Výzva k dodržování práv Ujgurů a dalších národnostních menšin v Číně

Otevřený dopis

Zveřejňujeme dopis českých a slovenských akademiků a osobností veřejného života, jímž vyzývají k uzavření převýchovných táborů pro Ujgury a další menšiny a k dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv v Čínské lidové republice.

My, níže podepsaní představitelé akademické obce, veřejného života a občanské společnosti v České a Slovenské republice, vyjadřujeme u příležitosti dnešního 70. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv své znepokojení nad rostoucím porušováním lidských práv v Čínské lidové republice, jejímž nejkřiklavějším příkladem je narůstající represe Ujgurů a dalších menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

V souvislosti s posilujícími nedemokratickými tendencemi v dalších státech považujeme vývoj v Sin-ťiangu i celkové autoritářské směřování ČLR pod vedením generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga za vážný celosvětový problém, který je v rozporu s univerzálními hodnotami, k nimž se svým podpisem a členstvím v Radě pro lidská práva Organizace spojených národů hlásí i sama Čínská lidová republika, a tedy i s hodnotami, na kterých po překonání minulých období nesvobody a porušování univerzálních lidských práv spočívá česká a slovenská společnost a státnost. Za znepokojující považujeme zejména:

 1. Pod Si Ťin-pchingovým vedením se ČLR usilovněji než v minulosti snaží předefinovat pojetí lidských práv směrem k normalizaci a mezinárodnímu akceptování současného stavu lidských práv v ČLR jako plnohodnotné alternativy hodnot vyjádřených Všeobecnou deklarací lidských práv a ochraňovaných Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními orgány. Takové pojetí lidských práv, jež popírá jejich univerzální platnost a přiznává vládám právo je definovat podle svých potřeb, ohrožuje ve svých důsledcích také práva a svobody občanů jiných zemí. Jsme znepokojeni soustavnými snahami Komunistické strany Číny ustavit její pojetí lidských práv a autoritářské zřízení jako rovnocennou alternativu univerzálních lidských práv v Organizaci spojených národů a v dalších mezinárodních organizacích.
 2. V Čínské lidové republice tyto snahy vedou k rostoucímu omezování práv národnostních a náboženských menšin, občanské společnosti, akademické a umělecké obce, médií a dalších společenských skupin. Pro účely kontroly společnosti a omezování lidských práv je zneužíván technologický pokrok a je dále posilován autoritářský charakter politického systému ČLR. Považujeme za politováníhodné, že pod vedením Komunistické strany se Čína vzdaluje univerzálním hodnotám Všeobecné deklarace lidských práv i Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jejichž je signatářem.
 3. Alarmující je represe Ujgurů, Kazachů a dalších muslimských menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang sílící od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012, a zejména od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkce oblastního stranického tajemníka. Jsou zde potlačována politická, náboženská a kulturní práva obyvatel zaručená čínskou ústavou, jsou zaváděny metody policejního státu a digitální diktatury a obyvatelstvo je masově politicky indoktrinováno. Odsuzujeme zejména uvěznění několika set tisíc lidí v politických převýchovných táborech, kde dochází podle věrohodných zpráv kromě politické indoktrinace i k mučení a úmrtím vězňů. Systematicky zadržováni nebo vězněni jsou přední ujgurští intelektuálové, například Ilham Tochti, Rahile Dawut, Tašpolat Téjip, Abdurehim Héjit, Abduqadir Džalalidin, Perhat Tursun, Tahir Talip a další. Domníváme se, že orgány Čínské lidové republiky tím zásadně porušují zájmy svých občanů a soužití etnických skupin.
 4. Represi Ujgurů a dalších menšin v Sin-ťiangu realizují orgány Čínské lidové republiky pod záminkou zveličeného nebezpečí náboženského extremismu a etnického separatismu údajně ohrožujícího stabilitu Sin-ťiangu a celistvost Číny. Kontrolu nad Sin-ťiangem však Peking posiluje za účelem upevnění moci a kvůli jeho strategické poloze a nepostradatelnosti pro energetickou bezpečnost, mezinárodní konektivitu a zahraniční politiku Čínské lidové republiky, například pro strategii Pás a cesta. Považujeme za nepřijatelné, že pod záminkou spolupráce se světovým společenstvím a pod záštitou ideálů vzájemného porozumění a výměny hodnot se Čína dopouští drastického porušování lidských práv svých občanů v Sin-ťiangu i jinde.
 5. Znepokojuje nás, že pod Si Ťin-pchingovým vedením Čínská lidová republika stále asertivnějšími metodami prosazuje své nároky ve sporných pohraničních oblastech a vůči Tchaj-wanu, podporuje jiné nedemokratické státy a snaží se oslabit politické systémy i společnosti demokratických zemí. Domníváme se, že toto působení Komunistické strany Číny je ohrožením liberálních hodnot v mezinárodních vztazích a představuje bezpečnostní hrozbu i pro Českou a Slovenskou republiku.

V souvislosti s dnešním 70. výročím vzniku Všeobecné deklarace lidských práv a v návaznosti na další iniciativy za uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení represe Ujgurů a dalších menšin vzešlé například ze strany Evropského parlamentu, zákonodárců Kongresu USA, výboru i expertů Organizace spojených národů, velvyslanců patnácti demokratických zemí v Pekingu, Rady americko-islámských vztahů, světové akademické obce, Svobodné univerzity v Bruselu, frankofonních sinologů i od dalších angažovaných jednotlivců vyzýváme:

 1. orgány Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a Čínské lidové republiky, jmenovitě tajemníka oblastního výboru Komunistické strany Číny Čchen Čchüan-kuoa a generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga, k neprodlenému propuštění všech osob zadržovaných v politických převýchovných táborech, k ukončení represivní politiky v Sin-ťiangu, Tibetu a jiných menšinových oblastech a k dodržování politických, náboženských a kulturních práv občanů Čínské lidové republiky všech národností,
 2. státní orgány Slovenské a České republiky, aby se připojily ke snahám definovaným ve výše zmíněném legislativním návrhu zákonodárců Kongresu USA a v dalších iniciativách a na domácí i mezinárodní úrovni usilovaly o prosazení účinných opatření k obnově základních práv a svobod v Sin-ťiangu, včetně případných sankcí proti jednotlivcům i organizacím uvnitř Čínské lidové republiky, které se podílejí na represi Ujgurů nebo jiných občanů Číny, a proti pachatelům zločinů proti lidskosti podle mezinárodního práva a mezinárodních úmluv Organizace spojených národů,
 3. státní orgány a ekonomické subjekty České a Slovenské republiky, aby ukončily spolupráci se státními i nestátními aktéry uvnitř i mimo Čínskou lidovou republiku, které se podílejí na represi Ujgurů a dalších občanů Číny, například se státními podniky a technologickými firmami podílejícími se na digitální diktatuře v Číně, a aby svou účast v mezinárodních iniciativách Čínské lidové republiky typu Pás a cesta podmiňovaly uzavřením převýchovných táborů v Sin-ťiangu a dodržováním lidských práv občanů ČLR všech národností,
 4. státní orgány Slovenské a České republiky, aby v Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizacích bezvýhradně prosazovaly univerzalitu lidských práv a požadovaly jejich dodržování v Čínské lidové republice, a aby se zasadily o neprodlené uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení všech dalších podob represe Ujgurů, Tibeťanů a ostatních občanů Číny,
 5. orgány České a Slovenské republiky, aby navázaly na postoj čtrnácti demokratických zemí včetně České republiky, které 6. listopadu 2018 během Univerzálního periodického přezkumu v Organizaci spojených národů kritizovaly stav lidských práv v Čínské lidové republice, a aby i v budoucnu českou a slovenskou zahraniční politikou usilovaly o prosazení univerzálních lidských práv v Číně,
 6. státní orgány, ekonomické subjekty, akademické instituce, veškeré další aktéry i širokou veřejnost Slovenské a České republiky, aby při spolupráci a komunikaci se státními i nestátními orgány a institucemi Čínské lidové republiky apelovaly na dodržování univerzálních lidských práv,
 7. státní orgány České a Slovenské republiky, aby usnadnily udělování politického azylu oprávněným žadatelům z Čínské lidové republiky a nedopustily jejich repatriaci,
 8. státní orgány a nevládní organizace Slovenské a České republiky, aby posílily podporu a vzdělávání v oblasti lidských práv, demokracie, občanské společnosti a mediální gramotnosti, a aby podporu těchto hodnot posílily i ve svých zahraničních rozvojových programech.

V Praze a Bratislavě, 10. prosince 2018

Iniciátoři:

Prof. Martin Slobodník, PhD., sinolog a tibetolog, Bratislava

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka, Praha

Martin Hála, Ph.D., sinolog, Praha

Dr. Jarmila Ptáčková, sinoložka a tibetoložka, Praha

Seznam všech signatářů:

Prof. Martin Slobodník, PhD., sinolog a tibetolog

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka

Martin Hála, Ph.D., sinolog

Dr. Jarmila Ptáčková, sinoložka a tibetoložka

PhDr. Grigorij Mesežnikov, politológ

Mgr. Anna Zádrapová, sinoložka

Doc. Lukáš Zádrapa, Ph.D., sinolog

Filip Jirouš, sinolog

Kateřina Procházková, novinářka, Sinopsis.cz

Doc. PhDr. Martin Bútora, sociológ

Helena Tužinská, PhD., etnologička

Mgr. Jakub Otčenášek, odborný asistent VŠ

Bc. Václav Valtr, sinolog

Daniel Pastirčák, teológ

Prof. PhDr. Darina Malová, PhD., politologička

Prof. Jozef Bátora, PhD., politológ

Mgr. Zbyněk Mucha, tibetolog a indolog

Mgr. Karina Kapounová, sinolog

Prof. Dr. Peter Zajac, DrSc., literárny vedec

Mgr. Jozef Miškolci, PhD., vysokoškolský pedagóg

Bc. Dominika Soukupová, sinolog

Mgr. Filip Lexa, sinolog a indonésista

Mgr. Kateřina Gajdošová, sinolog

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., jazykovedkyňa

JUDr. Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva

Mgr. Jitka Crosnier Leconte, překladatelka

Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., ekolog

Robert Kanócz, Ph.D., vysokoškolský pedagog

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., vysokoškolský pedagóg

Michal Havran, teológ a publicista

Mgr. Jakub Čejka, indolog a student tibetanistiky

Magdalena Slezáková, novinářka

Jiří Holba, Ph.D., buddholog

Mgr. Martin Hanker, tibetanista

Prof. Valér Mikula, CSc., literárny vedec

Fedor Blaščák, filozof a aktivista

Mgr. Monika Filipová, PhD., sinologička

Daniel Soukup, Ph.D., literární vědec

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., informatik, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně

Alexandra Alvarová, komunikační specialista

Bronislav Ostřanský, islamolog a arabista

Zuzana Wienk, aktivistka

Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ

Martin Lavička, M.A., sinolog

Ing. Jana Slobodníková, ekonómka

Táňa Fischerová, Český helsinský výbor

PhDr. Vladimír Liščák, CSc., sinolog

Saša Dlouhý, producent a dokumentarista

Ivo Hucl, básník

Mgr. Kateřina Cidlinská, socioložka

MgA. Kryštof Pešek, elektronický umělec

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater

Doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., evanjelický teológ

Jiří Boreš, divadelník a signatář Charty 77

Karolína Babická, právnička

Jan Lipavský, poslanec Parlamentu ČR za Piráty

Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha

Kamila Hladíková, PhD., sinoložka

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., politológ

Daniel Milo, analytik, GLOBSEC

Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.

Jakub Koláček, arabista, sociolog a výzkumný pracovník

Anna Janská, novinářka, Deník N

Martina Varkočková, Ph.D., výzkumnice mezinárodních vztahů

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., religionista

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., filozofka

Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD., politologička

Jakub Stránský, učitel ZŠ

Daniel Herman, místopředseda KDU-ČSL

Jan Sládek, Ph.D., sociolog a proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Martin Bedřich, ředitel nakladatelství Portál

Petr Felčer, překladatel a arabista

Pavol Sibyla, Progresívne Slovensko

Boris Strečanský, občiansky aktivista

Juraj Hipš, environmentalista

Dr. Anna Sehnalova, tibetanistka, University of Oxford a Ruhr-Universität Bochum

Lubomír Ondračka, indolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Marek Uhlíř, projektový manažer

Ján Budaj, poslanec NR SR

Mgr. Dagmar Füle, dramaturgička

Ing. arch. Rudolf Žákovský, architekt

ThDr. Miroslav Kocúr, SSL., PhD., teológ a pedagóg

Mgr. Filip Vagač, občiansky aktivista

Rachel Mikos, mongolistka

PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D., mongolistka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., politologička

Mgr. Diana Fabiánová, dokumentaristka, riaditeľka medzinárodného filmového ľudskoprávneho festivalu Jeden svet

Mgr. Petr Kučera, výzkumník a radní na Praze 1

Mgr. Miroslava Bobáková, PhD., etnologička

Mgr. Jonáš Vlasák, mongolista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Branislav Makúch, mongolista

Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000

Bc. Patrik Felčer, překladatel

Bc. Tomáš Pšenčný, pedagog

Prokop Singer, student a publicista

Filip Singer, fotograf

Petr Štěpánek, předseda Zelených, starosta Prahy 4

Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených, starostka Mníšku pod Brdy

Petra Jelínková, 2. místopředsedkyně Zelených, tlumočnice

Karolína Žákovská 3. místopředsedkyně Zelených, zastupitelka Ústí nad Labem

Jenda Perla, člen předsednictva Zelených a komunikační expert

Vít Masare, člen předsednictva Zelených, spolupředseda Zelených v Praze, odborný asistent radního Prahy 1

PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D., íránistka

František Kopřiva, poslanec Parlamentu ČR za Piráty

Rostislav Valvoda, lidskoprávní aktivista

Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR za TOP09

PhDr. Viktor Bielický, Ph.D., arabista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PhDr. Milan Žonca, Ph.D., hebraista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., arabista, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Daniel Berounský, Ph.D., tibetolog

Matej Medvecký, občiansky aktivista

Lukáš Rychetský, zástupce šéfredaktora A2

Josef Šlerka, studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Jitka Černošová, sinoložka

Výše uvedených 115 signatářů podepsalo výzvu k 9. 12. 2018. Aktuální seznam signatářů a další informace naleznete zde.