Lidé nemají povinnost převzít sKarty, tvrdí ombudsman

Vratislav Dostál

Podle Pavla Varvařovského nejsou lidé pobírající dávky povinni převzít k jejich vyplácení sociální kartu. Do dne převzetí karty má podle něj navíc příjemce dávky nárok na to, aby mu úřad práce vyplácel dávky dosavadním způsobem.

Veřejný ochránce Pavel Varvařovský práv v úterý uvedl, že si lide nejsou povinni ze zákona převzíz tzv. sociální kartu. V právním státě lze totiž povinnosti ukládat pouze na základě zákona. A povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Varvařovský současně upozornil, že zákonem není stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. „Přechodná ustanovení k zákonu o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou),“ vysvětlil ombudsman.

Vydáním karty se přitom rozumí její převzetí klientem, což už dříve potvrdil exministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. „Do dne převzetí karty má tedy příjemce dávky nárok na to, aby mu Úřad práce ČR vyplácel dávky dosavadním způsobem. Takovýto postup stanoví, alespoň pro dříve přiznané dávky, i aktuální metodika Generálního ředitelstvím Úřadu práce České republiky,“ doplnil Varvařovský.

Aktuální právní úprava tedy podle něj nebrání zachování výplaty nepojistných sociálních dávek dosavadním způsobem.

„Jinou věcí je, zda respektováním principu dobrovolnosti sKarty, plynoucího ze zákona, neporuší ministerstvo práce a sociálních věcí smlouvu, kterou uzavřelo s Českou spořitelnou na zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a na provozování karty sociálních systémů,“ uvedl Varvařovský.

Této smlouvy se nicméně podle něj ministerstvo nemůže dovolávat při postupu vůči příjemcům dávek. „Vůči příjemcům dávek je smlouva mezi ministerstvem a Českou spořitelnou zcela nerozhodná,“ zdůraznil ombudsman s tím, že nárok na výplatu dávky je upraven předpisy veřejného práva, které nelze měnit soukromoprávním ujednáním. Smlouva proto podle Varvařovského nemůže příjemce dávky zavazovat, a to minimálně do okamžiku, kdy sKartu převezme a podepíše souhlas s Českou spořitelnou pro vydání sKarty a otevření platebního účtu.

Skutečnost, že se stát prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí rozhodl zajistit výplatu nepojistných sociálních dávek prostřednictvím soukromého subjektu, navíc podle ombudsmana přináší do vztahu občana a státu zcela nové a zbytečné problémy.

„Vzniká tím jakýsi spletenec soukromého a veřejného práva, v němž se občan obtížně orientuje a není s to rozeznat, jaké povinnosti mu stanoví stát předpisy veřejného práva zákonem) a jaká práva a povinnosti mu vyplývají ze smluvního vztahu s Českou spořitelnou,“ vysvětlil Varvařovský

„Jako veřejnému ochránci práv mi nepřísluší hodnotit technologické aspekty či ekonomické přínosy sKarty. Jsem však přesvědčen, že by stát měl respektovat zákony. Pokud se příjemce dávky z jakéhokoli lidsky pochopitelného důvodu rozhodne sKartu odmítnout, není možné, aby mu stát svévolně výplatu dávky zastavil,“ dodal ombudsman.

Kromě ombudsmana projekt takzvaných sociálních karet opakovaně kritizovala i opozice či odbory. Varvařovský také již v srpnu upozornil, že jjich zavedení provází řada protiprávních aspektů. Ombudsman proto vyzval poslance či senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud.

  Diskuse
  ŠŠ
  November 20, 2012 v 17.57
  Zákon a sKarta
  Občané, kteří jsou příjemci státní sociální podpory (patřím mezi ty, co dostávají SSP -příspěvek na bydlení) obdrželi výzvu k převzetí sKarty dopisem, začínajícím větou:

  „SDĚLENÍ podle § 4b zákona č.73/2011Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Vám bude vydána karta sociálních systémů“.

  Dále je občan ve sdělení žádán, aby se dostavil v úředních hodinách k převzetí sKarty na kontaktní pracoviště ÚP.

  Tato formulace podle mého mínění u značného počtu lidí vzbudí přesvědčení, že se jim v zákoně, citovaném v první větě SDĚLENÍ ukládá, že jsou povinni sKartu převzít.

  Osobně nemám chuť převzít sKartu , abych z ní každý měsíc v bankomatu vybírala onen příspěvek na bydlení a poté jej zanesla do pobočky České spořitelny, a.s., aby tam byl uložen na můj osobní účet, z něhož převodem na účet pronajímatele bytu (jak si to pronajímatel přeje) uhradím nájemné.

  Na druhou stranu nemám energii ani chuť podstoupit případné tahanice o právo na to, aby mi byl příspěvek vyplácen, jestliže převzetí sKarty odmítnu.
  November 20, 2012 v 20.41
  Jedním z rysů fašistických režimů byl "speciální" vztah...
  režimu /státu/ a vybraných korporací. Například zbrojovek (ne nadarmo Voskovec s Werichem nad ručním granátem parodovali českým "jezte kroupy" zbrojovku Krupp Essen), ale nejen jich.
  U nás už se novotvar ČEZko celkem ustálil. Smlouva se spořitelnou je jen dalším krokem rozvoje korporativismu.
  ŠŠ
  V ranních rozhlasových zprávách jsem se právě dověděla, že sice je Česká spořitelna, a.s., ochotna vstoupit v jednání se státem kvůli smlouvě o sKartách, avšak do té doby, než bude jednání uzavřeno, občan se - pokud nechce dávku ztratit - povinnému odběru sKarty nevyhne. Pokud si ji totiž nepřevezme, ztrácí nárok na sociální dávku. Už se ale nikde nedoví, jak by se svých povinností, vyplývajících z nedobrovolného, avšak povinného převzetí sKarty mohl zbavit. Jestliže výsledek onoho budoucího jednání mezi všemocnou korporací a nemohoucím státem takovou možnost pro ty, kteří již byli nuceni sKartu převzít, nebude obsahovat, jsou občanovi všechna rozumná stanoviska ombudsmana na....nic.
  ŠŠ
  Je pozoruhodné, jak se ministerská opatření, jež mají modernizovat a zjednodušovat služby občanovi, vlečou a jen s průtahy začínají sloužit veřejnosti Když ale jde o hlavně o zisk korporace, předpokládající útisk občana pod heslem jemu poskytované výhodné služby, pak je rychlost příslušných ministerských opatření přímo kosmická.
  ŠŠ
  November 22, 2012 v 20.51
  Povinné sKarty
  Premiér Petr Nečas si údajně nedovede představit, že by používání sociálních karet nebylo dobrovolné. Zřejmě si však dovede představit, že držení těchto karet bude pro příjemce státních sociálních příspěvků povinné, neboť podle šéfa České spořitelny,a.s. Pavla Kysilky tito budou muset sKartu vlastnit.

  Kdo tedy rozhoduje o ovčanech této země, jejich vláda nebo peněžní ústavy v držení cizího kapitálu?
  ŠŠ
  November 25, 2012 v 8.32
  Příprava povinné zaměstnanecké karty
  následuje po úspěšném zavedení povinné sKarty. Proč ne, lze přece očekávat, že případné občanské protesty proti jejímu zavedení budou stejně účinné, jako v případě sKaret.
  November 25, 2012 v 9.21
  Štěpánce Šprynarové - karty
  Domníváte se, že už přišel čas vrátit se k inovacím Adolfa Hitlera - obnovit pracovní knížky (http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsbuch) a namísto odborů "pracovní frontu" (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Arbeitsfront)?

  A koho by nachytali, že u sebe nenosí pracovní knížku, musel by se prokazovat buďto "Gold Debit MasterCard", "Platinum Debit MasterCard", nebo dokladem o kněžském svěcení ověřeným podpisem kardinála Duky.
  ŠŠ
  November 25, 2012 v 11.13
  Domnívám se,
  že nastal čas „jak se správně bouřit“, nemá-li po nedlouhém čase nastat čas Arbeitsbuchů a povinného členství v Arbeitsfrontě. Jeden z docela slušných návodů lze nalézt na http://www.blisty.cz/art/66254.html.