Nový zákon o volbách zavede výdajové stropy pro volební kampaně

Jan Gruber

Ministerstvo vnitra připravilo novely volebních zákonů, které zavádějí limity na jednotlivé typy voleb, upravují volební kampaně a svěřují je pod kontrolu nového správního orgánu.

Hlavním účelem novelizace volebních zákonů je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní, především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami.

Všechny typy voleb kromě voleb do zastupitelstev obcí budou podle návrhů zákonů podléhat v zásadě stejné úpravě. V první řadě se počítá se zavedením limitů výdajů, které mohou kandidující subjekty vynaložit na volební kampaně.

V případě voleb do Poslanecké sněmovny nesmějí výdaje na kampaň přesáhnout osmdesát milionů korun. Pro volby do Senátu se počítá s limitem tři miliony korun. Pokud kandidát postoupí do druhého kola, může operovat s částkou o 750 tisíc vyšší. Výdaje na krajské volby nesmějí přesáhnout pět milionů korun na každý kraj. Volby do Evropského parlamentu budou omezeny částkou padesát milionů korun. Finanční omezení kampaní v případě volby prezidenta republiky zůstávají nezměněna. Nadále se počítá s částkou čtyřicet milionů korun pro první kolo volby a s dalšími deseti miliony korun pro kolo druhé.

Kandidující subjekty budou povinny zřizovat nejpozději ke dni zahájení kampaně transparentní volební účty. Přičemž veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, budou muset přes tyto účty procházet. Zároveň se na základě zkušeností s poslední prezidentskou volbou zavádí povinnost, aby nejpozději tři dny před volbami byly zveřejněny záznamy o osobách, které ve prospěch strany či hnutí uhradily výdaje za kampaň nebo jim poskytly finanční dary a bezúplatná plnění.

K větší transparentnosti volebních kampaní by měl rovněž přispět požadavek na informaci o zadavateli a zpracovateli při využívání velkoplošných reklamních ploch a komunikačních médií. Kandidující subjekty budou povinny označovat svoji volební inzerci včetně tzv. negativní volební kampaně. Současně bude zakázáno pro potřeby kampaně využívat radničního a krajského tisku. Vyloučeno je rovněž využití médií v držení právnické osoby, které je zcela nebo z části ve vlastnictví kraje nebo obce.

Kontrola financování bude nově svěřena novému správnímu úřadu, který bude dohlížet nad hospodařením stran a hnutí. Úřad bude projednávat přestupky a správní delikty a ukládat sankce za porušení pravidel financování volební kampaně. Například v případě anonymních kampaní bude možno uložit pokutu do výše 700 tisíc nebo dokonce jeden a půl násobku částky ceny takové kampaně. V případě překročení výdajových limitů kampaně by úřad postupoval obdobně. Pokuta by mohla dosahovat jeden a půl násobku částky, o kterou byl limit překonán.

Stejně jako u související novelizace zákona o sdružování v politických stranách a hnutích nelze předjímat podobu materiálu po připomínkovém řízení. I v tomto případě platí, že hnutí ANO bude těžko přistupovat na omezování volebních kampaní.