Stavební úřad umožnil devastaci kulturní památky v Praze

Vratislav Dostál

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 nezákonným rozhodnutím umožnil stavební činnost, která závažným a rozsáhlým způsobem zdevastovala nemovitou kulturní památku měšťanský dům U Tří andělů na Hradčanech.

Stavební úřad nezákonným rozhodnutím umožnil stavební činnost, která závažným a rozsáhlým způsobem zdevastovala nemovitou kulturní památku měšťanský dům „U Tří andělů na Hradčanech, v Pražské památkové rezervaci — jednom z nejcennějších památkově chráněných území České republiky.

V úterý na to upozornil zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Podle jeho zjištění totiž stavební úřad jako „nutné zabezpečovací práce“ povolil vlastníkovi domu provést stavební úpravy, které jsou ve skutečnosti změnou stavby.

Zabezpečovacími pracemi přitom zákon předpokládá operativní zásah, který nesnese odkladu a jehož cílem je v případě havarijního stavu operativní a rychlá ochrana veřejných zájmů či ochrana práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob.

Magistrát hlavního města a ministerstvo pro místní rozvoj sice rozhodnutí stavebního úřadu zrušily, avšak vlastník domu mezitím část prací provedl a realizoval i další stavební změny. V rámci „nutných zabezpečovacích prací“ například došlo k odstranění historického štítu domu a k nahrazení sedlovou střechou, zároveň byla provedena dostavba ve dvorním traktu.

Podle Křečka měl stavební úřad poté, co bylo jeho nezákonné rozhodnutí zrušeno, vyzvat stavebníka k bezodkladnému zastavení prací na stavbě, neboť jde o činnost bez oprávnění. Současně měl zahájit řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav a se stavebníkem rovněž řízení o správním deliktu.

Zákon ani jiný postup neumožňuje. Jestliže je prokázána existence stavby či stavební úpravy bez potřebného povolení či v rozporu s ním, musí stavební úřad zahájit z moci úřední řízení o odstranění stavby a vydat rozhodnutí v zákonem předpokládaných lhůtách.

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 je však dlouhodobě nečinný a toleruje současný protiprávní stav, kterým navíc došlo k rozsáhlému poničení kulturní památky.

Zástupce veřejné ochránkyně práv se proto rozhodl využít svého oprávnění vyrozumět o nečinnosti stavebního úřadu nadřízený pražský magistrát a současně o jednání stavebního úřadu informovat veřejnost.