Ústecké ovzduší překročilo smogovou kvótu o devět měsíců dříve než loni

Vratislav Dostál

Znečištění ovzduší v Ústí nad Labem již vyčerpalo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Opakuje se tak situace z minulých let, kdy byly v Ústí překračovány limity pro z nečištění ovzduší prachem.

Znečištění ovzduší v Ústí nad Labem už vyčerpalo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Ústí se tak letos zařadilo společně s Mostem a Lomem mezí první místa v Ústeckém kraji, jejichž občané jsou nuceni dýchat ovzduší znečištěné škodlivinami více, než připouští platná směrnice o ovzduší.

Opakuje se tak situace z minulých let, kdy byly v Ústí překračovány limity pro z nečištění ovzduší prachem. Toto znečištění přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Oficiálně je povoleno překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ ale monitorovací stanice Ústí-město stačila překročit limit 36-krát už 14. března,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a připomněl, že v loňském roce byla v Ústí smogová kvóta vyčerpána až koncem prosince. „A za celý rok došlo k překročení 38x. Na druhou stranu například v roce 2011 vyčerpalo Ústí smogovou kvótu už počátkem března a za rok bylo dnů s překročeným limitem dvaasedmdesát,“ dodal.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Ústečané dýchají ovzduší zamořené škodlivinami tak, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší a ohrožuje zdraví obyvatel města. Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, která ovšem vypršela už v červnu 2011,“ připomněl Šuta.

V Ústí nad labem jsou dlouhodobě překračovány také limity pro znečištění rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. Roční limitní hodnota činí 1 ng/m3, v letech 2009 a 2012 tu byly naměřeny hodnoty dokonce o deset až osmdesát procent vyšší. Benzo-a-pyren je karcinogenní polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování v průmyslu, v lokálních topeništích i v automobilech.