Vozová hradba českých nacionalistů

Jiří Pehe

Od novodobých nacionalistů se dozvídáme pouze to, co se jim na současném stavu nelíbí, ale nikdo z nich přesně nedokáže vysvětlit, jak by renacionalizovaná Česká republika v současném globálním kontextu fungovala.

Když si v románu Umberta Eca Pražský hřbitov objednává agent tajných služeb carského Ruska Račkovskij od falsifikátora dokumentů a policejního agenta Simone Simoniniho falešný dokument, který později vstoupí ve známost jako Protokoly sionských mudrců, pronese následující úvahu:

Někdo řekl, že vlastenectví je poslední útočiště chátry: kdo nemá mravní zásady, obvykle se zahalí do praporu, a parchanti se vždycky dovolávají čistoty své rasy. Národní totožnost je poslední zbraň vyděděnců. A smysl pro ni se zakládá na nenávisti k těm, kdo totožní nejsou. Musíme pěstovat nenávist jako občanskou vášeň. Nepřítel je přítel národů.

Tento druh instrumentálního nacionalismu, který Eco v několika větách brilantně definuje, vedl ve 20. století ke dvěma světovým válkám a několika dalším kalamitám, například v bývalé Jugoslávii. Tím, že výše citovaná slova vkládá do úst cynickému agentovi ruských tajných služeb, také ukazuje na mechanismus, jakým se z „tekutého“ militantního nacionalismu stává úderná politická ideologie.

Nestačí totiž jen „nenávist chátry“ k těm, kdo „nejsou totožní“, vždy také musí existovat nějaký Hitler nebo Miloševič, kteří takovým emocím dají politický tvar, a pro které pracují amorální individua bez skrupulí, jako je agent Račkovskij.

Na začátku 21. století bychom mohli předpokládat, že poučení z tragického 20. století budou dostatečně silná na to, aby nikdo nacionalismus coby politickou zbraň už neoživoval.

Přesto leckde, bohužel i v současné České republice, můžeme sledovat, jak se v atmosféře nejistoty, vytvářené procesem globalizace, zmocňují národní totožnosti coby „poslední zbraně vyděděnců“ někteří politici, a jak se okolo nich rojí různá individua podobná Račkovskému nebo Simoninimu, která pilně pracují na tom, aby se z občanské vášně stala politická zbraň.

Političtí nacionalisté obvykle balancují na hraně fašismu: využívají matoucího náporu modernity, aby slibovali návrat k národní jednotě pod praporem jakýchsi prý ideálních hodnot, které jsme zapomněli. Vrací se k bájné minulosti, často k údajně zářným okamžikům svého národa. Těží z toho, že „lid“toho o historii moc neví, takže mohou nabízet mýty, jako byly báje nacistů o zářné době germánského pohanství.

V souvislosti s touto ideologií se obvykle také množí konspirační teorie nejrůznějšího druhu; ostatně Ecův román je v podstatě výsměchem autorům bizarních konspiračních teorií z konce 19. století. Ukazuje je nejen jako individua duševně často vyšinutá, ale také jako obratné manipulátory, některé s kriminálními sklony, kteří, když se nedostávalo faktů, si dokázali vypomoci falsy.

V současném českém kontextu vidíme, že novodobí nacionalisté pracují s podobnými metodami. Burcují národ, aby se, jako v době husitské, opět skryl za vozovou hradbu, odkud podniká útoky na ty „kdo nejsou totožní“, nebo na ty, co se nám chtějí do „našich“ záležitostí míchat odkudsi zpoza národních humen v Evropě.

A jelikož husitská tradice může být, jak vzdělanější lidé vědí, v některých svých aspektech poněkud problematická, a také není pro ideologii, která se schovává za konzervatizmus, záhodno si odcizit konzervativní instituci, jakou je Katolická církev, přimíchá se k „vozové hradbě“ občas nějaký ten Sv. Václav. Ozdobí se to protiněmeckými či protievropskými postoji a konspiračními teoriemi o světové vládě, a z toho se pak vaří česká nacionalistická bramboračka.

Je to program veskrze reakcionářský, protože je v podstatě abdikací na výzvy komplikované modernity. Slibuje všem vystrašeným, že se ještě pořád lze v národních hranicích, tedy za vozovou hradbou, někam schovat.

Nahlížen z pozice skutečných záměrů politiků, kteří tyto bludy „vystrašeným“ masám nabízejí, je to program veskrze účelový. Mnozí z nich dobře vědí, že v éře globálního kapitalismu, v zemi s exportní ekonomikou, se nikam „schovat“ nelze, pokud se programově nerozhodneme stát jakousi Severní Koreou.

Ti vzdělanější mezi politickými manipulátory, kteří účelově oživují nacionalismus, také dobře vědí, že na národní suverenitu si mohou tak nanejvýš hrát. V době, kdy páteř české ekonomiky tvoří montovny nadnárodních firem, vyústí jakékoliv ukazování „národních svalů“, například v podobě nevstřícných kroků k investorům, jen do toho, že se montovna rozebere a postaví třeba v Indii.

Nejspíš si také uvědomují, že případný pád Evropské unie, kterou tak rádi nenávidí a  předhazují masám jako téměř „nepřítele, by vyústil jen a pouze do toho, že by se Česká republika proměnila v ekonomický a politický apendix Německa, které mnozí z nich nenávidí přinejmenším stejně silně jako EU.

Je to dost hloupá a nebezpečná hra. Všimněme si, že se od těchto novodobých nacionalistů dozvíme pouze, co se jim na současném stavu nelíbí, ale nikdo z nich přesně nedokáže vysvětlit, jak by renacionalizovaná Česká republika v současném globálním kontextu fungovala: kdo by například byli její spojenci, a ekonomičtí partneři. Nebo, jak bychom v prostoru, který byl až do roku 1989 jen hřištěm pro geopolitické hry mocností, v našem případě naposledy Ruska, uhájili svoji samostatnost.

A je tu ještě jeden zarážející aspekt nacionalistické hry: kdyby Česká republika byla 22 let po pádu komunismu příkladem politických a občanských ctností, dobře fungujícího státu, kvetoucí ekonomiky vyrostlé z vlastních zdrojů, zatímco okolní svět by byl zkorumpovanou žumpou, bylo by možná pochopitelnější, proč nějakou vozovou hradbu stavět. Jenže je to i při všech potížích EU přesně naopak: korupcí, žalostnou politickou kulturou a šlendriánem je prolezlá Česká republika, a to navzdory (nikoliv kvůli!) pomoci ze strany vyspělejších zemí.

Není tedy nejenom jasné, před čím bychom se to měli za vozovou hradbou českého nacionalismu schovat, ale ani, co speciálně českého, co nás údajně staví nad zbytek Evropy, bychom si za touto vozovou hradbou měli hýčkat--pokud ovšem některým nejprominentnějším proponentům novodobého nacionalismu nejde vlastně především o to, aby jim nikdo zvenčí nemluvil do jim známého, a je obohacujícího mafiánského kapitalismu po česku, z něhož profitují.

  Diskuse
  PH
  November 22, 2011 v 23.19
  Souhlasím
  s výbornou analýzou nacionalismu, podobně Slavoj Žižek mluvil v 17.11. v DOXu o nebezpečí, že Evropu může čekat budoucnost globálního kapitalismu s lokálními apartheidy. Jen takovýmito argumenty lze přesvědčovat a varovat myslící lidi před tím hrozným nebezpečím.
  November 23, 2011 v 9.32
  České specifikum?
  Jiří Pehe v hlavních obrysech znamenitě trefuje moje vlastní postoje. Děkuji za jejich odvážnou slovní formulaci!
  Trochu se však v celé té šlamastyce obávám poddajného, lokajského rysu v sobě, v mnohých z nás. Jednak proto, že v narcisticky rozpolceném sebevědomí vede k absurdní kompenzaci (autorem v článku zmiňované) ničím nepodložené lokální namyšleností. A tedy k produkci nacionalistických projevů. A vedle toho také proto, že lokajům postačí projev monarchovy blahovůle a hle - obratem se změní politická realita! Neboť jak známo, k šikanování jsou třeba dva - šikanující a šikanovaný. A obě strany vykazují velmi podobné osobnostní meze: z šikanovaného tak nejednou roste šikanující. Idealismus stejně jako materialismus pro sebe pěstují lidé, kteří svá ideová východiska berou velmi vážně. Koneckonců slovo antifašismus v sobě obsahuje celý fašismus. Zlo se neobejde bez dobra, jemuž se tak snadno škodí, dobro zase bez zla, které může vášnivě pranýřovat.
  Přestaňme na sebe z obou stran házet špínu a řekněme si raději spolu místo toho, co je na chování a myšlenkách té náprotivné strany užitečného, čím se můžeme nechat inspirovat. Ostatně ti nejméně lokajští mezi námi, ti s přirozenou autoritou už to dávno a samozřejmě dělají.
  PM
  November 23, 2011 v 11.15
  Co je pane Miklasi, užitečného na myšlenkách náprotivných měšťanů
  Já si vybírám s kým a kam půjdu protestovat. Rozhodně ne tam, kde jsou odbory=komouši, ProAlt=komouši, Žižek=komouši........ Než stát dvě hodiny na stejném náměstí s "komoušema", to radši strpim prezidenta-zloděje plnicích per, privátními zájmy řízené soudy, exekutory i policii, plzeňské rychlokvašky i miliardy ukradené ze státního rozpočtu.............. To vše mi pravil náprotivný Pražan střední třídy. Který psychický rys a jak je inspirující.
  November 23, 2011 v 14.19
  Klaus: Evropa je ve slepé uličce, vývoj posledního půlstoletí je třeba odbourat

  V Norsku se nám celkem nedávno snažil přesně podobný samozvaný masový "fašista" odbourat půl století demokracie a klidného občanského soužití. Prý jsme jako společnost totiž "slepá ulička"....říkal a dnes sedí v kriminále a nenávidí ho celý demokratický multikulturní národ. Václav Klaus záměrně klestí trhům cestu rozkládáním multilateralismu, Václav Klaus žene Evropu do války. Zásadně tím ohrožuje životy spoluobčanů, svobodu a národní suverenitu.


  November 23, 2011 v 14.51
  Zpěvák Landa, nikým nevolený Klaus, Bátora a podobní Hájkové rádi vzývají národní suverenitu a poukazují na historické paralely. Tu vozová hradba (paradoxně se hlásí k selským bouřím a reformaci), tu se chtějí proškrtat před rok 1945. Pravdou je, že obyvatelstvo českých zemí žilo vždy v multikulturním, multilaterálním rámci, jako nedílná součást německé Sacrum Romanum Imperium, jako součást multinárodnostní habsburské monarchie či jako součást multikulturního meziválečného Československa zakotveného v multilaterálních organizacích, nebo jako součást RVHP. Fašizující nacionální konzervativci tedy musejí jít ještě dál, do mytologie. A to už je jen krok k prušáckému nacismu.
  MP
  November 23, 2011 v 20.21
  Znepokojující
  víc než moudra "největšího z ekonomů" jsou podle mě slova takového arcibiskupa Duky. Ten např. v souvislosti s dnešním křtem Klausovy nové knihy řekl: "Evropská unie ztratila antropologii člověka, kterou hlásali a ke které se přihlásili zmínění otcové Evropy, člověk se pak stává jen občanem jakéhosi uskupení a jsme také svědky toho, že fakticky velká část EU je zájem pouze ekonomický, a to nebyl určitě zájem těch zakladatelů."

  Rádoby morální a duchovní kritkika současnosti, která je nejen "naprosto prázdná a falešná" (co jsme se dověděli, co nám říká?), ale hlavně zcela zatemňuje příčinu dnešních problémů a odvrací lidi od hledání skutečné - tedy sociálněekonomické alternativy. Máloco je tak nebezpečné jako tyto rádobyduchovní žvásty.
  PM
  November 24, 2011 v 11.46
  Tak, tak
  Pan Duka tak ve své filipice zakopl o stěžejní popěvek dlouholetých nacionálně populistických projevů pana prezidenta - EU smí být pouze ekonomickým společenstvím.
  V jednom mu ale, coby umírněný socioekonomicky přetížený ateista musím dát za pravdu. - Kapitalistickou fůrii je možné při hledáni alternativ lépe držet v šachu, ve společnosti s vyšší péčí o stávající etické normy vycházející z ústavy.
  Za opsání několika odstavců do disertační práce se v DE ministr odebral do vyhnanství. Za krádež na veřejnosti sklidil CZprezident ovace většiny.
  SH
  November 24, 2011 v 13.08
  Matení pojmů.
  Prohlásit vlastenectví za poslední útočiště chátry, patří do souboru největších stupidit jaké znám. To není jenom hloupost, to je navíc manipulativní lumpáctví. Naopak ale, chování mocenských elit USA, které za NÁRODNÍ ZÁJEM považují své vojenské základny rozmístěné po celém Glóbu, je v mých očích zločinným projevem skutečného nacionalismu. Asi bych ho mohl celkem lehce prohlašovat za zvrácenou podobu patriotismu, tedy vlastenectví. Takže by autor měl jasně sdělit, co je ještě podle něj hodnotným vlastenectvím a co už nebezpečným nacionalismem. Tím pokleslým vlastenectvím totiž nejsou pouze songy Landy a protievropské výpotky klausiánů.
  Vydávání národní totožnosti pouze za poslední zbraň vyděděnců patří do stejného souboru stupidit. Národní totožnost v globálním světě by měla naopak být pěstována v co možná nejširší sféře tradic, národního duchovního, tvůrčího ba až rukodělného dědictví atd.
  MP
  November 24, 2011 v 13.35
  P. Hoškovi
  Nechci mluvit za J. Pehe, ale myslím, že chtěl spíš říct, že ve světě globálního kapitalismu je národní (nebo i státní) suverenita iluzorní. Dokud (a pokud) se tyto poměry nezmění, národy budou zákonitě zanikat a rozpouštět se v moři flexibility, ta totiž jako lučavka královská spolehlivě rozleptá jakékoli pocity sounáležitosti.

  Je ale vcelku půvabné, jak nelogické a nekonzistentní (už skoro na první zběžný pohled) Kalusovy názory jsou. Jak může někdo horovat prot trh bez přívlastků a zároveň v podmínkách globálního kapitalismu pro národní stát? (Což článek dobře vystihuje.) Je to tak do očí bijící, že se opravdu divím, že na tohle Klausovi veřejně vystupující odpůrci více nepoukazují.

  Takže paradoxně jen co nejtěsnější spojení evropských států a národů v EU jim dnes zaručuje relativně jakous takous největší naději na uchování národní svébytbosti. Ovšem pouze za předpokladu, že EU nebude neoliberální, ale opět sociálně ohleduplná. Nezbytné však bude zničit jednu z výchozích premis integrace, totiž mantru o volném pohybu kapitálu a volném obchodu.
  November 24, 2011 v 18.02
  Vozovou hradbu rozhodně nestavět. Já si stejně myslím, že v budoucnu národy zaniknou. O věčnou národní svébytnost přece neběží. Jde o to, že náš národ kdysi vytvořil nějaké duchovní bohatství, které by možná mohlo něco říci i jiným. A že bychom si toho mohli či měli být vědomi. Nebo si někdo myslí, že se za minulost musíme jen stydět? Nejde vůbec o to, že naši předkové bojovali "proti všem", z čehož nacionalisté mohou vyvozovat kdovíco. Jde o to, že něčím žili a něco tvořili.
  MT
  November 25, 2011 v 8.38
  Jsem rád, že článek byl napsán a otištěn, ale přesto mi na Peheho článku mi něco vadí.

  Naší předkové se přece vlastenectvím zaklínali, ale zároveň ...

  Nebyli rozložení nenávistí, nebyli zalezlí, takový Klement se jel poučit do Paříže o motorkách,
  "Sie sind halt besser" ... popřál mechanik Projsa Němcům, když vyhráli nad Čechy jakousi soutěž v Rusku ... však příště ...
  ... ale hned začal vyzvídat u mechanika od Mercedesek, protože se tradovalo, že Němci maj nejlepší zapalování.

  Ano, je to "Dědeček automobil", Adolf Hoffmeister ... knížku, kterou mám hrozně rád, protože TO vlastenectví, které je v ní vykresleno se mi velice zamlouvá ...

  ... kapitola končí (samozřejmě poněkud nadneseně s ohledem na běžný Hoff. styl) slovy:

  "Jeden se neptal druhého odkud je a jedn ctil druhého pro jeho práci. A ptal-li se Rus Čecha a Němec Rusa odkud je a co dělá, tedy jen proto, aby mu iudělal radost, pochválil jeho vlast a jeho řemeslo ..."

  Copak nemůžeme být realisticky, zdravě vlastenečtí, opření o vlastní komunitu a současně otevření a nexenofobní atd.?

  Je třeba Nor v průměru xenofób?

  Ty severské národy přece tím vším, co je najednou všem vlastencům vytýkáno, netrpí.

  Neříkám, že nemá v něčem Pehe pravdu, ale začínám mít pocit, že tady někdo pracuje na tom, aby se jaksi vlastenectví stalo něčím, co je jakoby vyloučeno ze slušné společnosti - jako to byla kdysi dávno móda a slečinky v salónech vlastenčili a opičili se jedna po druhé ... teď jakoby se z toho mělo stát něco, na co by si slušný člověk měl jakoby dát pozor ...

  dont know
  November 25, 2011 v 9.11
  No právě, aby to nakonec nedopadlo tak, že se bude upřednostňovat hrdost na to, že je člověk příslušníkem nějaké menšiny či nějakého zvláštního etnika, ale příslušnost k evropským národům bude něco, zač je třeba se stydět. Myslím, že identita, včetně té národní, není něco, co by mělo být potlačováno. Ovšem ani něco, co by mělo být komukoli vnucováno. A samozřejmě rozhodně ne něco, co by se mělo stavět do opozice proti jiným identitám.
  November 25, 2011 v 9.51
  Vlastenectví a národovectví
  Více: Národním rysům jako kulturní fenoménu, součásti identity každého z nás! Mácha, Neruda, Hašek, Čapek, Heyerovský, Otto Wichterle, Bořek Šípek, Miloš Forman, Ivan Král, Václav Vorlíček, Václav Havel...

  Méně: Politice postavené na tak špatně definovaném programu jako je národ či jeho zájem, které jsou v této souvislosti nenaplnitelné. Kromě xenofóbie nenabízejí jasné nabídky, co dělat. Evropa je v pohybu. Hospodářství neroste, měny kolísají, řešení se těžko hledá. Ekonomiku změníme ekonomickými kroky, nikoli samotným národovectvím. D.O.S.T., Dobeš, Hájek, Václav Klaus...
  November 25, 2011 v 10.06
  A pokud jde třeba o někdejší Rakousko-Uhersko - to se nerozpadlo kvůli tomu, že bylo mnohodárodnostní, přičemž národy mezi sebou soupeřily, ale kvůli tomu, že některé národy byly silně zvýhodněny oproti jiným národům.
  MT
  November 25, 2011 v 10.26

  Eva Hájková :

  ".. pokud jde třeba o někdejší Rakousko-Uhersko - to se nerozpadlo kvůli tomu, že bylo mnohodárodnostní, přičemž národy mezi sebou soupeřily, ale kvůli tomu, že některé národy byly silně zvýhodněny oproti jiným národům."

  Taky si myslím.

  Mám doma noviny z doby krátce před 28. 10. 1918, kde císař Karel slibuje rovnoprávný spolkový stát.

  Nikoli příliš pozdě a příliš málo ...

  ... spíš jen příliš pozdě nebo ještě jinak :

  příliš málo takto příliš pozdě - když by nebylo příliš pozdě, nemuselo to být příliš málo, ale naopak optimum


  PM
  November 25, 2011 v 11.20
  Já se domnívám,
  že jednou okolností bránící občanstvu přehlednému a vyrovnanému patriotismu je zmatek daný protichůdností rozporných povelů, které se rozléhají na globálním válečném poli konkurujících ekonomických seskupení . Danností hospodářské globalizace je bezbřehý trh ve kterém soupeří nadnacionální koncerny, které vnímají národnostní cítění pouze jako druhotný a rušivý faktor, popř. jako instrument použitelný v konkurenčním střetu. Následkem je neurotizovaný prostor ve kterém extra bují hnědé zbarvení.
  November 28, 2011 v 10.21
  Husitská tradice
  Dovolávají-li se dnešní nacionalisté, klero- i jiní fašisté a neonacisté husitů a chtějí-li stavět vozovou hradbu proti multikulturalismu, evropské integraci a přistěhovalcům nižších ras, dokazují tím především naprostou neznalost historie.

  Vozová hradba není žádné opevnění, za kterým by se mohli izolacionisté schovat před zbytkem světa, vozová hradba je, řečeno dnes módními výrazy, mobilní a flexibilní, s trochou nadsázky ji lze označit za předchůdkyni tankového vojska. Není to způsob jak se někde zakopat a zůstat tam zalezlý, ale způsob jak na pochodu kdykoliv a kdekoliv sestavit rychle účinné opevnění, které se po bitvě rozebere a jede se s ním dál.

  Multikulturalismus možná husitům moc blízký nebyl, byli to křesťané, přímo křesťanští fanatici, a v tom jediném by si snad mohli porozumět s klerofašisty. Národovectví jim ovšem bylo cizí naprosto, stejně jako Klausovo tažení proti solidaritě, podporované Dominikem Dukou. Jejich víra byla založena na Bibli, jejich konflikt s evropskými vládci vycházel z nadřazení Písma jakékoliv světské autoritě, byť by jí byl i papež.

  Možná husité také nebojovali zrovna za svobodu, jak ji chápeme od Francouzské revoluce, to je možná kulturní novinka, ale rozhodně byly jejich zásadami rovnost a bratrství. Nejen starozákonní bratrství příslušníků vyvoleného národa, následujících poslušně své krále a kněží vyhnat nevyvolené národy ze Svaté země, dokonce ani rovnost a bratrství podle Ježíše, který odmítl jít kázat do domu kananejské ženy, ale úplné, univerzální rovnost a bratrství, ke kterým Ježíšovo učení dovedl svatý Pavel.

  Že husitské Spanilé jízdy neměly valného úspěchu, nemění nic na tom, že husité se snažili rozšířit své hnutí za zemské hranice, že jejich cílem nebylo oddělit se od Evropy, ale vybudovat lepší Evropu. Při troše dobré vůle můžeme snad započítat k husitské tradici i „husitského krále‟ Jiříka z Poděbrat a jeho poselstvo, jehož cílem bylo spojit Evropu.

  Za obzvlášť inspirativní pro současnost pokládám z husitské tradice příchod Romů do zemí koruny české a původ slova Bohém. Feudálové, kteří považovali lidi za svůj majetek, pochopitelně neviděli rádi kočovníky, „majetek‟, který si přijde a odejde, jak se mu zlíbí. V celé Evropě byli proto kočovní Romové krutě pronásledováni, jen husité, kteří zbavili feudály moci, je nechávali na pokoji. Proto se v době husitství soustředili Romové z celé Evropy právě v českých zemích, a jméno Bohémové si později jinde po Evropě vysloužili podle toho, že přicházeli z Bohemie.

  Jádro této husitské tradice netkví ve vstřícnosti vůči Romům, ale ve vstřícnosti vůči každému, kdo přichází v míru, aby mezi námi žil. Rovnost a bratrství. Tuto otevřenost vůči přistěhovalcům přitom husité spojovali s nesmiřitelným odporem vůči dobyvatelům, vůči každému, kdo přichází s vojskem nebo jinou silou, aby nám vládl.

  Hlasme se k husitským tradicím. Hlasme se k sebevědomému vlastenectví, které si nemusí dokazovat samo sebe šikanováním slabých, protože se nehrbí před silnými. Vydejme se na cestu ke spojené Evropě rovnosti a bratrství, a neváhejme stavět vozovou hradbu a svádět bitvy, kdykoliv bude třeba, proti všem Vandasům, Kohoutům, Landům, Klausům, Hájkům, Dukům, Nečasům či Kalouskům, kteří nás chtějí ovládat a rozeštvávají nás s našimi bratry, aby si mohli být rovnější.
  PM
  November 28, 2011 v 12.22
  Tak pane Macháček, dovolte mně upozornit na ambivalentní
  následky řešení pomocí vozového parku. Všichni vycházíme ze skutečnosti, že jakékoliv narušení produkce vozidel by mělo stejné, ba drastičtější následky než dnešní účinky finančních zbraní hromadného ničení. Tak říkajíc naše existence je zajištěna a stojí za vozovou hradbou která patří těm Vandasům, Kohoutům, Landům, Klausům, Hájkům, Dukům, Nečasům či Kalouskům, kteří nás chtějí ovládat a rozeštvávají nás s našimi bratry, aby si mohli být rovnější.
  November 28, 2011 v 16.48
  V něčem má pan Macháček pravdu
  Pravice a nacionalisté si husitskou tradici opravdu přisvojují neprávem. Hněv husitů se neobracel k chudým a vyloučeným, spíš naopak. A nenávist vůči cizákům se jim přiřkla až v pozdějších dobách, kdy se to politicky asi hodilo do krámu. Sám Hus přece říkal: Lepší Němec dobrý, než bratr zlý. Já sice vím, že na husitství se nemůže nahlížet zcela nekriticky, ale přesto jsem ráda, že třeba pan Macháček se k němu hlásí. Už delší dobu je totiž problém přiznat se k něčemu takovému před postmoderními intelektuály. Člověk má strach, že bude považován za blázna. Levice tuto tradici nechala úplně plavat, tak se jí chopili jiní a přizpůsobili si ji.
  A protože jsem neúnavný hledač historických paralel, tak říkám, že před 600 lety byla v krizi církev, která nebyla schopna bránit se postupující komercionalizaci, zatímco dnes je v podobné krizi sociální stát.
  PM
  November 28, 2011 v 17.18
  Souhlasím paní Hájková,
  komercionalizace víry v dominanci komercionalizace lidských vztahů nemůže být inspirativním paradigmatem, pouze dynamitickým.
  + Další komentáře