Ministerstvo práce zveřejnilo koncepci boje proti bezdomovectví

Vratislav Dostál

Kniha Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 je vůbec první národní koncepce, která má bojovat s bezdomovectvím v České republice.

Ministerstvo práce vydalo publikaci o bezdomovectví, kniha Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 je vůbec prvním pokusem o národní koncepci, která má s fenoménem bezdomovectví v České republice bojovat. Materiál navrhuje opatření v oblasti prevence ztráty bydlení a v přístupu osob bez domova k bydlení, je k dispozici také na webu ministerstva.

„V každé společnosti existují lidé, kteří z různých důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami,“ připomnělo ministerstvo. Podle ministra práce Františka Koníčka je proto povinností státu jim na principu solidarity pomoci.

„K tomu může využít různé nástroje od legislativních, přes sociální práci až po sociální dávky,“ uvedl ministr práce. Koncepci v srpnu 2013 schválila vláda. Současné poznatky upozorňují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu, důvody pro vznik jsou podle expertů velmi individuální, v čase proměnlivé a na začátku leckdy jen obtížně identifikovatelné.

„Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup,“ tvrdí Koníček. Cíle a opatření v plánu směřují do čtyř základních oblastí. První je přístup k bydlení, druhou sociální služby, třetí přístup ke zdravotní péči a čtvrtou informovanost, zapojení a spolupráce.

Podstatou koncepce je podle ministerstva — zjednodušeně řečeno — podporovat přístup osob k těmto službám či zdrojům, včetně zvyšování informovanosti a spolupráce všech zúčastněných, a pomoci tak lidem, kteří jsou bez domova nebo jsou jeho ztrátou ohroženi.

Za účelem vypracování koncepce vznikla Expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví při Komisi pro sociální začleňování ministerstva práce a sociálních věcí, která je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Záštitu nad zpracováním kapitol věnovaných jednotlivým prioritním oblastem převzali garanti z řad odborné veřejnosti. Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám bude třeba plnění opatření pravidelně vyhodnocovat a flexibilně aktualizovat či doplňovat.

Významným milníkem ve formování národní politiky prevence a řešení bezdomovectví má být odborná konference (jedno z opatření této koncepce), která si klade za cíl přispět k nalezení shody a všeobecné podpory pro další směřování politiky v oblasti řešení bezdomovectví.