A to vše pro bezbrannou přírodu

Hubert Weiger

Proslov profesora Huberta Weigera, předsedy organizace BUND, německého partnera Hnutí DUHA v síti Friends of the Earth International při předání Ceny EuroNatur za rok 2014.

Hnutí DUHA je jedna z nejdůležitějších ekologických organizací v České republice a má podstatný vliv na posílení občanské společnosti. Organizace byla založena v roce 1989 a v současné době má asi 25 zaměstnanců a mnoho dobrovolníků.

Hlavní témata, za která se Hnutí Duha zasazuje, jsou biologická rozmanitost, ochrana lesů, energetika a klima i ochrana zdrojů a šetrné hospodaření s odpady, jakož i všeobecná politika životního prostředí. Po více než dvacet let se náš český partner z Friends of the Earth s malými finančními prostředky, ale s velkým nasazením a kreativitou úspěšně zasazuje za ochranu Národního parku Šumava.

Hlavní příčinou vzniku sporu o Národní park Šumava bylo působení kůrovce, který se začal od devadesátých let minulého století v některých oblastech Národního parku Šumava značně rozšiřovat. Majitelům nestátních lesů se podařilo vyvinout tak silný politický tlak, že hlavně ve druhé polovině devadesátých let proběhlo několik fází intenzivního boje proti kůrovci.

Jaromír Bláha a Jiří Koželouh poslouchají laudatio Huberta Weigera. Foto Jakub Patočka, DR

Již v letech 1995—1998 podalo Hnutí Duha několik oficiálních stížností kvůli velkým holosečím vzniklým při boji proti kůrovci. V roce 1999 se začalo holosečně kacet také v posledních zbytcích pralesů (například na Trojmezné), načež Hnutí Duha uspořádalo nenásilnou blokádu. S úspěchem; největší prales na Šumavě zůstal uchráněn.

Tato blokáda vyvolala celonárodní a velmi intenzivní diskuzi o Národním parku Šumava a jeho cílech. Jejím výsledkem byl začátek jednoho dobrého šumavského období. Vláda vzala doporučení IUCN vážně a v roce 2005 schválila pro národní park a jeho příští zonaci plán orientovaný do budoucnosti. Díky tomu mohlo být v roce 2007 formálně rozhodnuto, že alespoň na třiceti procentech plochy národního parku se proti kůrovci zasahovat nebude.

Rokem 2010 však příznivé období pro Šumavu skončilo. Nově zvolená vláda kromě jiného neakceptovala cíle Národního parku Šumava (ustanovené v plánu péče z roku 2005). Bez posouzení vlivu evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byly v roce 2011 použity proti kůrovci pesticidy a v dosud bezzásahových zónách byly provedeny velké holoseče.

V roce 2011 se začalo kácet i ve starých a přirozených smrčinách u Ptačího potoka. Mnoho set lidí z České republiky a dalších částí Evropy přispělo spolu s Hnutím DUHA k pokojnému odporu a zablokovalo kácení. K potlačení nenásilné blokády byly masivně nasazeny speciální policejní síly. Po protestu ministerstvo životního prostředí poté, co již bylo vykáceno 32 hektarů lesa, kácení u Ptačího potoka zastavilo. Tím se podařilo zachránit dalších 280 hektarů.

Později soudy rozhodly, že policejní akce byla protiprávní a že holoseče v oblasti Natura 2000 bez náležitého posouzení byly nezákonné. Značná část veřejnosti se přidala na stranu Hnutí DUHA, ale vláda setrvala ve svém kurzu. V roce 2013 předložila do legislativního procesu nový zákon o Národním parku Šumava, který by umožnil těžbu dřeva a výstavbu a ohrozil národní park.

Kromě toho navrhla vláda v roce 2013 devalvovat Národní park Šumava do IUCN kategorie IV. Proti tomu povstal silný odpor: Hnutí DUHA předpokládá, že všichni členové parlamentu dostali nejméně pět set osobních protestních dopisů.

Od počátku roku 2014 je u moci nová vláda. V současné době to vypadá, že chce navázat na dobu před rokem 2010 a Šumavu skutečně rozvíjet jako národní park IUCN kategorie II. Byl ustanoven nový ředitel národního parku, pro nějž je ochrana přírody důležitá.

Zároveň však schválil senát, ve kterém je jiné rozložení sil, nový, ochraně přírody nepřátelský zákon o Šumavě. Poslanecká sněmovna o něm bude jednat v nejbližší době. Pořád to tedy je ještě dlouhá a náročná cesta.

Hnutí DUHA je dnes oceňováno pro důslednou ochranu Národního parku Šumava a prosazování principu „nechat přírodu přírodnímu vývoji“. Hnutí DUHA již přes dvacet let využívá k ochraně Šumavy celou škálu metod občanské angažovanosti: intenzivní mediální práci, tiskové konference, exkurze do divočiny pro novináře i veřejnost, demonstrace, petice, podpisové kampaně, rysí hlídky, dokumentování holosečí, vědecké zprávy o situaci na Šumavě, politickou práci domácí i vůči Evropské komisi a právní prostředky proti ničení Šumavy.

Zároveň je ale Hnutí DUHA také velmi kreativní — od spolupořádání koncertů a získávání podpory celebrit až k občanské neposlušnosti. Nebojí se v krajních případech ani konfrontace se státní mocí, jak dokazuje pokojná blokáda kácení na Ptačím potoce.

Tento příklad vypovídá o tom, jak statečně a odvážně Hnutí DUHA postupuje, když — na rozdíl od protijaderného hnutí, které blokuje stavební pozemky — blokuje a chrání stromy a riskuje nejen pokuty, ale i svobodu a zdraví. A to vše pro bezbrannou přírodu.

Hnutí DUHA se tím zapsalo do historie ochrany přírody: mladí lidé jdou kvůli přírodě chránit prales a mají přitom podporu v širokých kruzích obyvatelstva. Pomocí nekonvenčních metod upozornili Evropu na bezpráví, které se přírodě děje: Nikdy se nevzdávej. Buď bojovný za věc, ale pokojný k lidem.

Pokud jsme v Německu, po desítkách let bouřlivých střetů kvůli jaderné energii, prosadili politický a společenský konsenzus útlumu jaderné energetiky, tak Hnutí DUHA vykonalo srovnatelný příspěvek k důsledné ochraně přírody v národních parcích, který má význam nejenom v České republice, ale i pro celou Evropu.

Evropský zelený pás je zářný projekt, za který se na bavorsko-české hranici společně zasazují EuroNatur, BUND-Naturschutz a Hnutí DUHA. Hnutí DUHA je přitom vzorem i pro nás v našem úsilí pro Národní park Bavorský les.

Evropský zelený pás je symbolem pokojného soužití člověka s přírodou a mírového soužití mezi lidmi. Jako předsedu BUND Naturschutz v Bavorsku mě naplňuje velkou radostí a vděčností, že naše pasovská základní organizace — zde reprezentovaná Karlem Haberzettelem — má na české straně hranice tak angažovaného, úderného a kompetentního partnera.

To ukazuje, že Evropský zelený pás není jenom fikce a nějaký „papírový drak“, ale že žije a je naplňován osobními přátelstvími, jako tím mezi Jaromírem Bláhou, vedoucím programu lesy Hnutí DUHA, a Karlem Haberzettlem. Společně se zasazujeme za stejné hodnoty, za rozmanitost, za člověka, za životní prostředí a přírodu. Hnutí DUHA symbolizuje živoucí Zelený pás.

Za úspěch Hnutí DUHA je klíčově spoluodpovědný Jaromír Bláha. Pro ochranu přírody, zvířat a přeshraniční spolupráci při ochraně přírodních stanovišť je odborníkem k pohledání.

Je člověkem, kterému nejde o předvádění se, ale o věc, která slouží všem, a to o domov i přírodu a rozmanitost v krajině. Je příkladem co se dobrovolnické práce týče — duhového bojovníka — pro jeho rodné české země a zejména Šumavu.

Zelený pás je živoucí památník boje za svobodu a proti útlaku. Hnutí DUHA je důležitou součástí demokratické občanské společnosti. Jejich nasazení pro přírodu je neoddělitelně spojeno s jejich nasazením pro demokracii a mezinárodní porozumění a proti všem formám nacionalismu, protože trvalý mír zajistíme pouze tehdy, když si uvědomíme, že příroda nezná hranic, a pro nás, Evropany, musí hranice také náležet pouze minulosti.

Hnutí DUHA je skutečné hnutí zdola, je příkladem občanské organizace par excellence. S malými finančními prostředky, ale velkým nasazením, kreativitou a odvahou se jim daří otevírat nové obzory, upozorňovat na problémy a přitom hodně dosáhnout.

Přejeme Hnutí DUHA i nadále mnoho úspěchů a budeme ho podporovat svými silami, aby byly bezzásahové zóny na území národního parku rozšířeny a aby se Šumava mohla vyvinout k národnímu parku IUCN kategorie II tak, aby se Národní park Šumava a Národní park Bavorský les staly jedním z regionů s největším územím divočiny ve střední Evropě, hodným toho jména.

8. října 2014, Mainau