Vítězství agrolobby v přímém přenosu

Pavel Poc

Ministři členských zemí minulý týden hlasovali v odvolacím výboru o autorizaci glyfosátu, aktivní složce mnoha herbicidů včetně známého Roundupu. Rozhodli se upřednostnit pohodlnost před lidským zdravím, komentuje rozhodnutí Pavel Poc.

Glyfosát je v současnosti nejpoužívanější aktivní látkou v herbicidech na světě. Přípravky obsahující tuto účinnou látku se v Evropě nejčastěji využívají v zemědělství, lesnictví, v rámci úprav parků, na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách.

Nadužívání glyfosátu v zemědělství má devastující vliv na živočichy a na biodiverzitu zemědělské krajiny. Jeho zbytky byly zjištěny ve vodě, půdě, potravinách a nápojích, dokonce i v lidské moči. Členské státy bohužel nakonec nerespektovaly námitku Evropského parlamentu ani Evropskou občanskou iniciativu za zákaz glyfosátu a rozhodly o autorizaci pozitivně, byť na kratší dobu, než Evropská komise původně navrhovala.

V roce 2015 uveřejnila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) studii označující glyfosát za karcinogenní látku. Evropská agentura pro bezpečnost potravin naopak tvrdí, že jí dostupné studie karcinogenitu glyfosátu nepotvrzují. Ukázalo se však, že stanovisko Evropské agentury mohlo vycházet ze zmanipulovaných studií, a dokonce že některé studie mohly být z posouzení účelově vyřazeny.

Členské státy by v ideálním případě měly naslouchat obavám svých občanů. Bohužel se ukázal pravý opak. Zástupci jednotlivých zemí měli na stole nejen mnoho vědeckých stanovisek o negativním dopadu glyfosátu na lidské zdraví a jeho potenciální karcinogenitě, ale také 1,3 milionu podpisů evropských občanů pod

iniciativou pro zákaz této nebezpečné látky. Dostalo se k nim i stanovisko Evropského parlamentu, které mělo podporu napříč politickým spektrem.

Nic z toho evidentně nebylo bráno v potaz a odvolacím výborem prošla takřka bezpodmínečná autorizace glyfosátu na dalších pět let. Návrh Evropského parlamentu, který obsahoval okamžitý zákaz neprofesionálního používání a jasně daný phase-out, byl tedy v tomto ohledu mnohem ambicióznější. Je skandální, že jeho pozici nevzaly členské státy vážně. V rámci pravidel projednávání ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva Komise mohla přijmout odpovědný přístup a zohlednit parlamentní usnesení.

Evropská komise a zástupci členských států se rozhodli nerespektovat Parlament, nerespektovat evropskou občanskou iniciativu a prosazovat svůj původní návrh. Pokud je tohle v souladu s nařízením o komitologii, musíme jej co nejdříve změnit. Je třeba říci, že pětileté prodloužení je stále lepší varianta než původně navržených patnáct let, nicméně celý postup vrhá vzhledem k podezřením vyvolaným kauzou Monsanto papers stín na rozhodovací procesy při schvalování přípravků na ochranu rostlin obecně.

Často dostávám otázku, zda za glyfosát existuje plnohodnotná náhrada. Neexistuje a ani to není třeba. Glyfosát totiž samozřejmě nahrazen být může, ovšem vždy specificky pro daný účel, a to buď agrotechnickými postupy, fyzikálními metodami nebo jinými přípravky. Pole lze proti plevelu ošetřit tradiční orbou. Plevely v dlažbě lze odstranit termicky, pro předsklizňové vysoušení, takzvanou desikaci, ke které je glyfosát zneužíván, dnes existuje řada jiných přípravků.

Na odstranění dvouděložných plevelů lze použít selektivní herbicidy. Pokud potřebujeme zničit veškerou zelenou vegetaci, lze použít přípravky na bázi například kyseliny pelargonové. Cena za používání glyfosátu je naše zdraví — a to je cena

příliš vysoká, než abychom ji platili kvůli vlastní pohodlnosti.