Demokracie závisí na vzdělanosti

Jiří Pehe

Z dat vyplývá, že stabilita demokracie závisí na míře vzdělanosti. Země s nejvyšším podílem vysokoškoláků jsou nejodolnější vůči populismu i dezinformacím. Vzdělávací politika Fialovy vlády tak ohrožuje podmínky, z nichž sama vychází.

Vzestup krajní pravice nebo nacionálních populistů souvisí s nižší odolností vůči dezinformacím nebo antidemokratické propagandě. Foto FB Vysoká škola života

Téměř v jakékoliv veřejné diskuzi o nástupu populismu a extrémismu v posledních letech nakonec padne otázka, co se dá proti tomuto trendu dělat. A odpověď je téměř vždy stejná: nejúčinnější obranou proti dezinformacím, konspiračním teoriím a víře v jednoduchá řešení složitých problémů, která nabízejí populisté, je vzdělání.

To může mít různé podoby: od pěstování vyšší míry mediální gramotnosti už na základních školách, přes lepší výuku historie a základů společenských věd na středních školách, až po lepší dostupnost vysokoškolského vzdělání. Ačkoliv je však důležitost vzdělání v odolnosti proti populismu a extrémismu všeobecně uznávána, řada zemí v tomto směru příliš nedělá.

Tak i u nás. Programová prohlášení různých vlád sice skoro vždy mluví vzletným jazykem o investicích do vzdělání a vědy, přičemž se zdůrazňuje důležitost vzdělání pro budoucnost a ekonomický rozvoj, v přetahované o financování různých rezortů se ale nakonec často šetří právě na financování školství.

Svědky této přetahované jsme byli nedávno, když ve snaze šetřit přišlo ministerstvo financí původně s návrhem osekat rozpočet pro školství o desítky miliard korun. Ministru školství se nakonec rozpočet pro školství podařilo vrátit alespoň na loňskou úroveň, podíváme-li se ale na strukturu rozpočtu, vidíme, že „zachráněné“ peníze půjdou především na platy učitelů na základních a středních školách. Financování vysokých škol tak bude dál stagnovat.

Podíl vysokoškoláků v populaci a demokracie

Nejrůznější data přitom zcela jasně ukazují, že existuje silná závislost nejen mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v celkové populaci a ekonomickým výkonem státu, ale také, o čemž se mluví méně, mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v celkové populaci a stabilitou politického systému.

Buďme konkrétní. Podle dat globálně operující společnosti Statista Platform za rok 2022 mají nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v EU Lucemburk a Irsko (46 procent), jež následuje Kypr, Litva, Švédsko, Norsko, Velká Británie a Belgie. Všechny tyto země se mohou pyšnit více než čtyřicetiprocentním podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci.

V rozmezí 30 procent až 40 procent se nachází Švýcarsko, Nizozemsko, Francie, Španělsko, Estonsko, Island, Finsko, Slovinsko, Dánsko. Litva, Rakousko a Řecko. Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí pod hranicí 30 procent mají všechny ostatní země EU.

Specifikem mezi zeměmi s podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí pod třiceti procenty je Německo, kde existuje silná poptávka po kvalitním odborném středoškolském vzdělání, které se však svojí kvalitou blíží tomu vysokoškolskému. Započítáme-li tuto skupinu, ocitne se Německo na evropské špičce.

V populaci České republiky je vysokoškolsky vzdělaných jen necelých 24 procent lidí. Slovensko a Maďarsko mají zhruba pětadvacetiprocentní podíl, Polsko 29 procent. Hůře než Česká republika na tom jsou v Evropě už jen Srbsko, Chorvatsko, Černá hora, Severní Makedonie, Turecko, Itálie a Rumunsko. Poslední tři jmenované země vykazují podíl vysokoškoláků v celkové populaci pod dvaceti procenty.

Už při zběžném pohledu na tato data je zřejmé, že téměř všechny země s vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí mají stabilní politické systémy. Pokud se v nich — kupříkladu v důsledku příliš velké migrace — vynořily silné krajně pravicové či nacionálně populistické strany, strany politického mainstreamu je dokáží buď izolovat, anebo kooptovat tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro samotný demokratický systém.

Relativně silné krajně pravicové strany mají mezi zeměmi, které vykazují vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, Švédsko, Finsko, Francie, Slovinsko a Rakousko. A též Německo, kde ovšem existují podstatné rozdíly v politických preferencích mezi jeho západní a východní částí. V těchto zemích dokážou v současnosti krajně pravicové strany buď významně ovlivnit politický diskurz, anebo jsou dokonce natolik silné, že je strany politického mainstreamu nemohou zcela izolovat při vytváření vlády.

Krajně pravicové nebo populistické strany najdeme samozřejmě i ve všech ostatních evropských státech s vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, jejich vliv je však vesměs slabý. Existuje též několik zemí s vysokou mírou vysokoškolsky vzdělaných lidí, kde slavila úspěchy nacionalistická politika stran politického mainstreamu. Kupříkladu Velká Británie během brexitu.

Obecně lze ale konstatovat, že země s vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci mají politické systémy stabilní. Problémy mají zejména země, které nezvládly masovou migraci.

Speciální pozornost si zaslouží Itálie. Ta má, se svými 17 procenty, mezi zeměmi evropského Západu, které patřily od počátku k jádru EU, zdaleka nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v celkové populaci. Možná nepřekvapivě je také jedinou západní zemí, kde momentálně vládnou nacionální populisti, postfašisti a krajní pravice. Její politický systém je dlouhodobě nestabilní a tíhne k extrémům.

Nejméně stabilní politické systémy v EU mají země, které zároveň mají nejmenší podíl vysokoškoláků v populaci. Vzestup krajní pravice nebo nacionálních populistů v nich přitom nesouvisí s přílivem migrantů, ale s nižší odolností vůči dezinformacím, antidemokratické propagandě nebo krajnímu nacionalismu.

Ve dvou z těchto zemí — v Maďarsku a Polsku — dokonce nacionální populisté vládnou, což se v západní části Evropy stalo, jak už bylo řečeno, jen v Itálii. V České republice nejsou populisté a krajní pravice momentálně v čele vlády, mají však silné postavení v parlamentu. Na Slovensku získaly tyto síly silné postavení po posledních volbách. Vlivné jsou i ve všech ostatních zemích východní Evropy, v nichž je podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí nízký.

Spojené státy

Zajímavou laboratoří, pokud jde o vztah mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci a politickou situací, jsou i Spojené státy. Ty jsou politicky silně polarizované.

Tato polarizace měla také zásadní vliv na prezidentské volby v roce 2016 a 2020. Největší podpora pro Donalda Trumpa, který měl během svého prezidentství silné antidemokratické tendence, přišla právě z tradičně červených států americké Unie. Tyto státy také mají největší podíl krajně pravicových či otevřeně rasistických hnutí.

Porovnáme-li převažující politickou orientaci v tom kterém státě unie s podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, je zřejmé, že nejvyšší podíly vysokoškoláků v populaci mají dlouhodobě „modré“ státy: Washington D. C., Massachusetts, Maryland. Tedy státy s více než padesátiprocentním podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí ve své populaci.

Mezi státy se 40 procenty až 50 procenty podílu vysokoškoláků na celkové populaci najdeme další převážně modré státy: New York, New Jersey, Colorado, Vermont, Washington, Virginii, New Hampshire. Většina států, které jsou v prezidentských volbách považovány za tzv. swing states, tedy za státy, které se mohou v různých prezidentských volbách přiklonit na tu či onu stranu, mají v populaci třiceti až čtyřiceti procentní podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí.

V podstatě všechny tradičně červené státy, vykazují menší než třicetiprocentní podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Na posledním místě najdeme Mississippi, v nichž je podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí stejný jako v České republice: 24 procent.

V tom, jak jednotlivé státy americké unie politicky fungují, hrají kromě vzdělání, stejně jako v Evropě, pochopitelně roli i další faktory. Kupříkladu to, zda v daném státě existují velká městská centra, nebo zda je více agrární, či naopak průmyslový. A stejně jako v Evropě se zde do politických preferencí promítají i historické tradice. Nicméně silná korelace mezi převažujícími politickými preferencemi a podílem lidí s terciálním vzděláním je zřetelná.

Globální srovnání

Tato závislost je ostatně jasná i v globálním měřítku. Přehledy zemí s nejvyššími podíly vysokoškolsky vzdělaných zemí vedou ty politicky nejstabilnější, ale i ekonomicky nejúspěšnější demokracie: Jižní Korea, Japonsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. První Jižní Korea má ve své populaci až 65 procent vysokoškoláků mezi 25 až 35 lety věku.

Těsný vztah mezi vzděláním a kvalitou demokracie je zřejmý i z nejrůznějších studií a žebříčků vzdělanosti v širším slova smyslu. Tedy ze studií a žebříčků, které odrážejí nejen počty lidí s ukončeným sekundárním nebo terciálním vzděláním, ale i obecně kvalitu a dostupnost vzdělání v různých zemích. I v nich vedou demokratické země, které jsou až na výjimky příklady stability a populistické a krajně pravicové politické síly v nich jsou spíše na okraji.

Je tedy zřejmé, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se bránit růstu populismu slibujícímu jednoduchá řešení tváří v tvář rostoucí komplexitě moderního světa a růstu krajní pravice, jsou investice do vzdělání. Jejich účelem by mělo být nejen zvýšení kvality vzdělání na všech úrovních, ale i otevření cest k získání terciárního vzdělání pro co největší počet lidí.

Česká republika v tomto ohledu přitom patří spíše k evropskému průměru. Pokud jde o počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, je v EU až na chvostu. Za to, že ve studiích a žebříčcích vzdělanosti v globálním měřítku naši zemi obvykle najdeme v první třicítce, vděčíme relativně dobré kvalitě a rozšířenosti středoškolského vzdělání, včetně odborných škol.

Ani systém středních škol, zejména gymnázií, ale v poslední době nedokáže uspokojit všechny zájemce, jak bylo zřejmé i v letošním roce. To je pro Českou republiku potenciálně špatná zpráva: na vysoké míře vzdělanosti totiž ve světě moderních technologií a mnohovrstevnaté komunikace závisí nejen ekonomický vývoj, ale také sama stabilita demokracie.

Diskuse
JP
October 7, 2023 v 11.25

Je to skutečně podivuhodná shoda okolností: v dnešním Právu vyšel článek Apoleony Rychlíkové, který jako kdyby byl svého druhu reakcí na téze Jiřího Pehe.

Její úvaha nese název "Je čas skončit se zachraňováním demokracie". Tento dozajista neobvyklý a provokativní postoj Rychlíková staví na jednu základní tézi: všechny tyto snahy o "záchranu demokracie" sugerují, jako by právě hodnoty západní (kapitalistické) civilizace byly non plus ultra, a že výhradně na nich by se všechno ostatní mělo poměřovat, zda je to dobré a správné (a tedy stojí za "zachraňování").

Sám přesně z tohoto důvodu činím výhrady proti této samozřejmé, nijak nereflektované adoraci tohoto způsobu demokracie už celá léta; vystoupení A. Rychlíkové tedy mohu pouze pozdravit. Nicméně jednu určitou výhradu musím proti jejím argumentům vyslovit: jak je to v táboře (radikální) levice zcela obvyklé, ona svou kritiku tohoto způsobu demokracie staví (a váže) jenom a pouze na sociální aspekt. V tom smyslu, že ti kteří jsou ve společnosti tohoto typu sociálně znevýhodněni, respektive zcela na dně, pak zákonitě nemohou mít nijak silnou vazbu na tu demokracii, která tuto sociální nerovnost (a nespravedlnost) umožňuje a toleruje.

To je sice sám o sobě oprávněný argument; ale principiální omezenost demokracie liberálního typu jde ještě mnohem hlouběji, zahrnuje mnoho více stránek existence člověka i celé společnosti; ale celý tento širší horizont daného problému i u A. Rychlíkové zůstává nepovšimnut.