Ochránci přírody žalují stát za znečištěné ovzduší

Vratislav Dostál

Občanské spolky vyzývají ministerstvo životního prostředí k přepracování Programu zlepšení kvality ovzduší. Požadují, aby jasně vymezil opatření a stanovil časový plán i priority, které by kvalitu ovzduší skutečně zajistily.

Občanské sdružení Čisté nebe ve spolupráci s Frank Bold podalo žalobu na ministerstvo životního prostředí. Domáhají se zrušení Programu zlepšení kvality ovzduší, který podle nich nevede k dostatečné ochraně ovzduší.

Program zlepšení kvality ovzduší podle zástupců sdružení není dostatečně konkrétní, neobsahuje dostatečná opatření ke snížení znečištění ovzduší, ani řádný časový plán. Přesto ministerstvo stanovilo, že znečištění ovzduší konkrétně na Ostravsku klesne na zákonný limit nejpozději v roce 2020.

„Řadu kroků stát již dokonce podnikl bez ohledu na existenci programu, například výměnu domácích kotlů nebo výstavbu obchvatů. To však vzhledem k neustálému překračování imisních limitů nestačí,“ tvrdí ochránci.

Resort v reakci pro ČT24 uvedl, že program tvořily odborné skupiny, jejichž součástí byli také zástupci ekologických organizací či univerzit. Plán je podle ministerstva v souladu se zákonem a povede ke zlepšení ovzduší. K žalobě proto není podle ministerstva důvod.

Občanské sdružení se přesto domáhá přepracování a vydání nového programu, který jasně vymezí kroky a opatření, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, a stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority.

„Jsme přesvědčeni, že zrušení programu nebude mít žádné negativní následky. Opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez programu. Podle odborníků navíc z vyhodnocení vlivu programu na životní prostředí vyplývá, že stanovený termín 2020 je nereálný,“ vysvětluje Anna Plošková ze sdružení Čisté nebe.

Ostravsko patří k nejznečištěnějším regionům i v rámci Evropy. Jsou zde dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, zejména PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu.

Za této situace je podle ekologů povinností ministerstva vydat Program zlepšování kvality ovzduší obsahující taková opatření, která povedou ke snížení imisí na zákonem předepsaný limit znečištění. Tuto povinnost ukládá ministerstvu zákon a dlouhodobě na její neplnění upozorňuje i Evropská komise.

Ministerstvo kromě toho čelí kvůli znečištěnému ovzduší žalobám jednotlivých osob, čímž se české soudy budou zabývat zcela poprvé. Lidé po státu požadují náhradu škody za nemajetkovou újmu.

Tím se myslí zdravotní rizika, psychická újma a větší nemocnost vyplývající ze znečištěného ovzduší, kvůli kterému podle Českého hydrometeorologického ústavu každým rokem umírá až pět tisíc osob.