Právo lže, jako když Rudé právo tiskne

František Kostlán

Internetový portál Novinky.cz zveřejnil nepravdivou informaci. Když byla na tuto skutečnost redakce upozorněna, odmítla se omluvit a uvést celou záležitost na pravou míru.

Mnohokrát jsem nejen ve svých sloupcích v Deníku referendum pranýřoval způsob, jakým média zacházejí se skutečností, mnohokrát jsem upozorňoval na to, že volná ruka trhu, zbavena etiky a zdravého rozumu, dokáže i v mediální oblasti nadělat stejné špatnosti jako autoritářství. (Například ZDE, ZDE či ZDE.)

A zřejmě ještě mnohokrát budu na obé upozorňovat, jelikož modla zisku tvrdě zatlačuje tradiční hodnoty do pozadí. Je-li v našem civilizačním okruhu jaká krize, je to krize v prvé řadě hodnotová, teprve poté ekonomická či finanční.

Česká televize neplní veřejnoprávní funkci

Minule jsem tu poukazoval na to, že Česká televize neplní svou veřejnoprávní funkci, že z ní čiší arogance spojená s naprostou bezstarostností, protože proti způsobu jejího informování není odvolání. Demonstroval jsem to na příkladu naprosto zmanipulovaného zpravodajství z brněnského prvomájového neonacistického pochodu a jeho blokády.

Chybu nikdo z ČT není ochoten přiznat, natožpak se omluvit a napravit již vyřčené. Jedinou reakcí na stížnost mnoha účastníků blokády, kterým se hrubě nelíbilo zmanipulování této zprávy, byla odpověď redaktora ČT Luboše Rosí , který v pražském studiu sestavoval zprávu z informací od štábů ČT v brněnských ulicích. Odpověď je plná výmluv a nepravd, o vlastních chybách ani zmínka.

ČT 24 nyní často vysílá reklamu (ano, reklamu, nikoli upoutávku) na své zpravodajství, v níž redaktor Rosí říká, že redakce se může pyšnit tím, že si zprávy ověřuje. Přemýšlí někdo v České televizi nad tím, nakolik je toto sdělení pro diváky důvěryhodné, když je sděluje redaktor, který naprosto zjevně nemá ani potuchy o tom, co jeho profese vyžaduje? Asi nepřemýšlí. Nijak nereagovali editor zpravodajství ani šéfredaktor, což znamená, že na způsobu, jakým Luboš Rosí dezinformoval diváky, neshledávají nic špatného.

Hlavním mottem zmíněné reklamy na zpravodajství je věta: „My jsme události.“ Ano, bohužel je to tak. Nikdo by tak geniálně nepojmenoval svou vlastní bídu, jako ČT sama. Událostmi se opravdu stává to, co ČT vytváří bez ohledu na skutečnost, na objektivitu a profesní etiku, a co následně vydává za zpravodajství. Dokud v těchto případech nezjedná nápravu, zůstane ČT 24 nevěrohodnou stanicí.

Nerudé Právo používá stejné metody

Za normalizace jsme užívali vtípek, který měl ovšem pravdivý základ. Říkalo se, především o komunistických funkcionářích, že lžou, jako když Rudé právo tiskne.

Pro mladší: Rudé právo byl komunistický stranický tisk, a jako takový vesměs hlásal režimní propagandu, nikoli skutečné zpravodajství. Funkcionáři lhali, Rudé právo to tisklo a k tomu přidávalo žlučovité odsudky v podobě názorů redaktorů a dalších hlásných trub režimu. Dělnické kolektivy po republice musely podepisovat petice, aby Rudé právo mělo další zbraň proti „ztroskotancům a samozvancům“, jak po vzniku Charty 77 označilo její signatáře.

Ty doby jsou již minulostí, z Rudého práva se (nikoli košer cestou) stalo Právo, které již není stranickým tiskem, zato vykazuje všechny neduhy ničím nespoutaného volného trhu, proto i nadále používá nepravdy či komentované zpravodajství k manipulaci. Nezasvěcenci (a někdy dokonce i zasvěcenci, což nechápu) často říkají, že Právo má ze všech deníků nejlepší zpravodajství, což je velký omyl. Zpravodajství Práva je stejně špatné, jako ostatních deníků. Pokud by se u mainstreamových deníků dalo hovořit o větší dávce serióznosti zpravodajství, jmenoval bych Hospodářské noviny, v žádném případě ne Právo.

Novinky.cz dřou čtenáře z kůže

Mladé Čechy v Británii dřeli z kůže romští žadatelé o azyl - tímto bulvárním titulkem označil minulý týden server Novinky.cz (internetové vydání deníku Právo) svou zprávu, která vycházela z výroční zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Novinky.cz si zde nejen vymýšlejí, ale úmyslně manipulují svými čtenáři.

Zpráva Novinek.cz začíná tímto tvrzením: „Na velmi výnosnou, byť nelegální podnikatelskou činnost přišli někteří čeští a slovenští Romové, kteří před časem odjeli do Velké Británie žádat o azyl či práci. Místo toho, že by sami v britském království manuálně vydělávali, začali zprostředkovávat různé pomocné dělnické či stavební práce vesměs pro mladé nezaměstnané Čechy a také bezdomovce. Naslibovali jim stálé zaměstnání, týdenní výdělek a ubytování. Jenže realita je stejná jako u případů mongolských či ukrajinských dělníků v Česku, kteří za prakticky nulový plat žijí v těch nejnuznějších podmínkách a téměř všechen výdělek jde do kapes ,zprostředkovatelům´ jejich práce a pobytu u nás.“

O kus dál v textu článku autor potvrzuje zdroj svých informací: „O zneužívání Čechů k práci v britském království se zmiňuje i v pondělí zveřejněná výroční zpráva ÚOOZ za loňský rok.“

Výroční zpráva ÚOOZ

Ve výroční zprávě ÚOOZ se o tomto problému píše doslova toto: „V posledním období jsme zaznamenali nábor bezdomovců a dalších sociálně slabých jedinců k práci vykonávané na území Velké Británie. Pachatelé po dohodě s bezdomovci vyřídí všechny doklady potřebné k vycestování a nejčastěji vozidlem je dovezou do Velké Británie, kde již mají zajištěnou práci včetně ubytování. Po nástupu do práce pachatelé takovým lidem odebírají výplatu a ti nemohou od ,zprostředkovatelů´ odejít. Při snaze odejít je jim vyhrožováno a mnohdy jsou i fyzicky napadáni. V rámci spolupráce s policisty Velké Británie bylo zjištěno, že se jedná o vzrůstající trend, kdy dochází ke zneužívání sociálních dávek a úvěrovým podvodům. Tuto trestnou činnost páchají především občané z České republiky a Slovenska z řad romského etnika.“ (To je vše, co o tom zpráva ÚOOZ říká.)

Nikde tedy není napsáno, že ti Romové, kteří se dopouštějí této trestné činnosti, „dřou z kůže vesměs mladé nezaměstnané Čechy,“ a nikoli již české občany jiné národnosti či etnika, například jiné Romy. Navíc výroční zpráva ÚOOZ vypíchla na prvním místě bezdomovce, mezi nimiž je mladých lidí méně než starších. Nic takového neplyne ani z vyjádření šéfa ÚOOZ či mluvčího tohoto útvaru, kteří se v článku Novinek.cz taktéž vyjadřují.

Zpravodajství serveru Novinky.cz evidentně vychází z ideologických pozic, domněnek a názorů na věc, nikoli z faktů. Kvůli ohýbání faktů vyznívá článek Novinek.cz tak, že Romové se dopouštějí popsaných trestných činů úmyslně vesměs na „mladých nezaměstnaných Češích“. Celý problém se tak posunul z roviny kriminální (jak to podal ÚOOZ) do roviny mezietnické nesnášenlivosti.

Více zločinů je pácháno na Romech

A, aby bylo lze poznat bídu redakce Novinek.cz, ohradila se proti zmiňovanmu článku organizace Equality, jež se ve Velké Británii zabývá těmito problémy. Ve svém otevřeném dopise redakci Novinek.cz popisuje krom jiného i tato fakta (cituji obšírněji):

„Ve Velké Británii k případům vykořisťování a obchodu s lidmi ze strany Čechů a Slováků - Neromů - dochází často, podle všeho častěji než ze strany Romů. Podle informaci, které má organizace Equality k dispozici, dochází k vykořisťování ze strany Čechů a Slováků romské národnosti OJEDINĚLE. Zároveň existuje velký počet případů, kde jsou oběťmi trestné činnosti páchané Neromy právě Romové, ale o tom se vůbec nezmiňujete. Například v Glasgow se v současně době šetří případ, kde Čech a Slovenka (Neromové) organizovali podobnou ilegální činnost. Britská policie na tento případ upozornila české úřady, avšak Vámi zveřejněný článek se o tom už nezmiňuje.

Ve vámi zveřejněném článku chybí jakákoli zmínka o této skutečnosti i v obecné rovině, a to přesto, že informace k této problematice jsou vyhledatelné a dostupné. Například v nedávno zveřejněné zprávě Breaking the Silence o obchodu s lidmi z romských komunit v ČR, SR, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, kterou vydalo European Roma Rights Centre, se lze dočíst o případech obchodu s lidmi a vykořisťováni, kde oběťmi byly osoby romské národnosti.

Z důvodu závažnosti problematiky, o níž píšete, i z důvodu závažnosti důsledku zveřejnění takto tendenčního článku, v němž není uveden jediný protinázor a který v již dosti napjaté atmosféře přispívá k posilování předpojatých postojů vůči Romům ze strany neromských čtenářů i neromské veřejnosti obecně, Vás žádám o uvedení informace na pravou míru“ (konec citace).

Novinky.cz: výmluvy, překrucování

Reakce Novinek.cz byla přesně taková, jaká se dala očekávat. Výmluvy, vykrucování a překrucování“

„…napsali jsme o konkrétním případě, přičemž jsme vycházeli z vyjádření ředitele českého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V článku je jasně řečeno, že jde o desítky případů. Při popisování trestné činnosti kohokoliv vždy dbáme na vyváženost, ale není možné u každého článku psát, kdo se takové trestné činnosti naopak nedopouští, to jde proti logice zpravodajství.

Tento článek si nedával za cíl popisovat romskou problematiku a ani neřešil diskriminaci na jednu či druhou stranu. Prostě popsal fakta vycházející původně z výroční zprávy ÚOOZ. Policie nám také jasně sdělila, že často jde o lidi, kteří přicestovali do Británie žádat o azyl.

Nevidím tudíž důvod, cokoliv uvádět na pravou míru.“

Jak již víme, vyjádření ředitele ÚOOZ nemohlo vést k tvrzení, že Romové „dřeli z kůže vesměs mladé Čechy,“ protože ten nic takového Novinkám.cz neřekl. Tento údaj si redakce prostě a jednoduše vymyslela. V článku je řečeno, že jde o desítky případů, ale celá věc není zasazena do kontextu, jak by zpravodajství mělo být. Obyčejně se to řeší tak, že na konci článku je přidaný tzv. beground, který čtenáře seznamuje s hlavním kontextem a posloupností dění a odkazuje čtenáře na další články, v nichž je celá záležitost popsána podrobněji.

Důvod, proč Novinky.cz mají potřebu si něco takového vymýšlet, jsem popsal již také mnohokrát. Vydavatelé a novináři, kteří byli hlídacími psi demokracie, odešli do důchodu. Přednost má hrubý populismus (nadávat na Romy je právě v módě), protože tak se dá nejsnadněji a bez velké námahy zvýšit či udržet čtenost listu či sledovanost televizního zpravodajství.

Kdybych měl použít slovník Rudého práva, tak deník Právo se chová jako ten nejurputnější kapitalista a coby soukromý list ignoruje přirozené společenské poslání médií — aby vydělal, je schopen prakticky čehokoli, včetně lží.

Česká televize je na tom ještě hůře. Jako médium veřejné služby by ze zákona měla onu společenskou funkci médií dnes a denně naplňovat. A to jednoznačně nedělá, protože UDÁLOSTMI jsou její redaktoři, nikoli to, co se skutečně odehrálo.

  Diskuse
  AB
  July 6, 2011 v 9.10
  Přesně - tak to skutečně je. Při čtení toho článku na Novinkách jsem málem vyletěl z kůže. Jen je mi celkově záhadou, proč má Právo poměrně kvalitní komentátory (Uhl, Hanák, Hekrdla) a jinak bulvární charakter (včetně toho strašlivého internetového výstupu)?

  FK
  July 6, 2011 v 11.23
  To je mi také záhadou. Komentátorské obsazení je více než kvalitní (pravidelně čtu komentáře Petra Uhla), jsou tam i dobří zpravodajové typu Mitrofanova, jednu dobu jsem z příloh nečetl pomalu nic jiného než Salon - přitom to zpravodajství (a toto byl opravdu jenom příklad z mnoha) je nejen bulvární a podbízivé. Nechutný je i ten způsob a přesvědčení o vlastní neomyslnosti.
  VF
  July 6, 2011 v 12.04
  S tím výčtem kvalitních komentátorů by se dalo pokračovat.
  Na mě Právo působí (možná neadekvátně a naprosto subjektivně) už hodně dlouho až falešně levicově, skoro jako vábnička která má zpracovávat levicové čtenáře doprava. Ale vzhledem k výskytu článků některých opravdu kvalitních nepravicových komentátorů jsem zmatený stejně jako p. Kostlán.
  Právo kupuji většinou už jen podle toho, kdo tam má nějaký komentář, kromě výše jmenovaných např. Jelínek a Keller.
  U Novinek zmatený nejsem, to je jen bulvár.
  MN
  July 6, 2011 v 13.34
  Výrok "dřeli z kůže vesměs mladé Čechy" ve zmíněném článku není o nic méně pravdivý než "Právo lže, jako když Rudé právo tiskne".