Vraťte církvím Ježíše Krista

Jiří Havel

Až dosud se principiálně restituoval pouze majetek fyzických osob, hranicí byl 25. únor 1948. Restituce v případech, kdy byla vydávána finanční náhrada, vycházela z historické ceny, která byla velmi nízká. To se v případě církevních restitucí mění.

Věci veřejné konečně uvěřily tomu, že když stát vydá církvím majetek dohromady za sto padesát miliard, nic tím neztratí a rozpočet tím vlastně ušetří, protože ročně bude o dvě miliardy menší. Zázrak! V souladu se zákonem o odškodnění církví dojde i ke změně zákona, který je vytesán pod sochou T. G. Masaryka u vchodu Poslanecké sněmovny.

V textu „T. G. Masaryk zasloužil se o stát“ bude doplněno: „ale kradl církvím majetek.“ Vládní koalice se nemůže dohodnout, zdali Masarykově soše budou doplněny tesáky tygra šavlozubého nebo nějaké kratší. Vláda také popírá, že své krédo, co bylo ukradeno, musí být vráceno, naplní ještě letos i obnovením nevolnictví. „Letos to nebude,“ řekl Blesku viditelně zklamaný Schwarzenberg, který nárokuje dvě stě tisíc duší.

Vracení majetku církvím v realitě ale nemá tak humornou polohu. Země se vydává na tenký led precedentu v jiných oblastech. Až dosud restituce vycházely z toho, že se principiálně restituuje pouze majetek fyzických osob a hranicí je 25. únor 1948. Církevní restituce prolamují nepochybně hranici v oblasti právnických osob. Restituce v případech, kdy byla vydávána finanční náhrada, vycházela z historické ceny, která byla velmi nízká. To se nyní mění. Církve dostanou víc.

Tak se mohou církevní restituce notně prodražit. S ohledem na princip rovnosti by mohly již finančně odškodněné osoby žádat, aby byla jejich kompenzace zvýšena podle principů, které stanovil parlament pro jiné osoby, tedy církve. To by jim české soudy mohly směle přiznat. Zároveň by ale mohly poukázat na zjevnou nerovnost různých právnických osob a přiznat i jim nárok odškodnění.

Konečně v případě církví není jasné, zdali se částečně neprolamuje historická hranice. Ale i kdyby se neprolamovala, stejně docházelo k zestátnění majetku především na základě zákonů přijatých před 25. únorem. Už nyní je právní hajitelnost této hranice nesnadná. Spravedlnost je dána jen datem, kdy na konfiskaci přišla řada. Prolomení hranice by znamenalo další nároky na státní kasu.

Sociální demokracie respektuje skutečnost, že by mělo dojít k vypořádání s církvemi a dořešení jejich financování tak, aby nadále byly mimo státní finance. Preferuje však formu vytvoření veřejného fondu, ze kterého by byly financovány potřeby církví i opravy historických památek, které církvím slouží. Právně by šlo o bezpečnější konstrukci s menšími finančními nároky. Vláda rozpočtové odpovědnosti má ovšem raději nákladný hazard.

  Diskuse
  July 6, 2012 v 11.30
  Když už autor článku v názvu píše o Kristovi, mohl jeho roli rozvinout. Mohl napsat, že "Kristus byl prvním revolucionářem světa, pravým zakladatelem socialistického hnutí. Jeho celé bytí bylo jediným plamenem nenávisti k bohatství a ke všemu, co bohatství představuje - k pýše bohatství, k nádheře bohatství a tyranii bohatství, který sám byl žebrákem a tulákem, člověk z lidu, společníkem krčmářů a nevěstek, který znovu a znovu, slovy nanejvýš zřetelnými, odsuzoval bohatství i jeho držení - "Neskládejte sobě pokladů na zemi! - Všecko, co máš, prodej a rozdej chudým! - Běda vám bohatým, nebo´t vy máte již potěšení svoje! - Amen, pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského!" Byl to ten, který nevybíravými slovy odsoudil vykořisťovatele své doby - "Běda vám, zákoníci, farizejové, pokrytci! I vám, vykladačům zákona, běda!" Ten, který vyhnal důtkami kupce a penězomence z chrámu, ten, který byl ukřižován - jen uvažte - pro pobuřování a rušení společenského řádu! A z tohoto člověka udělali velekněze majetku a šosácké počestnosti, božské placet všem hrůzám moderní obchodnické civilizace! Zhotovují se jeho zlacené podoby, vilní knězi mu pálí kadidlo a novodobí průmysloví piráti přinášejí své peníze, vyždímané z dřiny bezbranných žen a dětí, a stavějí mu chrámy a sedají v měkce čalouněných lavicích a poslouchají jeho učení, vykládané doktory zaprášené teologie"
  Něco takového v článku postrádám. A vcelku je zajímavé, jestli někdo ví, odkud pochází výše uvedená citace. Ta kniha je smutným mementem, toho, že levice je po 100 letech naivnější, než byla tenkrát.
  July 6, 2012 v 14.36
  Nevím, kdo to napsal, pane Ševčíku. Snad Masaryk?
  Ale líbí se mi třeba tohle: Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. /Martin Luther King/
  July 8, 2012 v 7.18
  Je to citát z knihy Uptona Sinclaira Džungle, též to vyšlo pod názvem Jatky. Pro neznalé doporučuji jako výborné čtivo, jednak se čtenář obeznámí s tím, kdo a jak zaplatil onen opěvovaný americký boom ze začátku 20. století a navíc se autorovi i přes jeho tehdejší mládí podařilo perfektně popsat fungování tehdejšího politického systému, který není příliš odlišný od dnešního, kdy bohatí ovládají politické strany - demokraty i republikány - a tak jim patří veškerá moc v zemi. Kdo nečetl, ať se do knihy pustí, nebude určitě litovat.
  July 8, 2012 v 16.28
  Tak už jste, pane poslanče, tam, kde nejde o majetek a jeho vracení. Jestli můžete, přimluvte se tam za české církve, aby je Pán Bůh ke zdravému rozumu přivoditi ráčil.