Poslanci schválili navýšení pravomocí NKÚ, zákon míří do Senátu

Vratislav Dostál

Ve třetím čtení v pátek sněmovna schválila navýšení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Zatímco nyní provádí kontroly pouze státních úřadů, nově do jeho působnosti budou spadat všechny subjekty hospodařící s veřejnými prostředky.

Poslanecká sněmovná v pátek schválila ve třetím čtení navýšení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V současnosti provádí kontroly pouze státních úřadů, nově do jeho působnosti budou spadat všechny subjekty hospodařící s veřejnými prostředky, to znamená včetně územních samosprávných celků a právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ) je prováděcí právní normou k novele Ústavy, kterou už Poslanecká sněmovna schválila. „Posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy, včetně rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, patří mezi základní priority naší vlády,“ předeslal Štěpán Stupčuk, místopředseda sněmovního Kontrolního výboru, který byl zpravodajem tohoto zákona.

Pod kontrolní pravomoc NKÚ budou spadat obchodní společnosti či podniky, ve kterých stát drží více než padesátiprocentní majetkový podíl. „Je ve veřejném zájmu, aby u těchto subjektů existovala nezávislá, nestranná veřejná kontrola, jakým způsobem se hospodaří s těmito veřejnými prostředky. V nastavení kritéria na padesát a více procentech spatřuji určitý princip proporcionality zásahu i do vlastnických práv ostatních subjektů, které nepředstavují veřejného vlastníka, ale soukromou osobu,“ uvedl Stupčuk.

Další podstatné rozšíření působnosti NKÚ se dotýká územních samospráv. „Novelou bude odstraněna duplicita v oblasti veřejnosprávní kontroly. Cílem je vedle omezování duplicitních kontrol také snížení administrativní zátěže jak kontrolovaného, tak kontrolujícího, a zavedení modelu jednotného auditu,“ vysvětlil Štěpán Stupčuk.

Zákon dosud brzdily především obavy starostů, kteří tvrdili, že jim přibudou další kontroly, a že jim úřad bude zasahovat do kompetencí. NKÚ nicméně nebude vybrané subjekty kontrolovat plošně, bude pokračovat v namátkových kontrolách vybraných oblastí. Ve veřejných kontrolních zprávách uvede svá zjištění. Odstranění nedostatků už bude na starostech a zastupitelích.

Starosty prý také uklidnilo, že na samosprávy má zákon dopadat postupně od roku 2017 do roku 2021 v závislosti na počtu obyvatel. „Naším cílem není obce, města a kraje terorizovat, ale naopak jim pomáhat tím, že jim poskytneme unikátní informace, které od nikoho jiného nedostanou a které jim pomohou podívat se na svou práci s odstupem a ve světle zkušeností ostatních obcí,“ uvedl k tomu už dříve prezident NKÚ Miloslav Kala.

NKÚ navíc neuplatňuje sankce, jeho zjištění mohou sloužit pouze jako podklad pro postup orgánů moci výkonné, zákonodárné nebo soudní. Podobnou úpravu má i většina členských států Evropské unie. Novela zákona je rovněž v souladu s Evropskou chartou místních samospráv.