V jednoduchých sporech budou náklady na exekuce nižší

Vratislav Dostál

Ministerstvo spravedlnosti připravilo legislativní změnu, která má ambici vyřešit nepoměr mezi vymáhanou částkou a náklady na exekuci a současně chce zvýhodnit dobrovolnost plnění po zahájení exekuce.

Resort spravedlnosti chystá legislativní změnu, jež by měla vyřešit nepoměr mezi vymáhanou částkou a náklady na exekuci. Smyslem navrhovaných právních úprav je podle autorů novely snížit náklady exekuce — a to jak náklady exekutora, tak náklady na právní zastoupení advokátem — a současně zmírnit negativní finanční a sociální dopad na dlužníky.

„Hlavním důvodem pro navržené změny je neustále se zvyšující počet nařízených exekucí a skutečnost, že v případě bagatelních pohledávek - například u pokut za jízdu načerno či u nezaplacených nemocničních poplatků - dochází k tomu, že náklady exekuce a náklady věřitele, zejména náklady na právní zastoupení advokátem, do značné míry převyšují vymáhanou částku,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS.

Ministerstvo proto připravilo novelu dvou vyhlášek. První z nich stanoví paušální odměny advokátů za zastupování účastníka v občanském soudním řízení. Druhá pak určuje odměny a náhrady soudního exekutora.

Navrhované změny podle ministerstva spravedlnosti dopadnou na „jednoduché“ spory, v nichž advokáti provádějí málo právních úkonů nebo exekutoři vymohou dlužnou částku ihned po doručení výzvy dlužníkovi.

Změna ohledně advokátů spočívá podle tvůrců novely v tom, že pokud advokát učiní v řízení méně než tři úkony, sníží se jeho paušální odměna na polovinu.

„V praxi jde především o ty případy, kdy advokát převezme zastoupení a podá návrh na platební rozkaz. Podle současné právní úpravy přitom dochází k takovému polovičnímu snížení jen tehdy, když advokát učiní jeden jediný úkon právní služby. Tímto jediným úkonem by zpravidla bylo jen převzetí právního zastoupení, snížení odměny se proto dnes fakticky nepoužívá,“ uvedl resort spravedlnosti v tiskovém prohlášení.

Návrh novely druhé vyhlášky pak směřuje ke snížení nákladů exekuce, jež je dlužník povinen hradit. V případě, kdy dlužník po zahájení exekuce uhradí dluh do 15 dnů od doručení výzvy od soudního exekutora, se paušální náhrada výdajů exekutora sníží na polovinu, tedy na 1750 Kč.

„Tímto způsobem tedy právní úprava zvýhodní ,dobrovolné´ plnění a zároveň zmírní nerovnováhu mezi vymáhanou částkou a náklady exekuce v případech, kdy dlužníci bagatelních pohledávek splní svou povinnost po zahájení exekučního řízení,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.