Sebrat peníze vysokým školám?

Jan Chromý

Novela zákona o rozpočtových pravidlech se původně veřejných vysokých škol prakticky netýkala. Rozpočtový výbor však přišel s návrhem, aby finance vysokých škol byly podřízeny státní pokladně.

O tom, že je třeba český vysokoškolský systém reformovat, se mluví už řadu let. Je to mantra, která přežívá nejen ministry, ale už i ministerské úředníky. Je to něco, na čem se v obecných rysech shodnou téměř všichni, ale v rysech konkrétních téměř nikdo. Už asi třičtvrtě roku se píše o připravovaném věcném záměru zákona, který byl zpočátku natolik konkrétní, že naprostou většinu lidí z akademické sféry vyděsil, a nyní je napsán natolik obecně, že nikdo neví, co jeho předkladatelé vlastně chtějí. Nyní však naši zákonodárci přišli s nenápadnou fintou, která kromě toho, že reformuje veřejné vysoké školy, navíc posílí věčnými tunely a předraženými zakázkami chřadnoucí státní kasu.

Poslanecká sněmovna má na stole novelu zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Ta se původně veřejných vysokých škol prakticky netýkala, po jednání rozpočtového výboru se však situace změnila. Rozpočtový výbor přišel s návrhem, aby všechny veřejné vysoké školy musely mít svůj bankovní účet u České národní banky a jejich účet tak byl podřízen státní pokladně. Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, znamenalo by to, že by Ministerstvo financí získalo značná oprávnění přímo nakládat s finančními prostředky veřejných vysokých škol (samozřejmě s určitými omezeními danými pravidly pro řízení likvidity státní pokladny) a faktickému rozhodování o využití těchto prostředků (v pozměňovacím návrhu je přímo bod „Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu na účtech podřízených souhrnným účtům státní pokladny a povolovat jeho výjimky.“).

Všechno proběhlo utajeně, nebylo zde žádné připomínkové řízení, prostě se to v tichosti upravilo. Předložený pozměňovací návrh je o to nepochopitelnější, že není v souladu ani se současným zákonem o vysokých školách, ani s připravovaným věcným záměrem nového zákona.

Proti pozměňovacímu návrhu se už postavila Česká konference rektorů na jednání v Českých Budějovicích 8. 9. 2011 v následujícím usnesení:

„ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s částí pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech (tisk č. 287/1). Zatímco původní vládní návrh se veřejných vysokých škol netýkal, pozměňovací návrh je v přímém rozporu s platným zákonem o vysokých školách, likviduje samosprávu veřejných vysokých škol, zásadně zhoršuje podmínky pro jejich činnost a hospodárnost a ve svých důsledcích znamená přímou podřízenost veřejných vysokých škol Ministerstvu financí.

ČKR navíc upozorňuje na nestandardní proceduru, při níž pozměňovací návrh, který zásadně mění charakter zákona o vysokých školách, nejen neprošel konzultacemi s reprezentacemi vysokých škol, ale ani Legislativní radou Vlády ČR.

ČKR naléhavě žádá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedu Vlády ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby přijetí pozměňovacího návrhu v tomto znění nedopustili.“

Jestli někdo z uvedených osob Českou konferenci rektorů vyslyší, je ve hvězdách. Jisté je jedno — veřejným vysokým školám předložený pozměňovací návrh v ničem nepomůže. Může jim jen uškodit. Vysoké školy měly odjakživa bohulibý cíl sloužit veřejnosti, nikoli státu. Naši zákonodárci to asi vidí opačně.

    Diskuse
    SH
    October 24, 2011 v 11.51
    Neschopní hlídači demokracie
    Utajení celého problému napomohli novináři, především parlamentní zpravodajové. Novináři by už konečně měli přestat sami sebe nazývat „hlídači demokracie“ a začít být hlídači mocných, především vládců.