Bůh žehnej Americe

Petr Jedlička

Slova zástupců hnutí Tea Party o nejúžasnějším, Bohem vyvoleném národě a tisícovkách bojišť nejsou blouzněním náboženských pomatenců, ale přesahem národní identity, jíž většina Američanů sdílí. Jinou otázkou je, zda mohou být nebezpečná.

Stoupenci americké krajní pravice, a myslím tvrdé neokonzervativce z hnutí Tea Party, uspořádali v den výročí slavného projevu Martina Luthera Kinga (28. srpna 1963) velké shromáždění. Uskutečnilo se přímo ve Washingtonu. Lidí dorazilo snad i několik stovek tisíc a jejich tribuni pronesli přibližně toto: Jsme příslušníci nejdokonalejšího, hrdinného a Bohem vyvoleného národa; po celém světě se šíří zlo a naší povinností je mu vzdorovat; musíme vrátit Americe původní hrdost a čistotu — na tisícovkách bojišť, s tisíci bojovníků.

Zatímco davy aplaudovaly Glennu Beckovi a Sarah Palinové, dnes zřejmě nejvýše postavené představitelce toho hnutí, internetovými sítěmi se šířil šok a zděšení. S jistým zpožděním obojí dorazilo také k nám. „Jde z toho strach (...) nakonec bude potřeba podporovat Baracka Obamu proti těmto psychopatům, kteří věří, že jsou vyvoleným lidem, který má vést svět k zářným zítřkům,“ shrnul svůj dojem ze záznamu akce překladatel a častý komentátor americké politiky ve světě Daniel Veselý.

Tvrdím, že jsme zde svědky důležitého odhalení, ale snad ještě podstatnějšího nedorozumění. A tvrdím také, že bez přiznání si a pochopení této skutečnosti nelze dění ve Spojených státech, leč ani americké zahraniční politice úplně porozumět. Američané jsou totiž opravdu národ vyvolený Bohem — ve svém předporozumění.

Souvislost mezi kalvínským konceptem predestinace (božího předurčení), protestantskou morálkou a rozvojem amerického kapitalismu dokázal již Max Weber na začátku minulého století. To je každému s jen trochu širšími znalostmi společenských věd známo. Méně se ale ví, že koncept predestinace tvoří i základ vzniku a rozvoje amerického národa, tedy příslušného kulturně-politického konstruktu — chcete-li, mýtu.

Když otci zakladatelé sepisovali prohlášení o nezávislosti a první státotvorné spisy, cítili se být povoláni Bohem (a předurčeni) k vytvoření nejskvělejšího národa v nejskvělejším státě. Konstrukt americké národa nebyl vybudován z mýtu obrození dávné kultury či na základě etnického příbuzenství jako u národů evropských. Proto se také pojem „nation“ v USA ztotožňuje se státem a jeho hodnotami, nikoliv s původem, jazykem či kulturním dědictvím jako u nás. Přesto má americký, lidmi vytvořený národ i své sakrální a mystické prvky.

Základ posvátného rozměru lze nalézt v Listech federalistů — pětaosmdesáti článcích z osmdesátých let 18. století, ve kterých Hamilton, Madison a Jay hájí a vysvětlují Ústavu Spojených států. V tomto souboru, s nímž se seznamují už děti na základní škole, je vcelku představena myšlenka dějinného (a svatého) poslání Američanů být na čele světa, vést a inspirovat.

Interpretace tohoto údělu se průběhu dějin rozrostla všemi směry — striktně náboženskou najdeme třeba u amerických mormonů, kteří se považují za dědice židovského národa, vyvoleného ve starozákonním smyslu (oficiální mormonský mýtus uvádí, že velká skupina Židů utekla ve starověku z Palestiny na Americký kontinent, kde splynula s indiánským kmenem); náboženství zas zcela prostou u skupinek liberálů, kteří výlučnost Američanů ztotožňují s jedinečnou schopností integrovat cizí kultury ve společenství, kde se vzájemně obohacují.

Bez ohledu na formu však přesvědčení o výlučnosti vlastního národa přetrvává v různé intenzitě u většiny Američanů. Je součástí školních osnov a v každodenním myšlení jej dále zesiluje přirozený sklon každého společenství pohlížet na ostatní skrze své hodnoty, takzvaný etnocentrismus.

Nejedná se přitom o klasickou povýšenost, za níž je tento rys americké identity obecně zaměňován, ani o vášnivé vlastenectví, které symbolizuje ono hollywoodské: „Jestli je zločinem milovat svou zemi, pak jsem vinen.“ Jde o kolektivní, hluboce zvnitřněné sebeuvědomění.

Každý úspěšný politik (s několika ryze opozičními výjimkami) se k posvátnému údělu Ameriky nejen hlásí a odkazuje v proslovech, ale snaží se podle něj i jednat. Ostré rozlišování dobra a zla, spojené s povinností hájit první a angažovat se vůči druhému, motivuje radikální republikány stejně jako demokraty. Nebylo vášnivou zkratkou, když Martin Luther označil tehdejší americkou vládu za „Největšího šiřitele násilí ve světě“, Ronald Reagan Sovětský svaz za „Říši zla“ a George W. Bush svoje válčení za „Tažení proti terorismu“. Není jen vyprázdněnou formalitou, že každý státnický projev ukončuje věta „Bůh žehnej Americe“.

Pokud důsledný pozorovatel nepatří ke stoupencům světonázoru, dle něhož správu všech důležitých věcí řídí nadnárodní korporace, snadno objeví prvky popsaného v každém z výrazných činů, jimiž se prezidenti USA zapsali do historie. Objeví je i v politických koncepcích Johna Kennedyho a Baracka Obamy.

Daniel Veselý upozorňuje v souvislosti s výroky radikálních neokonzervativců na nebezpečí nástupu šílenců k moci. Zároveň se táže: „Jsou ti lidé opravdu tak hloupí, že slyší jen na heslovité a prázdné fráze?“ Tvrdím, že nikoliv. Stoupenci Palinové, Becka a dalších se pouze ztotožňují s krajním pojetím obecně zažité představy, vlastní kolektivní identity.

Jiná otázka je, zda mohou tito lidé představovat nebezpečí. Zatím tomu tak není. V Republikánské straně měli vždy znatelný, avšak menšinový vliv. Dokonce ani Bush mladší se nedal strhnout k očistné invazi do Íránu či do Severní Koreje. I když se o hnutí Tea Party hodně píše, jeho příznivci doposud drží jen dílčí mocenské pozice.

Mnohé však mohou změnit listopadové průběžné volby. Napoví konec primárek. Pokud stoupenci krajní pravice obsadí více senátorských a guvernérských nominací, než-li pragmatičtí republikáni, pak přijde čas burcovat. A americká, převážně liberální média tak jistě učiní.

  Diskuse
  September 4, 2010 v 8.24
  We shall be city upon a hill...
  Tenhle americký náboženský nacionalismus sahá dál než k Listům federalistů (btw - má tam být Madison, ne Medison). Metaforicky o tom lze mluvit jako o sionismu, protože již zakladatelé Jamestownu (1607) a pozdější Otcové poutníci, připluvší na legendární Mayflower (1620), sami sebe vnímali jako Bohem vyvolené k tomu, aby se stali příkladem a mementem celému lidstvu v naplňování smlouvy se stvořitelem. Je v tom i ta evangelická fascinace novým počátkem, setřesením nánosů starého světa - jak v podobě tradice, "zanášející" původní biblické poselství, tak v podobě útlaku, nespravedlnosti atd. Puritanismus ve všech možných významech toho slova.
  Amerika samotná umožňovala projektovat tuto evangelijní orientaci na "nový svět" do doslovné podoby - zaslíbená, "panenská" země (první kolonií byla Virginia), kterou jim Bůh daroval k novému počátku. Aby mohli začít tvořit novou společnost takříkajíc na zelené louce. Jako by se ten časový, budoucnostní rozměr evangelia, realizoval v prostoru. (Se všemi zaslíbenými zeměmi je ovšem ta potíž, že už v nich někdo bydlí...).
  Amerika je možná jediný trvale úspěšný stát, který má přímo ve svých kořenech vepsánu revoluční proměnu světa.
  Výstižně je atmosféra toho počátku zachycena v úchvatném Malickově filmu Nový svět (The New World, 2005).
  September 6, 2010 v 10.1
  Díky moc za doplnění, je tomu skutečně tak. Chybu v transkripci jsme opravili
  MT
  September 7, 2010 v 7.49
  Virginia vznikla ještě před Poutníky, ještě za Alžběty (proto Virginia, "panenská", stejně jako tato královna Anglie)
  DV
  September 7, 2010 v 13.56
  Uvidíme...
  "According to Rasmussen pollsters, Obama's general approval rating plunged from 65 per cent upon taking office to 45 per cent today. Larry Sabato, director of the Center For Politics at the University of Virginia, says the Republicans are poised to have a net gain of 47 House seats and likely eight Senate seats. “If anything,” says Sabato, “we have been conservative in estimating the probable GOP House gains...”
  http://www.zcommunications.org/obama-losing-liberal-base-and-youth-by-sherwood-ross
  September 8, 2010 v 15.24
  Dodatek
  Rozdíly (a rámcová shoda) mezi americkými a českými neokonzervativci jsou dobře vidět v níže odkázaném rozhovoru Glenna Becka s Václavem Klausem:

  http://www.youtube.com/watch?v=yM4lraKs1AY
  SH
  September 9, 2010 v 7.12
  Deviace.
  Sebeuvědomění spočívající v přesvědčení o vyvolenosti je deviací obecného lidství. Tedy svým způsobem nejvyšší stupeň rasismu. Je nebezpečné navíc tím, že ze své podstaty není schopné kompromisu, takže může skončit pouze totálním vítězstvím, čti nadvládou nad světem, nebo zánikem.