Manželství pro všechny může stmelit společnost

Džamila Stehlíková

Manželství pro všechny páry včetně stejnopohlavních nikomu neublíží, nikomu nic nevezme, ale naopak mnoha lidem prospěje. Potřeby a zájmy lidí se od dob 19. století totiž značně změnily.

Odpůrci manželství pro všechny by si měli uvědomit, že každá lidská bytost má mít právo na uzavření sňatku s životním partnerem na základě hodnot lásky a vlastní svobodné volby. Má mít možnost založit rodinu se vší ochranou a všemi povinnostmi, které z toho vyplývají.

Mluvím o všech lidech bez ohledu na jejich sexuální orientaci, kterou si člověk nevybírá — rodí se s ní a nemůže ji ovlivnit. Odepírat gayům a lesbám realizovat se v lásce jako „manžel“ či „manželka“ znamená předem někoho vylučovat z instituce manželství, zacházet s ním, jako kdyby nebyl plnohodnotným občanem, zpochybňovat jeho svrchovanou lidskou důstojnost, součást samotného „lidství“.

Nikdo nemůže určovat lidem ve svobodné společnosti, koho mají milovat a v jakém svazku spolu mají žít.

Odmítání stejnopohlavních manželství v dnešní České republice pramení ze silné univerzalistické morálky, považující za legitimní pouze jeden model vícegenerační patriarchální rodiny z konce 19. století. Od té doby ovšem uplynulo víc než století. Potřeby a zájmy lidí se změnily, změnily se způsoby rodinného soužití, pokračování rodu, plození a výchovy dětí. Reálně existují různé druhy rodin.

Jelikož se mění způsoby faktického lidského soužití i výchovy dětí, instituce manželství by se měla rovněž měnit, aby stačila době, uspokojovala lidské potřeby a chránila také zájmy dětí, vyrůstajících ve stejnopohlavních svazcích. A bývají to i děti osvojené, které by jinak zůstaly bez rodiny v dětském domově.

Manželství pro všechny páry, včetně těch stejnopohlavních, nikomu neublíží, nikomu nic nevezme, ale naopak mnoha lidem prospěje, především dětem vyrůstajícím u rodičů stejného pohlaví. Děti rodičů stejného pohlaví mají mít stejná práva, mají mít bezpečný a zajištěný domov a nárok na právní ochranu jako ostatní děti.

Ve stejnopohlavních svazcích můžou vyrůstat i děti, které by jinak zůstaly bez rodiny v dětském domově. Foto Emily Walker

Je zodpovědností státu chránit zájmy všech dětí bez ohledu na to, v jaké rodině vyrůstají. Stát by měl zajistit právní prostředí a podmínky pro to, aby byly všechny české rodiny dostatečně právně chráněny, plnily své základní funkce a zapojily se do vytváření pozitivních společenských hodnot.

Manželství pro všechny je princip, který posílí soudržnost a stmelí společnost kolem klíčových a skutečně tradičních lidských hodnot spojených s manželstvím — lásky, spojení, péče o nejbližší a závazku. Vylučovat někoho z tohoto způsobu bytí, který je jedním ze základu lidství, je zcela bezdůvodnou diskriminací a prohlubuje příkopy ve společnosti mezi rodinami, s kterými zákon zachází různým způsobem.

Registrované partnerství je skvělá věc, ale není to manželství. Je to stav, který manželství napodobuje a evokuje pocit, že registrované partnerství ve srovnání s manželstvím je něčím méněcenným, statutem „druhého řádu“. Manželství dostupné pro všechny společnost stmelí a sjednotí v respektu ke stejným hodnotám lásky a péče o toho druhého.

Návrh uzákonit stejnopohlavní manželství podporuje 67 procent občanů České republiky. Poslanecká sněmovna zastupuje zájmy veřejnosti, a proto také věřím, že tento návrh podpoří.

    advertisment
    advertisment