Novelou zákona proti bytové lichvě

Ondřej Vaculík

Dávky v hmotné nouzi pobírají také starší lidé, bývalí příslušníci střední třídy, kteří dlouhodobě nemohou najít práci.

Teprve poslední dobou si sdělovací prostředky začínají více všímat sociálních problémů, jako je například bytová lichva. Tak dokonce i Lidové noviny na titulní stránce(!) popsaly, v čem bytová lichva tkví „za ubohý pokoj (povětšině na ubytovně) desetitisícové nájemné“, a že ten problém se netýká jenom romské komunity, nýbrž „v ubytovnách přibývají senioři a mladé rodiny s dětmi“, rozuměj z tzv. majority.

Možná z ohleduplnosti, ale spíše bych řekl s nedbalosti, se zamlčuje fakt, proč je někdo ochoten platit „za uboze vybavený pokoj v ubytovně i dvojnásobek částky, na niž by je vyšlo nájemné v bytě“ (LN 25. 4. 2014). Problém je v tom, že se rozšiřuje okruh lidí, které si prostě, jednoduše řečeno, na byt nikdo nevezme. A nejsou to jenom Romové, i když ti zejména.

Hmotnou nouzí netrpí - a dávky v hmotné nouzi nepobírají - pouze nízkopříjmové rodiny, samoživitelé a jak se říká nepřizpůsobiví lidé, ale jde také o starší lidi, bývalé příslušníky střední třídy, kteří dlouhodobě nemohou najít práci. U nich nemáme takové zábrany a předsudky jako například u romské komunity (omlouvám se, že to takhle píšu, ale taková je realita), a přesto nájemné v privátním sektoru neseženou. V čem je problém?

Takové nájemné bydlení se totiž musí legalizovat. Aby nájemníci mohli pobírat ony dávky v hmotné nouzi, musí mít s pronajímatelem nájemní smlouvu a potvrzení od pronajímatele o trvalém bydlišti. A to je to, do čeho se pronajímatelům většinou nechce: jednak proč si brát na byt rizikového nájemce, muset kvůli němu něco vyřizovat a zejména — odvádět daň, protože nájemní vztah je tak zveřejněn u veřejné instituce, tedy nemůže být „načerno“.

V tomhle bytovém problému privátní nájemní bydlení v současné době selhává, protože má možnost (a my se tomu nedivíme) se sociálnímu bydlení vyhýbat, neboť bývá i jinak problematické. Pochopitelně neúplná (ale i úplná) rodina se čtyřmi, pěti dětmi opotřebuje byt jinak než manželský pár bezdětný.

Chudí lidé hodně v bytě bydlí, na rajzování po světě nemají peníze. Objektivně řečeno s nájemci této sociální skupiny mají pronajímatelé dost špatné zkušenosti (také stížnosti sousedů na větší neklid v domě), takže mnozí raději byt vůbec nepronajmou, protože se jim to vzhledem ke starostem se „sociálními“ nájemníky ani nevyplatí.

Když se u nás obecní byty privatizovaly, byl jsem proti a na problém bydlení pro chudé upozorňoval. Počítalo se, že levné bydlení vlivem volného bytového trhu vznikne na sídlištích v panelácích a byla obava, že ty se budou měnit na slumy chudiny. Člověk byl rád, že se tak nestalo, v zateplených a pěkně pastelově obarvených panelácích bydlí v podstatě střední třída, ale hloupě řečeno, chybí nám „slumy pro chudé“, lépe řečeno — důstojné sociální bydlení.

Počítalo se, že levné bydlení vlivem volného bytového trhu vznikne na sídlištích v panelácích. Foto Richard Radim, Mediafax

Na druhé straně bydlení je drahá záležitost a každého, kdo dokáže důstojně, nezávisle na podpoře státu nebo obce bydlet a odpovědně nést všechny náklady s tím spojené si važme, a vítejme ho mezi námi jako nám rovného. A i když třeba nemá auto a nemůže jezdit lyžovat do Alp, je úspěšný.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Michaely Marksové Tominové hodlá novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi omezit obchod s chudobou vázáním výdeje dávky na skutečné náklady na bydlení, tedy doplatek na bydlení nepůjde na člověka, ale na celý obytný prostor. A výše nájemného, aby nebylo přemrštěné, bude omezena „cenou v místě obvyklou“.

K této agendě Úřad práce ale musí přijmout asi tisíc dvě stě nových zaměstnanců, což přijde na pět set osmdesát milionů korun. Tyto peníze - a více - by se měly ušetřit právě omezením bytové lichvy, do jejíchž osidel v minulém roce padly asi tři miliardy ze státního rozpočtu.

Podle mého se tím sice omezí bytová lichva, ale rozhodně nevyřeší sám problém sociálního bydlení. Více či méně se to znechutí lichvujícím ubytovatelům, takže i oni tuto svou „sociální službu“ omezí. Nevyřešený problém „kam s nimi“ si ministerstvo pochopitelně uvědomuje, a proto novela počítá se zavedením povinnosti pro Úřad práce informovat obce o nových příjemcích dávek. A obce pak budou mít povinnost „zahájit s těmito lidmi aktivní sociální práci, aby nalezli vhodnější bydlení, než je na ubytovnách“. No prosím!

Rád podotýkám, že to ty obce prostřednictvím sociálních odborů už dávno dělají, a přesto jsme se pohnuli sotva o centimetr dál, nerad konstatuji. Ano, mohly bychom to (my obce) dělat více, ale to bychom potřebovaly — zaprvé - více pracovníků na sociálních odborech, tedy více financí.

Zadruhé — z devadesáti procent ono „vhodnější ubytování“ musí být také ubytováním levnějším, které na bytovém trhu prostě není. Jde tedy o dotované bydlení a pochopitelně otázka je, kdo je bude dotovat. V tom eufemismu se skrývá odpověď — obce. Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi povinnost „vhodnějšího ubytování“ tak nějak padne na obce.

My obce si dobře všímáme toho, že čím je ten stát větší břídil, tím více ty své dlouhodobě neřešené problémy hrne dolů nám, obcím. Mnoho toho bereme na sebe samy, protože zjevně a nevyvázatelně žijeme v důsledcích státní politiky a panujících hospodářských poměrů.

Skládáme se na regionální autobusovou dopravu, zakládáme svou policii, zařizujeme nebo bráníme čekárny na vlakovém nádraží, máme přispívat na vlakové spoje, máme se starat o „své“ bezdomovce a nuzující lidi, jejichž nouzi zavinil někdo jiný, také povodeň je naše a v případě vážnějšího ohrožení za všechno v rámci krizového řízení, které obsahuje všechno možné i nemožné (válka prý bude asi za šest let), nese odpovědnost samospráva, která je (kromě svých uvolněných představitelů) dobrovolnickou složkou (odměna zastupitelů je symbolická) naší veřejné správy. Nestěžujme si, tak to prostě chodí. Nejvíce práce se vždycky musí udělat s holýma rukama.

Jen mě to mrzí, protože před časem jsem tu v tomto listě kladl panu ministru Kalouskovi otázku, zda „tam někde nahoře“ někdo „u nich“ spočítal důsledky všech těch vládních úsporných opatření — tedy koho více méně minou a u koho se naopak sečtou a s jakým osudovým důsledkem. A co si ti lidé počnou a kolik to ten stát pak bude stát. Dvěma slovy — sociální politika.

Ohledně sociálních problémů a zejména ze společnosti vylučovaných lidí přišly na obce dotazníky odkudsi „shora“, v nichž, k naší hrůze, se teď začíná teprve zjišťovat to, co přeci „někdo tam“ má nejen dávno vědět, ale také dávno řešit. Pochopil jsem, že v té věci, o níž my tu v Referendu tak často a tak dlouho píšeme, se konkrétně neudělalo téměř nic, možná vůbec nic. A obávám se, že i tenhle průzkumný zájem je pouze aktivizovanou administrativní formou faktického nezájmu. O tom však příště.

  Diskuse
  April 29, 2014 v 20.11
  Pomůže levice?
  Na začátku tohoto týdne jsem se rozhoupával k tomu, že zveřejním svůj první článek v DR, ale pan Vaculík mi vyfoukl téma, takže se pokusím dostat vše do této diskuse.
  Bytová lichva je totiž problém, o jakém se pánům ministrům ani nezdá. A to z více směrů. Naše obec začala dokonce chystat výzvu městům a obcím k protestnímu jednání vůči současné podobě zákona o hmotné nouzi.
  Pokusím se zhruba shrnout naše výtky a naše návrhy na řešení a to zveřejněním připravovaného textu výzvy. Prosím moc o připomínkování textu a jeho doplnění, případně i naprosté změny při zachování původní myšlenky. Takže současný hrubý návrh:
  "Výzva obcím a městům k vyhlášení občanské neposlušnosti.
  Vzhledem k naprosto nevyhovujícímu stavu současné legislativy, která umožňuje lichvářům obchodovat s chudobou, vyzýváme tímto všechny obce a města České republiky k vyhlášení občanské neposlušnosti!
  Odmítáme nést důsledky špatné legislativy, odmítáme nést náklady byznysu s chudobou! Odmítáme zákony, které odměňují lichváře za to, že do obcí, či měst svážejí sociálně slabé. Důsledkem tohoto je značně snížená kvalita života jejich obyvatel, neboť logicky vzroste kriminalita a obyvatelé jsou prakticky ožebračeni, neboť jejich nemovitosti se stanou neprodejnými. Odmítáme zákony, které umožňují lichvářům vydírat obce pohrůžkami, že pokud od nich za obrovské částky nevykoupí rozpadlé domy, či volné pozemky, navezou na ně sociálně nepřizpůsobivé!
  Občané našich obcí a měst nesmí doplácet na špatné zákony. Požadujeme tedy po zákonodárcích, aby legislativa okamžitě zrušila možnost vyplácení příspěvků na bydlení pro zvláštní příjemce dávek! Požadujeme, aby sociálně nepřizpůsobiví/slabí byli vrácení do svých domovských obcí a tyto dostaly od státu prostředky na jejich ubytování. Odmítáme řešit problém tím, že se jedny obce zbaví těchto lidí na úkor obcí druhých! To není demokratické řešení!
  Po nezbytně nutnou dobu, než bude legislativa řádně upravena, požadujeme, aby s okamžitou platností Úřady práce začaly prověřovat, a to detailně, účelovost vyplácení dávek na toto bydlení, aby prověřovaly jeho kvalitu a to za součinnosti hygienických stanic a hasičů. Důrazně pak požadujeme aby normy, které musejí splňovat ubytovací objekty obcí a ostatní ubytovací objekty podnikatelů, byly vynucovány i na tato zařízení. Pokud ÚP, hygiena a hasiči tohoto nejsou personálně schopni, požadujeme jejich posílení zřizovatelem. Není možné, aby ušetřené platy několika zaměstnanců umožnily vyhodit miliardy pro kšeftaře s chudobou!
  My, zastupitelé obcí a měst, jsme povinni své občany chránit. Protože nám zákon nedává jiné prostředky, jsme nuceni k občanské neposlušnosti. Ta by probíhala zatím tak, že vyhlásíme pohotovost k občanské neposlušnosti a pokud zákonodárci nebudou naše požadavky reflektovat, přistoupíme k samotné občanské neposlušnosti, kdy budeme dále pracovat pro naše občany, ale omezíme práci pro orgány státu.
  Vyzýváme tímto všechny obce a města České republiky, aby se k naší výzvě připojily. Vyzýváme občany obcí a měst, aby apelovali na své zastupitele, aby je v přijetí naší výzvy podpořili. Kdo se nebrání, bude obětí. Když jsme se dokázali ubránit šmejdům, dokážeme se ubránit i těmto kšeftařům s chudobou! Je nás mnohem více a když se spojíme, přinutíme zákonodárce přijmout zákony, které budou koněčně prospěšné našim občanům a ne zase jen spekulantům!"
  Prosím o shovívavost k textu, je pouhým návrhem a zveřejňuji jej tu proto, protože bych byl rád, kdyby jste jej posoudili maximálně kriticky a pomohli jej upravit tak, aby byl přijatelný většině obcí. Forma protestu nemusí nutně být vyhlášení občanské neposlušnosti, může to být i jiná, ovšem taková, aby pánové nahoře byli nuceni se rozhýbat. Obracím se tímto na čtenáře DR, na některé jako zástupce levicových stran. Chtěl bych, aby to byla levice, která s tímto problémem začne něco dělat. Zatím mi pomoc přislíbila senátorka Bayerová, s kterou se setkám. Pokud totiž levice nebude řešit tento, pro mnoho obcí velmi palčivý problém, budou lidé hledat pomocnou ruku jinde. Pomozte prosím! Každý návrh vítán. Děkuji.
  April 30, 2014 v 7.38
  Nemohl jsem dospat, tak jsem se těšil, že někdo přispěje radou. Vím, včera zemřela hvězda bulváru, ale smutek snad opadl a někdo se slituje také nad zastupiteli obcí a měst, na které zůstává, díky jejich nemajetnosti Černý Petr. Potřebujeme radu, potřebujeme pomoc a nechceme ji hledat u Okamury. Pokud nám ale ruku nepodá levice, budeme muset sáhnout po jiné. Když se topíte, sáhnete po každé pomocné ruce, ten moment moc nerozlišujete. Takže ještě jednou díky za váš čas.
  April 30, 2014 v 20.37
  Reakce na můj podnět
  S dovolením autorky zveřejňuji první reakci na můj podnět. Autorka si sice přála svoji odpověď "učesat", ale kdo ví, co bych s tím provedl, takže to zveřejním ctrl alt c + ctrl alt v:
  "k Vašemu textu uveřejněnému pod článkem pana Vaculíka bych měla tedy pár připomínek,
  když jste tak hezky psal, že jste se nemohl dočkat :-)
  Předně, nevím, jak velká je Vaše obec, ale ta výzva k občanské neposlušnosti není proveditelná -
  hlavně mám na mysli toto:
  Protože nám zákon nedává jiné prostředky, jsme nuceni k občanské neposlušnosti. Ta by probíhala zatím tak, že vyhlásíme pohotovost k občanské neposlušnosti a pokud zákonodárci nebudou naše požadavky reflektovat, přistoupíme k samotné občanské neposlušnosti, kdy budeme dále pracovat pro naše občany, ale omezíme práci pro orgány státu.
  -- to nemůžete udělat, pokud přestanete vykonávat agendu pro stát, stát vám sebere nejprve tu bojkotovanou činnost a pak
  peníze, které obec dostává jako příspěvek na výkon přenesené činnosti, krom toho obce i občané těch obcí ty náklady byznysu s chudobou nesou tak nějak zprostředkovaně, tak proč by měly protestovat, fakticky v první řadě je na tom bit stát
  a jeho peníze po zfušované reformě, kdy agenda přešla na úřady práce,pak jsou tu ještě dál neproveditelné věci jako -Požadujeme, aby sociálně nepřizpůsobiví/slabí byli vrácení do svých domovských obcí a tyto dostaly od státu prostředky na jejich ubytování.
  - která by byla jejich domovská obec? nic takového naše právo nezná, přihlásit se k pobytu můžete kamkoli..
  Občanská neposlušnost Vám nic bohužel nepomůže, je třeba získat v parlamentu podporu..
  Tak bych Vám tak nějak spíš navrhovala než vyhlašovat za obce nějakou akci - myslím si, že se do toho obce nepohrnou,
  navíc mají svůj spolek..Svaz obcí a měst..se tuším jmenuje, iniciativa by měla jít spíš od něj a hlavně je třeba adresně oslovit parlament...
  Myšlenka je to moc hezká a úderně napsaná, ale jak správně tušíte, probleskuje v ní ze slov neznalost pozadí
  a těch mechanismů..V téhle podobě bych podporu pro občanskou neposlušnost nesháněla..ale nápad sám je mi sympatický."
  Děkuji autorce za její odpověď. A modlím se za více takovýchto příspěvků.
  May 1, 2014 v 11.05
  Obce sice nesou náklady zprostředkovaně, ale obcím nejde ani tak o ony náklady, jako o to, jak jsou v tomto byznysu bity tím sestěhováváním sociálně slabých. Zatímco ve velkém městě není 100 sociálně slabých ani poznat, na malé vsi je to pro obyvatele až existenční záležitost. Proto by se k výzvě /jinak tedy koncipované/ možná nepřipojily ty obce, které se sociálně slabých zbavily, ale jistě ty, na které bylo naloženo toto břemeno a jistě ty, kterým to hrozí. A to je, dle mého mínění, většina. Vím, že se v parlamentu má projednávat novela zákona o sociálním bydlení, proč by tyto obce nemohly veřejně vyjádřit svůj pohled na tento problém a pomoci novelu protlačit?
  Co se týká těch domovských obcí - správně mělo být asi trvalé bydliště. Velká část sestěhovaných nemá na ubytovnách trvalé bydliště, byli odněkud převezeni a nájemce jim na ubytovně nepovolí trvalý pobyt. Takže - zpět do místa trvalého pobytu, nahlásit se obci a ta mu, díky státní podpoře, zajistí sociální bydlení. Bude to mnohem levnější, než přes spekulanty a bude to bydlení jistě kvalitnější. Navíc tito lidé příjdou zpět do svého prostředí, které znají a ono zná je. Obce pak budou mít větší páky na to, aby ubytované udržely v rámci běžného pořádku, což spekulanty absolutně netrápí.