Pozměňovací návrh poslance Klučky k cizineckému zákonu je protiústavní

Jan Gruber

Sněmovna se bude na konci týdne zabývat kontroverzní novelou zákona o pobytu cizinců. Rada vlády pro lidská práva kritizuje pozměňovací návrh poslance Václava Klučky k tomuto zákonu, neboť je v rozporu s českým i evropským právem.

Rada vlády České republiky pro lidská práva zásadně odmítá pozměňovací návrh poslance Václava Klučky (ČSSD) k novele zákona o pobytu cizinců. Rada je poradním orgánem vlády pro otázky ochrany lidských práva a základních svobod. Má pětadvacet členů z řad zástupců státní správy, občanské a odborné veřejnosti. Byla zřízena v roce 1998

„Tento návrh mění desítky ustanovení a znamenal by největší zásah do cizineckého práva za poslední desetiletí. Jednotlivá odůvodnění předloženého návrhu zcela postrádají zjišťování souladu s mezinárodními závazky České republiky a právem Evropské unie, statistické údaje či zhodnocení okruhu situací a právních vztahů, které regulují,“ píše se ve stanovisku Rady, které má Deník Referendum k disposici. 

Rada dále konstatuje, že některé části návrhu poslance Klučky jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, se závazky České republiky podle práva Evropské unie a mezinárodního práva. Podnět Rady bude na programu dnešního večerního jednání vlády.

Podnět Rady se dotýká čtyř problematických oblastí: vyloučení soudního přezkumu v řízeních o pobytech, omezení soudního přezkumu zbavení svobody cizinců, omezování práv rodinných příslušníků občanů České republiky na sloučení rodiny a neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek.

Legislativně bezvadný pozměňovací návrh

Rada konstatuje, že vyloučení všech rozhodnutí o nevydání, zrušení či neprodloužení platnosti povolení k pobytu ze správního soudnictví, je bezprecedentní zásahem do základních principů právního státu. Upozorňuje, že vyloučení soudního přezkumu je v rozporu s Listinou základních práv a svobod Evropské unie a Evropskou úmluvou o lidských právech.

Poslanec Klučka se naopak domnívá, že jím načtené změny by ulehčily fungování státní správy. „V případě negativních rozhodnutí se urychlí vycestování cizince z území České republiky. Ještě to shrnu více lidově. Tím, že čekáme na soudní rozhodnutí, se neustále prodlužují doby, kdy má dojít k opuštění republiky cizincem. A to je velký problém,“ řekl Klučka Novinkám.

Pozměňovací návrh nově stanovuje, že po propuštění cizince zaniká potřeba přezkumu rozhodnutí, na kterém bylo zbavení svobody postaveno, a předmětná řízení budou automaticky zastavena. Podle Rady omezování soudního přezkum zbavení svobody cizinců představuje snahu ministerstva vnitra a policie omezit dohled soudů nad vlastními postupy. Vyloučení přezkumu je dle Rady v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách.

Klučkův návrh dále podmiňuje právo na sloučení rodiny s občanem České republiky legálním pobytem rodinného příslušníka. Neumožňuje tedy cizincům, kteří na území České republiky pobývají bez pobytového povolení nebo na základě výjezdního příkazu, podat žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka. Rada konstatuje, že i toto navržené ustanovení je v rozporu s evropským právem.

Posledním kritizovaným bodem je neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek. Podle pozměňovacího návrhu by nově ministerstvo nitra nemělo posuzovat přiměřenost dopadů jeho rozhodnutí v případě uvedení nepravdivých údajů nebo předložení padělaných dokladů, případně dokladů, v nichž údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, či v případě pravomocného odsouzení pro spáchání úmyslného trestného činu. 

Rada se domnívá, že rušení pobytů z důvodu odsouzení pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, při kterých nemá být respektována zásada hodnocení proporcionality takového rozhodnutí, je porušením závazků České republiky v oblasti evropského i mezinárodního práva

Chovanec Klučkův návrh podporuje

Pozměňovací návrh poslance Klučky byl podle jeho vlastních slov připraven v úzké spolupráci s ministerstvem vnitra, které tímto způsobem obchází řádný legislativní proces. Což potvrdil i ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že si od pozměňovacího návrh slibuje zlepšení celého migračního systému. Sněmovní Výbor pro bezpečnost pozměňovací návrh již před několika dny schválil. 

Podle vyjádření ministerstva vnitra je upravený návrh zákona zcela v souladu s migrační politikou České republiky a přinese zlepšení celého migračního systému. „Jako zásadní vnímám, že návrh reaguje na současnou bezpečnostní situaci a je v souladu se závěry přijatého Auditu národní bezpečnosti,“ uvedl první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček s tím, že stát musí mít dostatečně efektivní nástroje v mezích práva k řádnému bezpečnostnímu prověření cizinců.

Poslanec Klučka svůj pozměňovací návrh, přestože jej Rada označuje za protiústavní a rozporný s evropským právem, stáhnout nehodlá. „Je to připraveno tak, aby to bylo legislativně bezvadné,“ řekl poslanec sociální demokracie. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka slíbil, že poslance a poslankyně před závěrečným čtením novely se stanoviskem Rady seznámí. Sněmovna se zákonem bude zabývat během svého pátečního jednání.