Závěry hradeckého sjezdu

Redakce DR

První slova tzv. bohumínské usnesení říkají, že „sjezd potvrzuje platnost závěrů hradeckého sjezdu“. Níže každému nabízíme ony závěry k přečtení.

Kdo jsme a co chceme

ČSSD je stranou, jejímž programem je hájení zájmů lidí práce. Jde o občany žijící ze své mzdy nezávisle na tom, zda je jejich práce duševní nebo fyzická. Jde o občany připravující se na tato povolání, i o ty, kteří jsou na odpočinku a žijí ze svého důchodu. Vedle zaměstnanců chceme podporovat i malé a střední podnikatele a také nezapomínáme na ty, kteří pracovat nemohou.

Základními body našeho programu, které chceme prosazovat jak v opozici, tak v případě našeho volebního úspěchu, jsou:

1. Podpora účasti zaměstnanců na řízení podniků, v nichž pracují, a to zejména formou zaměstnaneckého spoluvlastnictví. Domníváme se, že participace zaměstnanců na chodu jejich firem podstatně zvýší jejich motivaci a výkon, a tím přispěje k oživení naší ekonomiky.

2. Podpora malého a středního podnikání vytvářením podmínek, v nichž i podnikatel bez velkého počátečního kapitálu bude moci prokázat svoje schopnosti. Za vhodnou formu zde pokládáme zejména leasing, umožňující dlouhodobé krytí splátek z budoucích výnosů.

3. Obrana proti ekonomickým mafiím, začínajícím ovládat náš stát, a to zejména formou vyžadování, aby byl prokazován původ peněz při větších majetkových transakcích.

4. Obrana proti neúměrnému výprodeji již vytvořených hodnot do zahraničí, a to zejména formou zdanění převodu vlastnických práv zahraničním subjektům. Vstup zahraničního kapitálu musí nejen přinášet zisk investorům, ale přispívat i rozvoji naší země.

5. Státní investice do veřejného sektoru, tj. školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí, vědy a výzkumu a nekomerční kultury formou účelových subvencí, daňových úlev a vhodných úvěrových podmínek.

6. Rozvoj infrastruktury, tj. budování dopravních, energetických a informačních sítí, a to formou státních zakázek, otevírajících nové odbytové možnosti domácím podnikům.

7. Stabilizace zemědělství formou podpory družstevního i ostatních forem podnikání a ochrany domácích výrobců.

8. Vybudování promyšleného systému sociální pomoci formou podpory v případě nezaviněné nouze v jednotlivých fázích životního cyklu, od umožnění plného přístupu ke vzdělání přes organizaci veřejných prací a rekvalifikace pro dočasně nezaměstnané až k zajištění klidného stáří.

9. Zajištění bezpečného prostředí posílením policie a zpřísněním trestního postihu zejména pro recidivisty.

10. Zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje České republiky formou konkrétních celostátních i regionálních rozvojových programů, zasahujících až na úroveň jednotlivých obcí.

Pro dosažení těchto cílů chceme úzce spolupracovat s odborovými organizacemi stejně jako s organizacemi důchodců, hnutími na ochranu nájemníků i spotřebitelů. Vyzýváme všechny demokratické politické strany stojící dnes v opozici, aby se již nyní spojily do předvolební koalice formou nekomunistického, realistického bloku těch, kdo jsou ochotni mezi sebou spolupracovat. Toto spojení by umožnilo i vytvoření stínové vlády, obvyklé v demokratických zemích a společné propracování jasné, pozitivní alternativy vůči současné politice vládní koalice.

Co nechceme

ČSSD odmítá jak levicový, tak i pravicový extremismus. Naše zkušenosti se čtyřicet lety komunistické vlády nás vedou k rozhodnutí nespolupracovat s Komunistickou stranou Čech a Moravy (příp. její nástupnickou organizací) a nevstupovat s touto stranou do žádných koalic. Naše zkušenosti s arogancí moci, projevující se zejména u Občanské demokratické strany, a neslučitelnost programu této strany s naším programem, nás vedou k rozhodnutí být opozicí vůči pravicovému neokonzervativismu a vyhnout se proto takové spolupráci, která by mohla vést ke ztrátě naší vlastní tváře a k uvolnění prostoru v levé části politického spektra pro komunistickou stranu. 

Budeme aktivně vystupovat proti jakýmkoli pokusům obnovit v této zemi totalitní komunistický režim, proto nepřichází v úvahu žádná podoba naši spolupráce s KSČM. Stejně tak budeme vystupovat proti pokusům vrátit naši zemi do ještě vzdálenější minulosti, k principům sociálně a ekonomicky neodpovědného kapitálu a státu, které vedou jen k rozsáhlým krizím a sociálním otřesům. Snahy o oslabování politické demokracie a tendence k autoritativnímu režimu pod záminkou urychleného prosazování transformace společnosti pokládáme za naprosto nepřijatelné. Nejsme ochotni spolupracovat ani s extrémními silami pravice jako je Republikánská strana a Moravská národní strana.

Nesouhlasíme s dalším rozšiřování objemu restitucí, a to ani v případě bývalého majetku církví a majetku sudetských Němců, protože nelze dnes na účet našich spoluobčanů zcela odčinit tragedii minulosti. Nebudeme vyhledávat přívržence v řadách finančních spekulantů, do nichž dnes často vstupují příslušníci bývalých komunistických nomenklatur. Budeme aktivně bojovat proti všem mafiím, pokoušejícím se rozkrádat tento stát i proti všem projevům rasismu a antisemitismu.

Usnesení XXVI. sjezdu ČSSD, Hradec Králové, 1993