Komise opět upozorňuje na překračování imisních limitů v ČR

Vratislav Dostál

Evropská komise vydala upozornění, kterým vyzývá Českou republiku k urychlenému řešení znečištění ovzduší. Pokud plán pro splnění požadavků směrnice nepředloží, může jí hrozit žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Evropská komise vydala tzv. doplňující upozornění, ve kterém opět poukazuje na překračování imisních limitů a vyzývá Českou republiku k zavedení účinných opatření, která by omezila množství prachových částic (PM10) v ovzduší. Pokud ČR nepodnikne kroky ke zlepšení kvality ovzduší, musí počítat s tím, že Komise může vymáhat své požadavky u soudu. V případě, že by soud rozhodl ve prospěch Komise, hrozily by České republice vysoké pokuty.

Při vstupu do Evropské unie v roce 2005 začaly pro Českou republiku platit evropské směrnice, které mimo jiné stanovovaly i limity pro znečištění ovzduší prachovými částicemi. Tyto limity jsou v České republice dlouhodobě překračovány, zvláště v průmyslových oblastech Ostravska a Ústecka a ve velkých městech.

V roce 2013 zahájila Evropská komise řízení s Českou republikou kvůli porušování Smlouvy o fungování Evropské unie, a to právě kvůli překračování imisních limitů prachu. Komise opakovaně upozorňovala Českou republiku, že nedodržuje stanovené limity a že by měla zavést efektivní opatření, která by vedla v co nejkratším čase ke snížení množství prachových částic v ovzduší.

Postup Komise potvrzuje, že problém znečištění ovzduší je závažný a již ho dále nebude možné ignorovat. Organizaci Frank Bold se nedávno podařilo obhájit u soudu práva občanů žijících v nejvíce postižených oblastech. Krajský soud v Ostravě potvrdil, že Moravskoslezský kraj postupoval nezákonně, když nezavedl opatření pro snížení množství prachových částic v ovzduší, čímž porušil práva občanů na příznivé prostředí a na ochranu zdraví.

„Postup komise dokazuje závažnost situace přetrvávajícího překračování závazných limitů pro ochranu zdraví občanů. Evropský soud již několikrát potvrdil, že občané žijící v postižených oblastech mají právo od příslušných úřadů požadovat, aby byla přijata opatření ke zlepšení situace, a využít k tomu dostupných právních prostředků. Nedávné rozsudky z Ostravy následují tuto praxi,“ uvedla právnička Frank Bold Kristína Šabová.

V podobné situaci jako nyní Česká republika se v říjnu loňského roku ocitly i jiné státy Evropské unie, Španělsko a Řecko, a v únoru 2015 pak Polsko, Komise jim na navržení opatření pro zlepšení ovzduší dala lhůtu dva měsíce.

    advertisment