Soudci Ústavní soudu odmítli kriminalizaci porodních asistentek

Vratislav Dostál

Ústavní soud vyhověl stížnosti porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která byla odsouzena za údajné pochybení u plánovaného domácího porodu. Soudci shledali porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces a porušení principů trestního práva.

Ústavní soud na středečním veřejném ústním jednání vyhověl ústavní stížnosti porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která byla odsouzena za údajné pochybení u plánovaného domácího porodu. Případ další stíhané porodní asistentky Zuzany Štromerové přitom ukazuje, že trestní represe již není reakcí na údajné pochybení jedné porodní asistentky, nýbrž systémové tažení proti samostatným porodním asistentkám propagujícím přirozené porody.

Soudci Ústavního soudu shledali porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces a porušení principů trestního práva. Obecné soudy nekriticky přijaly závěry znaleckých posudků lékařů, kteří vznášeli nepřiměřené nároky pro vedení porodu v domácnosti, které prakticky vedení těchto porodů vylučují. Soudci naznačili, že v daném případě nebylo jednoznačně prokázáno, že stěžovatelka spáchala trestný čin.

Liga lidských práv připomněla, že v případě další odsouzené porodní asistentky Zuzany Štromerové nešlo o plánovaný porod doma, nýbrž o akutní péči u překotného porodu rodičky, kterou měla původně doprovodit k porodu do nemocnice. Porod skončil narozením již mrtvého dítěte.

Podle soudu pochybila tím, že v předporodním období komunikovala s klientkou po telefonu a spoléhala na její subjektivní sdělení ohledně zdravotního stavu, aniž by ji vyšetřila a doporučila jí odjezd do nemocnice. Podle oficiálních statistik podobně před porodem v 39. týdnu těhotenství z neznámých příčin zemře asi pětadvacet dětí ročně, vše při porodech v nemocnicích.

Experti z Ligy lidských práv tvrdí, že případy obou porodních asistentek mají společné rysy zejména ve třech ohledech. Prvním je hledání viníka za porod v domácím prostředí s nepříznivým výsledkem za každou cenu, přestože k těmto tragédiím dochází přes všechno vybavení i v porodnicích a ze zahraničních studií vyplývá srovnatelný výskyt komplikací doma i v nemocnici, kterým nelze zabránit a které statisticky v určitém promile případů nastávají.

Dalším společným rysem obou případů je podle Ligy lidských práv popření práva na spravedlivý proces — založení dokazování výhradně na názorech lékařů — odpůrců domácích porodů a „konkurentů“ porodních asistentek, odmítnutí důkazů obhajoby a nevypořádaní se s nimi, především odmítnutí odborných vyjádření jiných porodních asistentek, jejích profesních organizací a zahraničních odborných standardů pro vedení porodu doma.

Za třetí rys obou případů experti považují nezohlednění faktu, že volba porodu doma a rozhodnutí neodjet do porodnice je právem rodičky, které neučinila porodní asistentka, nýbrž naopak poskytnutím péče snižuje rizika této volby.

„Z vyjádření zahraničních porodních asistentek vyplývá, že telefonické konzultace jsou běžnou součástí péče a pokud nic nenasvědčuje komplikacím nebo rozběhlému porodu, není vyšetření rodičky nutné,“ zdůraznila Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv.

Připomněla, že i čeští lékaři běžně poskytují konzultace po telefonu a nejsou za to kriminalizováni. „V případě porodních asistentek se používá jiný metr — objektivní odpovědnost za nepříznivý výsledek porodu bez ohledu na zavinění,“ dodala k případu právnička Ligy lidských práv.

Kromě trestního stíhání zastrašuje stát soukromé porodní asistentky likvidačními pokutami, pokud by chtěly poskytovat péči u porodů mimo zdravotnické zařízení. Za odpírání péče ženám a dětem u porodu doma se bude Česká republika v září zodpovídat před Evropským soudem pro lidská práva.

  Diskuse
  Opět se potvrzuje, že rozdíl mezi demokracií v ČR a v Maďarsku spočívá v ÚS.
  August 29, 2013 v 14.12
  To není zpráva, ale komentář
  V článku se uvádí: "Případ další stíhané porodní asistentky Zuzany Štromerové přitom ukazuje, že trestní represe již není reakcí na údajné pochybení jedné porodní asistentky, nýbrž systémové tažení proti samostatným porodním asistentkám propagujícím přirozené porody."

  Přitom článek má být zprávou, nikoli komentářem nebo sloupkem. Z čeho konkrétně tento "fakt" vyplývá? Na základě čeho se označují lékaři jako "konkurenti" porodních asistentek? Proč v uvozovkách? Proč jsou citováni jen zástupci Ligy lidských práv? kde je vyvážené vyjádření odborníků z oblasti porodnictví? Zřejmě je vyjádření právníků z nevládních organizací k tomuto tématu kompetentnější...

  To že byl verdikt obecného soudu zrušen neznamená, že obžalovaná je nevinná. Manipulativně používaný argument "srovnatelného výskytu komplikací doma i v nemocnici" nic neříká o následcích těchto komplikací, ale jen konstatováním kvantity výskytu. V textu je takto jednoznačně zavádějící. Z jednoho nebo dvou případů se zcela npřiměřeně usuzuje na běžnou praxi. Nechápu také, co je myšleno oním jiným metrem "objektivní odpovědnosti za nepříznivý výsledek porodu bez ohledu na zavinění", který se má praktikovat u porodních asistentek...

  Celý text vyznívá, bohužel, velice ideologicky, což tomuto "liberálnímu" médiu nesluší.
  JH
  August 30, 2013 v 10.44
  Souhlasím,
  je to přinejlepším zpráva kombinovaná s komentářem, ale nepřipadá mi to tak hrozné. Vyjádření LLP je relevantní proto, že o lidská práva tu jde - paní Königsmarková si stěžovala na nespravedlivý proces, a ÚS jí dal za pravdu. Ve svém nálezu poukazuje na nekritické odsouzení Ivany Königsmarkové na základě jediného znaleckého posudku (tuším od LF v Plzni), a nedovolil jí předložit odlišná odborná stanoviska. Pokud vím, tuto v Česku nikoli ojedinělou soudní praxi "znaleckého diktátu", kdy se faktickým soudcem stává znalec, nekritizuje Ústavní Soud poprvé.

  V nálezu ÚS také explicitně uvádí, že "Právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu - z hlediska rodičů - je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních."
  Což by chtělo vytisknout, zarámovat, a většinu porodníků nechat stokrát opsat :-)
  August 30, 2013 v 18.07
  presumpce neviny, falzifikace vědeckých pravd
  Pane Ungere, nezapomínejte, že dokud soud neprokáže obviněnému vinu, je nutno ho považovat za nevinného. Takže pokud byl verdikt obecného soudu zrušen, obžalovaná je opravdu nevinná.

  Když se nad tím zamyslíte, nevinu prostě nelze nijak "prokázat", prokázat lze pouze zavinění. Přijde mi to jako Popperovský princip falzifikace ve vědě: pravdu nelze prokázat, dokázat ani potvrdit (verifikovat), lze však odhalit nepravdy a chyby (falzifikovat určitá tvrzení). Takže vědecká pravda "platí" a je vhodné se jí řídit pouze tehdy, pokud nebyla vyvrácena. Ne každé tvrzení je však snadné spolehlivě vyvrátit. Často to souvisí i s jeho způsobem formulace. A některé pravdy, i když nejsou jednoznačně vyvráceny, jsou přinejmenším dosti zviklány. V tom je přeci relevance onoho poukazu na obdobnou četnost určitých komplikací při porodech doma a v nemocnici.

  Článek či spíše ústavní soud pěkně tematizuje oboje: princip presumpce neviny, ale i zacházení s jakokouli vědeckou pravdou jako falzifikovatelnou.

  Ta zpráva je i s komentářem, tak tak. Rozhodně ji však považuji za zprávu dobrou :-). A taky souhlasím s tím, co napsal pan Hájek.
  August 30, 2013 v 18.59
  Obdobná četnost komplikací nesouvisí s bezpečností
  "Právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu - z hlediska rodičů - je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních."

  To je právě ten problém. Bezpečný porod a zdraví dítěte i matky totiž na základě současných poznatků medicíny doma prostě nelze zajistit. Problém vidím v tom, že pokud se žena rozhodne rodit doma a není informována o všech komplikacích, které mohou nastat, zvyšuje nenarozenému dítěti i sobě, že porod nepřežijí. Komplikace se sice vyskytují statisticky stejně, ale bez možnosti do několika sekund, maximálně minut řešit je na operačním sále, mohou být fatální. Jinými slovy pouhá četnost komplikací nijak nesouvisí s bezpečností porodu doma a ve specializovaném zařízení. Svoboda volby je důležitá, ale má své hranice, stejně jako v jiných případech. Jsem pro co nejširší možnost svobody volby způsobu porodu v humanizovaných areálech porodnic.

  http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006011914
  August 30, 2013 v 21.01
  Pokud se nemýlím, DR si na oddělení zpráv a komentářů zakládá. I když je podle někoho tato "zpráva dobrá", je to špatně, pokud se zpronevěří svým zásadám.
  August 31, 2013 v 11.55
  Já myslím, že nejlépe se dokázal k problematice porodních asistentek vyjádřit Uzel. Porodní asistentky u porodů ano, aby matky měly potřebný klid, samozřejmě při porodech v nemocnicích, aby bylo zajištěno bezpečí matek a dětí.
  August 31, 2013 v 18.35
  Pane Ševčíku, plně s Vašim názorem souhlasím.
  JH
  September 1, 2013 v 19.42
  Bezpečný porod
  nelze zajistit ani v nemocnici. Pokud tím tedy myslíte porod, při kterém se nemůže nic stát. Porod je vždycky nebezpečný, a jde o to, zda je doma o tolik nebezpečnější, aby to měla společnost zakázat. Jde o konflikt mezi bezpečností porodu a svobodou, který *nemohou* rozhodnout sami porodníci, protože ti jsou odborníky na bezpečnost porodu, ale nejsou odborníky na svobodu. Úkolem lékařů by mělo být společnosti, tedy v první řadě odpovědným činitelům, rizika vyčíslit a vysvětlit, a pak ji nechat rozhodnout. Stejně jako pacientovi. A tento úkol čeští lékaři moc neplní. ČLK pouze vztekle dupe a prohlašuje "ne, je to příliš nebezpečné, musí se to zakázat. Žádná čísla a podrobnosti neuvádíme a ani nebudeme, stejně byste je nepochopili."
  I v komunikaci s pacienty je tento přístup v ČR bohužel značně populární.