Nový rektor Univerzity Karlovy

Roman Šolc

Univerzita Karlova si na konci října zvolila nového rektora. Ze tří kandidátů Akademický senát UK vybral Prof. Zimu. Nyní je na prezidentu republiky, aby dostál své povinnosti a rektorem jej jmenoval.

V pátek 25. října 2013 zvolil Akademický senát Univerzity Karlovy (ASUK) kandidátem na rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., člena akademické obce 1. lékařské fakulty a jejího bývalého děkana.

V tříkolové volbě zvítězil nad svými protikandidáty doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. z Filozofické fakulty, který vypadl v kole prvním, a prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc. z Pedagogické fakulty, který byl poražen v kole druhém.

Ve třetím kole zvolil ASUK uchazeče prof. Zimu 42 hlasy ze 70. Nyní je na prezidentu republiky, aby dostál své povinnosti a rektorem jej jmenoval. Funkci bude vykonávat od února 2014, poté co uplyne druhé funkční období současného rektora, Jeho Magnificence prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Jaké aktuální záležitosti bude muset prof. Zima coby rektor řešit? Není jich rozhodně málo a dotýkají se všech složek vnitřního i vnějšího života univerzity.

Je třeba zhodnotit a optimalizovat nový vnitřní systém rozdělování finančních prostředků na vědeckou činnost, stejně tak je třeba připravit nový celouniverzitní systém hodnocení kvality výuky. Novou dlouhodobou vizi potřebují univerzitní koleje a menzy a rovněž univerzitní nakladatelství.

Bylo by dobré posilovat úlohu UK v mezinárodních institucích a samozřejmě nelze zapomínat na permanentní boj s představiteli politických a ekonomických zájmů a jejich snahami o pseudo-reformy českého vysokého školství.

Prof. Zima mezi svými prioritami uvádí otevřenost a prostupnost studijních oborů, stejně jako podporu nových výukových postupů včetně využívání interaktivních a multimediálních nástrojů. Chtěl by posílit spolupráci mezi univerzitami (zejména pražskými) a ještě výrazněji vstupovat též do mimoakademického veřejného prostoru.

S tím souvisí i zlepšení prezentace UK, jejích činností a výsledků vědecké práce na veřejnosti, včetně hledání vhodné formy spolupráce s médii. Ambiciózním cílem je postupné snižování počtu přijímaných studentů do oborů, které se v posledních letech kvůli způsobu přidělování financí ze státního rozpočtu „nafoukly“ nad únosnou mez.

Názory na volbu prof. Zimy panují v akademické obci různé a odpovídají názorové pestrosti projevující se během všemožných diskusí probíhajících před volbou. Podstatné ovšem je, že tyto obsáhlé diskuse proběhly a ASUK nakonec svrchovaně a demokraticky vyjevil svou vůli. Nezbývá než doufat, že příznivci zvoleného kandidáta nebudou zklamáni a jeho oponenti budou příjemně překvapeni.

Rozhodnutí ASUK je třeba respektovat a nijak nezpochybňovat či nesnižovat, neboť nejpodstatnější na něm je to, co vyjádřil prof. Štech, když gratuloval svému protikandidátovi ke zvolení — věcné a korektní diskuse, demokratické rozhodnutí legitimního orgánu a respekt k němu prokazují způsobilost akademické samosprávy UK svrchovaně jednat v souladu s deklarovanými akademickými principy a potvrzují její nezastupitelnou úlohu ve správě akademické obce a řízení univerzity.