Babišovo hnutí ANO zveřejnilo měsíc před volbami program

Vratislav Dostál

ANO konečně zveřejnilo předvolební program. Babišovo politické hnutí tak učinilo teprve několik týdnů před volbami. Přesto disponuje reálnou šancí ve volbách uspět. Podle sociologických šetření by ho volilo okolo deseti procent voličů.

Babišovo hnutí ANO zveřejnilo svůj předvolební program. Strana, za kterou kandidují například Martin Stropnický či Jiří Zlatuška, tak učinila pouhý měsíc před volbami. Podle preferencí většiny sociologických agentur přitom není vyloučeno, že hnutí získá více než pět procent hlasů a stane se tak parlamentním subjektem.

Na sklonku minulého týdne zveřejnila agentura PPM Faktum aktuální výstupy šetření politických preferencí, podle nich by ANO volilo dokonce 10,9 % voličů, tj. takřka o tři procenta více, než ODS. „Vysoká podpora této nově vzniklé strany je pravděpodobně dána výraznou mediální kampaní a také přelivem pravicových voličů od bývalých vládních stran VV, ODS, ale i TOP 09,“ vysvětlili autoři šetření.

Program hnutí je rozčleněn do čtrnácti kapitol. První položkou je státní rozpočet, daně a penzijní systém. „Stát není dobrý hospodář. V poskytování svých služeb občanům stát selhává. Jeho aparát je rozsáhlý, pomalý a byrokratický. Naším cílem je stát, který bude štíhlý, levný a bude dobře sloužit občanům. Úspory, kterých bychom dosáhli zrušením zbytečných, duplicitních a nic nepřinášejících institucí a  procesů, jsou odhadovány na desítky miliard korun ročně,“ tvrdí strana hned v úvodu.

Voličům slibuje, že v případě volebního úspěchu prosadí povinné elektronické faktury ve státní správě, zajistí snížení provozních výdajů ministerských resortů o dvacet procent a vrátí sníženou sazbu DPH na deset procent.

V rámci EU chce Babišovo hnutí hledat možnosti pro snížení sazby DPH u léků, knih a  tiskovin na nulu. „Udržíme veřejné rozpočty pod kontrolou a současně nebudeme omezovat oživení ekonomiky, chceme docílit toho, aby v následujících letech deficit českých veřejných financí nebyl vyšší než 3 % HDP. Deficit chceme postupně vyrovnat. Naším cílem je sestavovat vyrovnané rozpočty a dále nezadlužovat naši budoucnost,“ slibuje hnutí Andreje Babiše.

Pokud jde o daňový systém, hnutí ve svém programu zdůrazňuje, že veškeré zásahy do daňové soustavy musí být promyšlené. „Daňová represe, která je v současnosti uplatňována, musí být vystřídána daňovou motivací pro poplatníky,“ píše se v programu s tím, že základním kamenem musí být změna atmosféry, kdy daňový poplatník zřetelně uvidí, že stát zachází s jeho daněmi smysluplně a hospodárně.

Daňovým únikům chce ANO zamezit především prosazením elektronické výměny dat a účetních záznamů ve všech institucích veřejné správy po vzoru Dánska a jejich soustředěním v centrálním úložišti, které bude spravované ministerstvem financí. Strana také podporuje projekt jednoho inkasního místa, a to v podobě úplné integrace výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění, které umožní plnou harmonizaci základů daně z příjmů fyzických osob a veřejného pojistného.

Strana zároveň zdůrazňuje, že další zvyšování daní je pro ní nepřípustné. U daně z příjmu právnických osob chce ponechat sazby na 19 %, spotřební daně chce měnit pouze v kontextu práva EU. Pokud jde o penzijní systém, hnutí slibuje zavedení separátního důchodového účtu mimo státní rozpočet. Chce zastavit automatické prodlužování věku odchodu do důchodu a zároveň se zavazuje, že prosadí automatické členství ve druhém pilíři pro nové účastníky pracovního trhu.

Druhou položkou programu Hnutí ANO je sociální politika a zaměstnanost. Strana připomíná, že základním pravidlem funkční sociální politiky státu je princip rovných příležitostí a solidarita s občany, kteří se dostanou nikoli vlastní vinou do tíživé sociální situace. „Účinným nastavením kontrolních mechanismů zabráníme zneužívání sociálních dávek. Posílíme celospolečenský tlak na dodržování antidiskriminačního zákona, neboť žádná skupina obyvatel nesmí být neoprávněně znevýhodněna,“ slibuje ANO.

Priority sociální politiky přitom spatřuje v podpoře rodin a  zároveň v zajištění kvalitního života seniorů a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním. Chce prosadit daňové úlevy zaměstnavatelům při zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů na sociálním pojištění a v případě úspěchu ve volbách bude usilovat o zásadní změnu přístupu úřadů práce k uchazečům o zaměstnání.

„Dávky pro dlouhodobě nezaměstnané podmíníme jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu,“ slibuje dále ANO s tím, že podpoří vznik a daňové zvýhodnění pracovních míst na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin občanů.

Tří kapitolou programu hnutí je právo a spravedlnost. Strana připomíná, že pouze nezávislý, nestranný a neúplatný soudce je zcela zásadním pilířem demokracie. „Budeme reformovat justici, včetně jejího institucionálního řešení, s  cílem zkrátit a zefektivnit soudní řízení takovými postupy, které zajistí občanům spravedlivé řešení jejich případu v  souladu s principem dobrých mravů, včetně snadné a rychlé vymahatelnosti práva,“ slibuje strana.

Chce se také zasadit o posílení nezávislosti státního zastupitelství či o naprosté odpolitizování soustavy státního zastupitelství tím, že prosadí nový způsob jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce předsedou Senátu. Zároveň se chce zasadit o důsledné vyvozování odpovědnosti státních zástupců v případech, kdy dojde k jejich profesnímu selhání či jejich práce nesplňuje požadavky kladené na činnost státních zástupců.

V kapitole o průmyslu a podnikání hnutí připomíná, že jsme za první republiky byli jednou z nejvyspělejších průmyslových zemí světa. „Jména jako Baťa, Škoda, Křižík nebo Kolben a Daněk měla světový zvuk. To je minulost. Přesto průmysl zaměstnává v ČR téměř 38 % ekonomicky aktivních lidí, což je nejvyšší podíl v rámci všech 28 zemí EU. V konkurenceschopnosti jsme ale až na 46. místě na světě, a  pokud jde o podmínky pro podnikání, dokonce až na pětašedesátém místě na světě,“ píše ANO ve svém programu.

Podle strany Andreje Babiše je proto na čase vytvořit předpoklady k tomu, aby průmysl mohl opět rozvinout své možnosti a země se vrátila mezi špičku nejen v kvantitě, nýbrž i kvalitě. Celá vláda, a v ní v první řadě ministerstvo průmyslu a obchodu, se musí podle ANO stát místem podpory českého exportu, klíčové posty, především obchodních radů na zahraničních ambasádách, musejí být obsazeny jazykově vybavenými odborníky bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

Hnutí chce v případě úspěchu ve volbách podpořit dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, považuje ji za strategický zdroj, před tím chce nicméně důkladně prověřit výhodnost této stavby. Zároveň chce, aby dostavba byla financována pouze ze zdrojů ČEZ a nebyla dotována občany.

Za klíčové odvětví české ekonomiky ANO považuje dopravu, proto slibuje vznik jasné a ucelené celorepublikové koncepce dopravy, chce také posílit finanční příjmy do resortu. „Intenzivním rozvojem investic do infrastruktury nastartujeme podporu růstu zaměstnanosti, a tím pádem i  rozvoj regionů a služeb. Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí,“ slibuje hnutí.

Slibuje také například razantnější boj proti organizovanému zločinu, vznik specializovaného protikorupčního úřadu při Vrchním státním zastupitelství, zřízení finanční policie či přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě. V kapitole věnované zdravotnictví pak zdůrazňuje, že klade důraz na odpovědnost jednotlivce za své zdraví, do systému standardní všeobecné zdravotní péče zařadíme jasně definovaný preventivní program, občan, který řádně absolvuje předepsanou prevenci, bude oceněn v podobě bonusu v rámci zdravotního pojištění.

„Budeme prosazovat změnu systému tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví, zásadou bude spravedlnost a  solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti, zrušíme poplatek za recept, za pobyt v nemocnici a poplatky pro seniory. Výpadek rozpočtu je s ohledem na celkové náklady resortu zanedbatelný,“ tvrdí hnutí ve svém programu.

V kapitole věnované školství strana stvrdí, že nechce zavádět školné nebo mechanismy zvyšující zadlužování studentů. Z hlediska konkurenceschopnosti podle hnutí potřebujeme podporu oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Za neméně potřebné ale považuje také společenskovědní disciplíny.

Pokud jde o zahraniční politiku, chce ANO prohlubovat a upevňovat naše členství v EU a NATO a kultivovat bilaterální vazby. „Naším hlavním cílem je rozvíjet dobrou sousedskou politiku jak s Německem, které je naším přirozeným partnerem, tak s Rakouskem, a zejména se zeměmi Visegrádské čtyřky, společně budeme schopni prosadit víc,“ píše se v programu.

Poslední kapitolou programu ANO je životní prostředí. Podle hnutí se problematika životního prostředí stala v poslední době spíše ideologií, nikoliv věcným tématem pro rozumná řešení střetů často velmi různorodých veřejných zájmů.

Hnutí přesto slibuje rozvoj nízkoemisních zdrojů energie, efektivnější využívání odpadů, zpracování tzv. Zeleného programu v regionech s  dlouhodobě špatným životním prostředím, vytvoření strategie pro přizpůsobování se změnám klimatu a  řízení rizik a vznik nových vodních zdrojů v podobě tzv. malých vodních nádrží na územích, kde se tzv. měkká opatření pro zvýšení retence vody v krajině z dlouhodobého hlediska ukazují jako neúčinná.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse