Vládní koalice zavede kvóty na kandidátky

Jan Gruber

Milan Chovanec a Jiří Dienstbier v nejbližší době předloží vládě návrh zákona, který zavede kvóty na kandidátní listiny. Ženy by na nich měly obsadit alespoň čtyřicet procent míst.

Legislativní rada vlády projednává novely zákonů o volbách do Parlamentu České republiky a o volbách do zastupitelstev krajů, jejich předmětem má být zavedení minimálního procentuálního zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny a do krajských zastupitelstev.

Návrh zákona předkládá ministr vnitra Milan Chovanec společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Návrh vychází z Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 a z Programového prohlášení vlády, kde se uvádí, že „vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů a bude usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích“. Materiál za protiústavní označuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Cílem novely zákonů je podpora většího zapojení žen do veřejného a politického života prostřednictvím zastupitelských sborů. Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést například úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Současně řada členských států Evropské unie již podniká nebo podnikla legislativní kroky za účelem vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve volených orgánech.

Četné studie z různých zemí, včetně České republiky, ukazují, že ženy obecně čelí většímu množství překážek než muži, které jim významně znesnadňují účast ve volených funkcích. Mezi nejzásadnější překážky, kterým jsou ženy vystavovány více než muži, jsou přetrvávající genderové stereotypy a otázky související se slaďováním soukromého, profesního a rodinného života.

Dle dostupných statistik vykazuje stav rovnosti žen a mužů v České republice v mezinárodním srovnání sestupný trend. Podle loňské zprávy Světového ekonomického fóra Global Gender Gap Index Česká republika klesla na 83. místo ze 136 sledovaných států (v posledních letech se celkově propadla o třicet míst). Podobně negativně je Česká republika hodnocena i v rámci Gender Equality Indexu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů.

Podstata navrhovaného vyrovnávacího opatření tedy spočívá v tom, že jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě dva kandidáti, jsou na prvních dvou místech zastoupena obě pohlaví. Jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než dva kandidáti, je z první trojice kandidátů alespoň jeden opačného pohlaví a současně je každé pohlaví zastoupeno alespoň čtyřiceti procenty.

Nevyhovuje-li kandidátní listina svým personálním složením těmto požadavkům, stanoví zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, že se dané politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jestliže ve volbách získala alespoň jeden mandát, snižuje příspěvek na mandát poslance nebo člena zastupitelstva kraje o třicet procent.

Příspěvek na mandát poslance se v případě nesplnění stanovených kritérií sníží o 256 000 korun ročně (dnes činí 855 000 korun) a příspěvek na mandát člena zastupitelstva kraje se sníží o 71 250 korun ročně (dnes činí 237 500 korun).

Novely zákonů naopak vůbec neupravují volby do Evropského parlamentu ani do zastupitelstev obcí. Nedotčen rovněž zůstává příspěvek na činnost pro ty strany a hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny získaly tři procenta hlasů. V případě, že tyto subjekty nedodrží pravidla pro vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, nebudou sankcionovány.