ČSSD nechce vyvádět peníze z průběžného důchodového systému

ČTK, Jana Ridvanova

ČSSD nesouhlasí s důchodovou reformou, která by měla část peněz z důchodového systému převést do kapitálového spoření. To podle sociálních demokratů zvýší rozpočtový schodek.

Sociální demokraté jsou nadále proti vyvedení části peněz z průběžného důchodového systému do kapitálového spoření, jak navrhla takzvaná Bezděkova komise v návrhu reformy penzí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Nechceme důchodovou reformu, která bude znamenat vysoké schodky,“ uvedl Sobotka, podle kterého se také může projevit nedůvěra lidí v kapitálové spoření. Systém navrhovaný komisí, z něhož chce vycházet vláda, se podle Sobotky přežívá.

Bývalý ministr práce a sociálních věcí a expředseda sociálních demokratů Vladimír Špidla pro Deník Referendum tuto obavu zdůvodnil svými výpočty. „Když si vypočítáte, kolik by transakce převodu peněz z důchodového systému na kapitálové spoření stála, tak se dostanete k částce sedm set miliard až jeden bilion korun," uvedl Špidla.

Podle jeho názoru si totiž musíme uvědomit, že patnáct let se z tohoto systému nebude moci čerpat. „Navíc důchodci, kteří se ještě finančně nebudou podílet na tvorbě fondu, nezemřou ze dne na den, nicméně důchody se jim budou muset vyplácet, pokud vláda neplánuje jejich radikální snížení a vydávání potravinových lístků. O neefektivnosti tohoto plánu se již přesvědčilo Slovensko", doplnil Špidla v rozhovoru pro Deník Referendum. 

Proč tedy současná vláda trvá na plánu, se kterým mají naši sousedé tak špatnou zkušenost? Podle Vladimíra Špidly jde jednoduše o peníze pro soukromý sektor. „Správa současného systému stát přijde na tři procenta z rozpočtu. Navrhovaný plán však u srovnatelných systémů vytváří náklad dvanáct procent z vybraných peněz. A tyto peníze daňoví poplatníci zaplatí soukromým pojišťovnám," upřesnil bývalý eurokomisař.

„Jedná se o zavedení nového finančního produktu pro kapitálové trhy. Vláda tímto krokem navíc předá demokratickou moc státu finančním oligarchům. Vrhají se na jeden z posledních nekolonizovaných ostrůvků v České republice, a tím je tři sta čtyřicet miliard v důchodovém systému,“ řekl pro Deník Referendum Špidla.

V České republice se uvažuje o tom, že se část peněz z průběžného systému převede do fondů. Výpadek v průběžném systému by se měl nahradit zvýšením spodní sazby daně z přidané hodnoty.

Sociální demokraté také upozorňují na to, že koalice stále jen hovoří o tom, že se o reformě bude diskutovat. „Jsme připraveni vyslat odborníky už zítra,“ podotkl Sobotka.

Podle mínění ČSSD by měla být debata ve dvou kolech. Nejprve by zasedli straničtí experti, projednali návrhy stran a dalších odborníků. Výsledky by potom předložili stranickým lídrům, kteří by se na reformě buď dohodli, nebo ne.

  Diskuse
  MN
  November 28, 2010 v 9.2
  A dnes i Maďarsko
  Článek zřejmě vznikl ještě před rozhodnutím maďarského premiéra Orbána zrušit druhý důchodový pilíř. Orbán chce peníze z důchodových fondů vrátit zpátky do rozpočtu (což není jisté, zda se mu podaří). To je další pádný argument pro přehodnocení návrhu reformy naší vlády. Jako obvykle selhala naše televize. Této problematice by měl být věnován nejméně jeden pořad (vysílaný v hlavním vysílacím čase), kde by měly všechny důležité instituce (politické strany, vláda , odbory, odborná veřejnost) možnost se důkladně vyjádřit k této problematice, aniž by je moderátor po dvou větách přerušoval. Musím opět zmínit, kolik stovek hodin naproti tomu věnuje ČT jednostrannému objasňování života v naší republice před padesáti lety, a to většinou v hlavním vysílacím čase. Je zajímavé, že proti tomuto žádná demonstrace nevystupuje...
  ZS
  November 28, 2010 v 14.48
  Důchodová reforma
  Důchodová reforma
  Pravdivá premisa: Důchodovou reformou je třeba realizovat protože roste poměr počtu nepracujících důchodců (pobírající pouze starobní důchod z fondu SP) k počtu pracujících a pracujících důchodců (odvádějící platby do fondu SP).
  Někdo, kdo má důvěru veřejnosti, by měl jasně dokumen-tovat zda zvyšování tohoto poměru je způsobeno výlučně:
  a) malým počtem narozených dětí, a tedy zmenšujícím se počtem pracujících odvádějících platby do fondu SP
  b) nebo zvětšujícím se počtem pracujících, kteří neplatí platby do fondu SP (zatím co cca 500 000 potencionálních pracujících, kteří by do fondu SP platili, jsou nezaměstnaní).

  Je pravda, že objektivní počet pracujících, kteří neodvádí platby ze svých příjmů do fondu SP nic (většinou se jedná o občany z cizích zemí) nebo odvádí jen něco (většinou se jedná o občany ČR, kteří platí do fondu SP z příjmu rovnajícímu se minimální mzdě), se dá objektivně těžko zjistit. Počet takových pracujících je však zcela jistě okolo cca 500 000 pracujících.
  c) nebo zmenšujícím se počtem pracujících, v důsledku procesu globalizace (tedy stěhováním výroby do zemí s lacinější pracovní sílou), po případě v důsledku automatizace výrobních prostředků.
  Zvětšující se rozdíl mezi vyplácenou sumou starobních důchodu a sumou, která se vybere, je pravděpodobně vý-sledkem všech tří výše uvedených okolností. Abychom došli ke správnému výsledku rozdílu, je třeba odečíst renty, které se nesmyslně vyplácejí bývalým příslušníkům STB, policie a vojska. Tyto peníze jsou závazkem státu a s fondem SP nemají nic společného. Mimochodem: je snad normální vyplá-cet po 10-15 letech zaměstnání u policie či vojska doživotní renty?

  Pro správné hodnocení rozdílu mezi vyplacenou sumou a vybranou sumou je třeba mít na vědomí, že nemálo osob pobírající starobní důchod, pracuje nebo podniká, tety platí do fondu SP. Taková pracující osoba, z menší nebo větší části, si platí starobní důchod sama sobě.
  Dále je třeba definovat to čemu budeme říkat reforma dů-chodového systému. Dle mého názoru není důchodovou refor-mou nucení občanů, aby svoje vydělané peníze (po platbách do fondů SP a ZP a po zdanění) povinně odváděli peníze do jakéhokoliv fondu, ať fondu garantovaným státem nebo fondu soukromého.

  Pokud se většinově dohodneme, že nelze nikoho nikdy nutit k jiným povinným platbám než k těm, které platíme dosud a že tedy povinné vyvádění části plateb fondu SP do soukromých fondů nebude existovat, důchodová reforma může spočívat pouze:
  a) v parametrických změnách stávajícího průběžného systému
  b) v systémové změně, která by starobní důchod definovala (na příklad od roku 2030) jako nezrušitelnou důchodovou sociální dávku, která se bude vyplácet po splnění zákonem stanovených podmínek a jejíž výše bude:
  1) jednotná a definovaná jako (na. př.) 50% průměrné mzdy a po té upravovaná dle inflace
  2) nebo závislá na výši odvedených plateb, avšak s horní omezenou hranicí. Výše důchodu by opět byla upravovaná dle inflace
  3) atp
  Osoby s dostatečnými příjmy se na stáří vždy zajistí. Osoby s příjmy okolo dnešních 15 000Kč na dobrovolné spoření do fondů však nikdy mít nebudou. Nezbude jim nic jiného než spoléhat na upravený průběžný důchodový systém nebo na nově definovanou důchodovou sociální dávku a svoje děti.
  Důchodová reforma v podání politiků 118, spočívá v zakonném (povinném) odevzdání části svého výdělku do rukou bankov-ních oligarchů, kteří:
  1) s pravděpodobností rovnající se jistotě peníze v žádném případě nezhodnotí
  2) s velkou pravděpodobností je zcela nebo z části ukradnou (pardón, nevyjde jim podnikatelský záměr)
  Na závěr jedna otázka: proč stát nenabízí své dluhopisy přímo občanům, proč nechá vydělávat banky a ostatní bankovní instituce? Mnozí z občanů by raději uložili své našetřené prostředky do nákupu státních dluhopisů na dobu 5-10, než aby je měli uloženy v bankách, ať na termínovaných účtech nebo v akciích.
  MN
  November 28, 2010 v 17.49
  Dodatek k úvaze Z. Svobody
  K bilanci důchodového účtu:
  a) po mnohaleté masáži o tom, že mít děti je svobodné rozhodnutí, a změně životního stylu (singles, konzum, atd.), pochopitelně porodnost klesla. Přestože nejsem věřící, bylo by mi trapné se zachovat jinak, než moji předci, kteří vychovávali více dětí v nepředstavitelně horších podmínkách.
  b) údaje o snižujicích se odvodech se dají jistě dobře analyzovat. Je známo, že stále se zvětšující skupina OSVČ (1 milion lidí) platí významně nižší odvody ať z principu jejich stanovení nebo úmyslným snižováním základu daně (způsobů je mnoho). Dále přibývá lidí, kteří žijí z renty (pronájmy, podíly na zisku, kapitálové příjmy) a odvody vůbec neplatí (spoléhají na svůj majetek, který je zaopatří ve stáří). Toto je také jistě statisticky vyhodnotitelné. Další úbytek plátců je v rostoucím počtu studentů ve zcela neefektivních školách, které se rozmohly poté, co se ze školství stal byznys.
  c) tomuto odstavci moc nerozumím, samozřejmě osoby pracující na černo odvody také neplatí. Naproti tomu produktivita práce, která se s globalizací dále zvyšuje, by měla snadněji zabezpečit zvětšující se skupinu seniorů. Proč tomu tak není spatřuji ve stále nerovnoměrnějším rozdělování bohatství (např. v USA za posledních 20 let reálná mzda prakticky nevzrostla, proč asi?).
  Všeobecně, působením rádia a televize klesla důvěra k stávajícímu důchodovému systému, což zákonitě vede k jeho krizi.
  Analytické komise odborů resp. opozičních stran by se měly příslušnými daty zabývat, vyhodnotit je a závěry co nejdříve předložit veřejnosti. Speciálně odbory by se měly podrobně zabývat zcela nevyváženým fiskálním statusem zaměstnanců a stále více podporovanou skupinou živnostníků a podnikatelů. Je třeba odmítnout klišé o závisti a trestu za úspěch.
  Každopádně současné neoliberální investiční kasino, kterému se říká tržní ekonomika, navíc při ubývajících přírodních zdrojích, těžko dokáže zajistit lepší budoucnost populace.
  November 29, 2010 v 7.0
  ad c)
  Pane Miroslave Nováku, odstavci c), který poukazuje na vliv globalizace, rozumím takto:
  1. globalizace působí, že naše tradiční výroby (textilní, obuvnická, sklářská,...) jsou postupně rušeny a lidé v nich zaměstnaní končí jako nezaměstnaní nebo v nově zřizovaných montovnách, nebo po rekvalifikaci v jiných dosud běžících výrobách, nebo jako OSVČ nebo v neziskovém sektoru.
  Jako OSVČ nebo v neziskovém sektoru odvádí méně než ve výrobě, jako nezaměstnaní neodvádí nic.
  2. Ale i montovny u nás mají jen dočasné trvání, jejich majitelé je stěhují za levnější pracovní silou, takže zde zaměstnaní lidé se pak stanou nezaměstnaní, čili neplátci nebo se zařadí do skupiny těch, kteří platí méně než dřív (viz ad 1.).
  3.Modernizací výroby, její automatizací přijde část zaměstnanců o práci, čili plátců do sociálního systému ubude, pokud tito nenajdou uplatnění jinde...
  Děkuji redakci Referenda, panu Zdeňku Svobodovi i panu Miroslavu Novákovi za jejich analýzu a výborný podklad, pro další náměty, aby svojí srozumitelností, přesvědčivostí a ohledem na všechny skupiny obyvatel užívajících důchodový systém předčil podklad vyhotovený Bezděkovou komisí, jež zohledňuje převážně zájmy majitelů penzijních fondů a globálních kapitalistů, jak přesvědčivě analyzuje Vladimír Špidla.
  SH
  December 6, 2010 v 19.56
  Penzijní fondy.
  Politika penzijních fondů je podvod. Za čtyřicet let aktivního života do nich každý odevzdá prostředky, které nikdy nedostane zpět. Jen díky inflaci z první stokoruny, kterou do fondu uloží, zůstane za 40 let tak dvě koruny padesát. Za tu dobu navíc budou dva politické převraty, dvě měnové reformy a jedna válka. V nich fond přijde o všechno.