Život s GMO

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis z USA občanům, politikům a regulátorům ve Velké Británii a zbytku EU o rizicích geneticky modifikovaných plodin, který podepsalo více jak šedesát milionů Američanů.

Píšeme vám jako američtí občané, kterých se dotýká problematika geneticky modifikovaných (GM) rostlin, abychom se s vámi podělili o zkušenosti s těmito plodinami i s výsledným poškozením našeho zemědělství a s kontaminací našich potravinářských produktů.

V naší zemi představuje plocha, na níž se pěstují GM plodiny, asi polovinu orné půdy. Přibližně 94 % pěstované sóji, 93 % kukuřice a 96 % bavlny jsou GM. 

Spojené království a zbytek EU ještě musejí ke GM plodinám zaujmout takový postoj jako my, ale v současné době jsou pod obrovským tlakem ze strany vlád, biotechnologických lobbistů a velkých korporací, aby přijali to, co dnes považujeme za selhání zemědělské techniky.

Průzkumy ukazují, že 72 % Američanů nechce konzumovat geneticky modifikované potraviny a více než 90 % Američanů je přesvědčeno, že GM potraviny by měly být značeny. Obrovský veřejný mandát a úsilí, aby se naše federální vláda

i vlády států v rámci zlepšení regulace zasadily o značení GMO, jsou podkopávány velkými biotechnologickými a potravinářskými podniky s neomezeným rozpočtem a nepatřičně velikým vlivem.

Nežli zvážíte své možnosti, rádi bychom se s vámi podělili o naše — téměř dvacetileté — zkušenosti s GM plodinami ve Spojených státech. Věříme, že naše zkušenost poslouží jako varování, co se stane ve vašich zemích, pokud se vydáte v našich stopách.

Nesplněné sliby

GM plodiny byly připuštěny na trh s příslibem trvalého zvýšení produkce a snížení množství aplikovaných pesticidů. Nic z toho se ale nestalo. Podle nedávné zprávy americké vlády mohou být výnosy z GM plodin nižší, než z jejich nemodifikovaných ekvivalentů.

Zemědělcům se řeklo, že GM plodiny budou poskytovat vyšší zisky. Podle amerického ministerstva zemědělství je ale skutečnost odlišná. Rentabilita je velmi variabilní, a náklady na pěstování těchto plodin se rapidně zvyšují. GM semena nelze legálně uložit jako sadbu, což znamená, že zemědělci musí každý rok zakoupit nová semena. Biotechnologické společnosti kontrolují ceny semen, která stojí zemědělce třikrát až šestkrát více než konvenční semena. 

Spolu s obrovskými nezbytnými chemickými vstupy, ve srovnání s konvenčními plodinami, rostou náklady na pěstování GM plodin. Vzhledem k nepřiměřenému důrazu na geneticky modifikované plodiny nejsou již konvenční odrůdy osiva běžně dostupné, což pro zemědělce znamená menší možnost volby a kontroly nad tím, co pěstují.

Nejčastěji pěstované druhy GM plodin jsou známy jako „Roundup Ready“ plodiny. Foto OliBac, Flickr

Stává se, že zemědělci, kteří se rozhodli nepěstovat GM plodiny, zjišťují, že jejich pole jsou kontaminována geneticky modifikovanými plodinami v důsledku vzájemného opylování příbuzných druhů rostlin i smícháním GM a geneticky nemodifikovaného osiva během skladování. To je rovněž důvod, proč naši (američtí, poznámka překladatele) zemědělci ztrácejí vývozní trhy.

Mnoho zemí omezuje či úplně zakázalo pěstování či dovoz GM plodin. Tyto plodiny se staly zodpovědné za nárůst obchodních sporů, když bylo zjištěno, že dodávky obilí mohou být kontaminovány GM organismy (GMO).

GMO rovněž ovlivňují narůstající ekologický trh v USA. Mnoho ekologických zemědělců přišlo o smlouvy na ekologické osivo z důvodu vysoké úrovně kontaminace. Tento problém se zvětšuje a i do budoucna se očekává, že dále poroste.

Pesticidy a superplevele

Nejčastěji pěstované druhy GM plodin jsou známy jako „Roundup Ready“ plodiny. Tyto plodiny, zejména kukuřice a sója, byly geneticky upraveny tak, aby když se kultura postříká herbicidem Roundup — aktivní složkou je glyfosát — plevele zajdou, ale plodina roste.

To vytvořilo začarovaný kruh. Plevele se staly rezistentní vůči herbicidu, což nutí zemědělce zvyšovat jejich dávky. Vyšší aplikace herbicidů vytváří stále více „superplevelů“ a vede dále k vyšším dávkám herbicidů. Nedávný průzkum zjistil, že zemědělci, kteří v letech 1996 až 2011 použili Roundup Ready plodiny, aplikovali o 24 % více herbicidů než zemědělci, kteří pro stejnou kulturu použili nemodifikovanou výsadbu.

Pakliže zůstaneme u praxe Roundup Ready rostlin, můžeme očekávat, že množství herbicidu se bude v dohledné budoucnosti každoročně zvyšovat o 25 %.

Tento kolotoč pesticidů měl za následek, že se v posledních deseti letech v USA objevilo nejméně čtrnáct nových druhů plevelů rezistentních vůči glyfosátu, a více než polovina amerických farem má problémy s plevely resistentními proti herbicidům.

Biotechnologické společnosti, které prodávají GM osivo i herbicidy, navrhly řešení tohoto problému vývojem nových odrůd plodin, které budou schopny odolávat ještě silnějším a toxickým herbicidům, jako je 2,4-D a dicamba. Nicméně se odhaduje, že pokud by se tyto nové odrůdy schválily, mohlo by to zvýšit spotřebu herbicidu až o 50 %.

Poškozování životního prostředí

Studie ukázaly, že zvýšené používání herbicidu pro rostliny typu Roundup Ready je pro životní prostředí velmi destruktivní. Roundup například ničí klejichu hedvábnou (Asclepias syriaca), která je klíčovým zdrojem potravy pro kultovního motýla Monarch a představuje hrozbu pro další významný hmyz — včely.

Rovněž poškozuje půdu tím, že zabíjí užitečné organismy, které ji udržují zdravou a plodnou a zapříčiňuje tak nedostupnost rostlinných mikronutrientů. Bez zdravé půdy nemůžeme pěstovat zdravé rostliny.

O dalších druzích geneticky modifikovaných rostlin, které byly navrženy tak, aby vyráběly vlastní insekticid (např. „Bt“ bavlník), bylo prokázáno, že poškozují užitečný hmyz, včetně zlatooček, malých korýšů Daphnia i jiného vodního hmyzu a berušek.

Vedle toho rovněž roste odolnost vůči insekticidům v těchto rostlinách, což vytváří nové druhy odolného „superhmyzu“, vyžadujícího zvýšenou aplikaci insekticidů v různých fázích růstu, například na osivo před setím. Navzdory tomu byly schváleny nové Bt odrůdy kukuřice a sóji a brzy budou vysazeny.

Hrozba pro lidské zdraví

GM složky jsou všude v našem potravinovém řetězci. Odhaduje se, že 70 % zpracovaných potravin konzumovaných v USA bylo vyrobeno za použití geneticky modifikovaných surovin. Pokud bychom započítali výrobky ze zvířat krmených geneticky modifikovanými krmivy, byl by  tento podíl výrazně vyšší. Výzkum ukazuje, že Roundup Ready plodiny obsahují mnohonásobně více glyfosátu i jeho toxického produkt rozpadu AMPA, než normální plodiny.

Stopy glyfosátu byly nalezeny v mateřském mléce a moči amerických matek, i v pitné vodě. Hladina v mateřském mléce byla znepokojivě vysoká — asi šestnáctsetkrát vyšší, než povolená v evropské pitné vodě. Přenesena na děti prostřednictvím mateřského mléka nebo vody, používané při výrobě náhradního mateřského mléka, může představovat nepřijatelné zdravotní riziko pro kojence, protože existuje podezření, že glyfosát poškozuje hormony. Nedávné studie naznačují, že herbicid je toxický pro spermie. Podobně stopy Bt toxinu byly nalezeny v krvi matek a jejich dětí.

Před komerčním využitím nebyly GM potraviny testovány na lidech. Zdravotní dopady, které mohou mít tyto látky, cirkulující a usazující se v našem těle, nebyly zkoumány žádným vládním úřadem, ani společnostmi, které je vyrábějí.

Studie zvířat krmených geneticky modifikovanými potravinami a/nebo glyfosátem ale ukázaly znepokojující trendy, včetně poškození životně důležitých orgánů, jako jsou játra a ledviny, poškození tkání střeva a střevní mikroflóry, imunitního systému, reprodukční abnormality a dokonce nádory.

Vědecké studie upozorňují na potenciálně závažné problémy pro lidské zdraví, které se neočekávaly, když naše země poprvé připustila geneticky modifikované organismy. Ti, kteří by nám měli poskytovat ochranu, ale problémy dalekosáhle ignorují. Na místo toho úřady spoléhají na zastaralé studie a další informace financované a poskytované biotechnologickými společnostmi, které pomíjejí všechny zdravotní obavy.

Popírání vědy

Firemní věda je v ostrém kontrastu k závěrům nezávislých vědců. Téměř tři sta nezávislých vědců z celého světa vydalo v roce 2013 veřejné varování, že neexistuje žádný vědecký konsenzus ve věci bezpečného požívání geneticky modifikované potravy a že rizika, jak se ukázalo v nezávislém výzkumu, dávají „vážný důvod k obavám“.

Pro nezávislé vědce není snadné říci své mínění. Ti, kteří tak udělali, se potýkali s překážkami při zveřejnění svých výsledků, byli systematicky haněni vědci podporujícími GMO; bylo jim odepíráno financování výzkumu, a v některých případech byla ohrožena jejich práce a kariéra.

Kontrola dodávek potravin

Díky svým zkušenostem jsme pochopili, že genetické inženýrství výroby potravin nikdy neusilovalo o veřejné blaho, nasycení hladových, nebo že mělo za cíl podporovat naše zemědělce. Obdobné platí i pro výběr spotřebitele. Jedná se o soukromé podnikové řízení potravinového systému.

Tato kontrola se vztahuje na oblasti života, které hluboce ovlivňují naši každodenní pohodu, včetně bezpečnosti potravin, vědy a demokracie. Narušuje vývoj skutečně udržitelného zemědělství, šetrného k životnímu prostředí a zabraňuje vytvoření transparentní výrobě zdravých potravin pro všechny.

V současné době je celková potravinářská branže v USA, od výroby, distribuce, marketingu, testování bezpečnosti i spotřeby potravin, řízena hrstkou společností, z nichž mnohé mají obchodní zájmy v oblasti genetického inženýrství technologie. Vytvářejí problémy a pak nám předkládají takzvaná řešení. Jedná se o uzavřený, nepřekonatelný cyklus tvorby zisku.

My všichni musíme jíst, což je důvod, proč by se každý občan měl snažit pochopit tyto problémy.

Čas mluvit

Američané sklízí škodlivé dopady této riskantní a neprokázané zemědělské techniky. Země EU by měly vzít na vědomí: neexistují žádné dostatečně veliké výhody povstávající z geneticky modifikovaných plodin, aby kompenzovaly jejich negativní dopady. Úředníci, kteří nadále ignorují tento fakt, se dopustili hrubého zanedbání svých povinností.

My, níže podepsaní, sdílíme své zkušenosti a to, co jsme se dozvěděli, s vámi, takže si nepřejeme, abyste opakovali naše chyby.

Důrazně vás vyzýváme, abyste zabránili schvalování geneticky modifikovaných plodin, odmítli pěstování schválených plodin, odmítli dovoz a prodej krmiv a potravin určených k lidské spotřebě obsahujících GM, a vystupovali proti firemnímu vlivu na politiku, regulaci a vědu.

V případě, že Spojené království a zbytek Evropy se stane novým trhem geneticky modifikovaných plodin a potravin, bude naše vlastní úsilí o označování a regulaci GMO o to těžší, ne-li nemožné. Pokud naše snahy selžou, vaše pokusy nepřipustit GMO v Evropě se rovněž nezdaří.

Budeme-li ale spolupracovat, můžeme znovu vytvořit globální potravinový systém, zajistit zdravou půdu, zdravá pole, zdravé potraviny a zdravé lidi.

Původní článek obsahuje ještě řadu internetově nedostupných odkazů (poznámka překladatele).

Přeložil Milan Smrž.

  Diskuse
  TT
  February 20, 2015 v 14.54
  Díky!
  Je dobře, že je tento zásadní text přeložen.
  MK
  February 20, 2015 v 21.18
  GMO
  Není to tak úplně téma článku, ale u debat kolem GMO jsem si povšiml jedné věci:
  Diskuse jsou často postaveny na tom, že problémem GMO je samotná genetická změna. Nepochybuji, že se najdou takoví, kterým vadí i to, ale takový postoj se dá jen těžko objektivně vyargumentovat. Na rozdíl od skutečně závadných věcí o k o l o GMO. Kdybych měl pocit, že to je slaměný panák zastánců GMO, tak bych to ani nepsal, ale mám pocit, že se často najde někdo, kdo se tím strašákem hrdě stane, a nikdo ho nekoriguje, že to není to podstatné. Nehledě na to, že to odvádí od obecnější roviny těch problémů, které se netýkají jen GMO. Vlastně bych sám mohl prohlásit:
  Nejsem proti GMO. Jsem proti většímu používání hebricidů a jedů obecně, přímému i nepřímému korumpování vědců i představitelů státu, tím spíše proti jejich zastrašování, proti omezování drobných zemědělců.
  Jsem si jist, že tento postoj lze vyargumentovat mnohem lépe než:
  Jsem proti GMO v principu.
  Možná, že odpůrci GMO někdy svým přístupem tlačí své alespoň částečné spojence do vůči sobě nepřátelských postojů.