovisko, které po debatě s odborníky předloží porota.

Účastníci konference hledali odpověď na pět otázek. Co znamená pro společnost bezdomovectví, jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova, proč v české společnosti absentuje prevence bezdomovectví, jak uskutečnit komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova a jakou roli by měli hrát různí aktéři, aby účinek jejich společného úsilí byl do nejvyšší.

Bezdomovectví zasahuje řadu oblastí života společnosti, proto i jeho řešení se musí odehrávat na mnoha různých úrovní. „Pokud nebude vypracována komplexní strategie řešení, tak při veškeré vůli, bude bezdomovců přibývat,“ uvedl evangelický farář Miloš Rejchrt. Klíčová je v tomto ohledu trvalá spolupráce krajů, obcí, úřadů práce, pobytových zařízení, sociálních a zdravotních služeb.

Výstupy konference upozorňují na to, že společnost sama svou podobou a fungováním k výskytu bezdomovectví napomáhá: „Mezi lidmi bez domova je vysoký podíl těch, kteří jsou propuštěni ze státem řízených institucí, lidé vracející se z výkonu trestu nebo z léčeben, ale zejména mladí lidé z dětských domovů po dovršení dospělosti. Ke ztrátě bydlení přispívá též málo regulovaný byznys s dluhy a chudobou.“

Při řešení této problematiky je podle Rejchrta nezastupitelná role státu. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová připomněla, že ministerstvo tento týden poslalo k připomínkování koncepci sociálního bydlení. Zákon by měl platit od 1. ledna 2017. Podle Marksové-Tominové by stát měl dát peníze obcím, ty pak budou rozhodovat, které byty budou dostupné v rámci sociálního bydlení. Ministryně upozornilo na to, že řada obcí si zprivatizovala svůj bytový font, takže v současné době nedisponují dostatečným počtem bytů.

Koncepce počítá se třemi stupni bydlení. Krizové je automaticky spojené se sociální službou. Je určené pro lidi, kteří jsou na ulici. Druhým typem jsou sociální byty, které by měly mít o něco nižší standard. Dostupné bydlení je pak klasickým obecním bydlením, například pro seniory, kteří nejsou schopni platit tržní nájemné.

Bezdomovectví podle účastníků konsensuální konference představuje stále naléhavější problém. Důležité je, že na odborné úrovni už existuje shoda na předpokladech jeho řešení, nyní se musí překlopit do politické roviny.