Otevřený dopis ministru Podivínskému

Jan Chvátal

Zveřejňujeme otevřený dopis Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina určený ministru životního prostředí Podivínskému.

Vážený pane ministře, 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je krajně znepokojeno současnými kroky ministerstva, které řídíte, směřujícími k popření spolupráce s občanským sektorem při ochraně a tvorbě zdravého životního prostředí v České republice.

Dne 30. 10. 2013 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tradiční výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (občanských sdružení a obecně prospěšných organizací) podílejících se na ochraně životního prostředí v České republice. K překvapení všech neziskových organizací jsou jedinou oblastí podpory projekty na likvidaci černých skládek a celkový objem rozdělovaných finančních prostředků je pouze 4 mil. Kč.

Rádi bychom připomněli, jak výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací fungovalo v minulosti. Po řadu let sloužilo jako nástroj systematické každoroční podpory prospěšných aktivit občanského sektoru směřujících k ochraně a vytváření zdravého životního prostředí v České republice.

Zahrnovalo podporu celé škály témat, ve kterých občanský sektor dokázal účinně pracovat a zasazovat se o zlepšení našeho životního prostředí - od ochrany přírody a biologické rozmanitosti, přes oblast kvality životního prostředí a jeho vlivů na lidské zdraví, oblast odpadů, udržitelné energetiky a dopravy, až po environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, informování veřejnosti a ekoporadenství.

Příprava i realizace výběrového řízení probíhala transparentně, tematické zaměření výzev procházelo veřejným připomínkováním, byla stanovena smysluplná hodnotící kritéria projektů a tyto projekty byly posuzovány nezávislými hodnotiteli. V roce 2011 bylo ve výběrovém řízení rozděleno 20 mil. Kč. Tedy pětkrát více, než je plánováno v současnosti.

Jsme zaskočeni, že letošní vyhlášení výběrového řízení působí jako špatná karikatura v minulosti dobře fungujícího systému. Příprava výběrového řízení probíhala za zavřenými dveřmi, téma podpory a její nastavení neprošlo žádným veřejným připomínkováním.

Jakožto nestátní neziskové organizace jednoznačně nespatřujeme za hlavní a jedinou prioritu ochrany životního prostředí v České republice likvidaci černých skládek, a už vůbec nepovažujeme za hlavní a jedinou roli nestátních neziskových organizací činných v oblasti životního prostředí tuto likvidaci zajišťovat.

Je ostatně velmi pochybné, zda vůbec mohou nestátní neziskové organizace skládky likvidovat, když podle zákona pod hrozbou sankce mají tyto skládky odstraňovat pouze specializované firmy na náklady obce či jiného vlastníka pozemku.

Takřka současně vyhlášením výběrového řízení bylo podle informací z Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP dne 31. 10. 2013 zrušeno Oddělení dobrovolných nástrojů. Toto oddělení mělo na starosti prosazovat dobrovolné nástroje při ochraně a vytváření zdravého životního prostředí jako například vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), respektive environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) a mimo jiné také zajišťovalo spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, komunikaci s nimi a koordinaci jejich aktivit ze strany státu.

Nepodařilo se nám zatím dostat informaci, z jakých důvodů k rušení došlo ani kdo bude činnosti (některé vyplývající i ze zákonných požadavků nebo mezinárodních závazků) po zrušení tohoto odboru vykonávat. Tyto změny nás proto velmi znepokojují, působí netransparentně a nepřipraveně a není zřejmé, co se jimi zamýšlí. Propuštění některých schopných úředníků dobře znalých své agendy považujeme za chybu.

Vážený pane ministře, v právě skončených volbách jste kandidoval a stal se poslancem Parlamentu ČR za KDU-ČSL. Tato strana si jako hlavní heslo svého volebního programu dala „Dáme zemi do pořádku“. V oblasti životního prostředí se mimo jiné zavazuje k tomu, že bude prosazovat „zavedení ekologické výchovy ve všech školách“.

Neziskový sektor se ze své podstaty a svého poslání snaží maximálně napomáhat tomu, aby tato země „byla v pořádku“. SSEV Pavučina, založená v roce 1996, sdružuje 34 organizací, které se podstatnou částí své činnosti věnují právě ekologické výchově a pomáhají s její realizací na více než tisíci školách v celé ČR. Nemůžeme tuto činnost dobře vykonávat, aniž by ji ministerstvo podporovalo a aniž by zde existoval odbor, který spolupráci státu a občanského sektoru na obdobných aktivitách koordinuje.

Pane ministře, žádáme Vás o urychlené obnovení spolupráce Vašeho ministerstva s občanským sektorem při ochraně a tvorbě zdravého životního prostředí v České republice a o obnovení podpory prospěšným činnostem v celé šíři témat, na která se neziskové organizace specializují. Za tímto účelem Vás žádáme o schůzku se zástupci nestátních neziskových organizací.

Ing. Jan Chvátal

předseda SSEV Pavučina